• Arkiv

EU-olaglig kartell

EU-olaglig kartell avslöjas där Sveriges Regering är huvudman tillsammans med myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar

Dessa 6 sidor är skyddat av © copyright Ulf Bittner 2011 och får icke missbrukas.

EU-olaglig kartell avslöjas där Sveriges Regering är huvudman tillsammans med myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar

Rättssäkerheten existerar inte för svenska EU-medborgare vid gränsöverskridande vård inom EU/EES

Det är inte bara en fråga om svenska EU-medborgare fråntas sina EU-rättigheter av myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar i staten Sverige utan det är frågan om en mycket stor rättsskandal inom staten Sverige generellt!

Där enligt arbetsgruppen AMBU, vilket bevisats till EU-kommissionen i anmälan av datum 2009-05-27 och alla kompletteringar som gjort till denna anmälan, ett generellt förfarande inom myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar därmed liktydigt med en mycket stor rättsskandal inom staten Sverige att svenska EU-medborgare underlåts generellt av staten Sverige EU-rättigheter till fri rölighet inom EU/EES som vårdkonsumenter enligt gällande EU-rättspraxis som staten Sverige dessutom är skyldiga att tillämpa enligt avtal, men så icke bevisligen gör.

Utifrån detta konstateras att staten Sverige icke är en rättsäker stat för svenska EU-medborgare som vill använda sig av EU-rättigheten till gränsöverskridande vård. Granskningsförfarandet är avslutat och EU-kommissionen överväger hur de skall gå vidare utifrån alla bevisen sammantaget.

Rättssäker handläggning hos myndigheten Försäkringskassan och i vissa förvaltningsdomstolar existerar då icke generellt!

Den enda förklaringen som kan ses är uppenbart att staten Sverige vill skydda den svenska inre hälso- och sjukvårdens marknad mot att konkurens utsättas från övriga vårdgivare inom EU/EES(ekonomiska incitament/motiv finns således).

När dessutom staten Sverige i svarsskrivelse(Sveriges Regerings svarsskrivelse till EU-kommissionen av datum 21 juli 2010 S2010/3209/HS, sidan 2 punkt 3, citat; ”Sjukdomen eller hälsotillståndet behandlas inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige” och punkt 4 samma sida) dessutom skyddar myndigheten Försäkringskassan konstateras att Sveriges Regering är införstådda och därmed är en EU-olaglig kartell(Sveriges Regering, myndigheten Försäkringskassan och vissa domstolar) avslöjad där dessutom Sveriges Regering är huvudman!

När svenska Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar avslår gränsöverskridande vård inom EU/EES utifrån ”svenska allmänna sjukvårdssystemet”, som icke finns definierat i svensk lagstiftning(Socialstyrelsens svar av 2011-02-11 med Dnr 3.2-5722/2011 befäster/vidimerar detta juridiskt) och därtill är begreppet ”svenska allmänna sjukvårdssystemet” en så kallad skönsmässig bedömning enligt EU-rättspraxis, då underlåts svenska EU-medborgare EU-rättigheter generellt.

Därutöver konstateras att EU-rättspraxis, mål EG-domstolens mål C-85/99 Offermanns punkt 28 är mycket tydlig. Där framgår att social trygghetsförmån ska vara definierad i lag för att vara giltig. (Logiskt måste då även inskränkningarna till förmånen vara lagligt beslutade.)

Källa; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0085:SV:HTML

”28 Enligt fast rättspraxis kan en förmån anses vara en social trygghetsförmån endast om, för det första, mottagaren beviljas förmånen – utan någon skönsmässig bedömning i enskilda fall av personliga behov – på grundval av förhållanden som definierats i lag och, för det andra, förmånen hänför sig till en av de situationer som uttryckligen anges i artikel 4.1 i förordning nr 1408/71 (se dom av den 27 mars 1985 i mål 249/83, Hoeckx, REG 1985, s. 973, punkterna 12-14, och domen i det ovannämnda målet Hughes, punkt 15).”

När vissa svenska förvaltningsdomstolar då gör precis som Försäkringskassan och dömer till fördel för Försäkringskassans ”uppfattning” utifrån det i svensk lag icke definierade begreppet ”svenska allmänna sjukvårdssystemet” är detta liktydigt med domvilla!

Många svenska EU-medborgare har via beslut från myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar fått beslut och domar mot sig just pga. vad som delges här ovan och har därigenom på EU-olaglig grund blivit fråntagna sina EU-rättigheter av myndigheten Försäkringskassan och dessutom av vissa svenska förvaltningsdomstolar!

Dessutom enligt EU-rättspraxis mål C-224/97 Ciola punkterna 26-34 framgår mycket tydligt att förvaltningsdomstolens uppgift är att skydda EU-medborgarna mot sådana övergrepp av myndigheter.

Källa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0224:SV:HTML

26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257).

27 Eftersom de tvingande bestämmelserna i artikel 59 i fördraget är direkt och villkorslöst tillämpliga från och med övergångsperiodens utgång (se dom av den 17 december 1981 i mål 279/80, Webb, REG 1981, s. 3305, punkt 13; svensk specialutgåva, volym 6, s. 265), innebär denna bestämmelse att ingen rättsakt i nationell rätt som strider mot nämnda artikel får tillämpas.

28 Vad avser Republiken Österrike framgår det av artikel 2 i anslutningsakten att EG-fördragets bestämmelser är tillämpliga från och med anslutningen, det vill säga från och med den 1 januari 1995, varför artikel 59 i fördraget från och med nämnda dag är en omedelbart tillämplig rättskälla.

29 Även om domstolen i sin rättspraxis först förklarade att det ankommer på varje nationell domstol att i förekommande fall underlåta att tillämpa varje bestämmelse i den nationella lagstiftningen som kan strida mot gemenskapsrätten (se domen i det ovannämnda målet Simmenthal, punkt 21), har den senare preciserat sin rättspraxis i två avseenden.

30 Av senare rättspraxis framgår för det första att alla förvaltningsorgan, inbegripet lokala myndigheter, är skyldiga att iaktta denna skyldighet att ge gemenskapsrätten företräde, varför enskilda har rätt att åberopa en gemenskapsbestämmelse av sådan art (dom av den 22 juni 1989 i mål 103/88, Fratelli Costanzo, REG 1989, s. 1839, punkt 32; svensk specialutgåva, volym 10).

31 Av senare rättspraxis framgår för det andra att bestämmelser i nationell rätt som strider mot en sådan gemenskapsbestämmelse kan förekomma både i lagar och förvaltningsföreskrifter (se i detta avseende dom av den 7 juli 1981 i mål 158/80, Rewe, REG 1981, s. 1805, punkt 43; svensk specialutgåva, volym 6, s. 153).

32 Av denna rättspraxis följer med nödvändighet att ovannämnda nationella förvaltningsföreskrifter inte endast inbegriper generella och abstrakta normer utan även enskilda konkreta förvaltningsbeslut.

33 Domstolen finner att det inte finns några skäl för att inte låta enskilda åtnjuta det rättsliga skydd som följer av att bestämmelser i gemenskapsrätten har direkt effekt och vilket det åligger de nationella domstolarna att säkerställa (se dom av den 19 juni 1990 i mål C-213/89, Factortame m.fl., REG 1990, s. I-2433, punkt 19; svensk specialutgåva, volym 10) i fall då det är giltigheten av ett förvaltningsbeslut som är i fråga. Detta skydd får inte vara avhängigt av arten av den nationella bestämmelse som strider mot gemenskapsrätten.

34 Av det ovanstående följer att ett förbud som har uppställts innan en medlemsstat anslöt sig till Europeiska unionen och som strider mot friheten att tillhandahålla tjänster, men som inte har sin grund i en generell och abstrakt regel utan i ett enskilt konkret förvaltningsbeslut som vunnit laga kraft, inte skall beaktas vid bedömningen av om ett beslut att utdöma böter som påföljd för en överträdelse av detta förbud som skett efter anslutningsdagen är välgrundat.

Svenska EU-medborgare som har råkat ut för det skall begära resning mycket skyndsamt!

Därutöver utifrån Rättighetsstadgan enligt följande;

Artikel 20 Likhet inför lagen Alla människor är lika inför lagen.

Artikel 21 Icke-diskriminering 2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

Här konstateras följande att svenska EU-medborgare som sökt gränsöverskridandevård och fått avslagsbeslut och domar mot sig utifrån att man baserat beslut och dom utifrån begreppet ”svenska allmänna sjukvårdssystemet” då även utifrån Rättighetsstadgan(juridiskt bindande av datum 2009-12-01) icke behandlas lika utifrån att andra EU-medborgare erhåller vård enligt lagstiftningens fulla bredd och dessutom diskrimineras just pga. att de är svenska EU-medborgare (ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.) av dels myndigheten Försäkringskassan och dels av vissa förvaltningsdomstolar. Dvs.. andra EU-medborgare får nyttja lagstiftningens fulla bredd men EU-medborgare av svensk nationalitet inskränkes rättigheten till svenska allmänna sjukvårdssystemet.(ett system som dessutom saknar legalitet i lagstiftning)

Sveriges Regering är informerade och känner väl till detta men har ställt sig passiva och därmed med sin passivitet så är de medskyldiga!

Staten Sverige är således icke en rättsäker stat för svenska EU-medborgare utifrån gränsöverskridandevård som är en EU-rättighet och gäller för alla EU-medborgare men denna EU-rättighet fråntas/underlåts  svenska EU-medborgare generellt med Sveriges Regerings som delaktig part.

Huvudman till Sveriges Regering är svenska folket. Således kan detta definieras som ett brott, trolöshet mot huvudman enligt svensk lag.

Utifrån Brottsbalken, för att påvisa allvaret i dessa eventuella brott, kan delges följande;

Trolöshet mot huvudman

[1]Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i Brottsbalken 10 kap 5 §.

Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är gärningen belagd med straff enligt §§ 1-3 (förskingring, undandräkt, grov förskingring) är inte trolöshet mot huvudman aktuellt.

Missbrukar någon sin förtroendeställning då man fått i uppdrag att sköta en rättslig angelägenhet, döms för trolöshet mot huvudman även då angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.

Här kan jämställas med huvudmannen, att huvudmannen är svenska EU-medborgare.

 

[2]Brottsbalken

10 kap

5 § Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd med straff enligt 1–3 §§.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art. Lag (1986:123).

Sammanfattning

År 2011 konstateras att svenska EU-medborgare generellt icke får åtnjuta rättsäkerhet utifrån EU-rättigheter och därtill, vilket är synnerligen mycket anmärkningsvärt, att Sveriges Regering är huvudman för en kartellbildning för att förhindra EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES för svenska EU-medborgare!

Enligt brottsbalken, fritt tolkat, är uppenbart att brottsmisstanke finns och detta skall mycket skyndsamt granskas av myndighet som är till för att utreda brott. Detta har delgivits till Socialdepartementet i skrivelse av datum 2011-02-10 med dnr SB2009-3520 och ligger på rättschefen/ expeditionschef Marianne Jenryd ansvar att gå vidare med.

 

2011-02-13

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Dessa 6 sidor är skyddat av © copyright Ulf Bittner 2011 och får icke missbrukas

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu