• Arkiv

2014-03-22 Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit [1]2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan därmed Sverige om att den obligatoriska [2]rättssäkerhetsprincipen skall tillämpas vid inskränkning av unionsrätten.

 

Sverige via Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna har generellt och systematiskt undanhållit, underlåtit och förhindrat dessa förhandsavgöranden, via EU-domstolens domar som ovan är angivet, som dessutom är direkt riktade emot Sverige/Försäkringskassan, att komma till del för allmänheten.

 

Myndighetsutövare har att tillgodose medborgarna i första hand. Så sker icke bevisligen i Sverige!

 

Uppenbart är att makt- och myndighetsmissbruket har tagit sådana proportioner att det krävs av ansvariga ministrar att dessa tager sitt ansvar, särskilt utifrån att detta som påvisats nu aktivt sker och skett generellt och systematiskt gentemot allmänheten.

 

”Ministerstyre; Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda. Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”

 

Du läser mera via bl.a. denna [3]länk

 

Vi bistår självklart ansvariga ministrar med bevisen så att ansvariga ministrar kan utföra sitt synnerligen mycket viktiga uppdrag, särskilt utifrån att värna och säkerställa rättssäkerhet i Sverige för alla medborgare, särskilt då utifrån [4]regeringsformen 1 kap. § 9.

 


[1]Mål C-185/04 Ulf Öberg mot Försäkringskassan

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0185:SV:HTML

Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbc5313c2770fd4aeb84968053172b6844.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?text=&docid=65767&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1973282

[2] http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2014/03/R%C3%A4ttss%C3%A4kerhetsprincipen-EU-r%C3%A4tt.pdf

[3] http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/03/20/2014-03-20-eu-kommissionen-far-del-av-arende-i-sverige-emot-forsakringskassan-i-kammarratten-i-stockholm-mal-nr-7412-13-ulla-simmons-nu-fraga-om-komplettering-till-anmalan-emot-staten-sverige-till-eu/

 

[4] http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

 

Du kan också läsa via denna länk(pdf fil)

 

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen numera EU-domstolen 20140322

 

 

Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/foersaekringskassan-har-aktivt-undanhaallit-foerhandsavgoerande-fraan-eg-domstolen-numera-eu-domstolen-975502

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu