• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 51

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 51  

Holocaust Survivor Warns, COVID Tyranny Worse Than NAZI Germany

EU Vaccine Death Counts Explode

 

Björn Hammarskjöld

”Om det kan misstänkas att genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på grund av fabrikanterna har underlåtit att genomföra samtliga säkerhetsprocedurer.”

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-30

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 51 

Mycket viktig information och upplysning 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

SPRID VIDARE DESSA 2 VIDEOS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Dessa 2 första videos, med dr./stjärnadvokaten Reiner Fuellmich och dr. Vernon Coleman delger dig om verkligheten, som verkligheten är, och detta fullständiga vansinne kommer inte fram i Sveriges via Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Bl.a. tack vare att SVT/SR/TV4, riksmedia och delar av alternativ/internet media inte rapporterar till nationen Sveriges medborgare om vad dessa videos delger om nämligen verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Måste ses video, här I denna video väcks frågorna som är verkligheten i den verkliga verkligheten, du får allmänbildning och insikt i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-03-29, ca 17 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

REINER FULLMICH: WHAT IS THIS ABOUT IF IT´S NOT ABOUT HEALTH?

https://brandnewtube.com/watch/reiner-fullmich-what-is-this-about-if-it-s-not-about-health_dI48KDiOwmtGaTg.html

 

 

Publicerat 2021-03-29 Måste Ses Video ca 17 minuter, sprid vidare I alla dina nätverk, citat

Dr Vernon Coleman: The Covid Fraud Summarised in under 17 Minutes

Texten som Dr Vernon Coleman delger om I videon finns som undertext till videon, du kan google översätta till svenska om det är svårt att hänga med I engelska språket.

https://vernoncoleman.org/videos/zombie-apocalypse-covid-fraud-summarised-under-17-minutes

 

SPRID VIDARE DESSA 2 VIDEOS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING FRÅN/AV BJÖRN HAMMARSKJÖLD

”Om det kan misstänkas att genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på grund av fabrikanterna har underlåtit att genomföra samtliga säkerhetsprocedurer.”

Björn Hammarskjöld tipsar SVT/SR/TV4 och riksmedia om skrivelse till Akademiska sjukhuset/Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, citerar lösryckta delar ur kommuniceringen av 2021-03-29, hela skrivelsen/ kommuniceringen läser du i den biofogade Word filen med samma namn som rubricerat här nedan, citat

Vaccination och blodgivning

Vid genomläsning av bifogade Socialstyrelsen material har myndigheten till synes underlåtit att beakta injektioner med fritt genetiskt material som vid injicering av experimentella nödgodkända vacciner mot Covid-19

Om vi ser på lagstiftningen så förbjuder EURS genetiska experiment på människa 1.

Sedan har vi i Sverige Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Här står i klartext i 2 kapitlet 3 § Försök i forsknings- eller behandlingssyfte som medför genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa får inte utföras 2.

Även 4 § samma lag säger samma sak: 4 § Behandlingsmetoder som avser att åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa får inte användas.

Vad är vaccinerna mot Covid-19 annat än experimentvacciner med nödgodkännande?

Vad innehåller dessa experimentella nödgodkända vacciner?

Enligt deras specifikationer inlämnade till Läkemedelsverket så innehåller de genetiskt material i form av RNA eller genmodifierat DNA.

Det saknas information om dessa främmande genetiska material kan åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa.

Eftersom det saknas information om dessa vacciner kan åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så måste försiktighetsprincipen gälla, på samma sätt som försiktighetsprincipen gäller då det gäller läkemedels användning inom veterinärmedicinen. Saknas information om utsöndring av ett läkemedel så får djuret inte användas inom livsmedelssektorn.

Samma försiktighetsprincip gäller inom humanmedicin.

Om det kan misstänkas att genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på grund av fabrikanterna har underlåtit att genomföra samtliga säkerhetsprocedurer. . Se även artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014.

Eftersom av det till Läkemedelsverlet inlämnade materialet saknar information om genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på människa. Det skulle strida mot svensk lag och EURS jämte andra EU-förordningar.

Betänk att dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner innehåller mRNA vars genetiska kod är sekretessbelagd och därmed inte kan kontrolleras. Om endast en av omkring 4 000 nukleotider (bokstäver i den genetiska koden) är felaktig så kan formen på det protein (S-proteinet hos SARS-CoV-2) förändra formen på S-proteinet så att antikroppar mot det normala S-proteinet inte längre kan fästa på S-proteinet. Antikropparna blir då odugliga.

Den andra typen av dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner innehåller artfrämmande DNA från genmodifierade organismer (GMO) utan närmare specifikation men som innehåller en kod för antibiotikaresistens som då sprids genom dem som blivit vaccinerade med en del av dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner.

Nu får Socialstyrelsen bevisa att dessa experimentella nzzödgodkända genetiska vacciner på ett otvistigt sätt inte ens kan misstänkas åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa. Annars utlöses försiktighetsprincipen och vaccinationerna måste upphöra omedelbart.

Glöm inte att alla myndigheter lyder under Regeringsformen 1 kapitlet 1 och 9 §§.

Om du och Socialsturelsen inte besvarar detta brev med ett överklagbart beslut senast 2021-04-01 är det ett erkänt sakförhållande att dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner mot Covid-19 kan vid injektion på människa  åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa.

Detta innebät att ett sådant experimentellt nödvaccin inte får användas på människa. Det skulle strida mot svensk lag och EURS jämte andra EU-förordningar.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog och molekylärbiolog  Slut citat

Publicerat av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin 2021-03-30, citat

Vad hände med sjukdomen smittkoppor?

Ofta får man höra, från dem som hela tiden talar sig varma för vacciner, att ”utrotandet” av smittkoppor är det ultimata beviset för vacciners enastående effektivitet. Skolmedicinens företrädare, läkarna, och naturligtvis läkemedelsföretagen hävdar med emfas nödvändigheten av att vi alla skall vaccineras – mot både det ena och det andra. Och man hänvisar ofta till statistik, som skulle bekräfta vacciners enastående förmåga att utplåna allvarliga smittsamma sjukdomar.

Tyvärr bortser man då från andra möjliga orsaker till att vissa smittsamma sjukdomar blivit ovanligare – som bättre hygieniska förhållanden, bättre näringstillgång, mindre trångboddhet mm. Dessvärre visar också ofta den korrekta statistiken, att de aktuella sjukdomarna redan var närmast försvunna, INNAN vacciner sattes in!

Men ordet ”vaccin” är så värdeladdat, att var och en som uttrycker minsta tveksamhet mot vacciners effektivitet och säkerhet omedelbart avfärdas som totalt okunnig och farlig för samhället. Vaccinmotståndare utmålas gärna som ondskefulla galningar, som önskar livet ur folk – framför allt oskyldiga barn. Och det spelar knappt någon roll vilka vetenskapliga bevis man framlägger för allvarliga brister i både effektivitet och säkerhet. Man VET att vacciner är effektiva och säkra! Punkt!

Detta har i dagarna blivit extremt tydligt, då man bara genom att kalla en produkt vaccin lyckats få närmast en hel värld att att utsätta sig för de risker som de nu hastigt framtagna ”Covid-vaccinerna” innebär, bl.a. därför att de strängt taget utgör en form av oprövad genterapi, vars långtidseffekter vi än vet mycket litet om.

Just när det gäller de inledningsvis nämnda vaccinerna mot smittkoppor finns det ovedersägliga bevis för vad de åstadkom på 1880-talet i England. Den svenska läkaren Sture Blomberg redogör utförligt för vad som hände, när ”folket” reagerade mot tvångsvaccination, sedan man upplevt att många barn helt enkelt avled av vaccinet. Det blev stora demonstrationer – och regeringen tvingades till sist avskaffa tvångsvaccinationen. Resultatet blev en dramatisk nedgång i dödsfall bland barnen, när de inte längre vaccinerades!

År 1891-94 utbröt en ny epidemi i England. I det fullt vaccinerade gruv- och jordbruksdistriktet Mold i Flintshire, England, hade man då en 32 gånger högre mortalitet i smittkoppor än i Leicester. Det väl-vaccinerade Birmingham hade 63 fall och 5 döda i smittkoppor per 10.000, medan Leicester endast hade 19 fall och 1 död. Det visade sig således att de ovaccinerade både var mindre mottagliga och hade ett lindrigare sjukdomsförlopp.

När sedan allt fler i Leicester med tiden förblev ovaccinerade (och inte bara barn under tio år) ökade skillnaderna ännu mera. Vid epidemin 1892-94 var mortaliteten 0,57 per 10.000 invånare men vid epidemin 1903-1904 endast 0,12 per 10.000 [20].

Läs om detta på följande länk:

http://stureblomberg.blogspot.com/

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7017800/posting/vad-h%C3%A4nde-med-sjukdomen-smittkoppor

 

 

Publicerat 2021-03-30 av dr Mercola, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Deadly Blood Clots Caused by COVID-19 Vaccine

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/30/deadly-blood-clots-caused-by-covid19-vaccine.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210330&mid=DM835994&rid=1119604168

 

MÅSTE SES VIDEO: Se videon och sprid vidare, ca 53 minuter, mycket allmänbildande om den verklighet som uppenbart är verkligheten, citat

The Walls Close In – Stop Fascism Now, Or It Will Be Permanent

https://davidicke.com/2021/03/26/the-walls-close-in-stop-fascism-now-or-it-will-be-permanent-david-icke-dot-connector-videocast/

 

Måste ses om hur Polisstaterna växer fram under Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten, citat

Police give anti lockdown protester a kicking

https://www.youtube.com/watch?v=VVriA6dFvgg

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, citat

CLOSING REMARK

To be sick is to have symptoms. If you are not sick, you are not contagious. It used to be common sense that you are healthy unless you are not.

Sense is not common anymore during the alleged Covid-19 pandemic. Now you are sick until proven healthy – and contagious by default. The vehicle for this scam is the RT-PCR test run at >35 cycles and beyond. Stop testing and survive.

https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-false-positives/

 

“Making something out of nothing”: PCR tests, CT values and false positives. A comment on the efficacy of the RT-PCR test in view of the Jaafar paper.

https://www.medicdebate.org/node/1749

 

GLOBAL CONNTROL GLOBAL MEDICAL TYRANNY

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett enormt HOT och HAT mot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Sveriges regering och deras medlöpare äger bevisbördan att bevisa det motsatta, den starkare parten äger bevisbördan, så frågan blir används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna i detta enorma bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Den globalistiska skadar och dödar agendan Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fortsätter planenligt, WHO PANDEMIN är allmänt känd WORLD WIDE som den planerade plandemin.

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin/skolmedicinen bedriver bevisligen skadar och dödarverksamhet mot mänskligheten, erkänt sakförhållande som Sveriges regering och deras medlöpare uppenbart inte bevisat det motsatta om.

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar uppenbart den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens skadar och dödar verksamhet. Alltså beskyddas denna kriminella verksamhet före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

 

Publicerat 2021-03-30, se videon, ca 14 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, SE DENNA VIDEO, du förstår varför när du sett den, citat

Holocaust Survivor Warns, COVID Tyranny Worse Than NAZI Germany

https://banthis.tv/watch?id=606287b253a8ab6b25b64f0e

 

 

Publicerat 2021-03-29 citat

EU Vaccine Death Counts Explode

According to the EU, roughly 4,000 people have been killed by the Covid vaccine rollout. Meanwhile the exempt Vaccine industry is championed by the completely unqualified Bill Gates. Gates warned us that over 100,000 would get sick or die. So like good little guinea pigs we should all line up and play Russian roulette.

Se videon och sprid vidare

https://banthis.tv/watch?id=6061fd8367ebdb68c41f64e2

 

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 74 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu