• Arkiv

EU-kommissionär Viviane Reding

EU-kommissionens vice ordf. Viviane Reding är ansvarig för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


IP/10/1348

Bryssel den 19 oktober 2010

Europeiska kommissionen antar en strategi för att se till att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna följs

Europeiska kommissionen antog idag en strategi för att se till att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna – rättsligt bindande sedan Lissabonfördraget trädde i kraft – tillämpas på ett effektivt sätt. Kommissionen kommer att kontrollera att EU:s samtliga lagar överensstämmer med stadgan i alla skeden av lagstiftningsprocessen – från det tidiga förberedande arbetet i kommissionen till dess att Europaparlamentet och rådet antar lagförslag och då de tillämpas av EU:s medlemsstater. Kommissionen kommer att informera allmänheten om när den kan ingripa i ärenden som rör grundläggande rättigheter och kommer att offentliggöra en årsrapport om hur stadgan tillämpas för att övervaka vilka framsteg som görs. Kommissionen beaktar därigenom Europaparlamentets önskemål.

”Stadgan återspeglar våra gemensamma värderingar och våra konstitutionella traditioner,” sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Stadgan måste vara en ledstjärna i all EU-politik. Europeiska kommissionen, och särskilt rättstjänsten, kommer att agera mycket uppmärksamt för att se till att stadgan följs vid utarbetandet av alla förslag till EU-lagstiftning och alla ändringar som införs av rådet och Europaparlamentet samt att den följs av medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftningen. Strategin som antagits av kommissionen idag är ett viktigt steg på vägen mot en ökad medvetenhet om de grundläggande rättigheterna.”

Då Lissabonfördraget trädde i kraft (den 1 december 2009) blev EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande för EU:s institutioner och för medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftning. Stadgan befäster alla de rättigheter som finns i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, samt andra rättigheter och principer som härrör från EU-medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, EU-domstolens rättspraxis och andra internationella bestämmelser. Stadgan är en mycket modern kodifiering och omfattar ”tredje generationens” grundläggande rättigheter, som exempelvis skydd av personuppgifter, garantier för bioetik och en öppen förvaltning.

I strategin klargör kommissionen vilka åtgärder som den kan vidta för att säkerställa att de grundläggande rättigheterna efterlevs på ett föredömligt sätt inom EU och för att öka allmänhetens medvetenhet om hur de grundläggande rättigheterna skyddas i Europa. Detta sker på följande sätt:

1. Garantera att EU upprätthåller de grundläggande rättigheterna på ett oklanderligt sätt

Alla förslag till EU-lagstiftning måste följa stadgan. Kommissionen kommer därför att stärka sin konsekvensbedömning av hur nya lagförslag påverkar de grundläggande rättigheterna. Med hjälp av en checklista för grundläggande rättigheter kommer kommissionen att identifiera vilka grundläggande rättigheter som kan påverkas av ett förslag och systematiskt utvärdera hur varje planerat alternativ påverkar dessa rättigheter.

Under lagstiftningsprocessen, och även under slutliga kompromisser i Europaparlamentet och rådet, kommer kommissionen att samarbeta med medlagstiftarna för att se till att stadgan följs i EU-lagstiftningen. Kommissionen kommer att inrätta en interinstitutionell dialog om vilka metoder som ska användas för att hantera ändringar vilkas förenlighet med de grundläggande rättigheterna kan ifrågasättas.

EU:s medlemsstater är redan bundna av de grundläggande rättigheter som garanteras av deras nationella konstitutioner. När de tillämpar EU-lagstiftning måste de emellertid också respektera de grundläggande rättigheterna. Kommissionen kommer att använda samtliga tillgängliga verktyg, även överträdelseförfaranden när det är nödvändigt, för att se till att stadgan efterlevs.

2. Informera allmänheten bättre

Människor bör veta vart de kan vända sig för att få hjälp när de grundläggande rättigheterna kränks. De kommer att få tillgång till information om rättsmedel i alla medlemsstater genom kommissionens nya e-juridikportal 2011.

Kommissionen kommer att klargöra när den kan ingripa i klagomål som rör grundläggande rättigheter och när de inte ingår i EU:s behörighet. Stadgan fastställer inte någon allmän behörighet för kommissionen att ingripa inom området för grundläggande rättigheter. Kommissionen kan endast ingripa när EU-lagstiftning berörs (till exempel när EU-lagstiftning antas eller när en nationell åtgärd medför att en EU-lag tillämpas på ett sätt som är oförenligt med stadgan). Medlemsstaterna har sina egna system för att skydda de grundläggande rättigheterna genom nationella konstitutioner och domstolar; stadgan ersätter inte dem. Därför är det i första hand upp till de nationella domstolarna att se till att de grundläggande rättigheterna respekteras.

3. Övervaka framstegen

Kommissionen kommer att offentliggöra en årsrapport om stadgans tillämpning. Rapporten kommer att övervaka framsteg inom de områden där EU har behörighet att agera och visa hur stadgan har beaktats i praktiska fall (exempelvis när ny lagstiftning läggs fram). Rapporten kommer att ge tillfälle till ett årligt utbyte av åsikter med Europaparlamentet och rådet och förbättra informationen till allmänheten.

Bakgrund

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna proklamerades av Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande vid Europeiska rådets möte i Nice den 7 december 2000. Vid den tidpunkten var den inte rättsligt bindande. Artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen, ändrad genom Lissabonfördraget, fastställer att stadgan är rättsligt bindande och har samma rättsliga värde som fördragen, vilket innebär att EU-lagstiftning som strider mot de grundläggande rättigheter som garanteras av stadgan skulle kunna upphävas av Europeiska unionens domstol. I fördraget anges också att stadgans bestämmelser inte ska utvidga EU:s behörighet såsom den har definierats i fördragen. I artikel 51 i stadgan anges att ”bestämmelserna i denna stadga riktar sig, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten.”

Medlemmarna i kommissionärskollegiet avlade för första gången i maj i år en högtidlig förklaring om att stadgan samt fördragen ska upprätthållas (IP/10/487).

För ytterligare upplysningar

Det aktuella meddelandet finns på hemsidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu