• Arkiv

 • Kalender

  mars 2024
  m ti o to f l s
  « Feb    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

Sveriges Regering

1.Skrivelse till Sveriges Regering av datum 2011-04-26,fortfarande obesvarad!

”Sveriges Regering                                                                                sida 1 av 8

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Justitieminister Beatrice Ask

Stockholm

2011-04-26

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, dels på regeringskansliet och dels på Justitiedepartementet, begär med vändande e-post, av registrator dels på regeringskansliet och dels på Justitiedepartementet, till [email protected] bekräftelse med dnr. på att dessa bägge registratorer registrerat denna skrivelse som inkommen handling i laga ordning dels till regeringskansliet och dels till Justitiedepartementet.

Bästa statminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask

Utifrån att rättsäker rättstillämpning tillhör en rättsstat, tänker på vad som nyss varit uppe i media om Greklandsärendet där bl.a. justitieministern engagerat sig, delges nu ni bägge vad som försiggår i staten Sverige och begär härmed att ni bägge mycket skyndsamt besvara frågor i denna skrivelse.

Denna dag har publicerats via Mynewsdesk press och nyhetsmeddelande, länkarna härunder;

Pressmeddelandet via denna länk;http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-maenniskan-eller-systemet-621540

Nyhetsmeddelande via denna länk;http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/news/view/sveriges-regering-maenniskan-eller-systemet-21281

Innehållet delges i sin helhet också i denna skrivelse efter undertecknads avslutning med namnunderskrift.

Det är synnerligen viktigt för rättsäker rättstillämning inom staten Sverige att nu ert ansvar tages fullt ut och att ni bägge agerar och visar dels på ansvar och dels på civilkurage och via media delger vad ni har för avsikt att göra åt denna rättsröta i Sverige som nu delges er i mer preciserad form.

Förutsätter att ni först genomläser mycket nogsamt den inlaga som denna dag är Förvaltningsrätten i Härnösand till del, ni kan läsa den via denna länkhttp://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/begarInhibition20110424.pdf

Det är synnerligen högst anmärkningsvärt om ni icke agerar mycket kraftfullt utifrån justitieministerns agerande i Greklandsärendet som var i media under föregående vecka, veckan före påsk.

1.Hur kommer respektive statministern och justitieministern agera utifrån denna rättsröta i Sverige för att värna rättsäker rättstillämpning i Sverige?

Då det i grund å botten handlar om gränsöverskridandevård frågor och EU-rättigheter för svenska unionsmedborgare generellt begärs att svaret från er motiveras utifrån vad Rättighetsstadgan artikel 41 ger vid handen i Lissabonfördraget och därtill mycket skyndsamt.

2.Det är rimligt, högst rimligt, att detta prioriteras utifrån att det som nu delges er bägge då generellt alla svenska unionsmedborgare drabbas dels av handläggning inom Försäkringskassan och dels inom vissa förvaltningsdomstolar som uppenbart icke vet vad rättsäker rättstillämpning innebär utifrån gällande EU-rättspraxis, vid gränsöverskridande vård ärenden, som staten Sverige är skyldiga att tillämpa fullt ut och inga undantag finns! Kommer ni bägge, att utifrån att Sverige som ordförandeland för EU andra halvan 2009 var det medlemsland som genomdrev Lissabonsfördraget och Rättighetsstadgan, agera så kraftfullt de är möjligt för att visa på att ni tager ert ansvar utifrån ovannämnda?

3.Sveriges Regering är informerat om att svenska unionsmedborgare diskrimineras generellt just pga. deras svenska nationalitet utifrån Rättighetsstadgan(via undertecknad i e-post bl.a. i skrivelse av 2010-11-19 dnr SB2010/9001) och fråntags/underlåts sina EU-rättigheter generellt i Sverige av dels Försäkringskassan och dels av vissa förvaltningsdomstolar, Ni har uppenbart hittills negligerat detta och frågan blir då varför?

4.Samma skrivelse som delges i punkt 3 är delegerad till Socialdepartementet men obesvarad och därtill har Socialdepartementet vägrat besvara skrivelsen! Därför är inlaga inlämnad till Högsta Förvaltningsdomstolen för avgörande om Sveriges Regering är skyldig att svara på frågor som är avgörande för alla svenska unionsmedborgare generellt skall kunna åtnjuta fullständig rättssäkerhet och rättstillämpning i ärenden som berör gränsöverskridande vård. Varför har Sveriges Regering vägrat besvara dessa frågor av 2010-11-19?

5.Är det så att det Lissabonfördrag och därigenom Rättighetsstadgan icke gäller för Sveriges Regering? Vill veta med svar ja eller svar nej ert rättsliga ställningstagande för att få fullständig klarhet i vad Rättighetsstadgan står och går för i Lissabonsfördraget.

6. Utifrån att rättstillämpning som är rättsäker tillhör en rättsstat vill statministern och justitieministern utveckla i ett rättsligt ställningstagandefrån er utifrån att Sverige uppenbart till EU-kommissionen i brevsvar ljugit uppsåtligt för att skydda Försäkringskassan, hur kommer det sig och hur överensstämmer det med rättsäkerhet och trovärdighet för Sveriges Regering?(Brev svar till EU-kommissionen, 21 juli 2010 svarade Sveriges regering genom S2010/3209 HS på frågor angående Sveriges tillämpning av artikel 56 i EU-fördraget till EU-kommissionen. Se följande Angående bevis för att staten Sverige/svenska myndigheten Försäkringskassan ljuger inom området gränsöverskridandevård, via denna länk

http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/EUROPEANCOMMISSION20100927.doc )

7.I ytterligare granskning, gjord av arbetsgruppen AMBU och i kompletterande yttrande till EU-kommissionen av datum 2010-10-15 framkommer att Sveriges Regering icke är trovärdiga och uppsåtligt ljuger till EU-kommissionen om staten Sveriges interna utövning av EU-rättsäkerhet gentemot de svenska unionsmedborgarna, se via denna länk  http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/YttrandeEUROPEANCOMMISSION20101015.doc

 

Är det förenligt med Sveriges Regering sätt at ta sitt ansvar utifrån rättsäkerhet och trovärdighet att ljuga uppsåtligt utifrån vad 7 punkten delger?

8.Kan Sveriges Regering sanningsenligt sitta kvar och representerar svenska unionsmedborgare utifrån vad som nu delgivits Sveriges Regering?

9.Är det demokratiskt och rättsäkert att låta Sveriges Riksdag och svenska unionsmedborgarna att få avgör om Sveriges Regering skall taga sitt ansvar och avgå utifrån vad som är påvisats via uppsåtliga lögner och så kallad icke trovärdig regering?

Ser fram emot svar via e-post, personligt undertecknad e-post från envar till[email protected]

Denna skrivelse kommer också att delges alla Sveriges Riksdags ledamöter via e-post denna dag.

Skrivelsen och svaren kommer också att publiceras offentligt för allmänheten viawww.nackskadeforbundet.se under AMBU fliken.

Skrivelsen kommer också delges media i form av separat pressmeddelande under denna dag via My Newsdesk

Press och nyhetsmeddelandet som publicerats delges på sidorna 4- 8

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Press och nyhetsmeddelande här under;

Sveriges Regering – människan eller systemet?

Är de generella bevisen om rättsrötan i Sverige 2011 tillräckliga för att Sveriges Regering skall agera?

Sveriges Regering är mycket medvetna, därtill Sveriges Riksdag(alla är välinformerade bl.a. via e-post från undertecknad), utifrån att staten Sverige granskats av EU-kommissionen i snart 2 år(anmälan av datum 2009-05-27, referensnumret EU Pilot 932/2010 mot Sverige, GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR, Bryssel) om att svenska unionsmedborgare generellt diskrimineras utifrån deras EU-rättigheter till bl.a. fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES just pga. att svenska unionsmedborgare är av svensk nationalitet!

Berit, Helen, Monica, Inger, Irma, Ulla m.fl. har alla bevisligen drabbats av att dels Försäkringskassan och dels av vissa förvaltningsdomstolar helt underlåtits/förhindrats dessa EU-rättigheter.

Detta sker således generellt mot alla svenska unionsmedborgare och är systematiskt och generellt återkommande i svensk rättstillämpning av Sverige år 2011!

Arbetsgruppen AMBU innehar generellt så starka bevis sammantaget(som redovisats till EU-kommissionen) så att EU-kommissionen inledde granskningsförfarandet och nu står inom när framtid i benägenhet om att fatta beslut hur de skall gå vidare mot staten Sverige i denna anmälan mot Sverige.

Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar(ända upp till Kammarrätt) har delvis följts åt att underlåta att EU-rättigheter för svenska unionsmedborgare icke beviljas utifrån gällande EU-rättspraxis!

Avslag bl.a. utifrån följande;

 • Svenska begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”
 • Svenska allmänna sjukvårdsystemet
 • Lag om allmän försäkring
 • Förordningen 883/2004
 • Statligt tandvårdsstöd
 • Tandvårdsersättning
 • Behandlingen finns inte i Sverige
 • Behandlingen ingår inte i det svenska allmänna sjukvårdsystemet
 • Är inte en vedertagen metod i Sverige
 • Med hänsyn härtill samt till konsultläkarens yttrande

Det skall här informeras om att Sverige icke har någon lag för gränsöverskridande vård, vilket Sveriges Regering intygat till EU-kommissionen av datum 2010-07-21(dnr S2010/3209/HS)och således faller laglig rättsäker prövning utifrån svensk lag som bevis inom dels Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolar utifrån vad som här ovan i punkt form delgivits

Enda prövning, laglig prövning av gränsöverskridande vård, som är rättsäker rättstillämpningen är således utifrån att fullt ut tillämpa och åtfölja EU-rättspraxis(vilket också generellts fastslagits i genomgående alla EU-rättspraxis utifrån fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES av EU-domstolen, tidigare EG-domstolen). Det skall här understrykas att den högsta formen av EU-lag är EU-rättspraxis om står över t.ex. förordningen 883/2004.

Försäkringskassan motiverar icke sina beslut utifrån följbar EU-rättspraxisoch därmed tillämpar man inte skyldigheten att som inskränkare(FK) av rättighet bevisa sin rätt till att inskränka svenskars EU-rättigheter vilket är EU-olagligt([1]Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget)!

Det skall också understrykas att ett patientrörlighetsdirektiv(en målsättning som är underställd EU-rättspraxis) icke på något sätt påverkar gällande EU-rättspraxis då EU-rättspraxis är den högsta form av EU-lag! Denna EU-rättspraxis har i EU-dom efter annan vidimerats och därmed förstärkt vårdkonsumenten/patientens rättigheter till den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

Försäkringskassan och förvaltningsdomstolen har som skyldighet att värna/skydda svenska unionsmedborgares EU-rättigheter, men så sker icke i Sverige bevisligen, utifrån följande svenska rättspraxis/EU lag/EU-rättspraxis;

 • Eftersom svensk lagstiftning saknas för just gränsöverskridande vård, så saknar därigenom även här FK och vissa svenska förvaltnings domstolar legal rätt att avslå begäran om vård utifrån svensk lag. Bakgrunden är även här EU:s krav om giltig nationell (svensk) lagstiftning förinskränkningar. (Se Lissabonfördraget 6.1 Rättighetsstadgan artikel 52)
 • Dom i mål nr 4564-1988 datum 2001-09-07. Där har Kammarrätten i Göteborg under rubriken Domskäl över drygt 3 sidor (sid 4-8) avslagit alla propåer om svenska regler och istället bevakat EU-praxis som enda giltiga regelverk. Kammarrätten erkänner att inskränkaren av gränsöverskridande vård måste bevisa ifall det fanns ”tvingande hänsyn” som berättigar begränsningen

 • Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar vägrar att åtfölja Regeringsrättsdom Jelinek 5595-99 att vården inte måste finnas i Sverige
 • Enligt EU-rättspraxis mål [2]C-224/97 Ciola punkterna 26-34 framgår mycket tydligt att svenska förvaltningsdomstolens och myndigheten Försäkringskassans uppgift är att skydda svenska EU-medborgarna mot övergrepp av myndigheter.

 

26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257).

31 Av senare rättspraxis framgår för det andra att bestämmelser i nationell rätt som strider mot en sådan gemenskapsbestämmelse kan förekomma både i lagar och förvaltningsföreskrifter (se i detta avseende dom av den 7 juli 1981 i mål 158/80, Rewe, REG 1981, s. 1805, punkt 43; svensk specialutgåva, volym 6, s. 153).

32 Av denna rättspraxis följer med nödvändighet att ovannämnda nationella förvaltningsföreskrifter inte endast inbegriper generella och abstrakta normer utan även enskilda konkreta förvaltningsbeslut.

Här försiggår således grova brott utifrån brottsbalken(misstanke om brott kan under inga omständigheter uteslutas) dels inom Försäkringskassan handläggning och dels inom vissa förvaltningsdomstolar .

Sveriges Regering sitter med ”armarna i kors” och agerar icke(medskyldiga) för att värna svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till fri rörlighet på denna vårdmarknad inom EU/EES!

Dessutom, helt lagvidrigt och dessutom icke rättsäker handläggning(som skall vara opartisk, saklig och rättsäker) när vissa förvaltningsdomstolar rubricerar i sakfråga utifrån vad Försäkringskassan anser!

Således ingår alla dessa 3 parter, Sveriges Regering(medskyldiga då de icke ingripit och agerat mot detta trots deras vetskap), Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar i denna EU-olagliga verksamhet. Rubricering i mål utifrån gränsöverskridande vård i förvaltningsdomstol har i sakfråga delgivits den klagande enligt bl.a. följande rubricering av mål i sakfrågan;

 • ”Tillämpning om lagen om allmän försäkring”
 • ”Statligt tandvårdsstöd”
 • ”Tandvårdsersättning”
 • ”Väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol”

Gränsöverskridande vård mål rubriceringar kan bevisligen icke rubriceras i sakfråga utifrån svensk lag då Sveriges Regering har intygat till EU-kommissionen att Sverige icke har någon lag för gränsöverskridande vård!Målen skall således handläggas/avgöras utifrån gällande EU-rättspraxis, inget annat är rättsäker rättstillämpning!

I dessa mål har då så skett EU-olagligt, dels att Försäkringskassan rättsvidrigt och EU-olagligt handlagt/beslutat och dels att vissa förvaltningsdomstolar rättsvidrigt och EU-olagligt rubricerat i sakfrågan utifrån svensk lag alt. EU-olagligt avslagit EU-rättighet,utifrån lag som icke finns enligt Sveriges Regering alt. utifrån EU-olaglig grund utifrån att icke tillämpa EU-rättspraxis som gäller; 13787-10, 2956-10, 2859-10, 1899-10, 1732-10, 1731-10 , 1730-10, 2044-10 och 3720-10.

Dessutom vägrat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen utan att motivera detta förfarande utifrån artikel 41 i Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget vilket förvaltningsdomstolen är skyldig till enligt Rättighetsstadgan! Det sker således generellt i Sverige år 2011.

Denna dag 2011-04-26 kommer förvaltningsdomstolen i Härnösand att få en inlaga med just begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen och begäran om inhibition av Försäkringskassans beslut i mål 2956-10 och 3720-10 och vi får nu se om domstolen kommer handlägga den utifrån gällande EU-rättspraxis och inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Du kan läsa begäran/inlagan via denna länkhttp://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/begarInhibition20110424.pdf

Det är synnerligen högst anmärkningsvärt att staten Sverige(förvaltningsdomstol) aldrig begärt om förhandsavgörande som berör gränsöverskridande vård för att värna svenska unionsmedborgares EU-rättigheter(dessa förhandsavgöranden i EU-domstolen bildar EU-rättspraxis) och att staten Sverige icke i sin helhet, vilket EU-medlemsländerna är skyldiga till, fullt ut tillämpar denna EU-rättspraxis . EU-domstolen har i förhandsavgörande till 11 medlemsländer, i 17 av undertecknad kända EU-rättspraxis som berör gränsöverskridande vård och rätten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU, synnerligen mycket starkt belagt unionsmedborgarnas EU-rättighet till gränsöverskridande vård inom EU.

Sverige har sedan inträdet i EU 1995 aldrig inhämtat förhandsavgörande via svensk förvaltningsdomstol i syftet att värna svenska unionsmedborgares EU-rättighet till gränsöverskridande vård. Dessutom trots att det begärts flertalet gånger vilket är och ter sig synnerligen mycket allvarligt och högst anmärkningsvärt utifrån rättssäker rättstillämpning!

Alltså är påvisad rättsröta och EU-olagligheter och därtill misstankar om brott utifrån Brottsbalken(som icke kan uteslutas utan måste utredas av icke jävig part och rannsakas rättsäkert av icke jävig domstol dvs. om Sverige skall kunna anses rättsäkert över huvud taget utifrån vad som påvisats )

När skall Sveriges Regering agera?

När skall riksmedia kritiskt granska dessa lagvidrigheter, denna rättsröta i Sverige och uppenbart värre rättsosäkerhet än i Grekland?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU”

2.Skrivelse till Sveriges Regering m.fl. av datum 2010-11-19, fortfarande obesvarad!

Sveriges Regering sida 1 av 15

Statminister Fredrik Reinfeldt

Stockholm

Kopia för kännedom och åtgärd

Socialdepartementet

Ledningsgruppen

Departementssekreterare Maria Nilsson

Stockholm

2010-11-19

Denna skrivelse skall i laga ordning av registrator registreras, dnr emotses med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att ovanstående emottagit denna skrivelse.

EU-kommissionen

Geraldine Fages, Bryssel

Pierre Schellenkens, Stockholm

Denna skrivelse skall tillställas arbetsgruppen AMBU anmälan mot staten Sverige som komplettering till pågående granskningsärende utifrån anmälan av datum 2009-05-27 och registreras i laga ordning, dnr emotses från EU-kommissionen med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att EU-kommissionen emottagit denna komplettering.

Sveriges Rikdags alla riksdagsledamöter för kännedom och åtgärd(rättsosäkerheten i Sverige är påvisad och handlingskraft och ansvar från riksdagsledamöterna emotses av arbetsgruppen AMBU)

 

 

Har Sverige sökt och erhållit legala undantag från EU-praxis?

EU-domstolen har under årtionden haft en konsekvent tolkning av EU-medborgarnas rätt till gränsöverskridande vård. Upprepade gånger har domstolen fastslagit att artikel 49 EG är ett hinder emot nationella regler, som försvårar för patienter att välja vård i annan EU-medlemsstat. Skulle en inskränkning anses behövlig, ska den vara proportionerlig och motiverad utifrån den EU-praxis som öppnar för undantag från huvudregeln. Därtill ska inskränkningen prövas enligt en av EU-praxis fastställd agenda, vari bl.a. de så kallade 4 tvingande skälen ska vara uppfyllda(bl.a. mål C–55/94 Gebhard punkt 46, punkt 39).

Direktiv är sekundärlagstiftning

Först konstateras att direktiv och förordningar är sekundärlagstiftning till EU-fördraget. EU-domstolen har monopol på tolkningen av EU-fördraget. Därigenom utgör EU-domarna även EU-praxis. EU-praxis står över nationella lagar och administrativa regler.

Inför parlamentets behandling av direktiv för gränsöverskridande vård, dvs. sekundärlagstiftning, har genom betänkandet 3 april 2009 utretts olika förslag, givna genom bl.a. remisser, som syftat till att förändra den konsekventa och strikta tolkningen som EU-domstolen stått för med bl.a. artikel 95 EG som grund.

I ovan nämnda betänkande på sidorna 37-39 har EU:s utskott för rättsliga frågor diskuterat ändringsförslagen och med rättsliga motiveringar förkastat föreslagna ändringar. EU:s utskott för rättsliga frågor slår med skärpa fast att; ”Den enda tänkbara rättsliga grunden utgöres av artikel 95 EG, ensam.”

Konsekvensen blir således att ett kommande direktiv, s.k. sekundärlagstiftning, därmed har samma bas som EG-fördraget. Därtill har även EU-domstolen i sin hitillsvarande rättstolkning och avgivande av EU-praxis haft artikel 95 EG som principiell grund.

Artikel 95 EG

Artikel 95 EG syftar principiellt till att upprätthålla en fungerande inre marknad. Medlemsländerna är där skyldig medverka genom anpassning av lagar och administrativa bestämmelser.

Önskar medlemslandet ha ett undantag enligt artiklar, som öppnar för undantag, ska medlemslandet begära detta.

EU-kommissionen ska då inom 6 månader godkänna eller förkasta. Vid prövningen ska kommissionen granska de nationella bestämmelserna och avgöra om det föreslås godtycklig diskriminering, eller innebär begäran förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna eller om de nationella reglerna utgör hinder för inre marknadens funktion. Svarar inte EU inom 6 månader anses medlemsstatens begäran godkänd.

Slutsatsen av artikel 95 EG blir att ett undantag från EU-praxis är endast legalt, sedan EU-kommissionen gett medgivande till undantaget!!

Frågorna måste omformuleras

Försäkringskassan(FK) framför information i sitt faktablad och i svar till patienter, som nyttjat EU-rätten för vård i annat EU-land, besked som uppenbart inte följer EU-praxis. För att erbjuda patienter fullständig rättsäkerhet erfordras att svenska regeringen svarar på nedanstående frågor.

Men eftersom Regeringen till EU-kommissionen svarat att regeringen inte kan recensera svenska myndigheters bedömningar så måste undertecknad i full respekt för regeringen formulera frågorna på ett speciellt sätt.

Men innan de avgörande frågorna formuleras måste en återknytning till artikel 95 EG göras. I artikel 95 EG klargöres att endast medlemslandet dvs. regeringen kan begära och erhålla undantag från EU-praxis. En myndighet t.ex. Försäkringskassan har inte rätt ta direktkontakt med EU-kommissionen och därvid begära undantag.

Således för att ett undantag från EU-praxis ska vara legalt och giltigt måste regeringen för Försäkringskassans räkning ha begärt och fått undantag beviljat ifrån EU-kommissionen.

Utifrån nämnda handläggning uppställes nedan ett antal av Försäkringskassans påståenden ställda emot EU-praxis. Regeringen har då att svara på om regeringen ansökt och fått beviljat legala undantag från EU-praxis för Försäkringskassans räkning.

I tidigare nämnt betänkande(2009-04-03) ingår kommissionens förslag till parlamentet KOM(2008) 414. Där garanteras patienterna få behålla vunna rättigheter genom bl.a. EU-domar och praxis.

Bakgrund till fråga 1

I dokumentet KOM(2008) 414 preciseras direktivets räckvid

”5.2. Direktivets räckvidd

Det föreslagna direktivet gäller all hälso- och sjukvård, oavsett hur den organiseras, tillhandahålls och finansieras. Det är omöjligt att på förhand veta om en viss

vårdgivare kommer att ha patienter från andra medlemsstater eller från den egna

medlemsstaten, och därför måste kravet på att hälso- och sjukvården ska ges enligt

tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för alla typer av vårdtjänster, oavsett hur

vården organiseras, tillhandahålls eller finansieras.

I Socialdepartementets Rådsprememoria 2009-11-17 S 2009/8626/EIS sidan 3 står följande under ”Förslaget” Allmänna bestämmelser. Citat; ”Artikel 1, 2, 3 och 4 innehåller direktivets syfte, tillämpningsområde, förhållande till andra rättsakter och definitioner. Av artikel 2 framgår att direktivet skall tillämpas på utförande av hälso- och sjukvård oavsett hur dessa är organiserade och finansierade. etc. etc. slut citat.

Av förordningen 883/2004 artikel 3 punkt 2 föreskrives citat; ”Om inte annat föreskrives i bilaga X1 skall denna förordning tillämpas på alla allmänna och särskilda system för social trygghet, oavsett om de är avgiftsfinansierade eller inte etc. etc., slut citat.

I mål C-372/04 Watts punkt 90 framgår att artikel 49 är tillämplig oberoende av hur nationella system är uppbyggda.

Nämnda 4 referat av EU-praxis fastslår att EU-rätten om gränsöverskridande vård gäller lika oavsett hur vården är organiserad och finansierad. Medlemsländerna får således inte organisera bort vårdrättigheter enligt EU-praxis!

Försäkringskassan har en motsatt åsikt i beslut till patienter och detta åskådliggöres generellt genom Informationsmeddelande Im 2008:126, 2008-08-14 sida 1 citat;

”När Försäkringskassan skall utreda om en viss typ av vård är en förmån som utges enligt lagstiftningen i bosättningslandet måste hänsyn tas till hur svenska sjukvården är organiserad och finansierad.” slut citat.

Inför fråga 1 torde det därmed vara ostridigt att Försäkringskassans tolkning strider emot EU-praxis.

Fråga 1 till Sveriges Regering.

1a) Har Regeringen för Försäkringskassans räkning(eller egen) ansökt och av EU-kommissionen erhållit ett legalt undantag från EU:s praxis om ”oavsett hur vården är organiserad och finansierad”?

1b) Ifall EU beviljat undantag ange rättshandling och beslutspunkt.

Bakgrund till fråga 2.

I Europaparlamentets beslut om förordning 883/2004 ingår även 45 skäl. Skäl 16 citeras;

”(16) Inom gemenskapen är det i princip inte berättigat att göra rättigheter som rör social trygghet avhängiga av de berörda personernas bosättningsort. etc.etc.” slut citat.

 

Försäkringskassan kräver däremot ”bosättningslandstinget” i sina avslagsbeslut. Av ovanstående Im 2008:126 sidan 2 och 3 framgår följande under rubriken ”Ersättning enligt EG-fördraget” bl.a. citat;

 

”Av RÅ 2004 ref. 41 1 följer att Försäkringskassan vid utredning av om ersättning ska beviljas enligt EG-fördraget, ska ta hänsyn till hur den svenska sjukvården är organiserad och finansierad. Ett landsting ska tillhandahålla hälso- och sjukvård till de som är bosatta(folkbokförda) i det landstinget(3 § HSL). Detta innebär att när en person söker ersättning för vårdkostnader i ett annat EU/EES-land kan denne inte ersättas för någon annan vård som huvudsakligen skulle ha bekostats av det landstinget där personen är bosatt.”

Fråga 2 till Sveriges Regering

2a) Har Regeringen för Försäkringskassans räkning(eller egen) ansökt och av EU-kommissionen erhållit legalt undantag från skäl 16 i förordning 883/2004?

2b) Ifall EU beviljat undantag ange rättshandling och beslutspunkt.

 

Bakgrund till fråga 3.

Regeringen har i överträdelsegranskningsärende till EU-kommissionen intygat att Sverige inte har någon lagstiftning för gränsöverskridande vård. Dock beslutade Sverige inför EU-inträdet 1995 att genom förordning 1994:2053 jämna vägen för EU-medborgare från andra länder att få vård i Sverige. Den utländske patienten erhåller vård, resa och medicin. Försäkringskassan betalar den svenska vårdgivaren. Dvs. den utländske EU-medborgaren har rätt att välja mellan vård i hemlandet eller den spetskompetens som Sverige kan erbjuda.

Samma Försäkringskassa förnekar både resa, mediciner och vård till EU-medborgare med svenskt medborgarskap. Den svenska patienten förnekas således den utländska läkarens spetskompetens.

Utifrån artikel 95 EG snedvrides konkurrensen till de svenska vårdgivarnas fördel. När svenska patienter av Försäkringskassans regler förhindras både resa och medicin vid vård utomlands, försvårar eller t.o.m. förhindras den gränsöverskridande vården. Vilket strider emot EU-praxis.(se bl.a. domarna C-372/04 Watts, C-385/99 van Riet, C-157/99 Smiths och Peerbooms)

Därutöver får den utländske vårdgivaren endast behandla upp till gränsen för svensk standardbehandling. ”Toppar” EU-vårdgivaren med bättre behandling än det som ingår i svenska vårdsystemet, avslås hela behandlingsprocessen av Försäkringskassan. Alltså den konkurrensfördel den utländske vårdgivaren skaffat med bättre kunskap och utrustning får inte EU-läkaren nyttja, för då förlorar den svenska EU-medborgaren hela vårdersättningen.

Enligt artikel 95.3 EG ska ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta inom bl.a. hälsa särskilt beaktas.

Fråga 3 till Sveriges Regering

3a) Har Regeringen för försäkringskassans räkning ansökt och av EU-kommissionen erhållit legalt undantag från artikel 95.3 EG?

3b) Har Regeringen sökt och fått godkänt av EU-kommissionen den snedvridning av konkurens som uppstått när Försäkringskassan betalar vård, medicin och resor till utländska EU-medborgare vid vård i Sverige, kontra när Försäkringskassan nekar svenska patienter resa, medicin och även vård i annat EU/EES-land?

3c) I så fall ange vilken rättshandling och beslutspunkt som styrker detta?

 

Bakgrund till fråga 4

Genom sekundärlagstiftningen, förordningen 1408/71, förtydligas rätt till vård i annan medlemsstat. I Inizan punkt 21 och 22 framhålles artikel 22 i 1408/71, citat;

”Bidrar i samma omfattning till att underlätta tillhandahållande av gränsöverskridande vårdtjänster mellan medlemsstaterna. På det sättet tillförsäkras sjukförsäkrade personer rättigheter som de annars inte skulle haft.” slut citat.

Därutöver har EU-domstolen upprepade gånger slagit fast att artiklarna 49 och 50 EG ska tolkas, citat; ”Tillståndet(dvs. Försäkringskassans beslut) kan endast vägras om en identisk behandling eller en behandling som är lika effektiv för patienten kan erhållas i tid i den medlemsstat där patienten är bosatt.” slut citat.(t.ex. mål C-56/01 Inizan punkt 60)

Alltså FK kan bara neka när lika bra kvalité på vården erbjudes hemmavid. Dvs. bättre vård utomlands ska bejakas. Därigenom bejakas även marknadsprincipen enligt artikel 95 EG. Genom konkurrens utvecklas vården inom gemenskapen vilket är EU:s bärande grundprincip.

Försäkringskassan hindrar utveckling av vård genom villkoret citat;

”Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseende överrensstämma med en behandling som används inom svenska allmänna sjukvårdssystemet.” slut citat.

Observera enligt EU-praxis är det lagstiftningen som är avgörande dvs. svenska sjukförsäkringssystemet. FK anger istället i lag icke definierade ”sjukvårdssystemet” som är i ständig förändring. Basen i ”sjukvårdssystemet” utgöres av ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som icke är definierad i lag.(Behövs ej enligt prop. 1993/94:149)

EU-mål C-85/99 Offermans punkt 28 kräver definiering i lagstiftning för att vara giltig!

Av mål C-173/09 Elchinov punkt 31 framgår att nationell domstol är skyldig att säkerställa de unionsrättsliga bestämmelserna. Punkt 50 förtydligar ytterligare domstolens skyldighet att underkänna nationella regler som inkräktar på unionsrätten. Av punkterna 70-73 framgår att avslag får inte ges med motivering att behandlingsmetoden inte utföres i bosättningslandet. Dvs. EU-medborgaren har principiellt rätt till bättre vård utomlands.

Fråga 4 till Sveriges Regering

4a) Har Regeringen för försäkringskassans räkning och av EU-kommissionen erhållit tillstånd att göra tvärtomtolkningar av funktionen ”identisk vård” samt tillstånd att frångå EU-praxis om lagstiftning(sjukförsäkringssystemet) och istället använda det i lag icke definierade ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som utgör grundfundamentet i ”svenska sjukvårdssystemet”.

4b) Har Sverige av EU beviljats tillstånd för Försäkringskassans räkning att applicera svenska ”vetenskap och beprövad erfarenhet” på den utländska EU-vården? (Dvs. svensk myndighet gör gränsöverskridande myndighetsutövning.)

4c) Ifall de övriga 26 medlemsstaterna skulle kräva identisk vård med hemmavården i utlandet, hur skulle den inre marknaden då fungera?

4d) Har Sverige för försäkringskassans räkning fått undantag för de  praxis som anges i mål C-173/09 Elchinov?

 

Bakgrund till fråga 5

Regeringen har i överträdelseärende i brev av 21 juli 2010 S2010/3209/HS på sid 2 och i punkterna 4 och 5 framfört citat; ”Den vårdmetoden som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överrensstämma med en behandling som används inom svenska allmänna sjukvårdssystemet” etc. etc., slut citat.

Arbetsgruppen AMBU har pressat Försäkringskassan på vilken lag FK stöder sig på. Till sist erkänner FK att det inte finns något lagstöd utan FK gjort en tolkning av Regeringsrättens beslutsunderlag.( som ledde till ersättning till patienten)

Försäkringskassans erkännande 2010-10-06, dnr 076259-2010 är inskannat här nedan..

 

 

7 (13)

Datum Diarienr
HK (4100) 

Jan Bouveng

2010-10-06 076259-2010

 

Angående din fråga till Adriana Lender och Jan Bouveng om dom RÅ 2004 ref. 41 från Regeringsrätten.

Försäkringskassan har den 4 oktober 2010 via e-post mottagit en fråga från dig angående Försäkringskassans tolkning av Regeringsrättens dom RÅ 2004 ref. 41 I. Ärendet är diariefört och har diarenummer: 076259-2010.

Försäkringskassans formulering att ”vårdmetoden ska vara identisk eller i flera avseenden överrensstämma.” är en tolkning av det resonemang som Regeringsrätten för om vården ska ersättas eller inte. Nedan finns det stycke i domen varifrån Försäkringskassan har gjort sin tolkning.

”S.J:s begäran om ersättning skall med hänsyn härtill bedömas med utgångspunkt i den huvudregel som kommer till uttryck i artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget. Det ankommer på varje medlemsstat att i princip själv avgöra vilka slag av behandlingar som skall bekostas av dess sociala trygghetssystem (jfr mål C-157/99, Smits och Peerbooms, punkterna 85-90). Avgörande för frågan om ersättning skall utges för den i Tyskland utförda vården är därför – med hänsyn till hur den svenska sjukvården är organiserad och finansierad – om det gäller sådan vård som här huvudsakligen skulle ha bekostats genom det allmännas försorg. Det står därvid klart att SLE är en sjukdom som behandlas på svenska sjukhus. Den metod som vid den aktuella tidpunkten därvid kom till användning överensstämde i flera avseenden med den som Kiel-protokollet innefattade. Kiel-protokollet innehöll dock, som tidigare redovisats, även vissa för den metoden särpräglade inslag. Metoden som helhet hade visserligen år 1997 inte vunnit allmän acceptans inom den internationella medicinska vetenskapen, men den hade under flera års tid använts vid universitetskliniken i Kiel för behandling av ett antal patienter, av vilka flera lidit av SLE, och hade varit föremål för publicering i vetenskaplig medicinsk litteratur. Det rör sig således om sjukvård som, om den utförts i Sverige, skulle ha omfattats av och bekostats enligt de regler som gäller för sjukvård här i landet”.

Undertecknad arbetar inte längre på den enhet som ansvarar för frågor avseende internationell vård på Försäkringskassans huvudkontor. Om du har ytterligare frågor rörande internationell vård som du vill ställa till huvudkontoret ska du kontakta FPFG, enheten för generella försäkringsfrågor, Verksamhetsområde föräldraförmåner, vård och arbetsskador.

Försäkringskassan

 

Jan Bouveng

 

Postadress Besöksadress Telefon PlusGiro
103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00 172 76-7
E-post Internetadress Telefax Org.nr
[email protected] www.forsakringskassan.se 202100-5521

Ur FK:s ovanstående(sidan 7) tolkning av Regeringsrättens resonemang, som ledde till beviljande av ersättning, har FK konstruerat punkterna 4 och 5(se början av bakgrund till fråga 5) som generellt leder till avslag.

Alltså av ett positivt resonemang av Regeringsrätten har FK tolkat fram ett negativt resultat för patienterna!

Men det stannar inte därvid. I besked/beslut till patienter kallar Försäkringskassan denna konstruktion för lagstiftning! Dvs. ovanstående tolkning av tolkning upphöjs till lag!

Tilltaget innebär att Sveriges riksdag fått en konkurrent inom lagstiftningsområdet! Sveriges Regering bedyrar i sin tur i svarsskrivelse till EU-kommissionen att man är oförmögen vidta åtgärder emot myndighetens självständighet.(Beviset för att FK åberopar sin egen ”lagstiftning” och praxis återfinns i FK:s avslagsbeslut till Berit Nygren som återfinns i arbetsgruppen AMBU yttrande över staten Sveriges svar till EU-kommissionen av datum 2010-09-27, går att läsa på www.nackskadeforbundet.se, http://www.nackskadeforbundet.se/AMBU.php )

Den som läser det citerade ”erkännande brevet” från FK av 2010-10-06 undertecknat av Jan Bouveng bör även här läsa citatets hänvisning till EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms punkterna 85-90 och vad som sägs där. Punkt 88 stadgar, skyldighet att inte åsidosätta gemenskapsrätten. I punkt 86 och 87 erbjudes länderna göra undantagslistor för medicin och behandlingar. Men punkt 85 fastslår att dessa då ska fastställas av medlemslandets lagstiftning. (Alltså inte FK:s uppfattning som upphöjes till lag) Punkt 90 anger att / hur myndigheters skönsmässiga bedömningar ska bekämpas.

Socialstyrelsen skriver, dnr 40–11685/2009 citat;

Vilka behandlingsmetoder som är vetenskap och beprövad erfarenhet finns inte listat på Socialstyrelsen.” slut citat.

Fråga 5 till Sveriges Regering

5a) Socialstyrelsen har inga undantagslistor. Inga undantagslistor på behandlingsmetoder finns inom svensk lagstiftning. Utifrån respekten för EU-rätten, vilken rätt har då Försäkringskassan neka ersättning vid gränsöverskridande vård när påbjudna undantagslistor saknas?

5b) Har Regeringen till EU-kommissionen begärt och fått beviljat ”försäkringskassans egen lagstiftning” som svensk lag?

5c) Om så skett, visa då vilken EU-rättshandling som påvisar det.

5d) Vilka incitament finnes för svensk patient att söka vård utomlands ifall det vore sant att endast svensk standardvård får ges? (Regeringsrättens motiv till ersättning till S. Jelinek, var en vårdkvalitet som inte fanns i Sverige. Dvs. bättre vård. Se prejudicerande mål 5595-99 av datum 2004-01-30)

 

 

Bakgrund till fråga 6

 

Regeringen skriver i svar till EU-kommissionen att Försäkringskassan ska bedöma om den utländske läkarens metod är säker ur ett folkhälsoperspektiv. Samma sak anser socialminister Göran Hägglund i brev till Andreas Persson, S2010/7202/Sr.

Regeringen har i andra skrifter erkänt att det är vårdlandets läkare och tillsynsmyndighet som avgör vårdens kvalité

Observera här att folkhälsan regleras under artikel 152 EG.

Till betänkande av 3 april 2009 inför EU-parlamentets behandling av gränsöverskridande vård hade förslag inkommit att artikel 152 EG skulle ersätta eller komplettera artikel 95 EG. EU:s utskott för rättsliga frågor förkastade propåerna om artikel 152 EG och anger, citat;

”Den enda tänkbara rättsliga grunden är artikel 95 EG ensam slut citat.

Artikel 152 EG handlar om folkhälsa och medlemsstaternas rättighet utöva det skyddet för egna befolkningen. Enligt 152 EG är EU enbart kompletterande till den nationella politiken inom folkhälsa.

Artikel 95 EG är däremot en marknadsartikel för fri rörlighet och är således tvingande för medlemsländerna att anpassa sig till.

EU-mål C-372/04 Watts, punkterna 144-148 klargör att medlemsländerna är skyldiga till anpassning vad gäller gränsöverskridande vård, men har full frihet agera vid folkhälsofrågor, artikel 152 EG.

Från Watts domslut punkt 149 avd. 4 citeras;

”4) Skyldigheten för den behöriga institutionen enligt såväl artikel 22 i förordning nr 1408/71, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt förordning nr 118/97, som artikel 49 EG att tillåta en patient som omfattas av ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem att, på bekostnad av nämnda institution, erhålla sjukhusvård i en annan medlemsstat när väntetiden överskrider den som enligt en objektiv medicinsk bedömning av patientens hälsotillstånd och vårdbehov är godtagbar är förenlig med artikel 152,5 EG.”

Kommentar;

Kan EU-domstolens beslut om skilda rättsgrunder mellan folkhälsa och gränsöverskridande vård göras tydligare?

 

Fråga 6 till Sveriges Regering

6a) Har Regeringen för FK:s räkning begärt och fått undantag från skyldigheten att bevilja ersättning i enlighet med Watts domen?

6b) Har Regeringen begärt och av EU fått beviljat att blanda Sveriges rättigheter enlig 152 EG(folkhälsa) med Sveriges skyldigheter enligt artikel 49 och förordningen 1408/71?

6c) Regeringen anser att Försäkringskassan ska kontrollera utlandsvården utifrån ett svenskt folkhälsoperspektiv där bl.a. svenska kvalitetskontrollen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ingår.

Vilken internationell regel tillåter Sverige till kontroll av andra länders verksamhet i sitt hemland?

Gränsöverskridande myndighetsutövning skulle Sverige tillåta sådan på svensk mark?

 

Bakgrund till fråga 7

Sveriges statsminister fick utöva skicklig politisk kraft för att genomdriva Lissabonfördraget. I fördraget ingår Europeiska unionens  Rättighetsstadga. Den 19 oktober 2010 IP10/1348 skriver EU-kommissionär Viviane Reding med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap bl.a. ;

EU-kommissionen och särskilt rättstjänsten, kommer att agera mycket uppmärksamt för att se till att stadgan följs vid utarbetande av alla förslag till EU-lagstiftning etc. samt att den följs av medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftnigen.”

Av stadgans artikel 52 framgår att varje begränsning ska vara inskriven i lag och begränsningar ska vara godkänd av unionen. Av artikel 41 framgår att förvaltning(Försäkringskassan) är skyldiga motivera sina beslut. Följden blir då att avslagen måste motiveras genom de begränsningar som är inskriven i lag varvid då begränsningen ska vara sanktionerad av EU.

I Sveriges svarsbrev till EU-kommissionen och Socialministerns svar till Andreas Persson, uppges att Sverige saknar lagstiftning inom gränsöverskridande vård. Likväl motiverar Försäkringskassan avslag från just lagstiftning och egen praxis.

Därutöver struntar FK att motivera sina avslag utifrån Rättighetssstadgans artikel 41 trots att patienten har begärt detta.(Bevisen finnes i arbetsgruppen AMBU:s skrivelse till EU-kommissionen ang. pågående överträdelseärende 2010-09-27, se www.nackskadeforbundet.se, http://www.nackskadeforbundet.se/AMBU.php)

Rättighetsstadgans artikel 52.7 anger att domstolarna ska beakta stadgan och dess EU-praxis. Det konstateras en stor variation mellan svenska domstolar. De flesta följer Försäkringskassans påståenden.

Redan i domen mål C-224/97 Ciola punkterna 30-33 beslutas att domstol skall skydda den enskilda mot nationella förvaltningsbeslut som begränsar gemenskapsrätten.

Det är således inga nyheter stadgan presenterar!

Fråga 7 till Sveriges Regering

7a) Har Regeringen begärt och fått beviljat tillstånd att inte följa Rättighetsstadgan som ingår i Lissabonfördraget?

7b) Om inte, kommer då medlemsstaterna ha förtroende för Sverige, som genom statsminister Fredrik Reinfeldts politiska tryck fått andra länder att acceptera stadgan, men i lönndom för gemenskapen, tillåter Försäkringskassan och vissa domstolar att strunta i Rättighetsstadgans regler?

7c) Rättighetsstadgan villkorar lagstiftning för begränsning av rättigheter. Sveriges Regering säger att lagstiftning saknas, hur kan då Försäkringskassan tillåtas göra begränsningar?

7d) Eller har Regeringen hos EU begärt och fått förtur för Försäkringskassans alldeles egen lagstiftning och praxis?

Bakgrund till fråga 8

Både statsminister Fredrik Reinfeldt och socialminister Göran Hägglund står bakom de juridiska tolkningarna som återfinnes i prop. 2007/08 XX.(bordlades i väntan på EU-direktiv) Med stöd av EU-dom Smitts och Peerbooms ansåg regeringen att vården skulle vara given enligt den internationella medicinska vetenskapen, samt att svenska patienten hade rätt till vård i annan medlemsstat även om den aktuella behandlingsmetoden inte fanns i Sverige.(sidan 26)

På inrådan av lagrådsremissen anser regeringen att svenska vårdgivare inte ska ha någon konkurrensfördel gentemot vårdgivare i annat EU-land.(sidan 29)

Av mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkt 57 framgår att svenska regeringen hänvisat till mål 182/78 Pierik 2. Ur domslutet avdelning 3 Pierik 2 citeras ”Orden vårdförmåner som utges för den behöriga institutionens räkning av institutionen på vistelse eller bosättningsorten i artikel 22.1 c i förordning nr 1408/71 avser alla förmåner som institutionen i den medlemsstat till vilken personen i fråga beger sig efter att ha fått det tillstånd som avses i artikel 22.1 c, har befogenhet att bevilja. Detta gäller även om institutionen enligt gällande lagstiftning inte är skyldig att bevilja dessa förmåner.”

Försäkringskassan hänvisar till RÅ 2004 ref 41 i inskannat svar, se sidan 7, utifrån tolkning av tolkning konstruerat egna avslagsregler.

I samma RÅ 2004 ref 41 sidan 3 framhåller försäkringskassan(dåvarande RFV) att betydelse av domarna Pierik var ändrad eftersom det innebar bekymmer för berörda länder. Syftet med ändringen var att skapa större utrymme för myndigheternas skönsmässiga bedömningar.

På sidan 5 i samma dokument avfärdar Kammarrätten i Göteborg(1999-07-07) påståendet och slår fast att domarna Pierik 1 och 2 allt jämt äger giltighet.

Från Pierik domarna och fram till C-173/09 Elchinov av datum 2010-10-05 har EU-domstolen under 40 års tid vidmakthållit en konsekvent linje om EU-medborgarens rätt till vård i annat EU-land. I den svenska bordlagda prop. 2007/08 XX stöder regering och lagråd denna tolkning.

 

Fråga 8 till Sveriges Regering

8a) Har regeringen för försäkringskassans räkning sökt och från EU erhållit legalt undantag från denna 40 åriga EU-praxis?

I denna skrivning har tidigare visats att riksdagen inför EU-inträdet 1995 beslöt om förordning 1994:2053 som gjorde att utländska EU-medborgare fick resa, medicin och vård i Sverige.

8b) Fråga till regering är om orsaken till beslutet var att harmonisera till EU-rätten eller att snedvrida konkurrensen till svenska vårdgivares fördel?

 

Bakgrund till fråga 9.

Skulle kunna fortsätta att räkna upp ytterligare rader av situationer där Försäkringskassan ”anser” tvärtemot EU-praxis!

Konstaterar att Sverige vid EU-inträdet för 15 år sedan accepterade lojalitetsplikten artikel 234.

Därmed har Sveriges regering åtagit sig tillse att även myndigheterna i Sverige är lojala emot de rättigheter och skyldigheter som EU-medlemsskapet innebär.

Fråga 9 till Sveriges Regering

9a) Sveriges Regering har i brev till EU-kommissionen berättat att vad Försäkringskassan ”anser” är det som gäller i Sverige.

När då bevisligen EU-domstolen beslutat tvärtom, uppstår frågan vilken rättsstatus är högre: dels vad FK ”anser” dels vad EU-domstolen beslutat?

9b) Sveriges regering har garanterat lojaliteten till EU. När då svensk myndighet inte är lojal, vilken EU-handling åberopar då regeringen som intygar att regeringen äger rätt svika sitt åtagande att vakta lojalitetsplikten inom Sveriges gräns?

 

Socialstyrelsens uppfattning

Inför regeringen och socialministern svar kan informeras om att socialstyrelsen för några år sedan i brev omtalat för oss att Sverige inte har några undantag från EU-praxis inom gränsöverskridande vård, samt att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är en intern svensk kvalitetskontroll och gäller således icke vårdgivare i andra EU-länder.

Därför är det nödvändigt att Regeringen utreder de motstridiga åsikterna mellan myndigheterna Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

 

Frågor direkt till socialminister Göran Hägglund

Bakgrund

För ungefär 5 år sedan presenterade jag Assar Fager utredningar samt boken, ”Amalgam- en politisk härdsmälta”(som jag författat). Boken dokumenterade att tjänstemän talat med dubbla tungor dvs. gett en typ av information till Regeringen under 25 års tid, men en omvänd information till patienterna. Vidare, riksdagsbeslut som tydligt gav vård och lindring till patienterna hade tjänstemännen genom byråkratiska krumbukter förhindrat nå de sjuka.

Socialminister Hägglund svarade då i brev av april 2007 S2006/9119/Sr att de felande tjänstemännen skulle förlåtas och få en andra chans!

Dagens frågor till socialministern.

Genomläsning av denna skrivelse torde väl även nu bevisat att tjänstemän hindrat rättigheter till vård för sjuka. Informationen är även nu tvetungad.

 1. Frågan blir då till ministern, ska tjänstemän(Försäkringskassan) även nu förlåtas?
 2. Dock gäller det EU-rätten denna gång, kommer därför socialminister Göran Hägglund att hos EU ansöka om att få tillstånd att utfärda EU:s förlåtelse utöver socialministerns trilskande tjänstemän inom Försäkringskassan?
 3. Bakgrund till fråga C; I mål C-173/09 Elchinov(2010-10-05) avger EU-domstolen dom som stöder tolkningarna i regeringens bordlagda prop. 2007/08:XX. Genom punkt 70 i EU-domen fastslås att avslag inte får ges med motivering att behandlingsmetoden inte utföres i bosättningsmedlemsstaten. I brev 9 nov. 2010 dvs. 1 månad efter denna EU-dom har socialministern bytt åsikt i brev till Andreas Persson S2010/7202/Sr, där skriver socialministern att endast den behandlingsmetod som ingår i svenska allmänna vårdsystemet kan ersättas!

Ca) Varför ger ministern ett besked till riksdagsledamöterna genom prop.2007/08:XX och ett motsatt besked till EU-medborgaren Andreas Persson.

Cb) Vilken EU-handling har från 5 okt. 2010 till 9 nov. 2010 tillkommit som kullkastar EU-domstolens dom Elchinov?

 

Avslutning

I regeringens brev till EU-kommissionen 21 juli 2010 S2010/3209/HS ang. fördragsbrottsgranskning mot Sverige skriver Regeringen citat;

Den svenska regeringen värnar om de europeiska patienternas bästa. Det är bara genom en öppen och transparant behandling samt likabehandling av patienter och fungerande informationsflöden som en trygg och säker patientrörlighet kan skapas.” slut citat.

Arbetsgruppen AMBU delar där regeringens kungsord.

Det är därför vi på ideell väg tagit upp kampen emot vad ”Försäkringskassan anser” när EU-praxis beslutat tvärtemot!

Vår uppfattning är att Rättighetsstadgan, ur Lissabonfördraget, skall gälla lika för alla EU-medborgare, även då inräknat svenska medborgare. Likabehandling har sedan 40 år varit inskriven i EU-förordningen 1408/71, dags att gå från ord till handling(visa på ansvarstagande)!

Härmed begär jag Assar Fager snarast svar från Sveriges Regering. Eftersom brevet handlar om EU-rätt åberopar jag Rättighetsstadgan i handläggningen, vilket innebär motiverade svar utifrån EU-rätt ifall inskränkningar diskuteras.

All kommunicering skall ske via e-post till [email protected] och brevledes till Assar Fager.

Brattvall 19 november 2010

 

För arbetsgruppen AMBU

Assar Fager

Brattvall 10

922 67 TAVELSJÖ

I arbetsgruppen AMBU ingår november 2010 Assar Fager, Bert Magnusson(ordf. Nackskadeförbundet) och Ulf Bittner

Du/ni kan läsa mera om/av arbetsgruppen AMBU via www.nackskadeforbundet.se

Denna skrivelse kommer att delges allmänheten och publiceras på hemsida www.nackskadeforbundet.se jämte svaret från Sveriges Regering


3.Skrivelse till Sveriges Regering av datum 2010-04-10, fortfarande obesvarad.

Sveriges Regering sid 1 av 3

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Socialminister Göran Hägglund

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson

[email protected]

Stockholm

Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, emotser med vändande e-post till [email protected] dnr som bekräftelse att denna skrivelse kommit er till del.

 

Solberg 2010-04-10

Är er målsättning att förhindra medborgarnas EU-rätt?

Undertecknad(u t) är en av många, väldigt många, medborgare i en EU- gemenskap då Sverige sedan 1995 är fullvärdig medlem. Som svensk medborgare sedan födsel och numera också så kallad EU-medborgare. U t är delaktig sedan tid tillbaka i arbetsgruppen AMBU, pga. av er!

Vi har inom arbetsgruppen följt, och nogsamt gjort efterforskningar, EG-domstolens rättspraxis inom hälso- och sjukvårdens marknad som numera råder fri rörlighet på.

Vi har fått insikt i och medverkat i ett flertal överklagningar till Försäkringskassan(FK) och förvaltningsdomstolarna.

Vi ser ett generellt förtryck/underlåtenhet av medborgares rätt till att få tillgång till EU-rättigheter utifrån Rättighetsstadgan och EU-rätten.

Vi/ u t har kommunicerat till er vid flertalet tillfällen, allt i skrivelser är väl bevarat och dokumenterat, men er tystnad/inaktivitet stämmer med det gamla ordspråket, ”man tiger och samtycker” med förövarna(myndigheterna m.fl. inblandade)!

För u t personligen är er trovärdighet helt förbrukad, människan i centrum existerar icke i er politiska uppfattning!

Arbetsgruppen AMBU har anmält staten Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. lojalitetsplikten.

Arbetsgruppen anmälde EU-kommissionen till EU-ombudsmannen då bl.a. vänskapskorruption ej kan uteslutas.

Pga. ovanstående anmälan, förmodligen, ”har nu bollen sats i rullning” och herr Barosso via ”underhuggare” kommunicerat per datum 2010-03-31.

Ni är säkert vid detta lag väl införstådda utifrån att nu ”tvingas” EU-kommissionen ta tag i vår anmälan mot staten Sverige som ni är ytterst ansvariga inför medborgarna för, Sveriges Regering.

Tidigare har bl.a. följande kommunicerats till Er via skrivelse;

Ulf Bittner <[email protected]>

Till Sveriges Regering <[email protected]>

datum23 juni 2009 19.33

ämne Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

Sveriges Regering

Alla ministrar

Stockholm

”Myndigheternas roll

Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende. Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser. Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

Ministerstyre

Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda. Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden.

Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”Slut citat.

En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning,  som ovan har citerats.

Er inaktivitet påminner om vårt utanförskap

Uppenbart är er politik att medborgare skall hållas utanför rättigheter, vi skall alla bistå med allmänna skattemedel till EU-gemenskapen, men våra EU-rättigheter skall vi uppenbart hållas utanför, vi skall vara kvar i utanförskap! Ni får nu chansen att bevisa motsatsen med att visa på ”civilkurage”, om det är känt hos er?

Er tystnad och vånda för att ta på ”arbetshandskararna” och prestera och leverera utifrån er valparoll den försvann med att ni kom till makten, åtminstone på detta specifika område som u t är väl införsatt i vid detta lag!

Denna dag får ni ytterligare förvisso mera ”kött på benen” utifrån vad som denna dag gått från arbetsgruppen AMBU till EU-kommissionen m.fl.

Bifogar som bifogad fil till er 3 ytterst ansvariga för vad som pågår och pågått över mycket lång tid mot staten Sveriges medborgare för att ”värna om utanförskapet”!

Det är 16 sidor, väl sammanfattade och fakta underbyggda som ingår i er arbetsuppgift att mycket skyndsamt bekräfta till u t att ni alla tagit del av, dvs. om rättsäkerhet och demokrati finns med i er vokabulär och sinne som folkvalda ”topp politiker”!

Förstår mycket väl om ni känner er bestörta men då skall ni ”komma ner på vår nivå” för en dag så begriper ni säkert varför!

Försäkringskassan grumlar rättskälla, 16 sidor kalla fakta, som ni nu får del av.

Rapport april 2010 angående hur EU-rätten undanhålles svenska medborgare

Är väl underbyggt och inga överdrifter förekommer, kalla fakta!

Vill veta exakt vad ni har för avsikt att göra åt detta som nu kommer er till del.

Svar skrivelse emotses från er inom 3 veckor vilket torde vara rimligt utifrån att ni mer eller mindre struntat i alla skrivelser sedan tidigare!

Denna skrivelse till er kommer att publicera på www.nackskadeforbundet.se och därtill ert svar då medborgarna/allmänheten har rätten att få del av vad ni anser att göra för att bevaka medborgarnas EU-rättigheter och därtill är ni alla folkvalda!

All kommunicering skall ske via e-post till [email protected]

Ulf Bittner

Sagavägen 135

895 98 Solberg

Sweden

[email protected]

tfn 0661-502 06 (international 0046 661 502 06)

mobil tfn 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

 

4.Är Sveriges regering medskyldig till brotten mot EU-rätten?

Rätten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad är en EU-rättighet för svenska medborgare som Försäkringskassan gör allt för att förhindra! EU-rätten har företräde framför nationell rätt inklusive grundlag. I mål nr 6/64 Costa mot ENEL i mål 11/70 Internationale Handellsgesellschaft fastslog EG-domstolen att EG-rätten även har företräde framför medlemstaternas grundlagar.

Är demokrati och rättsäkerhet viktigt inför valet 2010?

 • Försäkringskassan(FK) hindrar generellt alla svenska medborgares EU-rätt till fri rörlighet utifrån hälso- och sjukvårdens marknad.
 • När då Sverige trots lovad lojalitetsplikt till EU inte har kraft nog att ingripa mot en svensk myndighet, FK, som generell inskränker EU-rätten för medborgarna blir genom passivitet Sveriges Regering medskyldig till brotten mot EU-rätten.
 • Sverige respekterar därmed inte heller Rättighetsstadgan 2007/c303/01 som blev svensk lag samma dag som Lissabonfördraget trädde i kraft.

Ett fördrag som för övrigt Sveriges statsminister fick föra i hamn och fick beröm för sitt arbete därmed. I stadgans artikel 54 fastställs bl.a. att ingen bestämmelse får sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka den i större utsträckning än vad som medges i stadgan.

Källa, http://www.sjukhuslakaren.se/2010/06/07/–forsakringskassan-bryter-mot-eg-ratten/

Citat, ur artikeln Försäkringskassan bryter mot EG-rätten;

Det finns inga krav på att vårdmetoden måste finnas i Sverige. Det avgjorde Jelinek-domen, säger Mats Melin, som var en av domarna i Jelinek-målet, numera chefs-JO. Han får stöd bland annat av Bodil Hulgaard, också domare i Jelinek-målet, samt Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt, samt Eva Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt med EG-rätt som specialområde.

Alla menar de att det inte går att neka patienter ersättning med motivet att vårdmetoden inte finns i Sverige eller att vården inte skulle givits i hemlandstinget. Slut citat

Hur länge kan en svensk regering av år 2010 med ansvarig minister Husmark Pehrsson i spetsen blunda?

Vad gör statminister Fredrik Reinfeldt åt problemet?

Kan generaldirektör Adriana Lender sitta kvar?

Finns ordet rättsäkerhet med i Sveriges regering om man inte agerar?

Oppositionen är informerad men har inte agerat i skrivande stund! Varför?

Blir detta faktum en valfråga?

Det finns ett stort behov av att bevaka rättsäkerheten för vårdkonsumenter utifrån EU-rättigheter. Rättighetsstadgan, som gäller från 2009-12-01, och EU-rätten med därtill hörande EU-domstolens rättspraxis(tidigare EG-domstolens rättspraxis) på hälso- och sjukvårdens marknad gäller fullt ut i staten Sverige.

Vi har sedan tid upptäckt att rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad. Du kan läsa mera påwww.nackskadeforbundet.se

Arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu