• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 135

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 135

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 135

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Björn Hammarskjöld delger Etikprövningsmyndigheten bl.a. följande 2021-07-07, citat

Vem har satt igång injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?

Slut citat

 

…injicera något som kallas felaktigt vaccin eftersom från det ögonblick som grafenoxid ses i flaskorna , talar vi naturligtvis inte längre om ett vaccin utan om ett gift.

Fully ‘vaccinated’ people have a 885% higher chance of death due to ‘Covid-19’ than people who are ‘unvaccinated’ according to official data

Representant för Moderna medger att vaccineringen är ett experiment

DELTA-VARIANTEN KOMMER ATT ORSAKA 3 GÅNGER FLER DÖDSFALL HOS VACCINERADE ÄN ICKE VACCINERADE PERSONER

Det är uppenbarligen inte nödvändigt att vaccineras.

…dela med flest människor vad som händer så att de inte låter sig vaccineras.

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-07-07

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Vad väntar riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och alla anställda på inom Åklagarmyndigheten i Sverige på, är det dags att göra rätt och säkerställa att myndighetschefen och riksåklagaren säkerställer att riksdagens alla ledamöter informeras och upplyses av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh. Särskilt då utifrån detta massutskick och tidigare massutskick.

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs dagens massutskick mycket nogsamt och vänligen återkoppla mycket skyndsamt i ett BESLUT, fullständigt motiverat och fullständigt fullt följbart, därtill fullt förståeligt för alla nationen Sveriges medborgare, eftersom beslutet skall delges nationen Sveriges alla medborgare i kommande massutskick, och beslutet ska dessutom vara med besvärshänvisning.

 

Vänligen bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh säkerställ opartisk, saklig, objektiv och rättssäker handläggning mycket skyndsamt utifrån vad som nu blir allmänt känt i detta massutskick;

 

 

 

Vem har satt igång injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?

 

 

Björn Hammarskjöld delger 2021-07-07 följande MYCKET VIKTIGA och förmodligen livsavgörande för nationen Sveriges alla medborgare/invånare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 7 juli 2021 09:58
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Re: Etikprövning av Covid-19

 

Till Registrator: Begär dagboksblad med Dnr att skyndsamt skickas tillmin e-post. Vänligen skicka vidare även till myndighetsordföranden. Tack! Ni är Änglar!

Tjänare Etikprövningsmyndigheten!

Jag funderar.

Hur har det blivit så här?

Vem har satt igång injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?

Injektionerna med artfrämmande genetiskt material som påstås ges för att hindra spridning av Covid-19 har börjat sedan 2020-12-28 i Sverige.

Men vem har beslutat att sjukvården ska injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning?

Eftersom det är ett experimentellt preparat som påstås ges enligt Helsingforsdeklarationen på grund av en vanlig bonnförkylning som inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa så måste det begäras ett etiskt tillstånd enligt den svenska Etikprövningslagen, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Så jag frågade på Etikprövningsmyndigheten vilka som har fått etiskt tillstånd att injicera främmande genetiskt material i enlighet med Etikprövningslagen.

Jag älskar registratorerna på Etikprövningsmyndigheten! De är utmärkta förebilder för den gamla tidens ämbetspersoner! De som alltid gjorde rätt, alltid tog till vara den enskilda människans rättigheter och alltid följde lag! Dessutom är de självständigt tänkande individer som verkar göra allt för att hjälpa den lilla enskilda människan!

De har snabbt och effektivt gett ut en lista på samtliga etikprövningar som är gjorda angående Covid-19 någonstans i ansökan. Det blev sammanlagt 818 poster från och med 2020-02-21.

Jag har gått igenom listan på alla 818 etikansökningarna rörande Covid-19.

Vad jag finner är att ordet ”Comirnarty” är explicit nämnt två gånger i posterna med radnummer 618 och 705.

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Jaha, här har vi ett antal läkemedelsföretag som till synes ogenerat och utan stöd i lag kränger injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra till den svenska staten som glatt verkar delar ut sagda preparat till de 21 regionerna som till synes lika ogenerat prackar på de omisstänksamma invånarna en injektion med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen, EU-rätten och Etikprövningslagen samt Lag (2014:406).

Jag har gått igenom hela den underbara listan från Etikprövningsmyndigheten och finner att Folkhälsomyndigheten har en hemsida med rubriken Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19? 1 Se bilaga med samma rubrik.

Här framgår det att det är minst femtio (50) olika myndigheter inblandade med regeringen i toppen. Det är det perfekta upplägget för att alla påstås ha ett kollektivt ansvar men i realiteten skulle ingen kunna lagföras för misstänkt brott mot lag, förslagsvis tjänstefel (BrB 20:1).

Eftersom det är myndighetsutövning mot enskild så blir ett brott som anses som lindrigt och därmed straffritt blir det brott enligt normalgraden.

Grundlagsbrott, som brott mot RF 1 kapitlet 9 §, anses vara svårare än brott mot administrativ lag, då måste man uppgradera brottet till grovt tjänstefel.

Eftersom det även är ett brott mot EU-rätten måste brottet uppgraderas till synnerligen grovt tjänstefel att till någon del medverka till att en person injiceras med med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen och EU-rätten och Etikprövningslagen jämte Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Till detta kommer att injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra synes innehålla någon form av oredovisat magnetiskt material.

Detta till synes oredovisade magnetiska material kan bestå av hydrogel spetsat med trevärda järnjoner (Fe (III)) 2.

Det till synes oredovisade magnetiska materialet kan också bestå av grafenoxid som också har magnetiska egenskaper 3.

Dessa metoder finns publicerade i ett otal vetenskapliga artiklar som med lätthet kan återfinnas via PubMed, en av de stora databaserna där de flesta vetenskapliga artiklar kan återfinnas.

Inte heller dessa till synes oredovisade magnetiska tillsatser synes ha genomgått en etisk prövning.

Vid genomgång av lista med 818 etikprövningar rörande Covid-19 finns följande att beakta.

Det finns sammanlagt sex etikprövningsansökningar från Folkhälsomyndigheten men de rör inte injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Socialstyrelsen finns inte nämnt bland sökande.

Läkemedelsverket har två registerstudier om vaccinuppföljning med radnummer 554 och 742 från 2020-12-14 respektive 2021-04-19.

Socialdepartementet saknas, liksom regeringen, MSB, Arbetsmiljöverket, 1177, länsstyrelserna, samtliga måste anses som förmän till regionernas förmän som misstänks gett sjukvårdsarbetare i uppdrag att ge injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra .

SBU har en ansökan på radnummer 671 med ansökningsdag 2021-02-25 om långtidscovid.

I övrigt finns regioner och universitet som sökt etiskt tillstånd för ett brett spektrum av olika forskningsidéer rörande Covid-19.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Jag har sett ett antal videos på Internet där magneter fastnar över injektionsstället.

Jag har träffat personer som hävdar att magneter fastnar över injektionsstället.

Jag har själv testat på en person och funnit att en vanlig kylskåpsmagnet fastnar över injektionsstället i minst 24 h efter injektionen.

Allt detta talar för att Comirnaty synes innehålla oredovisat magnetiskt material.

Att använda så kallade hydrogeler med trevärda järnjoner (Fe (III)) finns många vetenskapliga artiklar i PubMed. Hydogeler med Fe(III) används för att bland annat föra injicerat genetiskt material till exempelvis levern för att kunna bygga ny levervävnad 4. Det går också att använda grafenoxid (GO) som också är magnetiskt 5

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Men chefläkare Robert Kristiansson i Region Uppsala vägrar att ge tillstånd att någon oberoende person eller organisation över huvud taget får testa med sterilitetsbevarande icke destruktiv metod med magnet om injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra innehåller magnetiskt material.

Denna vägran till oberoende test innebär att det synes vara ett erkänt sakförhållande att preparaten med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra utan ytterligare bevisning innehåller magnetiskt material.

Sammanfattningsvis synes det saknas ansökningar om etikprövning av injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.

Jag begär att Etikprövningsmyndigheten enligt etikprövningslagen skyndsamt fattar beslut att all injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat omedelbart och skyndsamt upphör i Sverige på grund av att preparaten synes sakna tillstånd enligt Etikprövningslagen. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.

Jag begär att Etikprövningsmyndigheten enligt etikprövningslagen och andra lagar skyndsamt fattar beslut att till riksåklagare Petra Lundh eller annan behörig inom Åklagarmyndigheten anmäla samtliga de personer som misstänks utfört injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat på grund av att preparaten synes sakna tillstånd enligt Etikprövningslagen. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.

 

Jag begär att Etikprövningsmyndigheten enligt etikprövningslagen skyndsamt fattar beslut att till riksåklagare Petra Lundh eller annan behörig inom Åklagarmyndigheten anmäla samtliga de förmän till varje enskild person som misstänks utfört injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat. Dessa förmän ska lagföras på grund av misstanke om brott enligt Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog

070-385 09 33

20210707

Folkhälsomyndighetens information om Bilaga

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Lyssna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

I Sverige arbetar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, t.ex. vilka som ska erbjudas vaccin först, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna.

Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med att få fram godkända vacciner mot covid-19.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid- 19 för att vid behov kunna stödja regionerna.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Regionerna

När det finns ett godkänt vaccin är det regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Mer information hos 1177

Information om vad som gäller för dig i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden, hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevakar och bedömer konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, samt möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via krisinformation.se.

Läs mer på MSB:s webbplats

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för föreskrifter för biologisk agens och smittämnen i arbetsmiljön och har tillsynsansvar vad gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.

Läs mer

Läs om roller och ansvar vid en pandemi på sidan 10 i kunskapsunderlaget ”Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag”.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Läs mer på 1177.se

Uppdaterat: 2021-01-26

Skriv ut

1https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

2Jie ChenXicheng Wang , Hua Ye  et al, Fe (III)@TA@IGF-2 microspheres loaded hydrogel for liver injury treatment Int J Biol Macromol . 2020 Sep 15;159:183-193. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.206.

3Jing Chen, Juan Leng, Xiai Yang, Enhanced Performance of Magnetic Graphene Oxide-Immobilized Laccase and Its Application for the Decolorization of Dyes Molecules. 2017 Feb; 22(2): 221.
Published online 2017 Feb 1. doi: 10.3390/molecules22020221

Slut citat

Representant för Moderna medger att vaccineringen är ett experiment

”Vaccinerna” är ett experiment på mänskligheten, alltså ”försöksråttorna” är mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, alltså inget vanligt vaccin som dessa ”vacciner”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare marknadsförts som, inga vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, dessa ”vaccinerna”/biovapnen är ett genetisk experiment med mänskligheten som ”försöks råttorna” och den starkare parten äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

Uppenbart är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare skadas och dödas generellt och systematiskt av dessa ”vaccinerna”/biovapnen och detta är inte förenligt med svensk grundlag och gällande Brottsbalk, således mycket allvarliga brottsmisstankar som Åklagarmyndigheten i Sverige uppenbart har att utreda mycket skyndsamt, eftersom riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh är synnerligen mycket välinformerad om vad som pågår och pågått över mycket lång tid.

Således strider detta mot bl.a. Nürnberg konventionen och svensk grundlag, därtill uppenbart strider mot bl.a. Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

Citerar lösryckta delar, citat

Brott mot mänskligheten

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

dödar en person som ingår i gruppen,

tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

[S2]Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Källa till ovan citerat

https://lagen.nu/2014:406

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Representant för Moderna medger att vaccineringen är ett experiment

Kvinna som skadats av Modernas vaccin mot covid19 spelar in ett samtal med en

representant från Moderna som medger att vaccinerade ingår i ett experiment.

https://palbergstrom.com/news/2021-06-22/explosiv-inspelning-representant-for-moderna-medger-att-vaccineringen-ar-ett-experiment

 

 

Se videon och sprid vidare, detta SPRIDS PÅ INTERNET ”SNABBAR ÄR BLIXTEN”, här omnämns MURDER, POISION OCH MASS POISINING i videon, varna alla för ”vaccinerna” som generellt och systematiskt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och uppenbart beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Scientists have examined the Pfizer ‘vaccine’, and what they found was HORRIFIC…It’s Poison!

Don’t take the jab! Graphene Oxide …Please Watch and Share, Share Share

https://www.brighteon.com/e59e4522-216c-40bb-afb0-5c168d1264f3

 

 

DENNA INTERVJUN SKA ALLA SE/MISSA INTE/SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK. ENORMT POWERFULL INTERVJU/MASSOR AV ENERGI OM ”VACCIN” VANSINNET

 

Sanningen om; Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sanningen från oberoende opartisk, saklig, objektiv spets specialist sakkunnig med HÖGSTA TROVÄRDIGHET, videon publicerad 2021-07-02, MÅSTE SES VIDEON, citat

Dr. Michael Yeadon – Full Interview | The Awakening 3

This is a must-watch interview!

The first attempt was mysteriously compromised, so we had to do a second unannounced interview in order to bring this to you and what we got was unexpected!

If you’ve ever had any doubts, or needed the right information to put everything into proper context, this is the interview!

We sat down with former Pfizer Vice President and Chief of Science, Dr. Michael Yeadon for his final interview.

Se intervju och sprid vidare i alla dina nätverk

https://tcn.video/dr-michael-yeadon-full-interview-the-awakening-3/

 

Se också ytterligare mera intervjuer i The Awakening 3 serien med bl.a. Robert F. Kennedy Jr., Dr. Sherri Tenpenny m.fl.

https://tcn.video/category/ex-interviews/

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO/SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, publicerad 2021-07-06

Devastated Father Issues Heartbreaking Warning About Dangers Of Vaccines

A father calls in echoing the sentiment spoken at Infowars on the dangers of vaccines.

https://banned.video/watch?id=60e495588cf0e1443cb80d0e

 

 

2021-07-06

Dad: My Son’s School Made Him Get a COVID Vaccine, Now He Has a Heart Condition

A 17-year-old student, who recovered from COVID but was required to get the vaccine in order to attend school and play soccer, developed a heart condition soon after getting the Pfizer vaccine.

Läs mera och sprid vidare

https://childrenshealthdefense.org/defender/teen-heart-condition-pfizer-covid-vaccine-fabio-berlingieri-fox-friends/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f1ef83d5-5e18-4320-a851-0646f29a28e1

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART DESSA ÄR ETT ENORMT HOT/BROTT MOT MÄNSKLIGHETENS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET & UPPENBART ETT ENORMT GENERELLT & SYSTEMATISKT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Publicerat 2021-07-05 sprid vidare och varna alla för ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citt

Fully ‘vaccinated’ people have a 885% higher chance of death due to ‘Covid-19’ than people who are ‘unvaccinated’ according to official data

The Delta Covid-19 variant is currently rampant in the United Kingdom according to official data which has been released by Public Health England (PHE) in an attempt to justify the continuation of draconian restrictions on the lives of the British people.

However, we wonder if they realise that the very same data PHE released shows us that people who have received two doses of the Covid-19 vaccine have an 885% higher chance of dying of Covid-19 than of those who are unvaccinated?

The report which can be viewed here shows that between the 1st February 2021 and the 21st June 2021 a total of 92,029 confirmed cases of the Delta variant had been confirmed.

Of these 58.4% were people who had not been vaccinated, totalling 53,822.

A further 7.8% were people who had received both doses of a Covid-19 vaccine, totalling 7,235.

A further 14.9% were people who had received one dose of a Covid-19 vaccine at least three weeks prior to testing positive for the Delta Covid variant, totalling 13,715.

And a further 6.78% were people who had received one dose of a Covid-19 vaccine less than three weeks prior to testing positive for the Delta Covid variant, totalling 6,242.

As per the above table taken from the Public Health England we can see that the number of positive cases of the Delta variant in people who are unvaccinated outnumber the number of positive cases of the Delta variant in people who are fully vaccinated by around 7.4 to 1.

This difference probably gives you the impression that the Covid-19 jabs are working fantastically? Well don’t get too excited.

Because if we take the number of people who have had at least one dose of a Covid-19 vaccine – 27,192, we can see that the number of people who are unvaccinated, who have tested positive for the Delta variant only outnumber people who have received at least one dose of a Covid-19 vaccine by around 1.97 to 1.

They don’t seem so fantastic now do they?

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://davidicke.com/2021/07/05/fully-vaccinated-people-have-a-885-higher-chance-of-death-due-to-covid-19-than-people-who-are-unvaccinated-according-to-official-data/

 

 

 

DELTA-VARIANTEN KOMMER ATT ORSAKA 3 GÅNGER FLER DÖDSFALL HOS VACCINERADE ÄN ICKE VACCINERADE PERSONER

 

Det är uppenbarligen inte nödvändigt att vaccineras.

…dela med flest människor vad som händer så att de inte låter sig vaccineras.

 

 

2021-07-07; Ytterligare intervjuvideo om vad Du ska sprida vidare om och uppmana alla/VARNA ALLA ATT INTE ”VACCINERA” sig, se videointervju och sprid vidare i alla dina nätverk. Du kan läsa texten till vad som sägs i videon, maskinöversättning här nedan av lösryckta delar ur texten, citat

 

Dr José Luis Sevillano berättar om hur han insåg förhållandet mellan 5G- och COVID-vågor och uppmanar människor att rädda liv

Pin på Pinterest

En av de ögonblick som Orwell City valt från XXVIII Humanitarian Conference organiserad av COMUSAV och CONUVIVE där La Quinta Columna var närvarande, motsvarar mycket viktig information från Dr. José Luis Sevillano.

 

Läkaren var en av få och de första som insåg förekomsten av elektromagnetiska vågor i kroppen. I det här utdraget förklarar han hur han blev medveten om allt och hur han bildade ett team med Ricardo Delgado för att varna människor för vad som verkligen hände och att det som låg bakom COVID-19 inte var ett virus .

 

Å andra sidan hänvisar Dr. Sevillano vid samma konferens till den officiella interimsrapporten till Pfizer-vaccinationsflaskan och hur människor kan använda den till deras fördel om de tvingas i sitt jobb eller om de tvingas till injicera något som kallas felaktigt vaccin eftersom från det ögonblick som grafenoxid ses i flaskorna , talar vi naturligtvis inte längre om ett vaccin utan om ett gift.

 

Och nu när vi vet att vaccinet lämnar magnetiska spår vill jag inte veta vad jag har att ge människor så att vaccinet inte skadar dem. Vad jag inte vill att folk ska vaccineras med detta.

 

Det är därför min vision är att förhindra problemet , och förebyggande innebär att upptäcka vad som händer, dela med flest människor vad som händer så att de inte låter sig vaccineras. 

 

Om du märker, för att veta om denna vaccinkampanj fungerar, måste du ställa dig själv två frågor:

1. Är detta vaccin effektivt?

2. Är detta vaccin säkert?

 

De säljer oss vaccinet genom att säga att det genererar flockimmunitet. Det är falskt . För att samtidigt som de vaccinerar dig lägger de en mask på dig. Det vill säga om de lägger en mask på dig, beror det på att du kan infektera och bli smittad, så det kommer aldrig att finnas flockimmunitet med detta vaccin. Inte med den här. 

 

Och sedan säger de: ‘Det är effektivt för att förhindra allvarliga former av sjukdomen’. Det är också falskt . Eftersom de redan berättar för oss i Storbritannien i de studier de skickar oss, kommer Delta-varianten att orsaka 3 gånger fler dödsfall hos vaccinerade än icke-vaccinerade personer.

 

De två pelarna som de baserar sin vaccinationskampanj på är falska , och folk borde veta att ingen blir vaccinerad utan att veta vad de vaccineras för.

Så om detta inte kommer att immunisera mig och dessutom kommer det att orsaka mig fler problem, hur hjälper det mig? Det är uppenbarligen inte nödvändigt att vaccineras. Det är mer eller mindre strategin.

 

Det är förutom de problem som vaccinet genererar, va? Det är inte användbart för vad de säger och det är inte säkert eftersom du kan se att det genererar tromber . Vi vet inte ens hur många som påverkas eftersom informationen döljs.

 

Det är bara de kollegor som kan prata eller våga prata. Och det finns många fall av tromber som inte deklareras och hålls tysta och det finns ingen möjlighet att avslöja detta. 

 

Antalet personer som påverkas negativt av vaccinet är mycket högre än det verkar , och dessutom dyker det upp magnetiska armar och myndigheterna vill inte ge förklaringar.

Om vaccinet inte är effektivt för vad de säger och om det inte är säkert, eftersom det har vissa saker som är skandalöst oroande, är det uppenbarligen att vi stoppar vaccinationskampanjen omedelbart.

 

Och det är därför La Quinta Columas uppgift är att förklara för dig exakt varför detta måste stoppas. Inte bara på grund av vad jag just förklarade här, som är kristallklart, utan också för att vi vet att vaccinet innehåller väldigt konstiga saker. 

 

Poängen är att inte vänta på ett positivt svar från myndigheterna. Nej. Poängen är att människor känner till det på alla nivåer, och ju mer du rör dig fördömande, bildar föreningar, på jobbet, men naturligtvis med din rapport, så mycket bättre.

 

Det vill säga, för tillfället, låt så många människor som möjligt veta om denna information eftersom vi är och du räddar liv. Glöm inte det. Och med Guds hjälp kan vi kanske rädda mänskligheten genom det vi gör. Så utmaningen är mycket viktig, det är inget skämt och det påverkar var och en av er personligen .

Slut citat, källa till ovan citerat

https://www.orwell.city/2021/07/5G-and-COVID-waves.html

 

 

 

Se videon producerad av/med Öystein Rönne och sprid vidare i alla dina nätverk, producerad 2021-07-06, citat

Vad innehåller vaccinet – del 1

Detta är en riktig BOMB! Nedan två länkar till två artiklar från samma källa som avslöjar den skrämmande sanningen om vad de s.k. vaccinen innehåller. Läs de i turordning. Den daterad 3 juli är den första. För att få svensktextning: högerklicka på texten och markera ”översätt till svenska” så får ni svensk text. Själv kopierade jag den svenska texten, klistrade in i ett word-dokument, och skrev ut allt. Lättare att läsa då tycker jag. Här är iaf länkarna:
https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide.html
https://www.orwell.city/2021/07/COMUSAV-CONUVIVE.html

LÄS NOGA, GÄRNA FLERA GGR. DETTA ÄR DYNAMIT!!

Slut citat, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vjhhv1-ystein-rnne-131-vad-innehller-vaccinet-del-1.html

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)      SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu