• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 136

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 136

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 136

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

Björn Hammarskjöld delger i skrivelse av 2021-07-07 bl.a. följande, citat

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Det saknas en sådan etisk prövning och än mindre finns ett beslut att tillåta att injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning.

 

Då har Överklagandenämnden för etikprövning att till åklagare överlämna anmälan om misstänkt brott mot Etikprövningslagen med flera lagar om ONEP ska följa Regeringsformen 1 kapitlet 1 och 9 §§.

 

Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.

Slut citat

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-07-08

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

Vad väntar riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och alla anställda på inom Åklagarmyndigheten i Sverige, är det dags att göra rätt och säkerställa att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställer att riksdagens alla ledamöter informeras och upplyses av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh. Särskilt då utifrån detta massutskick och tidigare massutskick.

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs dagens massutskick mycket nogsamt och vänligen återkoppla mycket skyndsamt i ett BESLUT, fullständigt motiverat och fullständigt fullt följbart, därtill fullt förståeligt för alla nationen Sveriges medborgare, eftersom beslutet skall delges nationen Sveriges alla medborgare i kommande massutskick, och beslutet ska dessutom vara med besvärshänvisning.

 

Vänligen bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh säkerställ opartisk, saklig, objektiv och rättssäker handläggning mycket skyndsamt utifrån vad som nu blir allmänt känt i detta massutskick;

 

 

 

 

Vad som bl.a. framkommer i skrivelsen av 2021-07-07 från Björn Hammarskjöld citerar lösryckta delar, hela skrivelsen finner du längre ner i detta massutskick, citat

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Det saknas en sådan etisk prövning och än mindre finns ett beslut att tillåta att injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning.

Då har Överklagandenämnden för etikprövning att till åklagare överlämna anmälan om misstänkt brott mot Etikprövningslagen med flera lagar om ONEP ska följa Regeringsformen 1 kapitlet 1 och 9 §§.

Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.

Slut citat

 

 

 

 

Björn Hammarskjöld delger Överklagandenämnden för etikprövning och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning skrivelse av 2021-07-07, läs mycket nogsamt och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citat

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 7 juli 2021 19:43
Till: [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Etikprövning av Covid-19 synes saknas

 

Tjänare Överklagandenämnden för etikprövning (ONEP) och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF)!

ONEP [email protected] och NPOF [email protected]

Till Registrator: Begär skyndsamt dagboksblad i ärendet att skickas via e-post

Jag funderar.

Hur har det blivit så här?

Vem har satt igång experimentella injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?
Utan etiskt tillstånd.?

Injektionerna med artfrämmande genetiskt material som påstås ges för att hindra spridning av Covid-19 har börjat sedan 2020-12-28 i Sverige. Utan etiskt tillstånd.

 

Men vem har beslutat att sjukvården ska injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning? Utan etiskt tillstånd!

Eftersom det är ett experimentellt preparat som påstås ges enligt Helsingforsdeklarationen på grund av en vanlig bonnförkylning som inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa så måste det begäras ett etiskt tillstånd enligt den svenska Etikprövningslagen, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Så jag frågade på Etikprövningsmyndigheten vilka som har fått etiskt tillstånd att injicera främmande genetiskt material i enlighet med Etikprövningslagen.

 

Det saknas en sådan etisk prövning och än mindre finns ett beslut att tillåta att injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning.

Jag älskar registratorerna på Etikprövningsmyndigheten! De är utmärkta förebilder för den gamla tidens ämbetspersoner! De som alltid gjorde rätt, alltid tog till vara den enskilda människans rättigheter och alltid följde lag! Dessutom är de självständigt tänkande individer som verkar göra allt för att hjälpa den lilla enskilda människan!

De har snabbt och effektivt gett ut en lista på samtliga etikprövningar som är gjorda angående Covid-19 någonstans i ansökan. Det blev sammanlagt 925 poster från och med 2019-01-02.

Jag har gått igenom listan på alla 925 etikansökningarna rörande Covid-19.

Vad jag finner är att ordet ”Comirnarty” är explicit nämnt två gånger i posterna med radnummer 618 och 705.

 

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Jaha, här har vi ett antal läkemedelsföretag som till synes ogenerat och utan stöd i lag kränger injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra till den svenska staten som glatt verkar delar ut sagda preparat till de 21 regionerna som till synes lika ogenerat prackar på de omisstänksamma invånarna en injektion med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen (6:1), grundlagen (RF1:1, 1:9, 2:5, 2:6), EU-rätten och Etikprövningslagen samt Lag (2014:406).

Jag har gått igenom alla de underbara listorna från Etikprövningsmyndigheten och finner att Folkhälsomyndigheten har en hemsida med rubriken Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19? 1 Se bilaga med samma rubrik.

 

Här framgår det att det är minst femtio (50) olika myndigheter inblandade med regeringen i toppen.

Det är det perfekta upplägget för att alla påstås ha ett kollektivt ansvar men i realiteten skulle ingen kunna lagföras för misstänkt brott mot lag, förslagsvis tjänstefel (BrB 20:1) eller Lag (2014:406).

Eftersom det är myndighetsutövning mot enskild så blir ett brott som anses som lindrigt och därmed straffritt blir det brott enligt normalgraden.

Grundlagsbrott, som brott mot RF 1 kapitlet 9 §, anses vara svårare än brott mot administrativ lag, då måste man uppgradera brottet till grovt tjänstefel.

 

Eftersom det även är ett brott mot EU-rätten måste brottet uppgraderas till synnerligen grovt tjänstefel och troligen även synnerligen grovt brott mot Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15och 16 §§ att till någon del medverka till att en person injiceras med med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen och EU-rätten och Etikprövningslagen jämte Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Till detta kommer att injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra synes innehålla någon form av oredovisat magnetiskt material.

Detta till synes oredovisade magnetiska material kan bestå av hydrogel spetsat med trevärda järnjoner (Fe (III)) 2.

Det till synes oredovisade magnetiska materialet kan också bestå av grafenoxid som också har magnetiska egenskaper 3.

Dessa metoder finns publicerade i ett otal vetenskapliga artiklar som med lätthet kan återfinnas via PubMed, en av de stora databaserna där de flesta vetenskapliga artiklar kan återfinnas.

Inte heller dessa till synes oredovisade magnetiska tillsatser synes ha genomgått en etisk prövning.

Vid genomgång av listor med 925 etikprövningar rörande Covid-19 finns följande att beakta.

Det finns sammanlagt sex etikprövningsansökningar från Folkhälsomyndigheten men de rör inte injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Socialstyrelsen finns inte nämnt bland sökande.

Läkemedelsverket har två registerstudier om vaccinuppföljning med radnummer 554 och 742 från 2020-12-14 respektive 2021-04-19.

Socialdepartementet saknas, liksom regeringen, MSB, Arbetsmiljöverket, 1177, länsstyrelserna, samtliga måste anses som förmän till regionernas förmän som misstänks gett sjukvårdsarbetare i uppdrag att ge injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra .

SBU har en ansökan på radnummer 671 med ansökningsdag 2021-02-25 om långtidscovid.

I övrigt finns regioner och universitet som sökt etiskt tillstånd för ett brett spektrum av olika forskningsidéer rörande Covid-19.

 

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Jag har sett ett antal videos på Internet där magneter fastnar över injektionsstället.

Jag har träffat personer som hävdar att magneter fastnar över injektionsstället.

Jag har själv testat på en person och funnit att en vanlig kylskåpsmagnet fastnar över injektionsstället i minst 24 h efter injektionen.

Allt detta talar för att Comirnaty synes innehålla oredovisat magnetiskt material.

Att använda så kallade hydrogeler med trevärda järnjoner (Fe (III)) finns många vetenskapliga artiklar i PubMed. Hydogeler med Fe(III) används för att bland annat föra injicerat genetiskt material till exempelvis levern för att kunna bygga ny levervävnad 4. Det går också att använda grafenoxid (GO) som också är magnetiskt 5

 

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Men chefläkare Robert Kristiansson i Region Uppsala vägrar att ge tillstånd att någon oberoende person eller organisation över huvud taget får testa med sterilitetsbevarande icke destruktiv metod med magnet om injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra innehåller magnetiskt material.

 

Denna vägran till oberoende test innebär att det synes vara ett erkänt sakförhållande att preparaten med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra utan ytterligare bevisning innehåller magnetiskt material.

Sammanfattningsvis synes det saknas ansökningar om etikprövning av injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Enligt Läkartidningen 6 står det ”Överklagandenämnden för etikprövning åtalsanmälde den aktuella studien till Åklagarmyndigheten efter att ha kommit fram till att den bedrivits i strid med etikprövningslagen”

 

Då har Överklagandenämnden för etikprövning att till åklagare överlämna anmälan om misstänkt brott mot Etikprövningslagen med flera lagar om ONEP ska följa Regeringsformen 1 kapitlet 1 och 9 §§.

Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.

 

Jag begär att Överklagandenämnden för etikprövning och/eller Nämnden för prövning av oredlighet i forskning enligt etikprövningslagen skyndsamt fattar beslut att all injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat omedelbart och skyndsamt upphör i Sverige på grund av att preparaten synes sakna tillstånd enligt Etikprövningslagen. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.

 

Jag begär att Överklagandenämnden för etikprövning och/eller Nämnden för prövning av oredlighet i forskning enligt etikprövningslagen och andra lagar skyndsamt fattar beslut att till riksåklagare Petra Lundh eller annan behörig inom Åklagarmyndigheten anmäla samtliga de personer som misstänks utfört injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat på grund av att preparaten synes sakna tillstånd enligt Etikprövningslagen. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.

 

Jag begär att Överklagandenämnden för etikprövning och/eller Nämnden för prövning av oredlighet i forskning enligt etikprövningslagen skyndsamt fattar beslut att till riksåklagare Petra Lundh eller annan behörig inom Åklagarmyndigheten anmäla samtliga de förmän till varje enskild person som misstänks utfört injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat. Dessa förmän ska lagföras på grund av misstanke om brott enligt Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog

070-385 09 33

20210707

Folkhälsomyndighetens information om Bilaga

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Lyssna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

I Sverige arbetar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, t.ex. vilka som ska erbjudas vaccin först, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna.

Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med att få fram godkända vacciner mot covid-19.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid- 19 för att vid behov kunna stödja regionerna.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Regionerna

När det finns ett godkänt vaccin är det regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Mer information hos 1177

Information om vad som gäller för dig i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden, hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevakar och bedömer konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, samt möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via krisinformation.se.

Läs mer på MSB:s webbplats

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för föreskrifter för biologisk agens och smittämnen i arbetsmiljön och har tillsynsansvar vad gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.

Läs mer

Läs om roller och ansvar vid en pandemi på sidan 10 i kunskapsunderlaget ”Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag”.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Läs mer på 1177.se

Uppdaterat: 2021-01-26

Skriv ut

 

1https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

2Jie ChenXicheng Wang , Hua Ye  et al, Fe (III)@TA@IGF-2 microspheres loaded hydrogel for liver injury treatment Int J Biol Macromol . 2020 Sep 15;159:183-193. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.206.

3Jing Chen, Juan Leng, Xiai Yang, Enhanced Performance of Magnetic Graphene Oxide-Immobilized Laccase and Its Application for the Decolorization of Dyes Molecules. 2017 Feb; 22(2): 221.
Published online 2017 Feb 1. doi: 10.3390/molecules22020221

4Jie ChenXicheng Wang , Hua Ye  et al, Fe (III)@TA@IGF-2 microspheres loaded hydrogel for liver injury treatment Int J Biol Macromol . 2020 Sep 15;159:183-193. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.206.

5Jing Chen, Juan Leng, Xiai Yang, Enhanced Performance of Magnetic Graphene Oxide-Immobilized Laccase and Its Application for the Decolorization of Dyes Molecules. 2017 Feb; 22(2): 221.

Published online 2017 Feb 1. doi: 10.3390/molecules22020221

6Karin Trysell, Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie, Läkartidningen https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/09/forundersokning-inleds-mot-forskare-bakom-antikroppsstudie/

Slut citat

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Publicerat 2021-07-07 Läs artikeln, går att maskin översätta till svenska, texten på engelska, se videon, som är på engelska, men hela innehållet av vad som sägs finns i texten på sidan, läs, se och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur texten, citat

THE ACTUAL CONTENTS INSIDE PFIZER VIALS EXPOSED!

“It is most definitely a poison.”

Dr Jane Ruby joins Stew Peters to discuss a scientific report that just came out from the University of Almería School of Engineering in Spain entitled, “Graphene Oxide Detection in Aqueous Suspension: Observational Study in Optical and Electron Microscopy”, where it was found that each dose of the Pfizer shot “was found to contain 6 ng of RNA and 747 ng of graphene oxide, which is 99.103% of the medication.

Dr Ruby draws our attention to a 2016 study, “Toxicity of graphene-family nanoparticles [GFNs]: a general review of the origins and mechanisms”, which found, “Several typical mechanisms underlying GFN toxicity have been revealed, for instance, physical destruction, oxidative stress, DNA damage, inflammatory response, apoptosis, autophagy, and necrosis.”

She says, “These graphene sheets that investigators found in the Pfizer vial, when they get into your system and when they start to penetrate your cells – which they have a lipid nanoparticle that pushes them into your cells – you get oxidative stress…

“It destroys literally everything inside the cell. It explodes the mitochondria. It creates a situation where the body is on a 10-Alarm fire truck and inflammation, cytokines, chemokines. This incredibly violent…inflammatory storm comes in and it has particular affinity for creating acute inflammation of the lungs, it creates an inflammatory storm in cardiac tissue and in brain tissue.

“Stew, this is going to tie directly to strokes, to the heart attacks – and we’re giving this to pregnant mothers and babies? This is really something everybody’s gotta start paying attention to.”

Stew asks her if graphene oxide is a poison and she responds, “It is most definitely a poison.”

Stew says, “Spanish researchers have found that over 99% of the Pfizer vaccine is graphene oxide, is that right?”

“That’s right. Stew, there’s no other reason for this to be in there except to murder people…If the rest of the companies that are pushing these jabs, all four of the companies in the US are filled with 99% of this toxic industrial chemical, I don’t know what to say to you but everybody better shut everything down right now. This is really dangerous.”

Stew replies, “This is horrific. I get chills listening to this. I don’t know why the media’s not picking any of this up. They’re in on it. They want you dead. They’re part of the murder plot…

“OK, let me ask you question. Aside from pre-meditated murder, what might be another motivation for one to fill another person’s body, their entire make-up with this graphene oxide? What else does this stuff do, other than poison and kill people?”

She responds, “The only other explanation I could come up with, as a scientist, myself is that this is a mass-uninformed, without-consent global experiment, because they’ve never been able to get this into humans on an experimental basis.”

Stew asks, “When they authorized this for emergency use, the efficacy was broadcast everywhere – fake, false lies, complete lies – they said that this thing killed the coronavirus, known as COVID-19, 98.6% success rate, whatever – how can they prove that? Was that just a lie? Did they just make up an arbitrary number? Is that documented anywhere? Does thing really delete or combat the SARS-CoV-2 virus?”

She replies, “Stew, I’m going to go back to the beginning. The PCR test is a fraud perpetrated by Christian Drosten and Olfert Landt. The coronavirus SARS-CoV-2 has never been isolated, its protein sequences have never been demonstrated or validated, no one can prove to us that it ever really existed.

Se videon, läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://forbiddenknowledgetv.net/the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed/

 

 

 

Publicerat 2021-07-07 Se videon om verkligheten, censuren av fakta från sakkunniga om

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, som generellt och systematiskt skadar och

dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Stew Peters was joined by Dr. Sherri Tenpenny, and the conversation was an absolute revelation of exactly what’s happening with the so-called ‘vaccines’.

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.brighteon.com/7e3250b6-4a27-4af2-b0b9-1d49bb163320

 

 

OBS Använd denna länk när Du sprider vidare på sociala medier

som censurerar Brighteon länkar

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/07/dr-sherri-tenpenny-goes-full-truth-with-explosive-based-fact-spew-on-stew-peters-show/

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu