• Arkiv

Sveriges Riksdag

Till alla Sveriges riksdags ledamöter ang. Almedalen 2011-06-29

Sveriges Riksdag

Alla riksdagsledamöter

Stockholm

2011-06-29

Bästa riksdagsledamot

Sommaren är här och Almedalsveckan ligger framför er och närmar sig nu med stormsteg.

Utifrån vad du informerats om, alla riksdagsledamöter, övertid från undertecknad om hur illa det är ställt med rättssäkerheten i Sverige för generellt alla svenska unionsmedborgare utifrån fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES så kallad gränsöverskridande vård så kommer förhoppningsvis dessa frågor lyftas under Almedalsveckan.

Det är bevisat att svenska unionsmedborgare generellt förhindras av den svenska staten till fri rörlighet och detta är då utifrån svenskt medborgarskap och det innebär brott mot Rättighetsstadgan artikel 21.2.Sverige granskas av EU-kommissionen sedan över 2 år och kommer förhoppningsvis till beslut om hur gå vidare då substans i anmälan av staten Sverige från arbetsgruppen AMBU av datum 2009-05-27 innehåller substans generellt med mycket starka bevis, därav inleddes granskningen!

Dessutom att den fria rörligheten, konkurrensen, fullständigt snedvrides/förhindras för vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES dvs. de får icke konkurrera på lika villkor utifrån att inom Sverige är uppenbart en kartell som skyddar den svenska inre vårdmarknaden i Sverige från att konkurrensutsättas.

Huvudman för denna kartell är uppenbart Sveriges Regering och eftersom ni i Sveriges Riksdag är medvetna om problematiken, informerade via e-post från undertecknad vid många innehålls rika fakta, men icke agerat så är ni att betraktas som så kallade ”medbrottslingar” då ni stilla tiger och icke agerar för att värna rättsäkerheten för svenska unionsmedborgare.

Därför har undertecknad via pressmeddelanden, hemsida och e-post m.m. de senaste dagarna gjort känt om detta inför Almedalsveckan och förhoppningsvis lyftes frågorna i Visby under Almedalsveckan.

Om det blir topp politiker inom makteliten från respektive parti eller om det blir journalister som lyfter frågorna först får tiden utvisa. Kanske det icke händer något alls och det får också tiden utvisa.

Undertecknad inser att det är mycket svårt att få detta belyst och fört upp på agendan då ingen av er agerat som är folkvalda och det är mycket bekymmersamt utifrån att Sverige är att anses som en demokrati men att den icke fungerar och uppenbart har maktkorruptionen brett ut sitt dystra men effektiva täcke över frågorna om rättssäkerheten för svenska unionsmedborgare och deras EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

Vi får se vad som händer och vi blir envar varse om det.

Du är folkvald och har ett ansvar och undertecknads ansvar är att hålla er informerade och uppdaterade utifrån verkligheten för generellt alla svenska unionsmedborgares verklighet. Det kallas för civilkurage och uppenbart har ingen ännu av undertecknad känd folkvald axlat den mantel utifrån att ni alla är informerade av undertecknad! Det är i sig en stor skandal i en demokratisk stat som Sverige.

Förr eller senare brister bubblan, precis som i Göteborg, och allt uppdagas och kommer till allmänhetens kännedom. Här är det bara frågan om när för det kommer att hända, det gör det alltid!

Du skall få insikt i vad som hänt senaste tiden och bäst får du den sammanfattningen via följande länk där det mesta är nu koncentrerat och samlat där;

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Förslagsvis, om du har något ansvar alls, så läser du in dig på sidan och också grundligt tittar under varje flik för att uppdatera dig, för du vet inte vad som kan hända och när det händer att journalister tar upp frågorna och då kan det vara bra att vara förberedd! Såtillvida att du inte är helt säker på att hela journalist kåren är korrupt och att media ”kommer att hålla tyst”!

Är du säker på att ingen folkvald riksdagsledamot kommer att agera och att ingen journalist kommer att agera ja då kan du fortsätta som förut och bara ”fortsätta att blunda” som om inget hänt!

Denna skrivelse kommer att publiceras direkt påhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/ för allmänhetens kännedom

Eftersom du aldrig tidigare kommunicerat någon återkoppling så behöver du inte lägga tid på det nu heller utan min önskan är att du som folkvald riksdagsledamot tager ditt personliga ansvar och agerar mycket skyndsamt för att värna rättssäkerheten för generellt alla svenska unionsmedborgare och lyfter frågorna nu under Almedalsveckan och visar på ansvar!

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Sweden

e-post [email protected]

Du kan läsa mera om arbetsgruppen AMBU via denna länk http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

 

Till alla riksdagsledamöter i Sveriges Riksdag

Sveriges Riksdag

Alla riksdags ledamöter

Stockholm

2011-06-24

Du får som riksdagsledamot möjligheten att visa på ansvar gentemot generellt alla svenska unionsmedborgare som fråntages generellt sin EU-rättigheter till fri rörlighet, vilket bevisats till er tidigare och till EU-kommissionen i pågående granskning av Sverige(anmälningsdatum 2009-05-27).

Starka bevis för annars hade aldrig kommissionen inlett granskningen och därtill icke heller tagit så lång tid på sig, över 2 år då ärendet politiskt uppenbart är mega känsligt!

Att du hittills icke reagerat och agerat är icke mer än en skandal i sig men ditt samvete kanske tynger dig och du kanske inser det ohållbara att när ”ketchup effekten” kommer, det gör den förr eller senare, blir det förmodligen så att du också kan ställas till svars för att just du varit passiv trots vetskap om vad som försiggår och försiggått övertid i dessa frågor om fri rörlighet som förhindras generellt av svenska unionsmedborgare på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES!

Det kommer förmodligen då bli svårt för alla riksdagsledamöter som icke reagerat och agerat att ”skylla ifrån sig” om att ni icke varit informerade då undertecknad med många fler har bevis för motsatsen dvs. att ni är mycket välinformerade men icke agerat hittills!

Vänligen men bestämt läs den bifogade filen om 4 sidor av datum 2011-06-24 och kommunicera ditt personliga ställningstagande, inget ställningstagande så bekräftas per automatik att du som enskild riksdagsledamot tiger och samtycker med Sveriges Regerings påvisade ställningstagande, dvs. icke är för att ge svenska unionsmedborgare generell fullständig rättsäkerhet utifrån gränsöverskridande vård ärenden.

Mycket står på spel och allvarliga situationen kommer uppdagas vad tiden lider och förmodligen blir det en ”rättskandal” av icke tidigare skådat slag i svensk historia, frågan är då varför du icke agerat och reagerat för att värna fullständig rättsäkerhet för svensk unionsmedborgare vid gränsöverskridande vård.

Du har bollen för förmodligen ”går tåget” inom snar framtid och då är sanningens stund inne. Kanske redan tåget går under Almedals veckan på Gotland ! Du får se och uppleva en framtid som förhoppningsvis går i utvecklingens tecken, för utveckling utifrån fullständig rättsäkerhet för svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet kan endast vara just vad det är en EU-rättighet!

Den bifogade filen om 4 sidor kommer här nedan;

Sveriges Riksdag                                                                                 sida 1 av 4

Alla riksdags ledamöter

Stockholm

2011-06-24

Bästa riksdagsledamot

Du får denna dag del av pressmeddelande av datum 2011-06-22;

2011-06-22

Press/Nyhetsmeddelande från arbetsgruppen AMBU

Journalister i Sverige görs uppmärksam på faktum att Sveriges Regering icke ännu besvarat frågeställningar av 2010-11-19. Endast Sveriges Regering kan besvara frågeställningarna men de har hittills vägrat! Nu får vi se om journalisterna i Sverige har uppdraget att kritiskt granska maktkorruptionen som påvisas och därtill värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES. Kan Sveriges Regering vägra besvara frågeställningarna, svaren som är nödvändiga för att fullständig rättsäkerhet skall vara möjlig vid gränsöverskridande vård inom EU/EES för svenska unionsmedborgare, om journalisterna ställer frågorna och då utan konsekvenser om svaren på frågorna uteblir återigen?

Läs mer via länken http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-varfoer-granskas-icke-sittande-regering-av-media-653745

Bästa riksdagsledamot du har ett ansvar mot generellt alla svenska unionsmedborgare, efter att du läst pressmeddelandet, och ombeds att reagera för att återställa fullständig rättsäkerhet för generellt alla svenska unionsmedborgare. Din position som folkvald ger dig den möjligheten, att påverka och reagera för att säkerställa fullständig rättsäkerhet frågan är om ditt ansvar ger dig annat val utifrån att det ingår i ditt ansvar som folkvald.

Ser fram emot att du kommunicerar svar till undertecknad om hur du har för avsikt att agera för att värna fullständig rättsäkerhet för svenska unionsmedborgare.

Du kan läsa mera via länken http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

Pressmeddelandet i sin helhet återges här efter och framåt;

Sveriges Regering Varför granskas icke sittande regering av media?

Råder ”borgfrid” från media och journalister sida? Sverige är anmäld till EU-kommissionen, anmälningsdatum 2009-05-27, Sveriges Regering har två ggr. kommunicerat svar på frågeställningar från EU-kommissionen. Över 2 år har gått och anmälan/ärendet är icke ännu avgjort för nästa beslut!

Det ter sig märkligt då ärendet/anmälan innefattar så mycket generella bevis för att Sverige uppsåtligt och grovt förhindrar den fria rörligheten generellt för alla svenska unionsmedborgare på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård.

Vargärendet kom kommissionen fram till beslut, mycket snabb handläggning, efter drygt 1 år och nyligen ett motiverat yttrande. Varför tar det så lång tid och man ännu icke kommit till beslut och över 2 år har gått sedan anmälan? Undrar journalisterna icke varför?

Har makten sådan makt att journalister är belagda med munkavel?

Försäkringskassan känner inte till att Sverige icke har någon lag för gränsöverskridande vård, vilket bevisats generellt till EU-kommissionen, Sveriges Regering däremot i svarsskrivelse till kommissionen hävdar att Sverige icke har lag för gränsöverskridande vård!

Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar i sakfråga, vid handläggning av ärenden som berör gränsöverskridande vård, om gränsöverskridande vård inom EU/EES rubricerar ärenden utifrån svensk lag som inte finns enligt Sveriges Regerings svar till kommissionen. Dvs. vid handläggning av gränsöverskridande vård ärenden inom dels FK och dels inom vissa förvaltningsdomstolar. Undrar journalisterna inte varför detta fortgår?

Domstolsverket verifierar att målrubriceringskod finns sedan 2009-05-25, 50 Socialförsäkringsrätt inom EU, men denna har icke använts av förvaltningsdomstolarna, vissa av dessa skall tilläggas dvs. de som granskats av arbetsgruppen AMBU.

Sverige har varit medlemsland sedan 1995 men domstolsverket kom först 2009 fram till att lägga in målrubriceringskoden som påvisats först 2009, mycket märkligt? Undrar journalister varför sådant kan försiggå i Sverige ogranskat av journalister?

Att kritiskt granska och delge allmänheten när makten visar sig vara mer eller mindre korrupt, generellt alla svenska unionsmedborgare förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES vilket är bevisat till EU-kommissionen.

Vargarna, ca 230 st., det ärendet har skrivits mycket om av journalister och delgetts allmänhet. Men på det som nu delges alla er i mediebranschen/journalister och även delgetts tidigare är man icke intresserade att kritiskt granska, varför undrar många från allmänheten?

ÖA som har fått massor av fakta om hur det generellt sett är i Sverige utifrån anmälan av 2009-05-27 har ställt frågor till EU-kommissionen om när beslut kommer om nästa åtgärd men icke fått något svar? ÖA har ombetts ställa frågor till Sveriges Regering som är obesvarade av Sverige Regering men avgör själva om de ska göra det!

Dessa frågeställningar har ställts av arbetsgruppen AMBU 2010-11-19 till Sveriges Regering och endast Sveriges Regering kan besvara frågeställningarna. Dessa är av största vikt att få svar på utifrån att svaren, om de någonsin kommer allmänheten till del, är av vikt för att garantera fullständigrättsäkerhet i ärenden som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES vid handläggning inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna.

Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningar, frågan är om de kan vägra journalister svar på frågeställningarna?

Du hittar hela skrivelsen via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/AMBUskrivelseTillSverigesRegeringSocialdepatementetOchKomplettringTillEUkommissionen20101119.doc

Är alla svenska unionsmedborgare berättigade till att journalister ställer dessa frågor till Sveriges Regering för Sveriges Regering kan förmodligen icke utan konsekvenser neka journalister svaren?

Ligger det i allmänhetens intresse att få fullständig rättsäkerhet vid handläggning inom dels Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna vid ärenden som berör gränsöverskridande vård?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Du kan läsa mer om och av arbetsgruppen AMBU via denna länkhttp://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

 

Frågor till alla riksdagsledamöter, skyndsamt svar emotses.

1. Har någon av er skyldighet och ansvar gentemot svenska unionsmedborgare att få Sveriges Regering att besvara frågorna av 2010-11-19 för att säkerställa fullständig rätstsäkerhet för generellt alla svenska unionsmedborgare?

2. Kan Sveriges Regering neka Sveriges Riksdag att besvara frågeställningarna om Sveriges Riksdag begär det? (Du hittar frågeställningarna, som ännu är obesvarade, via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/AMBUskrivelseTillSverigesRegeringSocialdepatementetOchKomplettringTillEUkommissionen20101119.doc)

All kommunicering skall ske via e-post till [email protected]

Trevlig sommar önskas till alla riksdagsledamöter dvs. de som har och tager ansvar utifrån sitt uppdrag som folkvald.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

[email protected]

Denna skrivelse i sin helhet kommer att publiceras för allmänhetens kännedom påhttp://nackskadeforbundet.se/AMBU.php och därtill ditt personliga svar.

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu