• Arkiv

arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner.

Arbetsgruppen verkar i syftet att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS, så kallad gränsöverskridande vård, helt ideellt och opolitiskt . Sen ca 4 år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten!

Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare men pga. bl.a. flera funktionshinder tvingats söka vård utomlands inom EU och fått mottaga bättre vård än i Sverige.

Här nedan kan du läsa  några skrivelser som  arbetsgruppen AMBU levererat till EU-kommissionen utifrån anmälan mot staten Sverige(grundanmälan av datum 2009-05-27);

1. Arbetsgruppen AMBU yttrar 2010-09-05 sig över Sveriges Regerings svar till EU-kommissionen

EUROPEAN COMMISSION sidan 1 av 8
Internal Market and Services DG
Services
Services I
Tel. (32-2) 296 19 78
Fax (32-2) 295 77 12
mailto:[email protected]

Kopia till Pierre Schellekens

[email protected]

 

Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, emotser dnr med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att EU-kommissionen emottagit denna skrivelse.

Angående KOM:s ref.nr. 932/10 MARK och Sveriges svar på kommissionens förfrågan av den 14 april 2010 avseende Sveriges tillämpning av artikel 56 i EUF-fördraget(avsänt 21 juli 2010, S2010/3209/HS av Socialdepartementet).

 

Som anmälare i ärendet vill vi kommentera och förtydliga Sveriges svar/yttrande.

Citat A.(från sidan 1 i Sveriges svar)

 

Slut citat.

Kommentar till citat A.

EU-rätten har företräde framför nationell rätt inklusive grundlag.

I mål nr 6/64 Costa mot ENEL i mål 11/70 Internationale Handellsgesellschaft fastslog EG-domstolen att EG-rätten även har företräde framför medlemstaternas grundlagar.

Därtill är det felaktigt påstå att en generell bestämmelse hos Försäkringskassan(FK) som hindrar alla svenska medborgares EU-rätt i en sakfråga är ett enskilt ärende. Inskränkningen gäller alla ärenden och alla svenskar. Därmed är inskränkningen generell.

Sverige respekterar därmed inte lojalitetsplikten som är fastslagen i artikel 10 EGF och innebär att medlemslandet är bunden att vidta alla åtgärder för att säkerställa sina skyldigheter för att hävda EU-rätten.

Sverige respekterar därmed inte heller Rättighetsstadgan 2007/c303/01 som blev svensk lag samma dag som Lissabonfördraget trädde i kraft. Ett fördrag som för övrigt Sveriges statsminister fick föra i hamn och fick beröm för sitt arbete därmed. I stadgans artikel 54 fastställs bl.a. att ingen bestämmelse får sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka den i större utsträckning än vad som medges i stadgan.

När då Sverige trots lovad lojalitetsplikt till EU inte har kraft nog att ingripa mot en svensk myndighet, FK, som generell inskränker EU-rätten för medborgarna blir genom passivitet Sveriges Regering medskyldig till brotten mot EU-rätten.

Citat B(från sidan 2 Sveriges svar).

 

Slut citat.

 

Kommentar till citat B(upplysningsvis ingår nedan nämnda Jelinek-dom i ovan åberopade RÅ 2004 ref. 41.)

Citat ur http://www.sjukhuslakaren.se/2010/06/07/–-forsakringskassan-bryter-mot-eg-ratten/

”Med motiveringar att patienter behandlats med vårdmetoder som inte stämmer överens med de som används i Sverige eller att vårdmetoden inte skulle utförts i patientens hemlandsting nekas patienter ersättning för vård i andra EU-länder.

– Det finns inga krav på att vårdmetoden måste finnas i Sverige. Det avgjorde Jelinek-domen, säger Mats Melin, som var en av domarna i Jelinek-målet, numera chefs-JO. Han får stöd bland annat av Bodil Hulgaard, också domare i Jelinek-målet, samt Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt, samt Eva Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt med EG-rätt som specialområde.

Alla menar de att det inte går att neka patienter ersättning med motivet att vårdmetoden inte finns i Sverige eller att vården inte skulle givits i hemlandstinget.

– Det krav som ska uppfyllas för att patienten ska få ersättning för vård i andra länder enligt EG-fördraget är att vården utomlands till sin typ är en sådan behandling som täcks av det

allmänna sjukförsäkringssystemet i Sverige. Men det krävs inte att en sådan behandling också faktiskt utförs här hos oss.

I Jelinek-domen fann vi att det var tillräckligt att behandlingsmetoden under flera års tid använts vid en universitetsklinik och publicerats i vetenskaplig medicinsk litteratur. Det får alltså inte, lite vårdslöst uttryckt, vara fråga om hokus pokus, säger Mats Melin.

Eva Edwardsson håller med Mats Melin:

– Man kan inte neka patienter ersättning för vård grundat på att det är metoder som inte används i Sverige. Det är inte relevant. Det som är avgörande är om behandlingen utomlands skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med internationell måttstock.

Patienter nekas regelbundet ersättning

Men en granskning som Sjukhusläkaren genomfört visar att Försäkringskassan, idag sex år efter Jelinek-domen, i praktiken, regelmässigt nekar patienter ersättning med motiveringen att vårdmetoden inte finns i Sverige och inte skulle givits patienten i hemlandstinget.” Slut citat.

 

Svenska allmänna sjukförsäkringssystemet.

Chefs JO och före detta Regeringsrättsdomaren Mats Melin(i Jelinek domen) säger i ovanstående citerad artikel allmänna sjukförsäkringssystemet i Sverige. Detta är den legala grunden till EU-rätten för gränsöverskridande vård.

Observera här att Försäkringskassan och Sverige i punkt 4 på sidan 2 i yttrandet säger ”allmänna sjukvårdssystemet” detta är således 2 helt skilda begrepp.

Det svenska allmänna sjukförsäkringssystemet är det juridiska begreppet som är verifierad genom lagstiftningen.

Av hälso- och sjukvårdlagen(HSL) 1982:763 § 1 framgår att sjukdomar och skador ska utredas och behandlas. Därtill ur § 5(HSL) citat: ”Primärvården skall som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling etc. etc.”, slut citat.

Alltså av svensk lagstiftning HSL § 5 och § 1 fasställes att svensk medborgare har rätt till vård för alla sjukdomar och skador. Alltså alla har i svensk lag en generell försäkring om vård och vårdrättigheter.

Enlig EU-praxis ska sjukdomen ingå i lagstiftningen i medlemslandet för rätt till gränsöverskridande vård.

Sammantaget har därmed svenska medborgare legal EU-rätt till gränsöverskridande vård för alla sjukdomar och skador generellt.

Undantag göres självklart för vård som är förbjuden i särskild svensk lagstiftning.

Alltså det allmänna svenska sjukförsäkringssystemet kan således definieras genom svensk lag som en generell försäkring av vårdrättighet för alla sjukdomar och skador. Minus de undantag som regleras genom särskild svensk lagstiftning.

I svenska yttrandet sidan 1 längst ned omtalas svensk lagstiftningsarbete som bordlagts i avvaktan på EU-direktiv. I detta arbete ingick en proposition 2007/08 XXX som svenska regeringen genom statsminister Fredrik Reinfeldt och socialminister Göran Hägglund överlämnade till riksdagen året 2008.(propositionen bordlades)

I denna proposition på sidor 24-26 bekräftas ovanstående redogörelse för hur svenska allmänna sjukförsäkringssystemet är uppbyggt genom en generell vårdrättighet minus den vård som undantas genom särskild svensk lagstiftning.

Det allmänna svenska sjukvårdsystemet

På sidan 2 punkt 3 och 4 åberopar tjänstemannen Angela Öst Försäkringskassans uttryck svenska allmänna sjukvårdsystemet som rättsbas.

Observera att det nyss avhandlade allmänna sjukförsäkringssystemet inte får blandas ihop med allmänna svenska sjukvårdssystemet. När det förstnämnda handlar om juridik och legal rätt så handlar sjukvårdssystemet om administrativt och praktiskt vårdutförande. Av Socialstyrelsens brev 2009-04-07, dnr.51-2975/2009 (som även är bilaga C i fallet Simmons som ingår i vår anmälan) framgår att systemet är ständigt rörligt där nya metoder införes och äldre metoder revideras eller avvecklas.

Vår kommentar är att skulle svenska rörliga sjukvårdssystemet ha juridisk koppling skulle lagstiftningen ändras varje gång som en vårdmetod införes eller avvecklas. Beviset på att juridisk koppling saknas består bl.a. av att grunden för hälso- och sjukvårdslagen är från 1982. Vi tror nämligen att svensk sjukvård har förändrats och utvecklats under senaste 30 åren!

Med detta konstateras att svenska sjukvårdssystemet icke är definierat i svensk lagstiftning och därmed uppfyller begreppet inte EU-praxis krav om just lagstiftning.

I åberopade brev vidhåller Socialstyrelsen skillnaden mellan svenska vårdsystemet och den gränsöverskridande vårdrättigheten utifrån bl.a. hänvisning till RÅ 2004 ref. 41.

Citat; ”Ersättning kan t.ex. inte vägras enbart på den grunden att den inte anses utgöra vetenskap och beprövad erfarenhet hos den enskilda medlemsstatens medicinska profession. Det är inte tillräckligt att en viss undersökning utförs i ett annat land för att den skall anses utgöra vetenskap och beprövad erfarenhet, utan behandlingen eller undesökningen måste uppfylla kriterierna att vara tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetsnkapen(ovan nämnda dom Smiths punkt 94).” Slut citat.

Myndigheten Socialstyrelsens uppfattning går därmed tvärtemot myndigheten Försäkringskassans uppfattning och tjänstemannen Angela Öst som refererat till samma RÅ 2004 ref.41, sidan 2.

 

Citat C(från sidan 2 i Sveriges svar)

 

Slut citat.

Kommentar till citat C.

Sverige garanterar att reglerna är förutsägbara. Nedanstående citat ur artikeln ”Varför är ej vidgade rehabiliteringsmöjligheter intressanta?” skriven 2010-06-10 av Assar Fager torde visa på svårigheter enbart inom reseområdet. Hur skall det då inte vara inom själva vårdområdet?

”Sammanställning av beslut

EU-praxis

Mål C-372/04 Watts(16 maj 2006) punkt 143 och domslut beviljar kringkostnad för resa och uppehälle ifall motsvarande beviljas hemmavid.

Mål C-8/02 Leichtle (2003) beviljar ersättning för logi, kost, resa, kurortsavgift och läkares slutrapport.

EU-förordningen 987(16 september 2009) artikel 26, punkt C8 beviljar resor och uppehälle i direkt samband med vård, om nödvändigt lika för medföljare. Om motsvarande beviljas i lagstiftningen i hemlandet.

Svenska domar

Kammarrätten Stockholm, mål nr 2762-06(2007-03-28) beviljar reseersättning. Avslag för logi(kost prövades ej).

Regeringsrätten, mål 3482-07(2008-03-31), Försäkringskassan överklagade ovanstående mål nr 2762-06. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Försäkringskassan(FK)

Försäkringskassan dnr 82301–2005. Rättsligt ställningstagande, beviljar kostnader i direkt samband med vården t.ex. kost och logi. Avslag för resor.

Försäkringskassan Infoblad FK 4110 Fa 2010-06-01. Ingen ersättning för kringkostnader som exempel resor och logi.

Försäkringskassans Vägledning 2010:10 Version 2 beslutad 2009-06-12, sidan 79. Betalar kostnader för kost och logi i samband med vård på sjukhus, ifall motsvarande kostnader ersätts i Sverige.

Av Riksavtalet för utomlänsvård framgår att patient får stå för resekostnader om patienten väljer vård i annat landsting. Det innebär att Försäkringskassan inte ersätter resekostnader till och från vårdlandet vid planerad vård i annat EU/EES-land. Resor som har samband med vården och uppstår inom vårdlandet ska ersättas om motsvarande resor ersätts i Sverige.

Kommentar A:

Försäkringskassan blandar svenska Riksavtalet med EU-praxis. Av regeringsrättsdomar mål 5595-99 och 6396-01 framgår att det saknas annan nationell reglering än EU-förordningen och EU-fördraget för hantering av ersättning från sjukförsäkringen vid utlandsvård. D.v.s. patientens legala fördragsrätt kan bara avgöras utifrån EU-praxis!

Kommentar B:

Angående beviljande resor inom vårdlandet. Gäller detta villkor från vårdlandets riksgräns, flygplats eller tågstation?? Inga krav på boende nära vårdande sjukhus? Enligt EU-dom C-157/99 Smiths och Peerbooms punkt 90 ska myndigheternas skönsmässiga bedömningar minimeras. Hur följer FK:s tolkningar domens intentioner?” Slut citat.

 

Citat D(från sidan 3 i Sveriges svar)

 

Slut citat.

Kommentar till citat D.

Regeringen förordar i citatet likabehandling. Men är det så i verkligheten?

Strax efter Jelinek-domen(RÅ 2004 ref.41.) så beviljade Försäkringskassan bidrag med stöd av EG-fördraget artiklar 49 och 50.(beslut 2004-11-30, Stockholms läns allmänna försäkringskassa, Irene Carlsson) Numera avslår Försäkringskassan utifrån artikel 49 och 50 utan att förklar var de hittar stödet för sitt avslag. Trots att EU-Rättighetsstadgan artikel 41 poängterar förvatlningars skyldighet att motivera sina beslut.

Under Sveriges ordförandeskap 2009 gick handelsministern och socialministern ut och marnadsförde svensk sjukvård till EU-marknaden. Samma regering ger genom sitt yttrandesvar, stöd till Försärkingskassan sida 2 punkt 4, när de begränsar vårdmetoden utomlands till ”identisk med vad som erbjuds inom svenska allmänna sjukvårdssystemet”.

Det vill säga svenska medborgare har inte rätt till bättre sjukvård på EU/EES markanden än vad svenska allmänna sjukvårdssystemet kan erbjuda.

Ifall varje land inte skulle bevilja vård utanför sina egna system, så finns det ingen marknad att sälja svensk sjukvård till! Detta borde i vart fall en handelsminister förstå!

EU-kommissionen uppmanas kontrollera begränsingen utifrån marknadsartikeln 95.

Av intresse kan vara att notera att i den svenska bordlagda propositionen som omnämts tidigare så har regeringen förklart på sidan 25-26 med stöd av EU-dom Smiths och Peerboms ”av dessa skäl anser regeringen att man även ska ha rätt till ersättning om behandlingsmetoden som används i annat EES-land är tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapen. Detta även om den aktuella behandlingsmetoden inte används i Sverige.

Av mål C-385/99 Muller-Faure och van Riet punkt 57 framgår att svenska regeringen hänvisat till mål 182/72 Pierik punkt 10. Där framgår rätten att bege sig till annan medlemsstat ”omfattar all vård som kan säkerställa effektiv behandling av en sjukdom eller åkomma som den beröerda personen lider av”. Vidare bl.a. ”Det saknar betydelse om den vårdförmån som den beröda behöver, kan utges inom bosättningslandet, bara det faktum att förmånen av vård är mera lämpad för hans hälsotillstånd skall vara avgörande vid beviljande av tillstånd.”

Detta innebär att svensk regering redan 1999 säger sig stå bakom Pierik-domen som avkunnades drygt 15 år före svenskt medlemskap.

Sammanfattning

Av citerad artikel i sjukhusläkaren framgår att regeringsrättsledamöterna Melin, Hulgaard, EU-professorerna Bernitz och Wahle-Vesterhäll samt EU-forskaren Edwardsson opponerar sig emot Försäkringskassans begränsing av EU-rätten till att endast godkänna svenska vårdmetoder.

Socialstyrelsen har även i brev tolkat EU-rätten likt ovan angivna EU-experter. Dvs. stöder icke Försäkringskassan inskränkningar.

Svenska regeringen har till EU redan 1999 ställt sig bakom Pierik-domen från sent 1970-tal, som ger rätt till all vård även om metoden inte ges hemmavid.

Svenska regeringen,av annan politisk färg, har i bordlag proposition 2008 sidan 25-26 framtolkat av EU-rätten att rätt till ersättning skall utbetalas även om den aktuella behandlingen inte finns i Sverige. Alltså samstämmighet råder mellan 2 regeringar av olika politska färg.

Svenska regeringen genom Angela Öst meddelar i sitt svar till EU-kommissionen 21 juli 2010 en anna inställning, genom att ställa sig bakom Försäkringskassans inskränkring till enbart ”identiska vårdmetoder med svenska allmänna sjukvårdssystemet”, är ekonomiskt ersättningsbara.

Förvirring i Sverige grundas uppenbarligen på att Försäkringskassan bytt ut det genom svensk lag verifierade och därmed EU-godkända svenska allmänna sjukförsäkringssystemet emot det i lag icke verifierade svenska allmänna sjukvårdssystemet.

 

Observera att sjukförsäkringssytemet är ett juridiskt begrepp som icke får förväxlas med det administrativa sjukvårdssystemet.

Utifrån detta otillåtna utbyte avslår Försäkringskassan generellt EU-rättigheter. När då svensk regering inte anser sig ha makt över sina myndigheter flyr man enligt Angela Öst skrivelse undan ett generellt fel genom att kalla problemet för ”enskilda ärenden”. Därtill respektera inte Föräkringkassan EU-Rättighetsstadgan i sin myndighetsutövning. Att regeringen inte ingriper är talande nog för hur Sverige även flyr undan skyldigheten att följa lojalitetsplikten.

Sammantaget innebär beskriven situation att EU-kommissionen måste vara utomordentligt tydliga i sina skrivningar emot Sverige. I annat fall finnes en stor risk att svenska myndigheter även fortsättningsvis kommer att trotsa EU-rätten, eftersom regeringen enligt citerat brevsvar inte har kraft att rätta till myndigheternas felaktiga beslut.

Brattvall/Solberg 2010-09-05

För arbetsgruppen *AMBU

Assar Fager

 

*I arbetsgruppen AMBU ingår september 2010 Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

Läs mer om arbetsgruppen AMBU via denna länhttp://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

 

2. Skrivelse/komplettering till EU-kommissionen 2011-06-21

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

referensnumret EU Pilot 932/2010 mot Sverige

Enhetschef Demetris Vryonides

SANCO A2/GH/kva(2011)410864

[email protected]

Bryssel

 

Kopia för kännedom och åtgärd till, Pierre Schellenkens, ordförande Barosso och vice ordf. Reding.

Pierre, begär härmed att denna skrivelse vidarebefordras till ordförande Barosso och vice ordf. Reding för deras kännedom och åtgärd, vänligen bekräfta att så skett till [email protected]

 

Denna skrivelse/komplettering/ svar på kommunicering skall diarieföras i laga ordning, dnr begäres som bekräftelse, med vändande e-post till [email protected] , på att EU-kommissionen emottagit denna komplettering från arbetsgruppen AMBU, Sverige.

 

2011-06-21

 

Utifrån skrivelse av 2011-05-05, Ref. Ares(2011)490206 – 05/05/2011, kommuniceras följande slutgiltiga synpunkter.

 

Frågan är om skrivelse, komplettering till pågående anmälan mot staten Sverige från arbetsgruppen AMBU av datum 2009-05-27, ärendet Irma Larsson är en del av ärendet eller om nytt ärende är motiverat att öppna.

1. Irma Larsson ingick i ärendet innan ärendet/anmälan flyttades över till GD hälso- och konsumentfrågor.

Bevis finns för detta och detta bevis bifogas som bifogad fil enligt datum 20101015, komplettering till EU-kommissionen. Alltså i ärendet anmälan mot staten Sverige som då låg på GD Inre marknad ingick ärendet Irma Larsson. Därmed är saken avgjord från vår sida som anmälare såtillvida att icke GD Inre marknad kan påvisa att de avfört Irma Larsson från grundärendet/anmälan och det är upp till GD Hälso- och konsumentfrågor att själva utreda.

Bevis hämtat ur skrivelsen som bifogas som bifogad fil, citat från sidan 2;

Patienternas verklighet

Ovanstående svenska garanti ska ställas emot de avslagsmotiv Försäkringskassan(FK) ger patienten. Sanningshalten av Sveriges regerings garantier kan EU-kommissionen kontrollera genom följande avslagsmotiv från FK citat ur:

A.

Ärende Inger Larsson 1946-06-25-4649, beslutsdatum 2008-11-17(sidan 1)

FK:s avslagsmotiv:

”Du får inte ersättning därför att du behandlats med en vårdmetod som inte tillräckligt stämmer överens med den som användes i Sverige.”

B.

Ärende Irma Larsson 1924-01-05-8728, beslutsdatum 2010-09-20(sidan 1)

FK:s avslagsmotiv:

”Då den behandling du fått i Tyskland inte överensstämmer med svensk behandlingsmetod kan ingen ersättning utgå.”

Slut citat.

2. Ett pågående ärende som icke är ”stängt” där Irma Larsson ingår är påvisat till EU-kommissionen.

Konsekvensen blir, dvs. om anmälarens uppfattning går emot EU-kommissionens uppfattning att ärendet får avgöras av EU-ombudsmannen utifrån dennes uppdrag.

3. Efter dagens samtal med er anställde Pierre Schellekens konstateras att EU-kommissionen, GD Hälso- och Konsumentfrågor vidhåller att Irma Larsson icke ingår i grundanmälan. Dvs. att kompletteringar som gjorts fram till och med 2011-05-23, som innefattar bl.a. Irma Larsson och därtill även helt ”färska” bevis för att staten Sverige fortsätter sin ”kriminella verksamhet”, då utifrån påvisade brott utifrån de generella bevis som tillställts EU-kommissionen dels i grund anmälan och dels via fortlöpande kompletteringar.

4. Utifrån vad som påvisats att en beviskedja finns, som ytterligare stärkts via kompletteringen av 2011-05-23 och därtill innefattar Irma Larsson, där man som ”lekman” inser bevisvärdet i pågående granskningsförfarandet av staten Sverige via EU-kommissionens åtagande och ansvar.

5. Att då från GD Hälso- och Konsumentfrågor synsätt att påbörja ett nytt ärende, som skall löpa över ytterligare flera år, kan och är icke motiverat på något sätt utifrån ert ansvar att kommunicera svar som är följbart i nomenklatur, lagtext, eller för den delen annat juridiskt bindande dokument där det hänvisas till att GD Hälso- och konsument gör rätt utifrån givna förutsättningar/spelregler.

6. Härmed begäres, om GD Hälso- och Konsumentfrågor vidhåller sin tidigare uppfattning, att styrkt beslut, som är undertecknat av ansvarig tjänsteman, för beslutets grunder till detta agerande som därtill är fullt följbart och icke att anses som skönsmässiga beslut. Detta åberopas utifrån Rättighetsstadgan och artikel 41, hela Rättighetsstadgan är att anses som grund för denna begäran av beslut.

 

Som anmälare är vi inom arbetsgruppen AMBU i rätt till att få insikt i ärendet, såtillvida att Rättighetsstadgan icke är tillämplig vilket då skall av er inom EU-kommissionen påvisas till oss i beslut som är undertecknat av ansvarig tjänsteman för beslutet.

För att komma vidare och icke få stopp i ärendet emotses detta beslut mycket skyndsamt då det förutsättes att ni inom EU-kommissionen har givna spelregler/nomenklaturer/lagar/m.m. att rätta er efter vid handläggning av ärenden som innefattar anmälan mot medlemsstaternas övergrepp på unionsmedborgare, svenska unionsmedborgare i denna anmälan.

7. Tills detta beslut, som nu begärts av er,  är oss till del via e-post till [email protected] är ert agerande att anses som ett övergrepp i sakfrågan och därtill att betrakta från vår sida som diskriminerande, övergrepp i rättssak och därtill maktmissbruk och då blir ärendet i sin helhet, Irma Larsson att vara eller inte vara i grundanmälan, en grund för anmälan till EU-ombudsmannen för granskning utifrån dennes plikter.

 

 

Avslutningsvis informeras om att ni inom EU-kommissionen, när detta beslut kommit oss till del som begärts denna dag, har/får vårt befullmäktigande utifrån alla fullmakter som är inskickade till er, dvs. utifrån alla generella bevisen, inhämta hos Försäkringskassan och domstolar de ytterligare underlag som ni anses behöva i bevis hänseende.

Önskas vår medverkan i handläggningen, ert uppdrag, vänligen kontakta Pierre Schellekens som är informerad om förutsättningar/ villkoren för sådan verksamhet.

 

Denna skrivelse har upplästs, denna dag, för Assar Fager/ Bert Magnusson som godkänner innehållet i skrivelsen, således ett enhälligt beslut från vår sida.

OBS All kommunicering skall ske via e-post till [email protected]

För arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner

Sweden

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Bilaga till ovanstående skrivelse enligt nedan;

EUROPEAN COMMISSION sidan 1 av 5
Internal Market and Services DG
Services
Services I
Tel. (32-2) 296 19 78
Fax (32-2) 295 77 12
mailto:[email protected]

Kopia till Pierre Schellekens

[email protected]

Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, emotser dnr med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att EU-kommissionen emottagit denna skrivelse.

Brattvall/Solberg 2010-10-15

Komplettering till pågående överträdelseärende/anmälan av datum 2009-05-27, arbetsgruppen AMBU och enligt nedanstående dnr.

Angående bevis för att Sveriges regerings påstående inte stämmer med patientens verklighet, inom området gränsöverskridande vård

Samlade bakgrunder:

Sveriges Regering har 2010-09-30 dnr S2010/3209/HS till EU-kommissionen angivit svar på följdfrågor från 17 augusti 2010 avseende Sveriges tillämpning av artikel 56 i EUF-fördraget.(KOM: s ref nr 932/10 MARK)

Sveriges regering har på sidan 2, stycke 2, understrukit citat Vårdmetoden behöver inte vara identisk, men ska i flera avseenden överensstämma med den vård som ges i hemlandstinget.”

På sidan 2, stycke 4, garanterar Sveriges regering till EU-kommissionen följande, ”Sammantaget finns det alltså inget krav i Sverige på att den behandling som söks i ett annat EU/EES-land ska vara identiskt med den behandling som skulle ha erbjudits patienten i Sverige.”

 

 

 

 

 

Patienternas verklighet

Ovanstående svenska garanti ska ställas emot de avslagsmotiv Försäkringskassan(FK) ger patienten. Sanningshalten av Sveriges regerings garantier kan EU-kommissionen kontrollera genom följande avslagsmotiv från FK citat ur:

A.

Ärende Inger Larsson 1946-06-25-4649, beslutsdatum 2008-11-17(sidan 1)

FK:s avslagsmotiv:

”Du får inte ersättning därför att du behandlats med en vårdmetod som inte tillräckligt stämmer överens med den som användes i Sverige.”

B.

Ärende Irma Larsson 1924-01-05-8728, beslutsdatum 2010-09-20(sidan 1)

FK:s avslagsmotiv:

”Då den behandling du fått i Tyskland inte överensstämmer med svensk behandlingsmetod kan ingen ersättning utgå.”

C.

Ärendet Berit Nygren 1953-12-11-8507, beslutsdatum 2010-06-22(sidan 2)

FK:s avslagsmotiv:

”FK bedömer att vårdmetoden i Belgien inte överensstämmer med svensk vårdmetod. Du får därför inte ersättning.”

D.

Ärende Ulla Simmons 1942-10-28-6847, beslutsdatum 2009-03-22(sidan 1)

FK:s avslagsmotiv:

”Du får inte ersättning för behandlingen i Storbritannien därför att du har behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige.”

Angående förordning 1408/1

Sveriges regering har även till EU-kommissionen flertalet gånger garanterat att det saknas svensk lagstiftning för gränsöverskridande vård.

Likväl tillåtes Försäkringskassan(FK) avslå förhandsbegäran av vård enligt artikel 22 i förordning EEG 1408/71 med bl.a. följande avslagsmotiv, citat: ”Att vården inte finns i Sverige eller uppfattas som bättre är inte tillräckliga skäl för att kunna bevilja ett förhandstillstånd.”(Försäkringskassan i Västerbotten, beslutsdatum 2005-10-13, dnr 115561/2005, sidan 2)

EU-kommissionen uppmanas ställa ovanstående FK:s avslagsmotiv mot bl.a. EU-dom C-56/01 Inizan punkterna 21 och 22 där patienten garanteras tillgång till det andra landets vård samt även C-173/09 Elchinov, av beslutsdatum 2010-10-05, punkterna 70 och 73 där bl.a. framgår att ansökan inte kan avslås med motiveringen att en sådan behandlingsmetod inte utföres i bosättningsmedlemsstaten.

Försäkringskassan tillåtes stifta egna lagar och praxis

Sveriges regering garanterar att svensk lagstiftning saknas angående gränsöverskridande vård. Likväl avslår Försäkringskassan(FK) utifrån lagstiftning och praxis vilket framgår av ärendet Berit Nygren dnr 064342-2010, datum 2010-08-31: sista stycket sidan 2.(ärendet ingår i vår skrivelse till EU-kommissionen 2010-09-27 dock saknas dnr från EU-kommissionen fortfarande)

Vid vår kontrollfråga till FK har FK erkänt att formuleringen som nyttjas för avslag, dvs. ”Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet, inte är lagstiftning utan Försäkringskassans tolkning av regeringsrättens resonemang.(Försäkringskassans erkännande dnr 076259-2010 av datum 2010-10-06 bilägges som bilaga i sin helhet efter vårt undertecknande på sidan 5)

Förfarandet är så unikt och absurt att det måste upprepas för EU-kommissionen. Alltså ur ett lösryckt stycke från regeringsrättsdomen gör Försäkringskassan en egen tolkning. Dvs. gör tolkning från tolkning. Alltså tolkning i två steg. Därtill, vilket är det unika, är att regeringsrättens grundtolkning leder till ersättning för vård utomlands men Försäkringskassans tolkning leder till avslag!

I nästa steg, i fallet Berit Nygren, kallar FK sin egen tolkning för lagstiftning och avslår utifrån denna icke legala lagstiftning hennes EU-rätt, vilket är det absurda. Försäkringskassans förfarande är så vanligt så att FK åberopar förfarandet som praxis i samma ärende.

Enligt svensk grundlag är det endast Sveriges riksdag som har lagstiftningsmakt, men detta bortser Sveriges regering i yttrandet av 21 juli 2010 dnr S2010/3209 HS och framhärdar Försäkringskassans beslut makt genom att ange kriterierna 4 och 5 som giltiga skäl för avslag.(kriteriet 4 citerades i denna rubriks början)

I Sveriges regerings yttrande av datum 2010-09-30 dnr S2010/3209 HS försvarar regeringen ytterligare Försäkringskassans agerande genom att på sidan 2 försöka vilseleda EU-kommissionen genom införandet av begreppet ”folkhälsa” och den nationella rättigheten därvidlag.

Dock regleras folkhälsan under andra fördragsartiklar och ingår icke i detta ärende som avser gränsöverskridande vård enligt artiklarna 49 och 50 och förordningen 1408/71.

Avslutning

EU-kommissionen uppmanas:

 • Att kontrollera Sveriges garantier ställt emot Försäkringskassans avslagsmotiv, se A-D.
 • Att kontrollera Försäkringskassans tolkning av 1408/71 och rättigheten därvidlag.
 • Att inse att myndigheten Försäkringskassan i Sverige tillåtes göra skönsmässiga åsikter och i ett senare skede åberopa detta som lag och praxis utan att svenska regeringen ingriper eftersom dessa generella inskränkningar av EU-rätten och Rättighetsstadgan av regeringen rubriceras som enskilda ärenden, eftersom undanhållandet av EU-rätten drabbar just enskilda!

Brattvall/Solberg 2010-10-15

För arbetsgruppen AMBU

Assar Fager

I arbetsgruppen AMBU ingår oktober 2010-10-15

Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

Bifogar som bilaga på sidan 5 skrivelse från Försäkringskassan, bevis på erkännande från Försäkringskassan, av datum 2010-10-06 dnr 076259-2010.

 

3. Arbetsgruppen AMBU komplettering/kommunicering till EU-kommissionen 2011-05-27

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

referensnumret EU Pilot 932/2010 mot Sverige

Enhetschef Demetris Vryonides

SANCO A2/GH/kva(2011)410864

[email protected]

Bryssel

 

Kopia för kännedom och åtgärd till, Pierre Schellenkens, ordförande Barosso och vice ordf. Reding.

Pierre, du ombedes att vidarebefordra detta till ordförande Barosso och vice ordf. Reding för deras kännedom och åtgärd, vänligen bekräfta att så skett till [email protected]

 

Denna skrivelse/komplettering/ svar på kommunicering skall diarieföras i laga ordning, dnr begäres som bekräftelse, med vändande e-post till [email protected] , på att EU-kommissionen emottagit denna komplettering från arbetsgruppen AMBU, Sverige.

 

2011-05-27

Högst anmärkningsvärt att ert ställningstagande av denna dag, det som nu kommer här nedan, icke är undertecknat av ansvarig tjänsteman!

Som svar på ert mail av 27 maj 2011 15:55, utifrån från ert påstående, citat; ”Avseende de handlingar Du skickat via e-brev av 23/05/2011 och via fax av 24/05/2011, vill jag upprepa mina förklaringar som anges i första stycket i skrivelsen av den 25/05/2011 registrerat i CHAP(2011)01549 och som skickats till Dig via e-brev. Med dessa dokument ger Du ny information om hur Sverige hanterar återbetalning av utgifter för medicinsk behandling i en annan EU-medlemsstat för  Irma Larsson. I den mån Du refererar till nya frågor måste de betraktas som ett nytt klagomål. Det är inte möjligt att slå samman detta nya klagomål med ärendet i EU-Pilot 932/10.

Följande anföres som kommunicering på er kommunicering av ovanstående datum och citat:

1.Irma Larsson ingår sedan tidigare i grundärendet och därtill skall ärendet betraktas som öppet då kommissionen ej ännu handlagt ärendet färdigt för beslut.

2. Bevis för att Irma Larsson ingår i ärendet sedan tidigare och att det nu påvisade är en del av en kedja bevis som är av vikt utifrån grundanmälan enligt  följande:

Komplettering till EU-kommissionen av datum 2011-03-14, citat från sidan 2 och följande citat; Detta var ett några axplock som patienten begärde få svar på av FK.

Ovanstående patient Irma Larsson 1924-01-05-8728 fick beslut daterat 2011-02-24 av Försäkringskassan. Inget av de begärda svaren erhölls vilket understryker FK:s bristande respekt för Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget.”

 

3. Det bevis som tillställts er i komplettering av 23/05/2011 och via fax av 24/05/2011, vill undertecknad upprepa, ingår således som en del av nya bevis i en beviskedja som komplettare grundanmälan, ärendet är ej ännu stängt, utredningen pågår till dess EU-kommissionen fattat sitt beslut om hur att gå vidare!

Alltså av ett av många bevisärenden/kompletteringar är detta att betrakta som mycket viktigt bevis i nutid, då ärendet pågått i 2 år och därav i allra högsta grad att betraktas som en del av bevis kedjan utifrån grundanmälan, som tillställts EU-kommissionen.

4.Arbetsgruppen AMBU begär utifrån artikel 41 ett motiverat svar som är att anses som ett beslut utifrån Rättighetsstadgan(hela rättighetsstadgan åberopas som grund) och därtill utifrån att detta är ett bevis som ytterligare bevisar ”dagsfärskt” förhållande i Sverige för vårdkonsumenter  som förhindras deras EU-rättigheter och därför är högst avgörande utifrån grundanmälan.

5.Grundanmälan som berör konsumentfrågor på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES är flyttad av EU-kommissionen till GD FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR och  att förneka denna beviskedja som därtill nu kompletterats med ett bevis i denna kedja som ytterligare förstärker verkligheten i Sverige för svenska unionsmedborgare ses som om förhindran från kommissionens sida att utifrån grundanmälan komplettera med relevanta kompletteringar då ärendet ej ännu är färdigberett för beslut, dvs. fortfarande helt öppet för komplettering!

 

6. Begär att kommissionen i detta specifika ärende om just denna komplettering inser att det är av vikt att infoga aktuella bevis som därtill påvisar fortsättningskonsekvenser för Irma Larsson som redan är en del av anmälan sedan tidigare bevisat i denna skrivelse. Begär därför att denna komplettering, som omnämnes här ovan i denna skrivelse, med bevis tillföres ärendet utifrån grundanmälan.

7. Om kommissionen har annan uppfattning än det som begärts av arbetsgruppen AMBU så begäres att detta väl motiveras  utifrån vad som begärts i denna skrivelse då detta kommer att gå till EU-ombudsmannen för granskning i separat anmälan till EU-ombudsmannen, dvs. om ert beslut går emot arbetsgruppen AMBU:s begäran.

 

8. Ert beslut/kommunicering begäres att denna gång ska vara undertecknat av en ansvarig tjänsteman, hela skrivelsen från er delges under denna skrivelse.

 • All kommunicering i detta ärende skall ske via e-post till [email protected]
 • För arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner

Sweden

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

1(1)

Datum Diarienr
HK (4100)Jan Bouveng 2010-10-06 076259-2010

 

 

Angående din fråga till Adriana Lender och Jan Bouveng om dom RÅ 2004 ref. 41 från Regeringsrätten.

Försäkringskassan har den 4 oktober 2010 via e-post mottagit en fråga från dig angående Försäkringskassans tolkning av Regeringsrättens dom RÅ 2004 ref. 41 I. Ärendet är diariefört och har diarenummer: 076259-2010.

Försäkringskassans formulering att ”vårdmetoden ska vara identisk eller i flera avseenden överrensstämma..” är en tolkning av det resonemang som Regeringsrätten för om vården ska ersättas eller inte. Nedan finns det stycke i domen varifrån Försäkringskassan har gjort sin tolkning.

”S.J:s begäran om ersättning skall med hänsyn härtill bedömas med utgångspunkt i den huvudregel som kommer till uttryck i artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget. Det ankommer på varje medlemsstat att i princip själv avgöra vilka slag av behandlingar som skall bekostas av dess sociala trygghetssystem (jfr mål C-157/99, Smits och Peerbooms, punkterna 85-90). Avgörande för frågan om ersättning skall utges för den i Tyskland utförda vården är därför – med hänsyn till hur den svenska sjukvården är organiserad och finansierad – om det gäller sådan vård som här huvudsakligen skulle ha bekostats genom det allmännas försorg. Det står därvid klart att SLE är en sjukdom som behandlas på svenska sjukhus. Den metod som vid den aktuella tidpunkten därvid kom till användning överensstämde i flera avseenden med den som Kiel-protokollet innefattade. Kiel-protokollet innehöll dock, som tidigare redovisats, även vissa för den metoden särpräglade inslag. Metoden som helhet hade visserligen år 1997 inte vunnit allmän acceptans inom den internationella medicinska vetenskapen, men den hade under flera års tid använts vid universitetskliniken i Kiel för behandling av ett antal patienter, av vilka flera lidit av SLE, och hade varit föremål för publicering i vetenskaplig medicinsk litteratur. Det rör sig således om sjukvård som, om den utförts i Sverige, skulle ha omfattats av och bekostats enligt de regler som gäller för sjukvård här i landet”.

Undertecknad arbetar inte längre på den enhet som ansvarar för frågor avseende internationell vård på Försäkringskassans huvudkontor. Om du har ytterligare frågor rörande internationell vård som du vill ställa till huvudkontoret ska du kontakta FPFG, enheten för generella försäkringsfrågor, Verksamhetsområde föräldraförmåner, vård och arbetsskador.

Försäkringskassan

 

Jan Bouveng

 

4. Arbetsgruppen AMBU komplettering till EU-kommissionen 2011-05-27

EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 8

GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

referensnumret EU Pilot 932/2010 mot Sverige

Enhetschef Demetris Vryonides

SANCO A2/GH/kva(2011)410864

[email protected]

Bryssel

 

Denna skrivelse/komplettering/ svar på kommunicering skall diarieföras i laga ordning, dnr begäres som bekräftelse, med vändande e-post till [email protected] , på att EU-kommissionen emottagit denna komplettering från arbetsgruppen AMBU, Sverige.

 

2011-05-27

 

Svar på kommunicering från EU-kommissionen, Demetris Vryonides, ref. Ares(2011)490206-05/05/2011, Bryssel SANCO A2/GH/kva(2011)48702, i ärende EU Pilot 932/2010 mot Sverige.

 

Tack för ditt brev

EU-kommissionen har genom skrivelse av ovan begärt kompletterande uppgifter i rubricerade anmälningsärende mot Sverige gällande gränsöverskridande vård.

Ärendet har pågått under 2 år och under tiden har upptäckts följdverkningar av myndigheten Försäkringskassans vägran;

 • att följa EU-rättspraxis så även hos andra svenska myndigheter(organ).

Detta har i sin tur genererat många kompletterande inlagor som påvisar det, kompletterande bevis. Detta i sin tur har lett till att ärendet vuxit i omfattning och blivit svårt att överblicka för en ny handläggare. Därför har vi förståelse för dina frågor.

1.Behov av strukturering

Ärendet har uppenbarligen ett behov av strukturering och det sker på följande sätt:

Grunden

A.

Grunden till vår anmälan är att svenska myndigheten Försäkringskassan vägrar följa EU-rättspraxis inom gränsöverskridande vård.

För patienten försvåras situationen ytterligare av att vissa svenska förvaltningsdomstolar väljer att åtfölja Försäkringskassans obefogade inskränkningar istället för att tillgodose unionsrätten för den enskilde(se mål C-224/97 Ciola punkt 26-33 och mål C-173/09 Elchinov punkterna 31, 40, 47 och domslut).

Därtill vägrar Sveriges Regering svara på frågor, skrivelse av datum 2010-11-19 som också ingår i ärendet som komplettering, internt reg. nr hos EU-kommissionen SG EUPILOT DOC 2010 6065(bekräftat av Geraldine Fages emottagit som komplettering till anmälan mot Sverige av arbetsgruppen AMBU), som skulle förbättra/säkerställa rättssäkerheten. Sveriges Regering har därtill antytt att man saknar makt att korrigera den starka myndigheten Försäkringskassan.

B.

2. Konsekvenser ur EU-rättspraxissynpunkt

Eftersom inga svar givits i ärendet så har kompletterande bevisföring och utredningar gjorts utifrån att Sverige icke följer EU-rättspraxis vid gränsöverskridande vård.

Vissa av dessa utredningar har även översänts som kompletteringar i ärendet till EU-kommissionen. Dessa utredningar utgår strikt från EU-rättspraxis och har undertecknats av Assar Fager.

C.

3. Följdkonsekvenser av A och B

Sverige vägrar följa EU-rättspraxis inom gränsöverskridande vård genom myndigheten Försäkringskassan(FK).

När därtill Sveriges Regering inte anser sig ha makt över FK:s självständighet så får detta förhållande effekter på andra myndigheters benägenhet att respektera EU-rättspraxis.

En mängd administrativa och byråkratiska exempel från olika svenska myndigheters brist på respekt för unionsrätten har utretts och poängterats. Dessa handlingar har även översänts till EU-kommissionen som information och bevis.

Måhända vissa företeelser kan vara typisk svensk byråkrati men grundfrågan är även här, varför EU-rätten inte respekteras?

Under rubrik C, nämnda undersökningar och handlingar har utförts och undertecknats av Ulf Bittner.

4. EU-kommissionens frågor

Efter denna inledning går vi över till de frågor som EU-kommissionen vill få besvarade.

Under fråga 1 och 2 begär EU-kommissionen precisering av datum, vård, resekostnader, övernattningskostnader, Försäkringskassans avslagsbeslut och motiveringar till avslag bl.a.

Dvs. preciserat underlag för granskning av EU-rätten vid gränsöverskridande vård.

Ert begärda granskningsunderlag erhålles utifrån 2 insända ärenden(som är exempel ur ett generellt material):

 • dels genom det nyligen insända/översända via e-post ärendet/komplettering gällande Irma Larsson(via e-post till EU-kommissionen av datum 2011-05-23) där begäran utifrån rättighetsstadgan, EU-dom och EU-rättspraxis avslås av myndigheten Försäkringskassan utifrån interna svenska propåer som saknar stöd i svensk lagstiftning. Försäkringskassan har vägt EU-rättspraxis mot sina egna påståenden och funnit att EU-rättspraxis inte har tillräcklig bevistyngd för att bevilja patienten dennes unionsrätt. Försäkringskassans svar visar även på att myndigheten Försäkringskassan anser att fördraget ger sämre unionsrätt än förordning. Dessutom har Försäkringskassan undanhållit viktig information om unionsrätten för patienten.

Genom granskning av ärendet Irma Larsson som nyligen översändes(2011-05-23 via e-post och inskannade bilagor som ej gick att läsa via e-post översända via fax den 24 maj) erhåller kommissionen en grundläggande kunskap om problemets vidd och att verkligheten 2011 för patienten inte har förbättrats, trots välvilligt prat från Sveriges Regering(se svaren från Sveriges Regering på kommunicering från EU-kommissionens kompletterande frågor som arbetsgruppen AMBU också yttrat sig om, dvs. Sveriges Regerings svar, se särskilt arbetsgruppen AMBU:s yttranden över Sveriges Regerings svar till EU-kommissionen), dels genom ärendet Inger Larsson460625-4649 som översändes för 2 år sedan(OBS det är olika personer Irma kontra Inger, men de har samma efternamn, Larsson).

I detta ärende(Inger Larsson 460625-4649) har Försäkringskassan(FK) grundat avslaget i huvudsak på den svenska interna kvalitetskontrollen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Se bilaga 1.

Även Länsrätten(1.a instans i förvaltningsdomstolskedjan) dömde avslag med grund i den interna svenska kvalitetskontrollen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”(Länsrätten i Hallands län 2009-12-22, mål nr. 1884-08, 2221-08 och 950-09).

Detta trots att Inger Larsson i en av sina inlagor 2009-03-27 bilagt brev från socialstyrelsen(den svenska myndighet som av lagstiftaren, riksdagen, är utsett göra bedömningar om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”) där Socialstyrelsen redogör att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” gäller endast inom Sveriges gräns! Inger Larsson hade dessutom hänvisat till EU-rättspraxis C-444/05 Stamatelaki.

Inger Larssons inlaga av 2009-03-27 bifogas som bilaga 2(OBS denna bilaga av 2009-03-27 är en av många inlagor men den har valts ut för att ge EU-kommissionen en komprimerad bild av situationen i Sverige och ger vissa svar på era frågor).

 • Observera att svenska myndigheten Socialstyrelsen med ansvar för tolkning av svenska interna kvalitetskontrollen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” har i skrivelse dnr 3.2-37126/201 besvarat direkta frågor. Svaret är där att Socialstyrelsen saknar formell möjlighet delegera avgörandet om ”vetenskap och beprövad erfarenhet” till Försäkringskassan eller till enskild tjänsteman. Kvalitetsbegreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” gäller icke heller vid vård utomlands.
 • Detta svar från socialstyrelsen bevisar att Försäkringskassan saknar formell befogenhet att avgöra ”vetenskap och beprövad erfarenhet” både inom Sverige och vid vård utomlands!

Trots denna brist på befogenhet avslås gränsöverskridande vård utav Försäkringskassan med nämnda motiv!

I detta ärende och i flera andra fall har vissa svenska  förvaltningsdomstolar åsidosatt unionsrätten för den enskilde och istället motiverat avslag utifrån ”vetenskap och beprövad erfarenhet” på grundval av intyg utfärdat av Försäkringskassan tjänsteman som dessutom saknar befogenhet utfärda intyget om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”!

Dessa två ärenden bevisar att den falska verkligheten för svenska patienter som, enligt mål C-211/08, kommissionen mot Spanien, punkt 49, äger frihet att dra fördel av tjänstegivare som etablerat sig i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner.

5 Vilka vårdländer är berörda?

Arbetsgruppen AMBU har följt ca 10 ärenden under 3 års tid. De länder som varit aktuella är England, Tyskland och Belgien.

Försäkringskassan vägrar ”erkänna andra behandlingsmetoder än de som just nu utföres i Sverige”.

Vilket innebär att utländska läkare som investerat i bättre utrustning och kunskap icke ens får möjligheten konkurrera på lika villkor som svenska vårdgivare, eftersom vid effektivare och bättre vård utomlands så förlorar den svenske medborgaren hela sin vårdersättning genom Försäkringskassans beslut.

Dessutom har lagstiftaren, svenska riksdagen, beslutat att Försäkringskassan skall utbetala till svenska vårdgivare ersättning för resa, medicin och vård gällande utländska medborgare som erhållit vård i Sverige(SFS 1994:2053). Hänvisning är gjord till förordningen 1408/71.

Svenska riksdagen har däremot inte utifrån förordningen 1408/71 beslutat om svenska patienters rätt till ersättning enligt denna förordning, utan överlämnat besluten till Försäkringskassan som avslår resa, medicin och vård given i annat EU-land. Den utländske tjänstegivaren diskrimineras således.

 • Ur ett konkurrensperspektiv måste EU-kommissionen även granska om detta är förenligt med artikel 95 och 96 FEG.

Utifrån nämnda förhållanden så blir svaret på rubricerade fråga:

 • Alla andra EU-länders vårdgivare diskrimineras eftersom endast svensk standard vård är tillåten, för att kvalificera för ersättning.

Har den utländske läkaren erfarenhet av bättre vård än den svenske och erbjuder den så förlorar den svenske EU-medborgaren hela ersättningen genom Försäkringskassan och vissa svenska förvaltningsdomstolars beslut!

Vilket har bevisats gång efter annan i kompletteringar till EU-kommissionen. Därför är det av vikt att handläggning sköts rättsäkert utifrån artikel 41och 51 i Rättighetsstadgan.

 • Att noggrannhet krävs bevisar nedanstående händelse i kommunicering mellan EU-kommissionen och Sverige.

 

 

 

 • Angående förminskning av Sveriges brott mot EU-rätten.

 

 • Observera att Sverige sätter villkor att vårdmetoden utomlands skall vara identisk etc. men i den engelska versionen från EU-kommissionen så har villkoret skall vara(must be) helt fallit bort. Vilket gör att Sveriges brott mot EU-rätten icke är lika påtaglig. Se inskannat här nedan:

 

Thank you for your reply of  21.07.2010 which gives an overview of the way in which the delivery of healthcare is organised in Sweden.

 

4. The health care method used abroad is identical, or corresponds in several respects, to a treatment method used in the Swedish general health care system

21 juli 2010 S2010/3209/HS

Svar på kommissionens förfrågan den 14 april 2010 avseende Sveriges tillämpning av artikel 56 i EUF-fördraget(KOM:s ref. nr 932/10/MARK)

4. Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet


6 Viktiga frågor och konsekvenser ur EU-rättspraxis

Assar Fager har sammanställt EU-rättspraxis i ett flertal omgångar och som översänts till EU-kommissionen och ingår i anmälan som bevis!

Vill här nämna några inlagor som förtydligar bilden ytterligare av Sveriges ageranden.

1)Daterat 19 november 2010 frågor till Sveriges Regering, som vägrat besvara dessa frågor (dessa frågeställningar om 15 sidor ingick i kompletteringen återigen av datum 2011-05-23 till EU-kommissionen):

 

 • angående har Sveriges Regering begärt hos EU undantag för Försäkringskassans beteenden
 • angående har Sveriges Regering godkänt den ”lagstiftning” som Försäkringskassan infört och åberopar som stöd i sina avslagsbeslut

2) Inlaga/komplettering daterat 2011-03-14, frågor till EU-kommissionen:

 • angående om Sverige fått undantag från principen om andra länders suveränitet att bestämma och ansvara för sin vård inom sitt territorium
 • angående varför Sverige tillåtes fly undan sitt ansvar att upprätthålla lojalitetsplikten inom Sveriges gräns

3)Inlaga/komplettering daterat 2011-04-11 bevis för att Sverige:

 • angående fakta prememoria från regeringskansliet 2008-09-19 utifrån referens till ett halvdussin EU-domar erkänt EG-fördragets regler, citat; oavsett hur hälso- och sjukvården är organiserad och finansierad”
 • Trots denna kunskap har Sveriges Regering till EU-kommissionen 2010-09-30, S2010/3209/HS sagt tvärtom att, citat; ”måste hänsyn tas till hur den svenska vården är organiserad och finansierad” slut citat.

Därmed har Sveriges Regering svikit lojalitetsplikten emot EU-rättspraxisoch ställt sig på Försäkringskassans sida som grundar sina avslag på, citat; ”måste hänsyn tas till hur den svenska vården är organiserad och finansierad” slut citat.

En rättelse av denna grund från EU-kommissionen skulle leda till att Försäkringskassan tappar sin argumentationsgrund! Ett sådant beslut kan endast genomföras utifrån att EU-domstolen fattar beslutet via dom mot staten Sverige! Dvs. en rättslig prövning av anmälan mot staten Sverige från arbetsgruppen AMBU och rättslig prövning av bevisen som tillställts EU-kommissionen.

7 Följderna av Sveriges bristande respekt för EU-rättspraxis

Ulf Bittner har hos vissa myndigheter testat konsekvenserna av att Sverige inte respekterar EU-rättspraxis inom gränsöverskridande vård.

Ett exempel som skett utanför detta ärende är att Socialstyrelsen inte respektera CE-märkningen för ett tandvårdsmaterial. Efter kontakt och internutredning beroende på kontakten ändrade sig Socialstyrelsen efter ca 1 år.

Svenska förvaltningsdomstolar har haft som vana att kodifiera gränsöverskridande vård utifrån Försäkringskassans hänvisning om svenska regler/lagrum. Vid grundlig och även stridbar undersökning, denna vårperiod 2011, så visade det sig att koden 5001 ”Socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund” varit tillgänglig sedan 25 maj 2009.

 • Men förvaltningsdomstolarna nyttjade istället vad Försäkringskassan anvisade från svenskt lagrum, svenskt lagrum som icke alls finns för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regerings svar till EU-kommissionen.
 • Alltså redan vid kodifiering av måltyp hamnar patientens EU-rätt i underläge när interna svenska regler åberopas av Försäkringskassan och dessa beviljas av vissa svenska förvaltningsdomstolar
 • I dagsläget har, i efterhand sedan detta avslöjats under denna vårperiod 2011, 8 ärenden/mål omkodifierats till kodifiering 5001.

Sverige gick med i EU 1995 och det tog 14 år för svenska Domstolsverket att utforma koden”5001 Socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund”. Händelsevis även drygt ett år sedan arbetsgruppen AMBU började ställa besvärande frågor i skrivelser och via telefon till svenska myndigheter angående EU-rättspraxis.

I fråga 3 frågar EU-kommissionen ifall vi inom arbetsgruppen AMBU haft kontakter med Försäkringskassan.

Redan efter några månader av vårt arbete tog vi kontakt och hade överläggningar med Försäkringskassan i Stockholm(den avdelning som är ansvariga centralt inom Försäkringskassan i Sverige för utformningen av Försäkringskassans interna vägledningar utifrån gränsöverskridande vård inom EU/EES, Nelli Kopola och Jonathan Olsson) sista veckan i maj 2008. Dvs. ett år innan vår anmälan till EU-kommissionen av datum 2009-05-27.

Därefter har åtskilliga skrivelser sänts till Försäkringskassan. Den i denna rättsfråga viktigaste Försäkringskassans erkännande av att de gjort en tolkning av svenska Regeringsrättens(högsta/sista instans då inom förvaltningsdomstolarna, numera Högsta Förvaltningsdomstolen) dom.

 • Denna tolkning av tolkningen hävdar senare Försäkringskassan generellt vara lagstiftning i avslagsbeslut till patienter!

Försäkringskassans brev är undertecknat av Jan Bouveng 2010-10-06 och skrivelsen återfinnes på sidan 7 i arbetsgruppen AMBU:s frågor till Sveriges Regering av 2010-11-19 undertecknat av Assar Fager. Dessa frågor till Sveriges Regering av datum 201-11-19 har även insänt till EU-kommissionen som komplettering och bevis i ärendet två gånger, senast 2011-05-23 i samband med komplettering till EU-kommissionen.

Sammanfattning

För att strukturera och förenkla göres denna sammanfattning.

 • Frågorna under 1 och 2 i skrivelsen av 2011-05-05 är besvarade under respektive rubrik och genom bilagor.
 • Frågan 3: Försäkringskassan har beslutat inom rimlig tid. Anmälan gäller att Försäkringskassan inte respekterar EU-rätten och EU-rättspraxis. Därav den omfattande bevisföringen med alla kompletteringar.
 • Eftersom det är flera ärenden i anmälan så är det rättigheten enlig EU-rättspraxis som så EU-kommissionen skall fasställa så att Sverige måste rätta sig efter EU-rättspraxis. Därefter kan nog de ekonomiska ersättningarna i respektive fall uträknas av svenska myndigheter.
 • Det föreligger tydliga EU-domar/EU-rättspraxis för villkor för resor, logi och andra kostnader problemet är att Försäkringskassan vägrar respektera dessa EU-domar/EU-rättspraxis
 • Enligt mål C-211/08, EU-kommissionen mot Spanien, punkt 49 har tjänstegivare frihet att erbjuda tjänster och mottagare har frihet dra fördel av dessa tjänster i annan medlemsstat utan att hindras av restriktioner.
 • Vad som krävs av EU är att tvinga Sverige till att respektera EU-domar, fördrag, förordningar och EU-rättspraxis inom gränsöverskridande vård.
 • Ifall EU kraftfullt agerar mot Sverige tvingas svenska myndigheter att ändra inställning och EU-rättspraxis dessutom skulle problem med vissa förvaltningsdomstolar och organ lösas.
 • På vilket sätt är Försäkringskassans beslut och åtgärder förenliga med mål C – 398/95 S.E.T.T.G. punkt 16 och mål C-76/90 Säger punkten 12 och mål C-224/97 Ciola punkt 16?

I bl.a. mål C-368/98 Vanbraekel punkterna 38-44 framgår att sjukvårdstjänster ingår  i fri rörlighet. Har då svenska myndigheten Försäkringskassan utifrån ovanstående domar rätt att diskriminera tjänstegivare i andra EU-länder?

Avslutning

Utifrån denna skrivelse konstaterar vi att ärendet komprimerats till patienternas EU-rätt och Försäkringskassans vägran att följa EU-rättspraxis.

Följdverkningar av Försäkringskassans vägran har uppenbarligen smittat av sig till andra svenska organ vilket i sin tur genererat i en stor och vid mängd kompletteringar och bevis om diskriminering och kartell bildning.

I avvaktan på besked från EU-kommissionen på vår skrivelse 2011-05-24 om vilka enheter/GD som hanterar den typen av ärenden så drar arbetsgruppen AMBU tillbaka alla dokument som handlar om kartell och diskriminering från detta ärende.

Därmed är detta ärende lätthanterligt och överblickbart vilket då rimligen kan expedieras mycket skyndsamt.

 • Dokumenten som gäller Irma Larsson och skrivelse av datum 2011-05-23 är en mycket viktig länk(komplettering) i en lång beviskedja och får icke separeras från grundanmälan. Upplysningsvis svarar Sveriges Regering inte på utredningsfrågor som gäller enskilda personer/ärenden.
 • Grundanmälan har utretts i 2 omgångar gentemot staten Sverige under 2010, svar från Sveriges Regering 2010-07-21 och svar av datum 2010-09-30, Sveriges Regering har gett vilseledande och undanflyende svar vilka arbetsgruppen AMBU har yttrat sig om i kompletteringar till EU-kommissionen.
 • Därav kvarstår ett motiverat yttrande från EU-kommissionen gentemot Sverige. Eftersom ärendet pågått i 2 år så begär arbetsgruppen AMBU att ärendet icke startas om från början utan fortsätter där ärendet bordlades hösten 2010.
 • OBS! Därmed är er skrivelse av datum Bryssel den 25/05/2011, Ref. Ares(2011)575975 – 26/05/2011, CHAP(2011)01549 och 2011-05-26(Ref. Ares(2011)575975 – 26/05/2011) från vår sida att anses som besvarad. Vi begär därför att EU-kommissionen kommunicera mycket skyndsamt att EU-kommissionen återbördar skrivelsen av 2011-05-23 från arbetsgruppen AMBU tillbaka i grundanmälan.

Bilagor som bifogas som bifogad fil

Bilaga1 Försäkringskassans avslag av datum 2009-03-30, 2 sidor.

Bilaga 2 Inger Larsson inlaga till Länsrätten/förvaltningsdomstolen i Halmstad, 12 sidor.

 

För arbetsgruppen AMBU

Assar Fager och Ulf Bittner

 

5. Arbetsgruppen AMBU komplettering till EU-kommissionen 2011-05-23

EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 8

GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

referensnumret EU Pilot 932/2010 mot Sverige

Enhetschef Demetris Vryonides

SANCO A2/GH/kva(2011)410864

[email protected]

Bryssel

 

Denna skrivelse/komplettering skall diarieföras i laga ordning, dnr begäres som bekräftelse, med vändande e-post till [email protected] , på att EU-kommissionen emottagit denna komplettering från arbetsgruppen AMBU, Sverige.

2011-05-23

EU Pilot 932/2010 arbetsgruppen AMBU komplettering till EUROPEISKA KOMMISSIONEN anmälan mot staten Sverige .

Eftersom ärendet pågått i 2 år så finns anledning att återföra till grunden för anmälan, nämligen att svenska myndigheten Försäkringskassan(FK) i Sverige vägrar erkänna EU-domstolens beslut. Bilagd komplettering med patientens inlagor och FK:s avslag utifrån artikel 56 och 57 EUF torde komprimera problemställningen.

Nedkortad resumé

17 augusti 2010 har EU-kommissionen till Sveriges Regering ställt frågan om förenligheten med 56 EUF eftersom Försäkringskassan kräver exakt lika behandling som i Sverige för att ersättning skall utbetalas för gränsöverskridande vård.

Svenska Regeringen genom Regeringskansliet har 2010-09-30, S2010/3209HS besvarat frågor på sidan 2, 4:e stycket citat; ”Sammantaget finns det alltså inget krav på att den behandling som söks i annat EU/EES-land ska vara identisk med den behandling som skulle ha erbjudits patienten i Sverige.” Slut citat.

I bilagt ärende motsäger Försäkringskassan(FK) Sveriges Regerings svar till EU-kommissionen här ovan genom avslagsmotivering 2011-02-24 citat; ”Du får inte ersättning därför att du behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige” Slut citat.

Som stöd för sitt avslag anger FK EUF-fördragets artiklar 56 och 57(se bilaga D).

Dessa avslagsbesked är generella av FK och innehållsmässigt tvärtemot vad Sveriges Regering garanterat i citat här ovan, alltså tvärt emot vad Sveriges Regering garanterade i citatet ovan.

I brev av Guido Berardis EU-kommissionen Bryssel 31.3 2010 refereras även frågan om reseersättning vid vård utomlands. Även den frågan uppdateras i denna komplettering.

I avslagsbeslutet 2011-04-21 sid 3, bilaga C, skriver FK citat; ”I den bilagan som du hänvisar till har du även yrkat att få ersättning för resor samt andra kringkostnader samt åberopat förordningar nr 883/2004 samt 987/2009. Vården i här aktuellt fall(dvs. Irma Larsson) avgörs av artiklarna 56 och 57 EUF-fördraget. Vid förhandstillstånd är det möjligt att få ersättning för bland annat resekostnader. Vid tillämpningen av EUF-fördraget kan detta medföra andra utgifter än för själva vården. Ersättning kan i dessa fall endast betalas ut för kostnader som har ett direkt samband med vården. Därför kan inte heller ersättning för kringkostnader som åberopats i ärendet medges.” Slut citat.

Kommentar: Observera att FK avslår reseersättning utifrån artikel 56 och 57 EUF-fördraget men erkänner reseersättning utifrån förordningen 883/2004. Dvs. att fördraget ger sämre rätt än sekundärlagstiftningen förordning!!

I mål C-211/08 kommissionen mot Spanien punkt 40 anser EU-kommissionen att förordning och fördrag kompletterar varandra. I mål C-372/04 Watts punkt 60 understryker generaladvokaten att det saknas vägande skäl att tolka förordningen på ett sätt och fördrag artikel 49(numera 56) på ett annat sätt.

EU-kommissionen uppmanas kontrollera Försäkringskassans påstående om att fördrag ger sämre rätt än sekundärlagstiftningen, förordning.

I sammanhanget ska informeras om att patienten Irma Larsson hade yrkat reseersättning i sin inlaga 14 december 2010(se bilaga E) både utifrån EU-förordningen 987 och även utifrån fördraget, mål C-372/04 Watts punkt 143 och mål C-8/02 Liechte.

Observera att Försäkringskassan undanhöll svar om reseersättning utifrån domarna Watts och Liechte dvs. fördraget!

Innan vi övergår till själva patientärendet Irma Larsson så sammanfattas denna resumé:

 

 1. Försäkringskassan åberopar artiklarna 56 och 57 EUF som stöd för avslag(jämför med C-211/08 kommissionen mot Spanien punkt 48-55 speciellt punkt 49)
 2. Sveriges Regerings garanti motsäges av Försäkringskassan avslagsmotiv om att endast ”exakt lika vårdmetod som i Sverige godkännes.”
 3. Reseersättning utifrån EU-domarna Watts och Liechte.(Lokalt finnes administrativa resecentraler som hjälper och utbetalar reseersättning till patienter inom Landstingen) FK nekar ersättning.
 4. Tvärt emot EU-kommissionen och generaladvokaten hävdar myndigheten Försäkringskassan att fördraget ger sämre rätt än förordning.

Med dessa inledande problem i minnet går vi över till ärendet Irma Larsson, som är ytterligare exempel på hur Försäkringskassan generellt vägrar följa EU-rättspraxis.

 

Bakgrund i ärendet Irma Larsson

 

Patienten Irma Larsson 87 år, person nr 1924-01-05–8728, har i 3 omgångar erhållit vård på privat klinik i Tyskland för sin onda rygg.

Patientens läkare har 2009-09-08 skrivit att hon inte kan få begärd vård på hemorten. Dvs. patienten kan inte få lika effektiv vård i tid hemmavid.

Av läkarens brev och försäkringskassans intyg framgår att reumatisk vård(ont i ryggen) ingår i svensk lagstiftning. Alltså patienten uppfyller EU-kriterierna: lagstiftning, effektivare vård och att vården inte ges i tid.

Försäkringskassan vägrar respektera dessa EU-kriterier och har avslagit 2011-02-03 citat; ”Då vården som du fått i Tyskland inte överensstämmer med svensk vårdmetod kan ingen ersättning utbetalas.” Slut citat

Tvisten gäller således:

 • dels att Försäkringskassan vägrar följa EU-kriterierna

 

 • dels att Försäkringskassan icke respekterar den vårdgivande läkarens vårdmetoder, godkänd i Tyskland. Dvs. Försäkringskassan gör en gränsöverskridande myndighetsutövning och respekterar således inte Tysklands suveränitet att avgöra och kontrollera sin egen vård.

 

Saken

Patienten Irma Larsson har i skrivelse 4 mars 2011, bilaga A, bemött Försäkringskassan med hänvisningar till Lissabonfördragets rättighetsstadga, begärt att få svar på varför Försäkringskassan tolkar EUF-artikel 56 tvärtemot EU-rättspraxis, begärt att få svar på varför EU-mål Elchinov inte respekteras m.m.(se bilaga A)

För att underlätta för Försäkringskassan bifogades hela domen C-173/09 Elchinov i skrivelsen, därtill i särskild bilaga utpekades viktiga punkter i Elchinov-domen(se bilaga B). Därtill bilades kopia på artiklarna 56 och 57 EUF-fördraget(tidigare artikel 49 och 50).

I sitt slutliga beslut 2011-04-21(bilaga C) har svenska myndigheten Försäkringskassan(FK) på sid 3 sista stycket beslutat citat; ”Därmed anser omprövningsenheten(FK) att de yrkanden som du fört fram har bemötts. Försäkringskassan har beaktat de skäl som du åberopat för att få ändring av tidigare beslut, men dessa kan inte anses styrka att rätt till ersättning finns.” Slut citat.

Är EU-rättspraxis underställd svensk myndighet?

Alltså i den vägningen mellan rättighetsstadgan, EU-mål C-173/09 Elchinov och artiklarna 56,57 EUF på ena sidan och Försäkringskassans påståenden, som inte är definierade i svensk lagstiftning(dvs. saknar laga stöd), väljer Försäkringskassan att ställa sig över EU-rättspraxis! Dvs. betraktar EU-domstolens domar som underställd vad Försäkringskassan anser!

 

Alltså Försäkringskassan anser i sitt svar att rättighetsstadgan och EU-dom inte innehar styrka nog att bevisa rätt till ersättning!

 

Försäkringskassan anser här EU-olagligt att det är patientens sak att styrka sin rätt till ersättning dvs. tvärt emot EU-praxis där det är inskränkarens(Försäkringskassan) skyldighet att bevisa sin rätt till inskränkning.

Har EU-kommissionen makt försvara sina löften?

Svenska myndigheten Försäkringskassan har genom sin vägning av insända EU-rättspraxis ställt mot vad Försäkringskassan anser beslutat att Försäkringskassan, i lag icke verifierade motiven, är överställda EU-domstolens dom Elchinov, Lissabonfördraget och annan EU-rättspraxis.

Av EU-kommissionens meddelande 19 oktober 2010 IP/10/1348 framgår att citat

”Medlemmarna i kommissionärs kollegiet avlade för första gången i maj i år en högtidlig förklaring om att stadgan samt fördragen ska upprätthållas”(IP/10/487) Slut citat.

Viviane Reding, EU-kommissionär, lovar att, citat; ”kommissionen kommer att använda samtliga tillgängliga verktyg, även överträdelseförfaranden när det är nödvändigt, för att se till att stadgan efterlevs” Slut citat.

Principen att patienten ska bevisa sin rättighet är detta förenligt med rättighetsstadgan och EU-rättspraxis?

 

Några konsekvenser av att Försäkringskassan anser sig stå över EU-rättspraxis.

Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster.

Försäkringskassan respekterar ingen av dessa friheter genom motiveringen till avslag 2011-02-24, citat; ”Du får inte ersättning därför att du har behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige.” Slut citat.

Alltså den tyske läkarens rätt att erbjuda vård inskränkes och patientens rätt att få effektivare vård inskränkes även.

Konsekvens: Punkt 49 i ovanstående dom respekteras ej av Försäkringskassan.

Försäkringskassan skriver i sitt avslag av 2011-04-21 sidan 2, 3:e stycket, citat; ”I avsaknad av en harmonisering på gemenskapsnivå fastställs lagstiftningen i varje medlemsstat under vilken villkor som rätt eller skyldighet att ansluta sig till system föreligger samt under de villkor som rätt till förmåner föreligger” Slut citat.

Försäkringskassan har här hänvisat till mål C-157/99 Smitts och Peerbooms.

Vad Försäkringskassan undanhållit för patienten är Smitts och Peerbooms punkt 45 att det är lagstiftaren som ska besluta de villkor om rätt till förmåner! Alltså det är lagstiftaren, icke Försäkringskassan som ska besluta om reglerna för gränsöverskridande vård.

I avsaknad av svensk lagstiftning(enligt Sveriges Regering) så har myndigheten Försäkringskassan på eget initiativ(utan lagstöd) infört obefogade inskränkningar(se mål C-173/09 Elchinov punkt 40) grundade på citat; ”Dåvarande Regeringsrätten har i mål nr 5595-99(Jelinek), slagit fast att avgörande för frågan om ersättning skall utges för den utförda vården är, med hänsyn till hur den svenska sjukvården är organiserad och finansierad.” Slut citat(se Försäkringskassans avslag, bilaga C, 2011-04-21 sid 2, nedre delen andra stycket).

Alltså grunden för Försäkringskassans uppbyggnad av obefogade inskränkningar utgår från – med hänsyn till hur den svenska sjukvården är organiserad och finansierad.

Därmed respekterar inte Försäkringskassan mål C-372/04 Watts, där organisation och finansiering utreddes, se bl.a. punkt 90 ”oberoende av hur det nationella system är uppbyggt”.

 

Av patientrörlighetsdirektivet av 19 januari 2011 som syftar till förtydligande av det befintliga ramverket, förordningen(EG) nr 883/2004 skrives i artikel 1.2 citat; ”Detta direktiv ska tillämpas på tillhandahållande av hälso- och sjukvård till patienter oavsett hur vården organiseras, tillhandahålles och finansieras.Slut citat.

Därmed har det åter bevisats att Försäkringskassan varken respekterar EU-dom eller innehåll i direktiv.

När då Försäkringskassans inskränkningar bygger på tvärtom tolkningar och trots emot EU-rättspraxis då infinner sig beviset att inskränkningarna är obefogade.

 

I Försäkringskassans upplysning till patienten angående att medlemsstaterna hade rätt organisera vård i avsaknad av harmonisering etc. undanhölls även Smitts och Peerbooms punkt 46. Citat; Medlemsstaterna skall likafullt iakta gemenskapsrätten vid utövande av denna behörighet(domen C-158/96 Kohl punkt 19) Slut citat.

Under denna rubrik har bevisats att Försäkringskassan undanhållit kravet om att det är lagstiftaren icke myndigheten Försäkringskassan som reglerar villkor för gränsöverskridande vård.

 • Försäkringskassan har således övertagit rollen som lagstiftare och infört obefogade inskränkningar.

I brev till Sveriges Regering 19 november 2010 har undertecknad ställt frågor omkring denna situation. Trots flertal påminnelser vägrar Sveriges Regering besvara bl.a. frågan varför Försäkringskassan tillåtes motivera sina propåer för avslag utifrån svensk lagstiftning och svensk praxis(som saknas enligt Sveriges Regering). Samma skrivelse har sänts till EU-kommissionen, se SG EUPILOT DOC 2010 6065, denna inlaga om 15 sidor bifogas som bilaga F.

Sveriges Regering anser 21 juli 2010 S2010/3209/HS KOM:s ref. nr 932/10 MARK sidan 2 att citat; ”Reglerna och förfarandet är förutsägbara och lättillgängliga och garanterar en enhetlig hantering av ärendena” slut citat.

Nytt citat; ”Kriterierna som ligger till grund för Försäkringskassans hantering bygger på en dom från 2004 av den svenska högsta förvaltningsdomstolen(Regeringsrätten)slut citat.

OBS Sveriges Regering bortser här från EU-domstolens överhöghet!

 

I nästa inlaga till EU-kommissionen 2010-09-30 så har på sid 1 Regeringen ändrat grunden för Försäkringskassans agerande till citat; ”Istället bygger Försäkringskassan, vilken är ansvarig myndighet, sin hantering på EU-domstolens rättspraxis.” slut citat.

I denna skrivelse 2010-09-30 ändrar Regeringen rättsgrunden från svenska högsta förvaltningsdomstolen till EU-rättspraxis.

Men i samma skrivelse sid 2, stycke 2, gäller plötsligt inte längre EU-rättspraxis, dvs. förordning 883/2004 skäl 16 citat; ”Inom gemenskapen är det i princip inte berättigat att göra rättigheter som rör social trygghet avhängliga av de berörda personernas bosättningsort.” slut citat.

Sveriges Regering ändrade sig igen och här gäller ej längre EU-rättspraxis utan nu förordar Sveriges Regering bostadsort genom citat; ”Det innebär att när en person söker ersättning för vårdkostnader med stöd av artikel 56 i EUF-fördraget som uppkommit i ett annat EU/EES-land så kan personen ersättas för vård som huvudsakligen skulle bekostas av det landsting där personen är bosatt.” slut citat.(Landsting är geografiskt bosättningsområde)

Artikel 56 EUF är kopplad till Lissabonfördraget(som Sverige drev igenom) och dess rättighetsstadga med artikel 20 citat ”Alla människor är lika inför lagen”.

Sverige har 20 landsting med då möjlighet till 20 olika rättigheter enligt Sveriges Regerings skrivelse!

 

 • Är detta förenligt med rättighetsstadgan artikel 20 ”lika inför lagen”?

 

 • Var i artikel 56 tillåtes att ersättningsvillkor kopplas till bostadsorten?

 

 

 

Sammanfattning

 

 • Försäkringskassan gör gränsöverskridande myndighetsutövning och respekterar inte Tysklands suveränitet att avgöra lämplig vård.
 • Försäkringskassan anser att patienten skall bevisa sin rätt.

 

 • Försäkringskassan anser att rättighetsstadgan och domen C-173/09 Elchinov inte är tillräckligt tunga skäl för att patienten har bevisat sin rätt!

 

 • Försäkringskassan inskränker både den tyske läkarens rätt att ge vård och patientens rätt att motta gränsöverskridande vård!

 

 • I brist på svensk lagstiftning inom gränsöverskridande vård har myndigheten Försäkringskassan på eget initiativ infört egna obefogade inskränkningar som är EU-olagliga!

 

Sveriges Regering ger motstridiga besked om EU-rättspraxis och myndigheten Försäkringskassans arbetsunderlag!

Sveriges Regering antyder även

 • att de inte har makt över Försäkringskassan självständighet

 

och därigenom abdikerat från löftet

 • att upprätthålla lojalitetsplikten inom Sveriges gränser.

 

Yrkanden och frågor

Eftersom EU-kommissionen under 2 år varit informerad om svenska Försäkringskassans vägran att följa EU-rättspraxis och ingen konkret förbättring skett för patienterna generellt så måste EU-domstolen få uppdraget att genom dom få svenska myndigheter och vissa förvaltningsdomstolar till att respektera EU-rättspraxis.

En EU-dom riktad direkt mot Sverige skulle möjligen ge Sveriges Regering kurage att uppfylla sitt löfte enligt lojalitetsplikten!

När det konstaterats och bevisats att Försäkringskassan trotsar all EU-rättspraxis vilken vilja och makt har EU-kommissionen att då genomföra Vivianne Redings löfte om respekt för unionsrätten?

På vilket sätt är Försäkringskassans beslut och åtgärder förenliga med mål C – 398/95 S.E.T.T.G. punkt 16 och mål C-76/90 Säger punkten 12 och mål C-224/97 Ciola punkt 16?

I bl.a. mål C-368/98 Vanbraekel punkterna 38-44 framgår att sjukvårdstjänster ingår i fri rörlighet. Har då svenska myndigheten Försäkringskassan utifrån ovanstående domar rätt att diskriminera tjänstegivare i andra EU-länder?

 

 

 

 • Behövs ytterligare bevis står undertecknad till tjänst.

 

All kommunicering skall ske via e-post till [email protected]

Se sidan 8 för bilageförteckning

Brattvall 2011-05-23

Assar Fager, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Denna komplettering kommer att publiceras på AMBU:s hemsida http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php för allmänhetens kännedom.

Arbetsgruppen AMBU består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

Du kan läsa mera om arbetsgruppen AMBU via denna länk http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

Bilageförteckning, bilagor som bifogas som bifogad fil, totalt 25 sidor.

 

A) 2 sidor.

Irma Larsson skrivelse 4 mars 2011(visar på EU-rättspraxis som Försäkringskassan vägrar godkänna)

 

B) 2 sidor

Viktiga punkter ur mål C-173/09 Elchinov

 

C) 4 sidor

Försäkringskassans avslag 2011-04-21(där de anser sig stå högre än EU-rättspraxis, se sid 3 sista stycket)

 

D) 1 sida

Försäkringskassans avslag 2011-02-24

 

E) 1 sida

Irma Larsson skrivelse 14 december 2010 till Försäkringskassan angående bl.a. reseersättning

 

 

F) 15 sidor

Skrivelse till Sveriges Regering m.fl. 2010-11-19, internt reg. nr hos EU-kommissionen SG EUPILOT DOC 2010 6065(bekräftat av Geraldine Fages emottagit som komplettering till anmälan mot Sverige av arbetsgruppen AMBU)

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu