• Arkiv

2013-09-19 Till Journalistförbundets styrelse och medlemmar

Journalistförbundet

Förbundsstyrelsen

 

2013-09-19

 

Bifogar som bifogad fil om Patient och rättssäkerhet i Sverige är hotat som nyss tillförts debatten via SVT Debatt via denna länk http://blogg.svt.se/debatt/skriv-pa-debatt/?postback=true

 

Det blir nu intressant om Journalistförbundets medlemmar i Sverige ”fattar budskapet” eller om hot endast är ok som debatt när det drabbar journalisterna själva, syftar då på följande;

http://debatt.svt.se/2013/09/17/ask-maste-ta-tag-i-hoten-mot-fortroendevalda-och-journalister/

 

Jonas Nordling (SJF) och Anders Knape (SKL) om en lagstiftning som rör Hot mot demokratin:

Ask måste ta tag i hoten mot förtroendevalda och journalister

 

Publicerad 17 september, 2013 – 05:43

ETT ÖPPET SAMHÄLLE Kommunalråden i SVT:s serie Kommunpamparna vittnar om upprepade hot i tjänsten – och på tidningen Corren stegar män ogenerat in på redaktionen och hotar journalister. I somras uppmanade vi justitieminister Beatrice Ask att ta fram ett förslag till lagstiftning om Hot mot demokratin. Så vitt vi kan bedöma har ännu inget gjorts i frågan, skriver Jonas Nordling (SJF) och Anders Knape (SKL).

 

I kväll sänds andra avsnittet av Sveriges Televisions nya satsningKommunpamparna. Programmet följer under fyra veckors tid fyra kommunalråd i deras dagliga uppdrag.

 

I förhandsrapporteringen inför programmet har de fyra bland annat beskrivit de hot de fått utstå på grund av sina uppdrag, och det fanns flera vittnesmål om detta även i premiärprogrammet. Kommunalråden vittnar bland annat om förstörda bilar och telefonsamtal med dödshot mot dem själva och deras familjer mitt i natten. Så borde det förstås aldrig vara. Ingen borde utsättas för detta.

 

Förra helgen utsattes Osby kommunhus för ett attentat då en bomb detonerades på kommunhusets dörr. Skälen till detta är inte klara men händelsen är i sig oroande. Denna typ av incidenter borde vi förstås slippa.

 

Men tyvärr är det inte så. Brottsförebyggande rådets rapport om hot och våld mot förtroendevalda, publicerad i december 2012 visar att 16 procent av de förtroendevalda i Sverige har utsatts för hot och/eller våld på grund av deras politiska uppdrag under det senaste året, och en stor del av dem hade fått upprepade hot.

 

Under året som gått har vi också sett flera modiga vittnesmål från journalister, ofta kvinnor, som vittnat om hot eller trakasserier på grund av deras yrkesutövning eller åsikter. Så sent som för ett par veckor sedan stegade ett par män ogenerat in på tidningen Correns redaktion och hotade anställda med att ”hemska saker” skulle hända om tidningen inte tog bort en viss artikel på sin webbplats.

 

Det har länge varit ett känt problem i journalistkretsar – men vi tycker det är bra att detta nu lyfts fram i allmänhetens ljus. Det gäller allvarliga hot som till och med lett till att familjer behövt leva åtskilda.

 

Journalistförbundets uppmaningar om att polisanmäla alla hot mot journalister har oftast efterlevts av de utsatta, men sällan lett till några fällande domar. Tvärtom har undersökningar alltför ofta lagts ner, trots att bevis funnits.

 

Vi arbetar redan idag på olika vis med att motverka hot och våld mot våra medlemmar och kollegor. Vi tycker också att det är bra att viss lagstiftning förändrats under de senaste åren för att öka säkerheten vid till exempel fullmäktigemöten runt om i landet. Men vi vill inte stänga in oss, vi vill bevara det öppna samhället som vi har idag. Men vi tycker att det också behövs en förstärkning av det lagstadgade skyddet.

 

Vi skrev därför till justitieminister Beatrice Ask i juni med uppmaningen att snarast ta fram ett förslag till lagstiftning som stärker skyddet för det demokratiska intresset oavsett vem brottet riktar sig mot, en lagstiftning om Hot mot demokratin.

 

Arbetet förbereddes redan i en statlig utredning 2006. Tyvärr har svaret från justitieministern lyst med sin frånvaro och så vitt vi kan bedöma görs ingenting i frågan. Det tycker vi är olyckligt.

 

En lagstiftning i sig kommer tyvärr inte att stoppa förekomsten av hot, vare sig mot politiker eller mot journalister, det tror ingen av oss. Men det skulle vara en tydlig och viktig signal från samhällets sida om att detta är oacceptabelt och skulle öka kraven för grundliga utredningar.

 

Det är hög tid att Sverige presenterar ett utökat skydd för de personer som tar sig an förtroendeuppdrag och för de personer som har till uppgift att granska de samma. Båda grupperna behövs i en levande och öppen demokrati.

 

Vi hoppas att justitieministern håller med oss och snarast agerar i frågan.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting
Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet

 

 

Frågan blir då till Jonas Nordling och Journalistförbundets förbundsstyrelse och alla dess medlemmar;

 1. Är hoten emot allmänheten, där bevisligen demokratin och rättssäkerheten är satt på undantag, icke något som prioriteras av era medlemmar, då utifrån att ingen av dessa riksmedia/public service journalister kritiskt och objektivt granskat och rapporterat till allmänheten om att myndighetsutövarna via en ”stat i staten” förhindrar EU-rättigheten till fri rörlighet på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård?

 

En bra bakgrund för att även ni skall förstå om detta hot emot allmänheten, rättssäkerheten, demokratin, patientsäkerheten och EU-rättigheten till fri rörlighet som inga av era medlemmar ännu kritiskt granskat och delgett allmänheten. Dvs. om vad som händer inom myndighetsutövarnas och maktens mörka korridorer, som uppenbart blivit en ”stat inom staten”, tack vare att era medlemmar icke förstått ”hotet” emot rättssäkerhet och demokrati!

 

Bakgrund

 

A)     Britt Gisselberg fick erkänt via förvaltningsdomstol och försäkringskassan ersättning för bättre/effektivare vård i Tyskland inklusive ersättning för merkostnader som reseersättning, se bifogad filer 26047-04 och Försäkringskassan beslut av 20080509.

 

B)      Jerry Persson fick nej av försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen för samma vård och samma begäran om reseersättning, likainförlagen principen respekteras icke av försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna och därtill icke heller då rättssäkerhetsprincipen. Trots att det fanns tidigare beslut, Britt Gisselberg fallet/ärendet, väl känt av försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna.

 

 

C)      Jerry fick i väldigt många år också nej av sitt landsting, landstinget Dalarna, och har plågats och förhindrats, underlåtits och undanhållits EU-rätten och av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare. Jerry var icke akademiskt utbildad, som läkaren Britt Gisselberg, som kunde anlita advokat, men det innebär icke att likainförlagen principen icke skall beaktas.

 

D)     Som synes grundlagsbrott sker således inom försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna, när Jerry icke får lika inför lagen beaktat. Se regeringsformen 1 kap 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

 

E)      Jerry Persson tvingade sitt landsting, med bistånd av undertecknad och Assar Fager, via EU-rätten och av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, att skicka via remiss/betalningsförbindelse till Finland och Polen, men det efter att under väldigt många år nekats samma EU-rätt som bevisligen läkaren Britt Gisselberg fått via förvaltningsdomstolarnas och försäkringskassans omsorg utifrån gällande EU-rätt och av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

 

F)      I Finland och Polen får Jerry bättre/effektivare vård som bevisligen icke alls kan erbjudas i Sverige, men först efter att lagbrott på lagbrott begått inom försäkringskassan, förvaltningsdomstolarna och landstinget Dalarna! Se bifogade filer Jerry Persson…

 

 

G)     Det är tyvärr så att Nackskadeförbundet icke alls kunnat bistå Jerry Persson, trots att Jerry var styrelseledamot i det förbundet, då utifrån att besegra landstinget Dalarna via legala medel men utan bistånd av Bert Magnusson eller Bo Sonnsjö.

 

H)      Nackskadeförbundets ordf. Bert Magnusson och vice ordf. Bo Sonnsjö kunde ens icke förmå sig att ombesörja så att förbundets medlemmar delgavs att Jerry Persson lyckats med att driva igenom den EU-rätt och svenska lagstiftning som gäller för alla svenska medborgare i sitt landsting Dalarna. Det är ännu icke publicerat för Nackskadeförbundet medlemmar via Nackskadeförbundets hemsida.

 

 

I)        Bl.a. därför begärde undertecknad utträde ur den ”församlingen” av individer som icke förstått vikten av demokrati och rättssäkerhet och tillika med att värna om medlemmarnas rätt att få vetskap om stora juridiska framsteg t.ex. som när Jerry betvingade draken landstinget Dalarna, på nästan helt egen hand, men med hjälp och bistånd av Assar Fager och undertecknad.

 

J)       Uppenbart är så att även Britts Gisselberg ärendet har undanhållits för medlemmar inom Nackskadeförbundet, Jerry hade icke alls fått del av domar och beslut i Gisselberg ärendet av ordf. Bert Magnusson eller vice ordf. Bo Sonnsjö, frågan är varför och kanske bör granskas av journalist Sverige.

 

 2.  Har journalist Sverige för avsikt att undanhålla allmänheten Jerry Persson ärendet?

Alltså som bevisligen bevisar att Jerry förmodligen lyckats med att åstadkomma något som förmodligen ingen i Sverige tidigare gjort, nämligen tvingat ner landstinget Dalarna via lagliga medel på knä och därmed fått remisser för bättre/effektivare vård i Finland och Polen.

 

Jerry var ingen läkare, som Britt Gisselberg! Var det därför att Jerry fick lida så länge innan Jerry Persson fick hjälpen, då utifrån samma regler som Britt Gisselberg fick sin ersättning? Dvs. samma lagstiftning och samma EU-rätt till bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES men utanför Sverige. Alltså en EU-rättighet som Sveriges alla medborgare äger!

 

Här skall särskilt uppmärksammas

Att det finnes inga restriktioner alls utifrån EU-rättspraxis att undanhålla Sveriges allmänhet rätt till bättre/effektivare vård hos privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES, dvs. det är endast att informera om detta för myndighetsutövarna, men har icke gjorts! Ni ska alla fråga er varför?

Privata vårdgivare inga restriktioner alls utifrån EU-rättspraxis via EU-domstolens dom i mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63.

 

Landstingens informations och upplysningsplikt

 

Via denna länk http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28943.pdf redan 2004 delgav EU-rättsprofessor Ulf Bernitz, citat;

Vilken roll bör ankomma på svenska läkare och annan sjukvårdspersonal?
I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och
annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet.

 

Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.

 

Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen. 

 

Slut citat.

 

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

 

Hotet, emot allmänheten, är ett generellt och systematiskt hot, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel är det allmänhetens uppfattning, och bör tagas på största allvar av hela Sveriges journalist kår!

 

Det handlar om trovärdigheten för Journalistförbundet och dess medlemmar, och demokratin och patientsäkerheten för allmänheten i Sverige.

 

Emotser er återkoppling mycket skyndsamt.

 

Bilagorna som Journalistförbundet fått del av via följande länkar

 

SVT Debatt Patient och rättssäkerhet i Sverige är hotat 20130919 (3)

 

Försäkringskassans beslut av datum 20080509 reseersättning beta

 

26047-04

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/56025782/Jerry%20Persson%20remiss%20betlaningsf%C3%B6rbindelse%20f%C3%B6r%20fMRI%20Finland.pdf

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/56025782/Jerry%20Persson%20betalningsf%C3%B6rbindelse%20Medicover%20nacksskada.pdf

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/news/journalistfoerbundet-och-dess-medlemmar-66655


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu