• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 134

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 134

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 134

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

FAKTA; 62% av de påstådda dödsfallet i Covid är personer som har vaccinerats

 

Björn Hammarskjöld delger Etikprövningsmyndigheten bl.a. följande, citat

 

Det står inget om isolerat eller modifierat genetiskt material. Som mRNA (vars sekvens är sekretessbelagd) eller vektorbaserade injektioner. Då saknas väsentlig information för att en sådan injektion kan ges med informerat samtycke enligt lag.

 

De injektioner med experimentelllt genetiskt material som för närvarande sprutas på alltför många svenskar synes sakna etiskt tillstånd enligt Etikprövningslagen (EL).

 

Slut citat.

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-06

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Läs Björn Hammarskjölds skrivelse och sprid den vidare i alla dina nätverk, du förstår mer efter att läst hela skrivelsen av datum 2021-07-05, citat

 

Etikprövning av Covid-19

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 5 juli 2021 15:54
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Etikprövning av Covid-19

Tjänare Etikprövningsmyndigheten!

Då de nya injektionerna mot Covid-19 innehåller experimentellt genetiskt material som saknar godkännande annat än som nödgodkännande (emergency) är det enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (EL) 2 §  ff nödvändigt att myndigheter som ska pröva de nya genetiska injektionerna på människor begär etiskt tillstånd för denna prövning.

Här står det om blodgivning i

HSLF-FS

2021:17

Bilaga 5

5. Personer som påbörjat eller genomgått vaccination

En person får godkännas som blodgivare tidigast

1. fyra veckor efter vaccinering med ett försvagat levande bakteriellt eller viralt vaccin,

2. dagen efter vaccinering med ett avdödat eller inaktiverat bakte­riellt eller viralt vaccin, toxoider, eller vacciner mot rickettsiae,

3. sex månader efter vaccinering på grund av exponering för hepatit A eller hepatit B, eller

4. ett år efter vaccinering på grund av exponering för rabies.

Det är förträffligt att det står uppräknat vilka typer av vacciner som får ges och vilka karenstider som gäller.

Punkterna 1, 3 och 4 är det ingen diskussion om. Det är klart, åtminstone för mig, som korvspad.

Men hur definieras ett vaccin enligt punkt 2?

1. Vad är ett avdödat vaccin?

2. Vad är ett inaktiverat vaccin

Det måste beskrivas och definieras vad ett avdödat eller inaktiverat vaccin är

 

Men sedan kommer ett stort problem.

Det står inget om isolerat eller modifierat genetiskt material. Som mRNA (vars sekvens är sekretessbelagd) eller vektorbaserade injektioner. Då saknas väsentlig information för att en sådan injektion kan ges med informerat samtycke enligt lag.

Genetiskt material har helt andra egenskaper och saknar immunogena egenskaper. Främmande RNA och DNA brukar kroppen och cellerna göra sig kvitt snarast möjligt då det finns RNA-ser och DNA-ser (enzymer som kan bryta ned RNA respektive DNA) utanför cellerna för att snabbast möjligt göra sig av med främmande genetiskt material som inte finns lagrat i cellernas och dess organeller.

Det stora problemet med det fragmenterade genetiska materialet som medföljer injektionerna på grund av tillverkningsproceduren att via ultraljud tillverka nanopartiklar. Det bildas bland annat små RNA-snuttar är att de kan utgöra small interfering RNA (siRNA) som kan styra en cells eller en organisms både RNA och DNA och därmed på ett helt oförutsägbart sätt styra hela organismen.

 

Den enda logiska och säkra slutsatsen som kan dras är att den som är injicerad med genetiskt material inte kan ge blod då vi inte vet vad som händer med det genetiska materialet.

En fråga som uppkommer om Comirnaty innehåller magnetiskt material är vad som händer om en person som fått Comirnaty genomgår en magnetisk resonanstomografi (MRT).

Försiktighetsprincipen gäller som alltid vid nya metoders införande.

Det må betänkas att totalantalet antalet dödsfall under 2020 är lägre under 13 av de 20 åren 2001-2020 räknat per miljon folkbokförda i Sverige. Covid-19 har alltså en normal dödlighet på samma nivå som influensa.

Det är också visat i vetenskapliga studier att tillräckliga nivåer av vitamin D3 skyddar mor övre luftvägsinfektioner inklusive Covid-19 både mot sjukdom och därmed mot död.

Det är också visat i flera studier att mer än 99 % av svenskar har en nivå av vitamin D3 i blodet som tyder på brist på vitamin D3 och därmed klart ökad risk för sjukdom och död.

De injektioner med experimentelllt genetiskt material som för närvarande sprutas på alltför många svenskar synes sakna etiskt tillstånd enligt Etikprövningslagen (EL).

 

Mina frågor blir med anledning av EL följande:

  1. Vilka svenska statliga eller kommunala myndigheter har sökt etiskt tillstånd för att genomföra experimentella injektioner av genetiskt material som mRNA eller vektor-DNA, vars sekvenser är sekretessbelagda, på människa?
  2. Om det saknas etiskt tillstånd att injicera experimentella injektioner av genetiskt material som mRNA eller vektor-DNA, vars sekvens är sekretessbelagd, på människa, ska då varje vårdgivare begära etiskt tillstånd för att genomföra dessa genetiska experiment på människa?
  3. Hur är etikprövningen gjord?

 

Till detta kommer den etiska frågan, har de svenska myndigheterna sökt etiskt tillstånd för att ge experimentellt genetiskt material i form av injektion

 

Ett annat problem verkar vara att åtminstone Comirnaty synes innehålla icke redovisat magnetiskt material.

Jag har sett ett antal videos på Internet där magneter fastnar över injektionsstället.

Jag har träffat personer som hävdar att magneter fastnar över injektionsstället.

Jag har själv testat på en person och funnit att en vanlig kylskåpsmagnet fastnar över injektionsstället i minst 24 h efter injektionen.

Allt detta talar för att Comirnaty synes innehålla oredovisat magnetiskt material.

Att använda så kallade hydrogeler med trevärda järnjoner (Fe (III)) finns många vetenskapliga artiklar i PubMed. Hydogeler med Fe(III) används för att bland annat föra injicerat genetiskt material till exempelvis levern för att kunna bygga ny levervävnad 1. Det går också att använda grafenoxid (GO) som också är magnetiskt 2

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Jag begär att Etikprövningsmyndigheten (EM) redogör för de etikprövningsansökningar som inkommit och godkänts av EM rörande Comirnaty. Vem eller vilka kan ha fått etiskt tillstånd för att injicera experimentellt biologiskt material i fullt friska och även sjuka individer för att förhindra en vanlig förkylning med färre totala dödsfall per 1 miljon invånare än 13 av 20 tidigare år?

Jag begär att Etikprövningsmyndigheten (EM) redogör för de etikprövningsansökningar som inkommit och godkänts av EM rörande övriga så kallade vacciner mot Covis-19. Vem eller vilka kan ha fått etiskt tillstånd för att injicera experimentellt biologiskt material i fullt friska och även sjuka individer för att förhindra en vanlig förkylning med färre totala dödsfall per 1 miljon invånare än 13 av 20 tidigare år?

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog

1Jie ChenXicheng Wang , Hua Ye  et al, Fe (III)@TA@IGF-2 microspheres loaded hydrogel for liver injury treatment Int J Biol Macromol . 2020 Sep 15;159:183-193. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.206.

2Jing Chen, Juan Leng, Xiai Yang, Enhanced Performance of Magnetic Graphene Oxide-Immobilized Laccase and Its Application for the Decolorization of Dyes Molecules. 2017 Feb; 22(2): 221.

Published online 2017 Feb 1. doi: 10.3390/molecules22020221

Slut citat

Skrivelsen bifogas också som bifogad Word fil till detta massutskick

 

Se videon och sprid vidare, publicerad 2021-07-06, citat

5G and UK COVID Hotspots: The Magnitude of Genocide

 

Gary Tyme shows the relationship between 5G and the magnitude of genocide scale.

https://banthis.tv/watch?id=60e3bf62ef8f6843a72c2a1a

 

 

ÄNNU MERA AVSLÖJAS OM Graphene Oxide

Maskin översättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, se videon och läs texten som delger vad som delges om i video intervjun, citat

‘Grafenoxid har sitt absorptionsband i 5G’

Det finns en koppling mellan 5G-antenner och ”vaccinet”. Grafen manipuleras från utsidan, det är möjligt med den nya tekniken. Grafenfrekvenser ingår i 5G-bandbredden och personer som får detta felnamn ”vaccin” inokuleras med grafenoxid, som blir magnetisk i kontakt med väte från biomolekyler.

Om de vågar – efter att människor blir medvetna om att vaccinet inte är vad de sa till oss – jag tror inte att de vågar sätta på 5G-teknik, eftersom vaccinet är magnetiskt och all den diskursen är kopplad till 5G-teknik. 

Och till alla du kan, varna dem för förhållandet mellan detta vaccin här och det som finns (5G-antenner).

https://www.orwell.city/2021/06/la-quinta-columna-graphene-5G.html

 

 

Maskin översättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, se videon och läs texten som delger vad som delges om i video intervjun, citat

Grafenoxid + 5G = COVID-19

Vi pratar om systematisk, massiv och gradvis förgiftning av hela världsbefolkningen genom att erbjuda dem som ett vaccin och hoppas exakt vad som potentiellt kommer att göra dem sjuka

Grafenoxid är ett material, och som alla material har det vad som kallas ett elektroniskt absorptionsband . Det är en viss frekvens av det elektromagnetiska spektrumet, även radiofrekvent telefoni där materialet exciteras och multipliceras specifikt. Grafenoxid multiplicerar dess frekvenser , de får en mycket svag radiofrekvenssignal och den blir upphetsad, sprider sig, oxiderar snabbt.

Så, vad kommer att hända när de trycker på den lilla knappen som de förväntar sig att slå i övermorgon? Eftersom de sa att det var den 5 juli.

 

Det är Delta-varianten som kommer . Så de vet när Delta-varianten kommer och när hjärnans tsunami kommer. De trycker på den lilla knappen.

 

Människor som har inympats eller fått grafenoxiden på andra sätt, att grafenoxid oxideras mycket snabbare och de bryter balansen, balansen mellan glutation och den giftiga grafenoxiden. Och den berömda cytokinstormen och COVID-19 utlöses på några timmar .

 

Så det är därför de vet när det kommer att komma, vart det kommer att komma, vart det kommer att gå. Viruset går till de områden där de trycker på den lilla knappen, där det finns telefoninfrastruktur, för där det inte finns någon, finns det praktiskt taget ingen riktig COVID-19, som mikrobiologen Bartomeu Payeras Cifre visade med gränseffekten.

 

Vi vet detta perfekt. De högst upp också. Andra i mitten ignorerar allt detta och skjuter resten mot stupet. Men så finns det andra i mitten som också vet det och agerar skadligt. Det är de vi måste gå efter. ”

Läs mer och sprid vidare

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-5G-COVID-19.html

 

 

Publicerat 2021-07-06 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, du kan läsa hela texten till videon och själv maskin översatta på sidan, sprid vidare, citat

BREAKING: Graphene Oxide has been found in AstraZeneca vaccination vial (Exclusive Photo)

Dr. José Luis Sevillano: Let it be clear, Ricardo, that this must not be a vaccine. I don’t know if I make myself clear, eh? I mean, you can’t inject anyone with something like thatThat is crap that was put in the vaccine and a vaccine must be clean

Ricardo Delgado: That last photograph that you have seen, we had not shown it yet. You should know that it belongs to another doctor, another researcher in another part of Spain. That is why it is important that every photograph that comes out, every researcher who does a job and who complements the basic study, which is the preliminary report, gives even more guarantee than what we already know. And the fact is that this has really been included in all the vaccines, what changes from one simple vaccine to another is the dose, the posology that has been included in the vaccine.

Läs mer och sprid vidare

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-in-astrazeneca-vaccination-vial.html

 

 

Publicerat 2021-07-05 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, du kan läsa hela texten till videon och själv maskin översatta på sidan, sprid vidare, citat

La Quinta Columna talks about the Photoluminescence Properties of Graphene

La Quinta Columna has recently paid attention to a particular phenomenon that some people are beginning to denounce. It is photoluminescence in the inoculation zone, visible when illuminating the area with ultraviolet light. And this photoluminescence would not only be restricted to the area where the person was injected but could be detected in other parts of the body.

Orwell City has selected the precise fragment of program 73 in which the Spanish researchers cover the topic, and has translated it into English in all its formats, as usual.

Läs mer och se videon

https://www.orwell.city/2021/07/photoluminescence-properties-of-graphene.html

 

 

Se videon och sprid vidare, MYCKET ALLMÄNBILDANDE om pågående Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, nu i FOKUS MIND CONTROLL, citat

SPANISH DOCTORS FIND GRAPHENE IN THE COVID VACCINES, SOME SCIENTISTS SAY IT CAN CONTROL YOUR MIND

https://www.bitchute.com/video/CD77EJrCNJRm/

 

 

Maskin översättning, gör detsamma när du läser artikel för den är på franska i originalet, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Coronavirus: Återkallelse av nästan 17 miljoner potentiellt farliga FFP2-masker som delas ut till vårdgivare

Sjukhus, mottagare av detta dokument, uppmanas att inte längre använda masker märkta ”Biomass Graphene”, i väntan på en bedömning av den möjliga risken kopplad till förekomsten av grafen i dessa masker.

Läs mer

https://www.20minutes.fr/sante/3052587-20210602-coronavirus-rappel-pres-17-millions-masques-ffp2-potentiellement-dangereux-distribues-soignants

 

 

Publicerat 2021-07-06

The Truth About mRNA Vaccines – From the Inventor

Who would know more about mRNA technology than its true inventor? Get the straight, uncensored facts – the four groups who shouldn’t get the jabs, the health risks and why you’re not being warned about them, the real vaccine death rate and much more.

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/06/mrna-vaccine-inventor-erased-from-history-books.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210706_HL2&mid=DM921254&rid=1201081189

 

 

 

Publicerat 2021-07-04, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, citat

Det är de VACCINERADE som påskyndar utvecklingen av varianter och sprider dem till andra, inklusive Delta-varianten

Ju längre Covid sprider sig bland de VACCINERADE, desto mer förmåga har den att mutera till mer virulenta varianter

Genterapivacciner sätter upp de vaccinerade av sin värsta rädsla, en influensa som KAN döda dem, tillsammans med vaccinationer som orsakar blodproppar och hjärtinflammation.

Till och med de hälsosammaste soldaterna i den amerikanska militären lider av ”akut uppkomst av markerad bröstsmärta” och myokardit bara några dagar efter att de fått Covid toxiska jabs, enligt en klinisk studie publicerad i JAMAs Cardiology Journal .

Så tänk nu om de soldaterna bara fångade MRSA eller Delta Variant på sjukhuset där de behandlades för Covid-vaccinskador? Vem och vad får skulden, det ovaccinerade?

Detta är värt att noga överväga. Det finns inget medicinskt skäl för att få Covid-vacciner. De klassificeras av CDC som medicinska experiment, och alla marsvin och ”besättningen” av oinformerad får är på väg att ta reda på varför.

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/532748.html

 

 

Se videon och sprid vidare

Covid-19 “Pack of Lies”, Crimes against Humanity – Prof. Michel Chossudovsky

https://vimeo.com/565449173

 

 

Publicerat 2021-07-05, sprid vidare

The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of “Positive Cases” are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

FAKTA; 62% av de påstådda dödsfallet i Covid är personer som har vaccinerats

62% of alleged Covid deaths are people who’ve been vaccinated

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.globalresearch.ca/1007253-injuries-1403-dead-uk-following-covid-19-injections-according-uk-government/5749287

 

 

New Study of Israeli Data Shows COVID-19 Vaccines Lack of Benefit and Much Harm

COVID-19 vaccines have had expedited reviews without sufficient safety data. We wanted to compare risks and benefits.

Läs mer och sprid vidare

https://www.globalresearch.ca/new-study-israeli-data-shows-covid-19-vaccines-lack-benefit-much-harm/5749297

 

 

Se videon om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare nu i FOKUS ”vaccinerna”/biovapnen och deras effekter på mänskligheten, publicerat 2021-07-03, bl.a. om informerat samtycke och effekterna av det största bedrägeriet mot mänskligheten nämligen plandemin och propagandan mot mänskligheten, sprid vidare, citat

”Delta variant” fallout will likely be a result of vaccine side-effects rather than a bogus virus strain

CATHERINE AUSTIN FITTS: LEGAL TOOLS TO FIGHT VACCINE MANDATES

https://www.brighteon.com/9cf8f524-e5af-4bb6-a3e1-931b71a84cb4

 

Se denna video för att förstå mer om den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin/skolmedicinen skadar och dödar verksamhet för att förstå mer om ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, här tas också upp om INFORMERAT SAMTYCKE, sprid vidare

IT’S TIME TO GET REAL ABOUT VACCINES – DELETED BY YOUTUBE!

”Before anyone in your family gets vaccinated you need to see this video.The vaccine industry is doing everything possible to make sure you cannot get this information.”

https://www.bitchute.com/video/LZF3FSXjTtGd/

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)      SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu