• Arkiv

2012-10-14 Om hur förvaltningsdomstolarna i Sverige icke tillämpar lika inför lagen principen, tills motsatsen är bevisad och ställt utom all rimlig tvivel är det nog så tyvärr!

Från Sveriges Domstolars webbplats www.domstol.se. Nyhetsbrev om EU-rätt 6 2012,  kom glädjande bevis för att  förvaltningsdomstolen i Falun inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen, citat;

DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN

Domstolen kommer den 25 oktober kl. 09.30 att meddela dom i förenade målen C-318/11 och C-319/11, i anledning av en begäran om förhandsavgörande från Förvaltningsrätten i Falun angående

Slut citat.

Då visserligen i skatterättsligt sammanhang, fråga om mervärdes skatt, som dessa ovan nämnda  bägge mål härrör sig till.

Gränsöverskridande vård det område som vi är intresserade av inom  EU-rätten vid gränsöverskridande vård har alla förvaltningsdomstolar, som vi begärt förhandsavgörande av, vägrat inhämtat detta och därtill vägrat i beslut motivera varför man vägrar detta inhämtandet av förhandsavgörande.

Av vikt är alltså följande;

I alla ärenden som vi är involverade inom arbetsgruppen AMBU, se sidan 30 i juni rapport 2012, länken finns längst ner, har vi begärt att förvaltningsdomstolarna, i alla instanser, ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen att få  begärt förhandsavgörande av EU-domstolen, men kategoriskt blivit nekade och därtill då utan motivering. Vi har också begärt motiverat beslut utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, men även detta har alla förvaltningsdomstolarna, som är involverade i de ärenden som vi är inblandade i, nekat till dvs. rent godtycke ligger till grund för besluten och det strider mot gällande EU-rätt.

Det betyder endast och allena, enligt mitt personliga ställningstagande, domstolskorruption råder generellt i Sverige inom förvaltningsdomstolarna på detta specifika område gränsöverskridande vård(tills motsatsen är bevisat och ställt utom all rimlig tvivel), det är således icke i ett ärende/mål utan i många mål i olika förvaltningsdomstolar vilket kan bevisas!

 Därtill har mig veterligen 3 st. tingsrätter inhämtat förhandsavgöranden från EU-domstolen, vi behandlas således icke lika inför lagen när gränsöverskridande är föremål för begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen via förvaltningsdomstolarna.

 Detta är då på området vi intresserat oss för dvs. EU-rättigheten till bättre/effektivare vård vid gränsöverskridande vård inom EU/EES för svenska unionsmedborgare, en EU-rättighet vi betalat för sedan 1995!

 Kom då ihåg: Från 1995 till dags dato har landstingen i Sverige via skattebetalarnas medel fött stafett-läkare  som verkligen kramar ur skattebetalarna så mycket de kan, tänk om alla miljarder som gått till stafett-läkarna via landstingen 1995-2012  skulle gått till bättre/effektivare vård via gränsöverskridande vård, bättre och effektivare vård inom EU/EES men då utanför Sverige, hur hade de då sett ut för skattebetalarna och då utifrån vård Sverige av idag?

 Det hade blivit ett konkurrensförhållande som utvecklat vård Sverige, annat går ej att se och vården i Sverige hade tvingats till att utvecklas utifrån konkurrensen är grunden till EU-rätten fri rörlighet!!!!

Om trolöshet mot huvudman(skattebetalarna) och ekonomiska incitament finnes, visst är det så, eller?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Se sidan 30 i Lägesrapport juni 2012 via följande länk http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf då utifrån mål där det nekats förhandsavgöranden av förvaltningsdomstolarna.

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu