• Arkiv

Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT och Charlotta Friborg/SVT får kraftfull saklig kritik av Gunnar Söderberg — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Du kan läsa skrivelsen av Gunnar Söderberg i pdf filen här

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/02/Pm-21-02-19.-Om-SVT-och-ansvarstagande-under-den-sk-pandemin-av-Gunnar-S%C3%B6derberg.pdf

 

Pm 21-02-19. Om SVT och ansvarstagande under den sk pandemin av Gunnar Söderberg

 

 

DU KAN OCKSÅ LÄSA HÄR NEDAN

 

 

Citat;

Pm 2021-02-19. Om SVT och ansvarstagande under den sk pandemin

Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT.

 

 

SVT nyheter når runt 70 % av den svenska befolkningen varje vecka.

Med detta följer ett stort ansvar för att erbjuda svenskarna saklig och opartisk information. Om detta handlar en artikel i SvD Kultur den 19 februari, i vilken Friborg intervjuas.

 

 

Temat är Sveriges televisons roll under den sk pandemin. Skälen till att jag skriver den så kallade pandemin, framgår av bilagan nedan till denna pm.

 

 

Vid bedömning av SVT:s agerande är ett betydande problem att detta varit en omfattande process med många faser och att bilden nu är en helt annan än inledningsvis.

 

 

Det är nu tydligt att vi befinner oss i en konspiration och inte i en medicinsk katastrof, vilket SVT spelar upp.

 

 

Bakom konspirationen finns en agenda styrd av intressen, bla gigantiska läkemedelsbolag som vill tjäna grova pengar.

 

 

Ett grundproblem i intervjun med Charlotta Friborg är att den bygger på den vilseledande bild långt från verkligheten, som succesivt byggts upp under resans gång av de etablerade medierna.

Särskilt av SVT självt. Friborg konstaterar själv att denna bevakning har varit ”Som en tvål som glider undan”.

 

 

En grundbult i detta är just att man utgått från falska data, i stället för att utgå från verkligheten.

Viktiga sådana data tar jag upp i min bilaga. Det handlar om falska tester, överdriven farlighet, obefogade insatser mot smittspridning, otestade vacciner och gentekniska experiment som inte är vacciner etc.

 

 

Friborg menar att journalistiken behöver rusta sig för att hantera starka demagoger. Här krossar stenarna många fönster i glashuset, eftersom den största demagogen i coronafalsariet är just SVT.

 

 

Friborg betonar att public service verkar i en upplysningstradition och att man ska vara opartiska. Sedan säger hon att det betyder att ”vi inte går någon annans ärende, vi går inte något annat än journalistikens och sanningssökandets ärende”.

 

 

Hon säger sig också se att uppfattningar, som inte är grundade i vetenskap får spridning. På denna punkt måste man nog stanna upp lite extra.

 

 

Frågan blir vad som är vetenskap och vad den är värd. Dessvärre är ju medicinskt verksamma ofta direkt eller indirekt finansierade av läkemedelsbolag och därmed i händerna på dessa.

 

 

Vad gäller vetenskap finns ju vidare ofta inte minst inom medicinen, olika åsikter bland forskarna. Och denna divergens lär öka om man pratar inte bara om forskningen i sig utan om uppfattningar grundade i vetenskap!

 

 

Det låter sedan vackert men skorrar falskt och är bedrägligt, när hon talar om att ge utrymme för många röster. Detta ger intrycket att speglande av uppfattningar utifrån olika utgångspunkter skulle vara legio men verkligheten är den motsatta.

 

 

Ett skrämmande exempel på falskspel från SVT:s sida. Internationellt finns en organisation, som heter World Doctors Alliance. Detta är en sammanslutning av många tusen fristående läkare och forskare mfl. runt om i världen, som utifrån fakta är starkt kritiska till rådande narrativ.

 

 

Organisationen besitter sannolikt den största samlade kompetensen på frågor kring Covid 19.

 

 

Man har sagt sig vara villig till att i SVT när som helst offentligt debattera med representanter för etablerade läkare och forskare i Sverige. Men SVT har inte inbjudit till någon debatt.

 

 

Detta är inte att ta ansvar för opartiskhet och saklighet inom public service. Det handlar om censurering av åsiktsfrihet direkt stridande mot att ”verka i en upplysningstradition”!

 

 

Friborg påtalar även att SVT under corona bedrägeriet haft rekordhöga tittarsiffror.

Detta är naturligtvis med den ovederhäftiga ensidighet som präglat bevakningen, synnerligen betänkligt ur demokratisynpunkt. En fungerande demokrati kräver informerade, inte förvillade medborgare!

 

 

Nej, SVT, byt strategi – sluta förvanska, bejaka fakta och tillåt olika åsikter att komma till tals. Då kanske ni kan bli ett riktigt public service!

 

 

Gunnar Söderberg

Samhällsvetare (Fil.pol.mag)

Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert

Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård

regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl

regionalt som lokalt

Tel 073-7225064

E-mail: [email protected]

 

 

 

Bilaga: Pm 2021-01-29. Pandemihanteringen, en konspiration som måste upphöra

 

 

Ju mer något som framförs avviker från verkligheten, desto mer talar för att det finns en annan agenda bakom.

Vad gäller Covid 19 har en sådan diskrepans, som fanns redan från början, med tiden blivit allt större. Och kommit att omfatta allt fler frågeställningar.

 

 

Hanteringen av pandemin utgör en konspiration, som för allas vårt bästa, nu måste upphöra.

 

 

Den frekventa desinformation och skrämsel, som pumpas ut via vanliga massmedia har fått modiga läkare, forskare och andra runt om i världen att protestera.

 

 

Man menar att den bild som förmedlas inte alls stämmer. Detta, trots att man riskerar eller förlorar sina jobb och får sina karriärer förstörda. Det är viktigare att följa sitt samvete.

 

Klassningen som pandemi

Redan klassningen av virusutbrottet som en pandemi var ogrundad. Den baserades på PCR-tester, som inte var avsedda för sådant ändamål.

Detta har också bekräftats genom tidigare intervjuer med uppfinnaren av testet, 1993 års nobelpristagare i kemi Kary Mullis.

 

 

Klassningen baserades också på prognoser över virusets farlighet, som var starkt överdrivna. Men som förklarar paniken i samhället inför hotet om en anstormning av patienter och en kollapsande vård. Men detta dilemma kunde lösts genom lönepåslag för att få personer som lämnat vårdyrkena att återvända.

 

 

Diagnosticeringen

Omfattningen av virusförekomst är, eftersom felaktig testmetod använts, omöjlig att uppskatta. Ett eftertest av 1500 personer, som klassats som bärare av Covid 19, visade att ingen av personerna bar på viruset.Men däremot förekom influensa av två andra sorter!

Intressant nog finns det efter att Covid 19 klassats som en pandemi, knappt några andra influensor i statistiken.

Vid en genomgång av de personer som uppgavs ha dött under 2020 av Covid 19, visade det sig att detta gällde för endast 15 % av de avlidna. 70 % hade dött med Covid 19 men primärt av andra orsaker och återstående 15 % hade inte viruset över huvud taget!

 

 

Virusets farlighet

Farligheten har grovt överdrivits. Detta framgår tydligt av dödstalen (andel avlidna av medelfolkmängden), även om talet för 2020 ännu så länge inte är slutjusterat. Så här ser talen ut för perioden 2006-2020;

 

 

06-1.00, 07-1.00, 08-0,99, 09-0,97, 10-0,96, 11-0,95, 12-0,97, 13-0,94, 14-0,92, 15- 0,93, 16-0,92, 17-0,91, 18-0,91, 19-0,86, 20-0,94 (prel.siffra).

 

 

Man kan se en trend av nedåtgående dödstal med ett undantag, som verkligen sticker ut med ett lågt dödstal, 2019. Detta förklaras av SCB med en ovanligt mild influensasäsong.

Covid 19 däremot har varit en svårare variant än vanligt och detta i kombination med det lugnare 2019, medförde en kraftig ökning för 2020.

Till detta har också brister i vården av virussjuka på äldreboendena bidragit.

Dödstalet för 2020 ligger dock i nivå med det övriga 2010-talet och till och med lägre än för ett flertal år av decenniet!

 

 

Smittspridningen

En virussmitta verkar i stort ha sin givna gång. Detta konstaterades redan under Spanska sjukan för hundra år sedan, då smittan oavsett graden av nedstängning, var densamma runt om i Norden.

Åtgärder för att påverka spridningen av smittan genom att stänga ner samhället, har därför varit kontraproduktiva. Inte ens besöksförbud på äldreboenden behöver ha varit en adekvat åtgärd.

 

 

Rätt vård av sjuka äldre må ställas mot alternativet att dö av ensamhet. Tyvärr har dock vården grovt fallerat för många äldre, som insjuknade i viruset.

 

 

Vaccinationer

Beträffande vaccinationer har en sedan länge etablerad norm varit att fler- till tioåriga tester krävs för att vara tillräckligt säker på tillförlitligheten.

Men i fallet Covid 19 har denna position plötsligt övergivits. Invändningar angående säkerheten är därför på sin plats. Flera av de vacciner av vanlig typ som är aktuella, är dessutom inte särskilt effektiva. En ytterligare komplikation med att vaccinera är att viruset muterar mycket frekvent.

Och inte nog med det, flera av de medel som är aktuella för injicering, är inte ens vanliga vacciner.

Dessa sk mRNA-vacciner har i stället av forskare betecknats som äventyrliga genetiska experiment med oöverblickbara följder.

Varningar har utfärdats för med tiden förödande konsekvenser i form av cytokinstormar, kollapsande immunförsvar och snabb död.

Extra äventyrligt med vaccinering är det för den, som tagit vanligt influensavaccin.

Risken att dö i Covid 19 bedöms vara 40% större än för en ovaccinerad.

 

 

Behövliga åtgärder

Beräkningar har gjorts, som visar att insatserna mot viruset sparat färre människoår, än vad som förlorats till följd av ökad ohälsa och sjuklighet på grund av av ned stängningarna.

Dessa har varit förödande för det svenska samhället såväl socialt, som kulturellt och ekonomiskt.

Läget i landet är nu mycket utsatt. Normalt umgänge hämmas, social isolering ökar och ensamheten växer. Kultur, idrott och föreningsliv beskärs mycket kraftigt, företa går på knäna, jobb förloras och den ekonomiska utsattheten tilltar.

 

Möjligheterna till att leva fullgoda liv i vårt land urholkas allt mer.

 

Och utförsbacken med hot om nya inskränkningar, som den ineffektiva åtgärden att bära munskydd, fortgår. Situationen går inte minst ut över barn och ungdomar, som riskerar att bli en förlorad generation.

 

 

Strypningen av frihetsinskränkningarna måste upphöra.

Det är hög tid att samhället öppnas upp. Vi måste kunna få leva på riktigt igen!

För vidare information hänvisar jag till hemsidorna för organisationerna World Freedom Alliance och World Doctors Alliance.

 

 

Avslutningsvis delger jag en av mina nya dikter för året.

Frihetsinskränkningarna

Yttrande

Information

Sammankomster

Rörelse

Frihetsinskränkningarna

 

 

21-01-09. De frihetsinskränkningar i olika avseenden, som bryter mot de svenska grundlagarna. Brott, som ytterligare förvärrades i och med Riksdagens beslut 21-01-08 om den sk tillfälliga pandemilagen

 

Gunnar Söderberg

Samhällsvetare (Fil.pol.mag)

Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert

Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård

regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl

regionalt som lokalt

Tel 073-7225064

E-mail: [email protected]

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu