• Arkiv

om Assar Fager

Assar Fager är en av tre i arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner.

Arbetsgruppen verkar i syftet att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS, så kallad gränsöverskridande vård, helt ideellt och opolitiskt . Sen ca 4 år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten!

Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare men pga. bl.a. flera funktionshinder tvingats söka vård utomlands inom EU och fått mottaga bättre vård än i Sverige.

Här nedan kan du läsa en skrivelse av Assar Fager:

1.Varför är ingen intresserad att hjälpa medborgarna till de rättigheter som dolts i 15 år av svenska myndigheter?

Varför är ej vidgade rehabiliteringsmöjligheter intressanta?

Vid EU-inträdet 1995 erhöll svensken, likt övriga europamedborgare, rätt till vård utomlands när det egna landet inte kunde leverera vård i tid och vård med samma effektiva verkan för patienten.

Dock utifrån en stegvis agenda kan medlemslandet inskränka vårdrättigheten genom lagstiftning. Begränsningar får endast göras om det är nödvändigt av allmänt samhällsintresse som godkänts av EU. Slutligen ska även göras en proportionalitetsbedömning av unionen.

Principen om att medborgaren äger rättigheter är grundläggande och viktig, vilket får som konsekvens att inskränkaren av rättigheten får bära bevisbördan. Men trots att 15 år har gått så är det ändå få patienter som känner till sin legala rätt.

Det torde bero på att de myndigheter som är ansvariga varit mycket sparsam med information om patienternas rätt till utlandsvård.

Trots klara praxis från EU om ländernas skyldighet att hjälpa patienter/vårdkonsumenter till rätta i ett snårigt system, så bromsas informationen. Försäkringskassan är utsedd av staten att administrera utlandsvården, och har inte varit särskilt benägen att hjälpa patienterna/vårdkonsumenterna. Tvärtom läggs hinder på hinder i vägen!

Minst komplicerat, går göras mycket svårt!

Reseersättning och kringkostnader torde vara de minst komplicerade avvägningarna vid gränsöverskridande vård därför följer en redovisning på hur något enkelt kan göras svårt, ifall tjänstemannen äger byråkratisk talang och nyttjar den till hinder för medborgarna/vårdkonsumenterna.

Patienterna/vårdkonsumenterna äger rättigheter, enligt fördraget, att välja vård inom hela EU:s vårdmarknad, inom vilken vårdgivaren/leverantören är konkurrenter om kunderna/vårdkonsumenterna/patienterna.

Utifrån det marknadsperspektivet har kringkostnaderna diskuterats ett konkurrensutjämnande perspektiv. Det har fått till följd att EU-domstolen och prejudicerande svensk domstol beviljat reseersättning. Kan möjligen jämföras med en sorts ”transportstöd”.

Sammanställning av beslut

EU-praxis

Mål C-372/04 Watts(16 maj 2006) punkt 143 och domslut beviljar kringkostnad för resa och uppehälle ifall motsvarande beviljas hemmavid.

Mål C-8/02 Leichtle (2003) beviljar ersättning för logi, kost, resa, kurortsavgift och läkares slutrapport.

EU-förordningen 987(16 september 2009) artikel 26, punkt C8 beviljar resor och uppehälle i direkt samband med vård, om nödvändigt lika för medföljare. Om motsvarande beviljas i lagstiftningen i hemlandet.

Svenska domar

Kammarrätten Stockholm, mål nr 2762-06(2007-03-28) beviljar reseersättning. Avslag för logi(kost prövades ej).

Regeringsrätten, mål 3482-07(2008-03-31), Försäkringskassan överklagade ovanstående mål nr 2762-06. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Försäkringskassan(FK)

Försäkringskassan dnr 82301–2005. Rättsligt ställningstagande, beviljar kostnader i direkt samband med vården t.ex. kost och logi. Avslag för resor.

Försäkringskassan Infoblad FK 4110 Fa 2010-06-01. Ingen ersättning för kringkostnader som exempel resor och logi.

Försäkringskassans Vägledning 2010:10 Version 2 beslutad 2009-06-12, sidan 79. Betalar kostnader för kost och logi i samband med vård på sjukhus, ifall motsvarande kostnader ersätts i Sverige.

Av Riksavtalet för utomlänsvård framgår att patient får stå för resekostnader om patienten väljer vård i annat landsting. Det innebär att Försäkringskassan inte ersätter resekostnader till och från vårdlandet vid planerad vård i annat EU/EES-land. Resor som har samband med vården och uppstår inom vårdlandet ska ersättas om motsvarande resor ersätts i Sverige.

Kommentar A:

Försäkringskassan blandar svenska Riksavtalet med EU-praxis. Av regeringsrättsdomar mål 5595-99 och 6396-01 framgår att det saknas annan nationell reglering än EU-förordningen och EU-fördraget för hantering av ersättning från sjukförsäkringen vid utlandsvård. D.v.s. patientens legala fördragsrätt kan bara avgöras utifrån EU-praxis!

Kommentar B:

Angående beviljande resor inom vårdlandet. Gäller detta villkor från vårdlandets riksgräns, flygplats eller tågstation?? Inga krav på boende nära vårdande sjukhus? Enligt EU-dom C-157/99 Smiths och Peerbooms punkt 90 ska myndigheternas skönsmässiga bedömningar minimeras. Hur följer FK:s tolkningar domens intentioner?

När något så enkelt som resor kan byråkratiseras på redovisat sätt hur ska det då inte vara med vården?

EU-rätten står över svensk lagstiftning och även Försäkringskassan. Men ändå får inte patienten/vårdkonsumenten sina europarättigheter.

Varför är ingen intresserad att hjälpa medborgarna till de rättigheter som dolts i 15 år av svenska myndigheter?

Brattvall 2010-06-10

Assar Fager, en av tre i arbetsgruppen AMBU.

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu