• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 16

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel

Experimental mRNA vaccines cause 600 new cases of eye disorders and leave 5 people blind, according to UK Government

One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-02-20

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 16

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför

Hjälp till att sprida detta massutskick, du gör det via denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/20/sveriges-regering-och-deras-medlopare-i-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-vaccin-dodar-tsunami-16/

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

 

ÄR TIDEN INNE FÖR ATT SKATTEBETALARNA ANMÄLER SVT FÖR DELAKTIGHET I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

Gunnar Söderberg före detta politiker och samhällsvetare (fil.pol.mag) och fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert, ryter ifrån om det pågående vansinnet i Sverige, vansinnet där uppenbart Sveriges regering och deras medlöpare alla ingår i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Pm 2021-02-19. Om SVT och ansvarstagande under den sk pandemin

Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT. SVT nyheter når runt 70 % av den svenska befolkningen varje vecka. Med detta följer ett stort ansvar för att erbjuda svenskarna saklig och opartisk information. Om detta handlar en artikel i SvD Kultur den 19 februari, i vilken Friborg intervjuas.

Det är nu tydligt att vi befinner oss i en konspiration och inte i en medicinsk katastrof, vilket SVT spelar upp. Bakom konspirationen finns en agenda styrd av intressen, bla gigantiska läkemedelsbolag som vill tjäna grova pengar.

Ett grundproblem i intervjun med Charlotta Friborg är att den bygger på den vilseledande bild långt från verkligheten, som succesivt byggts upp under resans gång av de etablerade medierna. Särskilt av SVT självt. Friborg konstaterar själv att denna bevakning har varit ”Som en tvål som glider undan”. En grundbult i detta är just att man utgått från falska data, i stället för att utgå från verkligheten.

Viktiga sådana data tar jag upp i min bilaga.

Det handlar om falska tester, överdriven farlighet, obefogade insatser mot smittspridning, otestade vacciner och gentekniska experiment som inte är vacciner etc. Friborg menar att journalistiken behöver rusta sig för att hantera starka demagoger.

Här krossar stenarna många fönster i glashuset, eftersom den största demagogen i coronafalsariet är just SVT.

Friborg betonar att public service verkar i en upplysningstradition och att man ska vara opartiska. Sedan säger hon att det betyder att ”vi inte går någon annans ärende, vi går inte något annat än journalistikens och sanningssökandets ärende”. Hon säger sig också se att uppfattningar, som inte är grundade i vetenskap får spridning. På denna punkt måste man nog stanna upp lite extra.

 

Frågan blir vad som är vetenskap och vad den är värd.

Dessvärre är ju medicinskt verksamma ofta direkt eller indirekt finansierade av läkemedelsbolag och därmed i händerna på dessa. Vad gäller vetenskap finns ju vidare ofta inte minst inom medicinen, olika åsikter bland forskarna. Och denna divergens lär öka om man pratar inte bara om forskningen i sig utan om uppfattningar grundade i vetenskap!

 

Det låter sedan vackert men skorrar falskt och är bedrägligt, när hon talar om att ge utrymme för många röster. Detta ger intrycket att speglande av uppfattningar utifrån olika utgångspunkter skulle vara legio men verkligheten är den motsatta. Ett skrämmande exempel på falskspel från SVT:s sida.

Internationellt finns en organisation, som heter World Doctors Alliance.

Detta är en sammanslutning av många tusen fristående läkare och forskare mfl. runt om i världen, som utifrån fakta är starkt kritiska till rådande narrativ. Organisationen besitter sannolikt den största samlade kompetensen på frågor kring Covid 19.

Man har sagt sig vara villig till att i SVT när som helst offentligt debattera med representanter för etablerade läkare och forskare i Sverige.

Men SVT har inte inbjudit till någon debatt. Detta är inte att ta ansvar för opartiskhet och saklighet inom public service. Det handlar om censurering av åsiktsfrihet direkt stridande mot att ”verka i en upplysningstradition”!

 

Friborg påtalar även att SVT under coronabedrägeriet haft rekordhöga tittarsiffror.

Detta är naturligtvis med den ovederhäftiga ensidighet som präglat bevakningen, synnerligen betänkligt ur demokratisynpunkt. En fungerande demokrati kräver informerade, inte förvillade medborgare!

Nej, SVT, byt strategi – sluta förvanska, bejaka fakta och tillåt olika åsikter att komma till tals. Då kanske ni kan bli ett riktigt public service!

 

Gunnar Söderberg

Samhällsvetare (Fil.pol.mag) Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert

Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvårdregional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt

Tel 073-7225064

E-mail: [email protected]

Slut citat

 

Bilagan till ovan citerat, citat

Ju mer något som framförs avviker från verkligheten, desto mer talar för att det finns en annan agenda bakom.

 

Vad gäller Covid 19 har en sådan diskrepans, som fanns redan från början, med tiden blivit allt större. Och kommit att omfatta allt fler frågeställningar. Hanteringen av pandemin utgör en konspiration, som för allas vårt bästa, nu måste upphöra.

 

Den frekventa desinformation och skrämsel, som pumpas ut via vanliga massmedia har fått modiga läkare, forskare och andra runt om i världen att protestera. Man menar att den bild som förmedlas inte alls stämmer.

 

Detta, trots att man riskerar eller förlorar sina jobb och får sina karriärer förstörda. Det är viktigare att följa sitt samvete.

 

Klassningen som pandemi

Redan klassningen av virusutbrottet som en pandemi var ogrundad. Den baserades på PCR-tester, som inte var avsedda för sådant ändamål. Detta har också bekräftats

genom tidigare intervjuer med uppfinnaren av testet, 1993 års nobelpristagare i kemi

Kary Mullis.

 

Klassningen baserades också på prognoser över virusets farlighet, som var starkt överdrivna. Men som förklarar paniken i samhället inför hotet om en anstormning av patienter och en kollapsande vård. Men detta dilemma kunde lösts genom lönepåslag för att få personer som lämnat vårdyrkena att återvända.

 

Diagnosticeringen

Omfattningen av virusförekomst är, eftersom felaktig testmetod använts, omöjlig att

uppskatta. Ett eftertest av 1500 personer, som klassats som bärare av Covid 19, visade att ingen av personerna bar på viruset.

 

Men däremot förekom influensa av två andra sorter!

 

Intressant nog finns det efter att Covid 19 klassats som en pandemi, knappt några andra influensor i statistiken.

 

Vid en genomgång av de personer som uppgavs ha dött under 2020 av Covid 19, visade det sig att detta gällde för endast 15 % av de avlidna. 70 % hade dött med Covid 19 men primärt av andra orsaker och återstående 15 % hade inte viruset över huvud taget!

Virusets farlighet

Farligheten har grovt överdrivits. Detta framgår tydligt av dödstalen (andel avlidna av

medelfolkmängden), även om talet för 2020 ännu så länge inte är slutjusterat. Så här

ser talen ut för perioden 2006-2020;

 

06-1.00, 07-1.00, 08-0,99, 09-0,97, 10-0,96, 11-0,95, 12-0,97, 13-0,94, 14-0,92, 15-

0,93, 16-0,92, 17-0,91, 18-0,91, 19-0,86, 20-0,94 (prel.siffra).

Man kan se en trend av nedåtgående dödstal med ett undantag, som verkligen sticker ut med ett lågt dödstal, 2019. Detta förklaras av SCB med en ovanligt mild

influensasäsong.

 

Covid 19 däremot har varit en svårare variant än vanligt och detta i kombination med det lugnare 2019, medförde en kraftig ökning för 2020. Till detta har också brister i vården av virussjuka på äldreboendena bidragit.

 

Dödstalet för 2020 ligger dock i nivå med det övriga 2010-talet och till och med lägre än för ett flertal år av decenniet!

 

 

Smittspridningen

En virussmitta verkar i stort ha sin givna gång. Detta konstaterades redan under

Spanska sjukan för hundra år sedan, då smittan oavsett graden av nedstängning, var

densamma runt om i Norden.

 

Åtgärder för att påverka spridningen av smittan genom att stänga ner samhället, har därför varit kontraproduktiva. Inte ens besöksförbud på äldreboenden behöver ha varit en adekvat åtgärd.

 

Rätt vård av sjuka äldre må ställas mot alternativet att dö av ensamhet. Tyvärr har dock vården grovt fallerat för många äldre, som insjuknade i viruset.

 

Vaccinationer

Beträffande vaccinationer har en sedan länge etablerad norm varit att fler- till tioåriga

tester krävs för att vara tillräckligt säker på tillförlitligheten. Men i fallet Covid 19 har

denna position plötsligt övergivits. Invändningar angående säkerheten är därför på sin plats.

 

Flera av de vacciner av vanlig typ som är aktuella, är dessutom inte särskilt

effektiva. En ytterligare komplikation med att vaccinera är att viruset muterar mycket frekvent.

 

Och inte nog med det, flera av de medel som är aktuella för injicering, är inte ens vanliga vacciner.

 

Dessa sk mRNA-vacciner har i stället av forskare betecknats som äventyrliga genetiska experiment med oöverblickbara följder.

Varningar har utfärdats för med tiden förödande konsekvenser i form av cytokinstormar, kollapsande immunförsvar och snabb död.

 

Extra äventyrligt med vaccinering är det för den, som tagit vanligt influensavaccin. Risken att dö i Covid 19 bedöms vara 40% större än för en ovaccinerad.

 

 

 

Behövliga åtgärder

Beräkningar har gjorts, som visar att insatserna mot viruset sparat färre människoår,

än vad som förlorats till följd av ökad ohälsa och sjuklighet på grund av nedstängningarna. Dessa har varit förödande för det svenska samhället såväl

socialt, som kulturellt och ekonomiskt.

 

Läget i landet är nu mycket utsatt. Normalt umgänge hämmas, social isolering ökar och ensamheten växer.

 

Kultur, idrott och föreningsliv beskärs mycket kraftigt, företag går på knäna, jobb förloras och den ekonomiska utsattheten tilltar. Möjligheterna till att leva fullgoda liv i vårt land urholkas allt mer. Och utförsbacken med hot om nya inskränkningar, som den ineffektiva åtgärden att bära munskydd, fortgår.

 

Situationen går inte minst ut över barn och ungdomar, som riskerar att bli en förlorad generation.

 

Strypningen av frihetsinskränkningarna måste upphöra. Det är hög tid att samhället öppnas upp.

 

Vi måste kunna få leva på riktigt igen! För vidare information hänvisar

jag till hemsidorna för organisationerna World Freedom Alliance och

World Doctors Alliance.

 

Avslutningsvis delger jag en av mina nya dikter för året.

 

Frihetsinskränkningarna

Yttrande

Information

Sammankomster

Rörelse

Frihetsinskränkningarna 21-01-09. De frihetsinskränkningar i olika avseenden, som bryter mot de svenska grundlagarna. Brott, som ytterligare förvärrades i och med

Riksdagens beslut 21-01-08 om den sk tillfälliga pandemilagen

 

Gunnar Söderberg

Samhällsvetare (Fil.pol.mag)

Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert

Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvårdnregional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt

Tel 073-7225064

E-mail: [email protected]

Slut citat

Du kan också läsa och sprida vidare hela texten via pdf filen Pm……

 

The Insanity of the PCR Testing Saga

Because the PCR test cannot discern between live virus and dead, noninfectious viral debris, the timing of the test is important.

Recent research shows the median time from symptom onset to viral clearance confirmed by viral culture is seven days, whereas the PCR test continues to detect nonviable (noninfectious) SARS-CoV-2 for a median of 34 days

Läs mera

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/19/covid-pcr-test-fraud.aspx?ui=7b01ddb5801f007f354823b4c1826b7954ff8bdf6a9954f402b527372450045b&sd=20180901&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210219_HL2&mid=DM809083&rid=1088084632

 

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel

Läs om en ny bok, som kan vara läsvärd, läs särskilt detta vad At-läkarna(författaren) delger om i boken, citat

En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som ­världens regeringar – inklusive Sveriges – har vidtagit mot covid inte varit grundade på fakta. Ibland har åtgärderna varit utan verkan. Ibland har de orsakat mycket större skador än själva viruset.

Läs mera

https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/?utm_medium=email&utm_campaign=NYHETER%20FRN%20KARNEVAL%20FRLAG%20februari%202021&utm_content=NYHETER%20FRN%20KARNEVAL%20FRLAG%20februari%202021+CID_64b235bacb85cbb815836c0ecdd2a47b&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Varfr%20det%20mesta%20du%20vet%20om%20covid-19%20r%20fel

 

One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination

The numbers reflect the latest data available as of Feb. 12 from the CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System website. Of the 929 reported deaths, about one-third occurred within 48 hours.

https://childrenshealthdefense.org/defender/latest-data-cdc-vaers/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=5f0e8dbf-63c4-4521-ae4e-753afbcf52bc

Experimental mRNA vaccines cause 600 new cases of eye disorders and leave 5 people blind, according to UK Government

https://www.naturalnews.com/2021-02-19-experimental-mrna-vaccines-cause-600-new-cases-of-eye-disorders-and-leave-5-people-blind-according-to-uk-government.html#

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 41 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu