• Arkiv

 • Kalender

  juni 2024
  m ti o to f l s
  « Maj    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

EU-rättighet

EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras generellt alla svenska unionsmedborgare av staten Sverige!

 

EU-rättigheten till Hälso- och sjukvård inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård, förhindras generellt av Sveriges Regering med flera!

Att vi alla har ett helt suveränt EU-medborgarskap framgår av ingressen i Rättighetsstadgan, du kan läsa hela denna via denna länk http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF , citat;

Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Att vi har rättsligt bindande rättigheter framgår klart via denna Rättighetsstadga som är juridiskt bindande i och med att Lissabonfördraget blev ratificerat av datum 2009-12-01.

Mycket märkligt är att historian ger vid handen att Sverige var då ordförandeland, andra halvan av år 2009, och drev således igenom under Sveriges ordförandeskap Lissabonfördraget. Därtill denna Rättighetsstadga som Sverige icke åtföljer, utan vad som kommer att framgå i vad du kan läsa dig till på denna sida, utan uppsåtligt förhindrar svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till fri rörlighet för att värna om den egna inhemska svenska vårdmarknaden från att bli konkurrensutsatt från andra vårdgivare inom EU/EES!

Det innebär att en kartell, påvisad offentligt till flera parter bl.a. media och journalister och därtill i anmälan till EU-kommissionen av arbetsgruppen AMBU av datum 2009-05-27, är påvisad med många aktörer som uppenbarligen är korrupta då mycket stora ekonomiska incitament finns med i bilden(100-tals miljarder bara inom Sverige). Detta är tyvärr Sverige av år 2011. Du kan läsa mera om kartellen via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/EU-olagligkartell20110213.pdf

Att du som läsare får en ny bild med massor av fakta som påvisar just sanningen om hur korrupt Sverige är, på detta specifika område, kanske är svårt at ta in direkt. Men då vi i arbetsgruppen AMBU, där undertecknad ingår som en av tre, under 3 år kritiskt granskat området fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens område inom EU/EES så finns tyvärr ingen annan konklusion.

Dessutom i nu läget tiger svensk media om denna rättsskandal! Världen har tidigare trott att Sverige är ett land som icke har korruption men här påvisas hur Sveriges Regering, som är informerade, uppenbart skyddar och ljuger till EU-kommissionen i skrivelse svar är delaktig och ”sitter med armarna i kors” dvs. då är man medskyldig! Ansvar finns icke med på kartan i en sådan regering.

Sveriges Riksdag är också informerade men de agerar icke heller. Således sträcker nätet ut sig av så kallad ”medbrottslingar”, vad ska man annars benämna sådana folkvalda när de vet om vad som försiggår men icke värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter?

Sverige är korrupt och fientligt inställd till rättsäkerhet utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad för svenska unionsmedborgare som du får del av via denna sida.Ännu har ingen påvisat motsatsen från de som omnämns.

Media och press vägrar hårdnackat att föra ut detta till allmänheten, således är dessa också korrupta alternativt involverade utifrån att ekonomiska intressen styr och härskar för att ”tystnaden skall vara total”!

En svensk tidning, lokal sådan, har ombetts att ställa frågorna, som fortfarande är obesvarade av Sveriges Regering, men de anser sig uppenbart icke vilja ”gräva” och redogöra för detta i sin tidning! Det kanske rent av anser att de väljer vad de skall skriva om men kanske ”glömmer bort deras skyldighet” att kritiskt granska makten och maktmissbruk/korrupta sammanslutningar? Tidningen i fråga är ÖA, Örnsköldsviks Allehanda, som delgett undertecknad att de ”väljer själva vad de ska skriva om”!

Vilken makt tjänar media och journalister då och vad får de ”betalt för sina tjänster” med att vara tysta? En journalist uppgift är att kritiskt granska makten och delge allmänheten men är det så i verkligheten?

Sveriges Regering Frågorna till Sveriges Regering av datum 2010-11-19, som ännu är obesvarade(Sveriges Regering vägrar besvara frågorna hittills), finner du i sin helhet via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/AMBUskrivelseTillSverigesRegeringSocialdepatementetOchKomplettringTillEUkommissionen20101119.doc

Då Sveriges Regering vägrar svar på frågorna som du nu fått del av förhindrar uppsåtligt regeringen att svenska unionsmedborgare får åtnjuta fullständig rättsäkerhet, vilket framgår om du läser skrivelsen till Sveriges Regering av datum 2010-11-19. Detta handhavande sätt torde vara kriminellt! Att en svensk regering kan få fortsätta agera kriminellt torde vara unikt i svensk historia!

Sveriges Regering är den enda part som kan ge svaren på frågorna därtill vet både regeringen och riksdagen om innehållet i denna proposition som bevisar en hel del om hur rättsäkert Sverige är av idag! Läs via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/Prop070925.pdf

Att därtill Sveriges Riksdag är sittande med armarna i kors och icke agerar betyder endast att dessa är att anses som medbrottslingar! Alla riksdagsledamöter är informerade men gör precis som svensk media och journalister ”de tiger och därtill då samtycker”, vilken annan konklusion kan dras?

Sveriges Riskdag

Skrivelse till Sveriges Riksdag av datum 2011-02-28, När skall Sveriges Riksdag taga sitt ansvar?

”Sverige bryter i lönndom mot Lissabonfördraget,

Statsminister Fredrik Reinfeldt fick utöva stor politisk prestige för att genomdriva Lissabonfördraget, hösten 2009. Till Lissabon fördraget var kopplat Rättighetsstadgan, som proklamerar att unionen sätter människan i centrum genom att inrätta ett unionsmedborgarskap som garanterar frihet, säkerhet och rättvisa.

Unionen skall trygga bl.a. fri rörlighet för personer, tjänster och varor. Det ska bl.a. ske genom EU-domstolens rättspraxis. Vilka medlemsländerna förbundit sig respektera, även Sverige.

De politiskt utsedda EU-kommissionärerna gjorde i maj 2010 en högtidlig förklaring om att Rättighetsstadgan och fördragen ska upprätthållas. Lydnaden är således proklamerad total.

Men i lönndom följer inte Sverige Rättighetesstadgan ur Lissabonfördraget. Brottet sker inom ämnesområdet gränsöverskridande vård. Den EU-praxis som reglerar ”rätten till vård i annat EU-land” respekterar inte myndigheten Försäkringskassan, utan resor, medicin och ofta vård avslås för svenska unionsmedborgare som vill nyttja sin unionsrätt till effektivare vård i annat EU-land.

Däremot har svenska riksdagen utifrån bl.a. EU-förordning 883/2004 beslutat att unionsmedborgare med icke svensk nationalitet ska erhålla resa, medicin och vård i Sverige. Efter avslutad vård kan landstingen direkt kräva Försäkringskassan på ersättning. Den utländske unionsmedborgaren slipper således all administrativ exercis!

När svenska patienter önskar nyttja samma EU-praxis att få effektivare vård i annat EU-land då nekar Försäkringskassan till denna unionsrättighet, som även är svensk lag. Löftet från statsminister Reinfeldt genom Lissabonfördraget att även svenskar skall behandlas lika som unionsmedborgare med rätt till fri rörlighet för tjänster på rättvisa villkor, det löftet gäller plötsligt inte längre.

Av Lissabonfördragets Rättighetsstadga[1] artikel 21.2 om att diskriminering är förbjuden framgår ”att vid tillämpning av fördragen skall all diskriminering pga. nationalitet vara förbjuden”.

”Artikel 21

Icke-diskriminering

2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.”

Försäkringskassan grundar sina avslag på svenska regler mot unionsmedborgare med svensk nationalitet. Diskriminering sker därmed pga. just nationalitet!

Sveriges Regering genom Socialdepartementet är väl medveten om situationen och har i fördragsbrottsärende (2010) till EU-kommissionen svarat att regeringen inte har makt över Försäkringskassan och kan således inte hjälpa svenska unionsmedborgare till sin EU-rättighet.

Vid EU-anslutning 1995 garanterade Sverige lojalitetsplikten vilket bl.a. innebär ländernas skyldighet kontrollera sina myndigheter så att de följer EU-praxis.

Inför EU-domstolens olika domar får unionsstaterna medverka genom ombud och yttranden. Sveriges Regering, genom rättssekretariatet för EU-frågor, Utrikesdepartementet, har här utnyttjat sin rätt att skriva yttranden ifrån EU-rättsliga grunder.

Dvs. lämnat svenska interna regler därhän och konsekvent ägnat sig åt EU-praxis. Dvs. principiellt tvärtemot Försäkringskassans propåer, som Sveriges Regering genom Socialdepartementet stöder. Alltså samma regering företräder två olika principer inför EU.

Genom dubbelspel mot EU parat med passivitet bryter Sveriges Regering därigenom både mot lojalitetsplikten och Lissabonfördraget med bl.a. påföljden att unionsmedborgare med svensk nationalitet diskrimineras!

Naiva politiker och trosvissa debattörer anser att regeringen ska utöva sin makt i EU och därigenom sätta pressa på obehagliga regimer i fjärran länder.

Hur verklighetsfulla blir dessa propåer när Sveriges Regering uppträder maktlöst mot sina egna trilskande myndigheter sittande på taxiavstånd?

Regeringen orkar inte ens med den interna svenska makteliten när den vägrar lyda de tvingade artiklarna i statsminister Reinfeldts internationella prestigeexamen, Lissabonfördraget.

Assar Fager, en av tre i arbetsgruppen AMBU.(Som fått EU-kommissionen att granska Sverige)

Läs mer på www.nackskadeforbundet.se under fliken AMBU”

Du får mycket gärna bli delaktig utifrån fakta som presenteras bl.a. här och att vara med och bidra till ett bättre samhälle som åtminstone har minsta kravet på att rättsäkerhet utifrån EU-rättigheter skall gälla då Sverige varit medlemsland sedan 1995.

Domstolsverket

Först 2009-05-25 åtgärdade Domstolsverket kodifieringssystemet med att inrätta en kodifiering för domstolarna som är 50 Socialförsäkringsrätt inom EU. Men den användes icke av vissa domstolar förrän det uppdagades under 2010/2011 och undertecknad avslöjade detta faktum.

Nu har domstolarna i efterhand justerat upp utifrån att de i målrubricering av mål som berör överklagande av gränsöverskridande vård till denna om nämnda kodifiering som uppfyller rättsäker handläggning.

Vissa förvaltningsdomstolar och Försäkringskassan

Dessförinnan rubricerades mål i sakfrågan inom vissa domstolar utifrån svensk lag, som inte finns enligt Sveriges Regerings skrivelse till EU-kommissionen av 2010-07-21 dnr S2010/3209/HS, därtill då utifrån samma uppfattning som Försäkringskassan! Handläggningen var påbörjad och motparten i målet fick ”bestämma” hur målrubricering skulle vara för det gjort uppenbart icke vissa domstolar förrän det avslöjades, någon annan konklusion är svårt att dra!

Mycket mer av sannings tjänster om dessa ämnen som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES och svenska unionsmedborgares EU-rättigheter kommer du att få åtnjuta via denna sida.

Omvänd bevisbörda gäller

Det är så att EU-rättigheter när de skall avgöras innefattar omvänd bevisbörda, dvs. inskränkaren skall bevisa sin rättighet till att inskränka via EU-rättspraxis(högsta form av lag som skall tillämpas av beslutande myndighet/domstol i Sverige). Därtill via att styrka dessa med mål nr och punkter från denna EU-rättspraxis, så sker inte i Sverige idag! Varken inom handläggningen hos Försäkringskassan eller inom vissa förvaltningsdomstolar, som även Lina Stode konstaterat. Läs via denna länk http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf

Du kommer att få mera fakta framöver på denna sida som du uppmanas att även dela med/sprida vidare inom dina nätverk så att alla få del av den verklighet vi lever i och med i Sverige anno 2011!

Skatt till EU men vi förhindras EU-rättigheter

Vi är skyldiga att via skatt, var sig vi vill eller inte, betala till EU men av vår egen Sveriges Regering och uppenbart Sveriges Riksdag förhindras/underlåts generellt dessa EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad för att de vill uppenbart skydda svenska vårdgivare mot denna konkurrens från vårdgivarna i övrigt inom EU/EES!

Således finns stor ekonomiska krafter med och på bekostnad av skattebetalarna, som finansierar merparten av vården inom Sverige via skatter och avgifter, som i egenskap av suveränt svenskt unionsmedborgarskap förhindras EU-rättigheter som vi också betalar för just pga. att vi är svenska unionsmedborgare. Men dessa EU-rättigheter förhindras generellt svenska unionsmedborgare vilket är diskriminering pga. av svenskt medborgarskap! Sveriges Regering och Sveriges Riksdag vet om detta men ”kör struts taktiken” och låtsas inte om som det händer eller har hänt!

Massmedia och journalister tiger

Den tjänsten är icke en tjänst/ett ansvar som svenska unionsmedborgare kan acceptera men så länge media/press icke gräver i detta förblir det mer eller mindre en ”hemlighet” då det är svårt att få det till allmänhetens kännedom massmedialt annan väg!

Uppenbart att korruption slagit igenom på bred front i Sverige och också uppenbart sträcker sig ända upp till Sveriges Regering och Sveriges riksdag, de vet om det men agerar icke och det betyder att de tiger och samtycker, dvs. är medbrottslingar!

EU-kommissionen

EU-kommissionen har nu över 2 år utrett denna anmälan mot staten Sverige där bevisen delges EU-kommissionen. Uppenbart är mycket starka krafter i gungningen då utifrån att ”vargärendet” rullat snabbt igenom nålsögat och Sverige får nu ett motiverat yttrande till den svenska regeringen från kommissionen. Rätta sig inte Sverige efter detta motiverande yttrande så kan Sverige hamna inför EU-domstolen via EU-kommissionens försorg, dvs. om Sverige icke åtföljer vad EU kräver.

Anmälan mot Sverige utifrån vad som delges på denna sida gör uppenbart kommissionen icke sig någon brådska, över 2 år redan. Vargärendet inkom 2010 i mars till kommissionen. Ärendet som delges er inkom till kommissionen 2009-05-27, anmälan mot staten SVERIGE för brott mot bl.a. den fria rörligheten och lojalitetsplikten, referensnumret EU Pilot 932/2010 mot Sverige.

EU-kommissionärerna

Är också EU-kommissionen korrupt? Alla kommissionärer har tillskrivits i skrivelse under våren 2011 och därtill fått frågor som de, precis som Sveriges Regering, hittills vägrat besvara? Se via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/20110314arbetsgruppen%20AMBU.doc ,registreringsnummer ARES(2011)283485.

Därtill har de fått påminnelse om att besvara frågorna gått till alla EU-kommissionärer av datum 2011-04-26. Inget hände dock, dvs. svaren på frågorna uteblir!

Den delen, att EU-kommissionärerna vägrar besvara frågor de är skyldiga till att besvara utifrån Rättighetesstadgan artikel 41 blev därför föremål för en anmälan till EU-ombudsmannen av datum 2011-05-19, reg. nr. 1161/2011/TN

Känsligt läge då EU-kommissionärerna är skyldiga, utifrån från vad chefen för EU-kommissionens representation Pierre Schellekens delgivit undertecknad, att svar inom 15 arbetsdagar.

Mera av fakta kommer framöver.

Håll till godo och visa på civilkurage för så här kan det icke få fortsätta!

Sprid gärna vidare så att fakta, som icke avslöjas via journalister och media, kommer till allmänhetens kännedom!

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Du finner mera via denna länk http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

Du kan också via denna länk läsa pressmeddelanden som gått ut i ämnet http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/list

[1] Källa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SV:PDF

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu