• Arkiv

EU-kommissionen/GENERAL DIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

Under våren 2011 flyttas utredningen(anmälan mot staten Sverige från arbetsgruppen AMBU till EU-kommissionen, av datum 2009-05-27) från GD Inre marknad(fördragsbrottsgranskning mot Sverige) till GD FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR(GDFHK).

2011-08-31 kommer skrivelse från GDFHK, du kan läsa hela skrivelsen  via denna länk EU kommissionen GD for halso och konsumentfragor 20110831 signed

2011-09-16  Svar från arbetsgruppen AMBU till EU-kommissionen/ GDFHK utifrån skrivelsen av 2011-08-31

 

Arbetsgruppen AMBU fick 2011-08-31 skrivelse från EU-kommissionen med bl.a. begäran om komplettering med dokumentation av bevis utifrån anmälan mot staten Sverige av datum 2009-05-27(pågående fördragsbrottsgranskning mot Sverige,EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige).

 

Skrivelsen som denna dag gått till EU-kommissionen/ GENERAL DIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR kan du läsa via denna länk 

 EU- KOMMISSIONEN sida 1 av 17, arbetsgruppen AMBU svar av datum 2011-09-16 pdf                                                                               

Skrivelsen är uppbyggd utifrån frågeform och här får du en inblick i vad som bl.a. delges på sidan 14, citat;

 

Fråga 7 a)

 

EU-domstolen har redan 2007-04-19 i Stamatelaki domen, punkterna 36-38, underkänt Greklands propå om gränsöverskridande kvalitetskontroll. Är då Sveriges gränsöverskridande dubbla kvalitetskontroller förenlig med ovanstående EU-dom och patientrörlighetsdirektiv artikel 1, 1a och 1b om vårdlandets suveränitet av egen kvalitetskontroll?

 

Fråga 7 b)

 

  • Sveriges Regering har i brev till EU-kommissionen 2010-09-30 sidan 2 anfört att gränsöverskridande kvalitetskontroll göres utifrån folkhälsoperspektiv. Utifrån att Greklands gränsöverskridande kvalitetskontroll underkänts av EU-domstolen(likväl även Luxemburg), hur är det då möjligt att Er personal(GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR) inte upptäcker att Sverige icke respekterar andra medlemsländers suveränitet att utföra kvalitetskontroll på given vård inom eget territorium, samt att Sverige inte respekterar EU-praxis, fördrag och direktiv?

 

Fråga 7 c)

 

Sverige har i ovan nämnda brev, sidan 2, tydligt ansett sig ha rätt till gränsöverskridande kvalitetskontroll ur folkhälsoperspektiv. EU-domstolen har redan avslagit Greklands regerings propå om kvalitetskontroll av vårdlandets givna vård(Stamatelaki punkt 36-38).

 

Varför behandlas dessa 2 medlemsländer olika utifrån perspektivet ”gränsöverskridande kvalitetskontroll” av vårdlandets vårdgivare och dess behandlingsmetoder?

 

Fråga 7 d)

 

I tidigare nämnd EU-dom C-211/08(kommissionen mot Spanien) punkt 49 anser domstolen att det ska råda frihet för EU-medborgare(obs svenskar undantages ej) dra fördel av kompetenser av andra länders tjänstegivare, utan att hindras av restriktioner.

 

Sverige har dokumenterat 2 restriktioner: dels ur folkhälsoperspektiv(enligt Sveriges Regerings brev till EU-kommissionen 2010-09-30, mitt på sidan 2) dels utifrån interna svenska kvalitetskontrollen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”(enligt Försäkringskassan och Länsrätten i Hallands län, t.ex. målet mot Inger Larsson sidan 4 sista stycket).

 

  • Är dessa två svenska restriktioner förenliga med EU-praxis i punkt 49 i domen C-211/08 där det stadgas om frihet att mottaga tjänster utan att hindras av restriktioner?

 

  • Begäran: Ifall de två svenska restriktionerna är förenliga med nämnda dom punkt 49, så begär jag att Ni motiverar ställningstagandet utifrån Rättighetsstadgan artikel 41.2c. Slut citat.

 

Vi inom arbetsgruppen AMBU ser med tillförsikt fram emot svaret från EU-kommissionen inom 15 arbetsdagar.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu