• Arkiv

Socialstyrelsen

Svar från Socialstyrelsen 2011-01-10,

Socialstyrelsens Svar på frågor 2010-11-24 till generaldirektören, 2 del svar samlat här under;

Socialstyrelsens Svar på frågor 2010-11-24 till generaldirektören

Socialstyrelsen                                                                                                           sid 1 av 3

Generaldirektör L E Holm

Stockholm

[email protected]

2010-11-24

Denna skrivelse skall av registrator registreras i laga ordning, dnr emotses med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att Socialstyrelsen emottagit denna skrivelse.

Frågor av största vikt till ansvarig generaldirektör L. E. Holm, Socialstyrelsen.

Frågor angående vetenskap och beprövad erfarenhet(VoB).Socialstyrelsens svar i svart under varje fråga;

1.

Vid gränsöverskridande vård har EU-domstolen i bl.a. mål C-444/05 Stamatelaki beslutat att det är vårdlandets läkare och tillsynsmyndighet som avgör vårdens kvalité.

Har Sverige fått undantag från denna princip?

1.                   Nej.

2.

Gäller VoB endast inom Sveriges gräns?

2.                   Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

3.

Har Sverige begärt och fått undantag inom ”gränsöverskridande vård” från Lissabonfördragets rättighetsstadga från EU-domar, från förordningar etc.?

”Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. ”

 

4.

Om ja, vilka undantag har beviljats?

”Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. ”

5.

Enligt proposition 1993/94:149 krävs ingen definiering i lag av VoB utan Socialstyrelsen(SoS) utses till att ge erforderliga anvisningar.

 

5a)

Innebär detta att SoS delegerat till vissa tjänstemän att avgöra vad som är VoB?

 

5 a).               Nej.

 

5b)

Har SoS delegerat till försäkringskassan rätten att avgöra vad som är VoB?

 

5 b).               Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan.

5c)

Strikt juridiskt och i svensk domstol bärande tolkning, är det utsedda tjänstemäns tolkning eller är det domstolens tolkning av vad som är VoB som är det slutliga juridiska svaret?

5 c).               Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

6.

Vem är juridiskt ansvarig för folkhälsan i Sverige, Försäkringskassan eller Socialstyrelsen?

 

6.                   Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut.

7.

I de fall där VoB skall bedömas inom begreppet folkhälsa vem har den juridiska rätten att göra denna bedömning?

 

7.                   Enligt 1 § förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga.

8.

I EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms punkterna 8 och 87 framgår att länderna får göra undantagslistor(86 för medicin, 87 för behandlingar).

8a)Har Socialstyrelsen utfärdat sådana listor?

 

8b) I så fall ingår dessa undantagslistor i svensk lagstiftning?

 

8c) Om så är fallet ange med lag, stycke och paragraf?

Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor.

 

 

 

……………………………………………………………………………………..

 

Svars brev, via epsot,av 2011-01-03 från Socialstyrelsen och delsvarsbrevet av datum 2011-01-10 dnr dnr 3.2-37126/2010

Svar nr 1. Av datum 2011-01-03

 

Bäste Ulf!

 

Tack för din e-post av den 24 november 2010 till generaldirektören Lars-Erik Holm. I din e-post ställer du en rad frågor som generaldirektören har gett undertecknad och juristen Lars Grönwall i uppdrag att besvara.

Du har även skickat en påminnelse den 27 december 2010, som har givits samma diarienummer som det tidigare ärendet (dnr 3.2-37126/2010). Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt, men det var ett flertal frågor som du ställt och de  har tagit tid att besvara. Jag ber vidare att få återkomma inom kort med svar på fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c.

 

1.                   Nej.

 

2.                   Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

 

5 a).               Nej.

 

5 b).               Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan.

 

5 c).               Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

6.                   Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut.

 

7.                   Enligt 1 § förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

 

Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga.

 

 

Med vänlig hälsning

___________________________________________

Tora Nissen
jurist
075-247 35 14

SOCIALSTYRELSEN
GD-staben
106 30 Stockholm
Växel: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

2:a svaret av 2011-01-10

 

Svar på dina resterande frågor till Socialstyrelsen, dnr 3.2-37126/2010

Nissen, Tora [[email protected]]

må 2011-01-10 14:36

[email protected]

Registrator GD-stab

 

Bäste Ulf!

 

Du sände den 24 november 2010 ett e-post meddelande till generaldirektören Lars-Erik Holm med en rad frågor som juristen Lars Grönwall och undertecknad på generaldirektörens uppdrag delvis bevarade i e-post till dig den 3 januari 2011.

 

När det gäller dina kvarvarande frågor (fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c) så följer svar här nedan.

 

Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor.

 

Upplysningsvis kan vidare nämnas att det s.k. patientrörlighetsdirektivet åter är aktuellt. Omröstning i EU-parlamentet väntas ske nu i januari. Direktivet innehåller regler om patienters rättigheter vid planerad vård i andra EU-länder och är tänkt att förtydliga vilka regler som gäller vid planerad hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land.

 

 

 

Med vänlig hälsning

___________________________________________

Tora Nissen
jurist
075-247 35 14

SOCIALSTYRELSEN
GD-staben
106 30 Stockholm
Växel: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

 

Svar från Socialstyrelsen 2011-02-11

Hej,

Socialstyrelsen har mottagit din skrivelse. Ärendet har fått Dnr 3.2-5722/2011.

Med vänlig hälsning

Registraturen

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]

Skickat: den 11 februari 2011 10:02
Till: Socialstyrelsen
Ämne: Rättsäkerhets frågor av stor vikt begär mycket skyndsamt svar av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Juridiska enheten

Stockholm

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, dnr med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att Socialstyrelsen emottagit denna skrivelse.

2011-02-11

Rättsäkerhetsfråga utifrån gränsöverskridande vård.

Försäkringskassan använder begreppet ”svenska allmänna sjukvårdssystemet” som begrepp vid sina avslagsbeslut.

Frågor;

1.

Finns begreppet ”svenska allmänna sjukvårdssystemet” definierat i svensk lagstiftning?

2.

Isåfall vilken lag, stycke och paragraf.

Mycket skyndsamt svar begäres via e-post till [email protected]

Ulf Bittner

[email protected]

Svaret från Socialstyrelsen

SV: Rättsäkerhets frågor av stor vikt begär mycket skyndsamt svar av Socialstyrelsen Dnr 5722/2011

Wallin Mathias [[email protected]]

fr 2011-02-11 14:35

Hej,

Begreppet syftar förmodligen till den allmänna hälso- och sjukvården, med vilken menas den offentliga landstingsfinansierade sjukvården. När det i stället talas om verksamhet som bedrivs inom enskild hälso- och sjukvård menas vårdenhet som drivs i privat regi.

Exempelvis anges i 8 kap. 1 § patientdatalagen att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).  Vilket kan jämföras med 8 kap. 2 § samma lag där det framgår att en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen.

Med vänlig hälsning

___________________________________________

Mathias Wallin

Jurist

075-247 30 42

 

Socialstyrelsen

Regler och tillstånd
Regeltillämpning

Rålambsvägen 3

106 30 Stockholm

Växel: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

 

 

You must be logged in to post a comment.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu