• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 148

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 148

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 148

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Mike Adams delger 2021-07-19 om ”vaccinerna”/biovapnen med grafenoxid

If this is what’s happening, it means global governments might be able to control the vaccinated masses by broadcasting signals from 5G cell towers.

 

Dr. José Luis Sevillano delger 2021-07-19 om ”vaccinerna”/biovapnen med grafenoxid

This could well explain why, without 5G antennas being turned on yet, many people haven’t tolerated the graphene that’s located in the aforementioned areas. 

 

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPEN DÖDAR

BIOVAPEN DÖDAR — Lawyer files lawsuit against US government for 45,000 vaccine deaths.

 

Advokat stämmer amerikanska staten för 45000 dödsfall 3 dagar efter vaccinering.

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-20

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

Björn Hammarskjöld delger Läkemedelsverkets generaldirektör en skrivelse som DU får del av, skrivelsen är av datum 2021-07-19, läs och sprid vidare, citat

Comirnaty magnetiskt?

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Date: mån 19 juli 2021 kl 16:41
Subject: Re: 4.1.2-2021-051147 Sv: Comirnaty magnetiskt?
To: Registrator <[email protected]>
Cc: <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>

 

Tjänare Läkemedelsverket!

Jag begär nu svar från GD Björn Eriksson eftersom det svar jag fått av Läkemedelsverket upplysningen inte synes stämma med lag..

 

1. Första meningen: ”Vi har inte möjlighet att göra testet med dig.”

Det handlar inte om möjligheter, det finns alltid möjligheter att vi gemensamt gör ett icke förstörande test. Här synes det handla om vilja och förmåga som uppenbarligen synes saknas hos en statlig myndighet i strid med Förvaltningslagen (2017:900) (FL) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 och eventuellt flera §§.

Detta innebär att den anonyma personen vid Läkemedelsverket upplysningen då synes ha brutit mot de lagar som jag räknar upp ovan. Då är det Läkemedelsverkets GD Björn Eriksson som har ansvaret att motbevisa mina uppgifter, annars är mina uppgifter erkända sakförhållanden som utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för myndighets (inklusive Läkemedelsverkets och domstols) beslut.

Då Läkemedelsverket synes ha brutit mot FL enligt ovan synes det vara brott mot Brottsbalkens 10:5 trolöshet mot huvudman och 20:1 tjänstefel.

Svaret utgör myndighetsutövning mot enskild vilket anses vara graverande och ökar straffskalan ett steg uppåt.

Det synes också vara brott mot Regeringsformens 1 kapitel 1 § 3 st samt 9 § samma lag.

Då grundlag går före lag (RF 11:14 och 12:10) anses brott mot grundlag vara allvarligare än brott mot förvaltningslag, måste brotten mot BrB 10:5 trolöshet mot huvudman och 20:1 tjänstefel bedömas som grova brott.

Enligt RF 11:14 och 12:10 strider dessa brott mot EU-rätten varför straffskalan hoppar upp ytterligare ett steg till synnerligen grova brott.

Läkemedelsverket kan läka skadan för den enskilde genom att vi tillsammans genomför de enkla och noninvasiva försöken senast 2021-07-22.

 

2. Andra meningen: ”Vaccinet Comirnaty innehåller inget som är magnetiskt och har inte några magnetiska egenskaper. ”

Varifrån kommer dessa Läkemedelsverkets uppgifter och när har dessa uppgifter uppdaterats senast?

Problemet är att det finns många fallbeskrivningar om att Comirnaty innehåller magnetiskt material och att jag har själv funnit magnetisk aktivitet hos två individer men bara över injektionsstället.

Bara en enda sådan uppgift måste få Läkemedelsverket att, som myndighet som ska skydda befolkningen, agera omedelbart och få Läkemedelsverket att genomföra omedelbara undersökningar av injektionsmaterialet.

Fortfarande har Läkemedelsverket att följa lag enligt ovan.

Läkemedelsverket kan läka skadan för den enskilde genom att vi tillsammans genomför de enkla och noninvasiva försöken senast 2021-07-22.

 

3. Tredje meningen: ”De innehåller inga metaller.”

Även här har Läkemedelsverket bevisbördan.

Som gammal kemist utbildad under förra millenniet så blir jag konfunderad. Comirnaty påstås inte innehålla metaller. Men det synes innehåller metalljoner som 8 g natriumjoner och nästan 14 g kaliumjoner per dL injektionsvätska. Det är en 47 %ig lösning av NaCl och KCl som salter.

 

Järn(III)-joner är genomskinliga men har magnetiska egenskaper.

Kol (grafen(oxid)) är en ickemetall med unika magnetiska, optiska, mekaniska och elektriska egenskaper.

 

4. Fjärde meningen: ”Vaccinet har genomgått alla de tester som krävs och är granskat av specialister och inspektörer inom de berörda områdena.”

Intressant att inga kravspecifikationer bifogas. Alltså är påståendet inte kontrollerbart.

De påstådda granskarna måste namnges, återigen till synes för att den enskilde ska kunna granska granskarna.

De berörda områdena är inte angivna, återigen för att den enskilde ska kunna granska de berörda områdena.

Därmed synes Läkemedelsverket återigen begå synnerligen grova brott mot enskild, FL, RF, EU-rätten enligt ovan.

 

5. Femte meningen: ”Så man kan lita på innehållsförteckningen.”

Ännu ett löst påstående utan några som helst bevis varför ”man kan lita på innehållsförteckningen”

Om det nu finns annat material/ämnen i flaskorna för injektion än som uppges i innehållsdeklarationen så är innehållsdeklarationen en urkundsförfalskning.

Om det kommer indikationer om att injektionsmaterialet skulle kunna innehålla ej deklarerade ämnen så måste Läkemedelsverket själva eller i samarbete med andra och oberoende samarbetspartners självfallet göra en leveranskontroll och analys av innehållet. Det är något som varje seriös köpare gör för attt säkerställa att levererad vara överensstämmer med beställd vara. Se på IKEA. De gör alltid en leveranskontroll och om den levererade varan inte stämmer med överenskommen var så går varan i retur till leverantören. Om, som ett exempel, ett köksskåp inte är 600 mm brett utan 601 mm brett så bygger dessa fel på så att stommen blir 11 mm längre än beställd bänkskiva. Vi fick en ny förlängd bänkskiva.

 

Nu finns det klara indikationer om att Comirnaty synes innehålla fler ämnen än deklarerat i innehållsförteckningen.

A. Magnetiskt material som enligt artiklar upptagna i PubMed kan bestå av

1. Fe(III) i hydrogel. Används redan kliniskt sedan 2015
2. Grafenoxid. Detta material kan användas i vacciner enligt artiklar upptagna i PubMed

B. UV-fluorescens. Det lär räcka med en vanlig UV-strålande ficklampa för att det ska framträda en fluorescens över injektionsstället.

 

6. Mening 6: ”Läkemedelsinspektörer från de europeiska Läkemedelsmyndigheterna genomför kontinuerligt inspektioner av tillverkare av läkemedel för att kontrollera att de lever upp till kvalitetskraven, inspektörerna har även möjlighet att ta prover för analys om något är misstänkt.”

Tack för informationen om att läkemedelsinspektörer genomför kontinuerligt inspektioner av tillverkare av läkemedel.

Men det står ingenting om att dessa inspektörer kontrollerar innehållet i injektionsflaskorna.

Varför tar inte inspektörerna prover för analys? Det måste ingå i leveranskontrollen att jämföra innehållet i flaskorna med innehållet i innehållsdeklarationen.

 

Läkemedelverket är nu delgivet information om att det kan finnas ej godkänt material i Comirnaty.

 

Jag begär att Läkemedelsverket omedelbart måtte besluta att de injektioner som sker från och med idag ska betraktas som injicering av icke godkänt läkemedel och samtliga injektioner måste omedelbart och skyndsamt upphöra till dess Läkemedelsverket säkerställt att det saknas icke godkända ingredienser oavsett koncentration, jämför med dopingprovtagning för idrottare.

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

FULLSKALIGT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE — VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OCH PÅGÅENDE DEPOPULATIONS AGENDA /FOLKMORDS AGENDA

 

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen säkerställer systematisk och generell DÖDAR VERKSAMHET mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddar uppenbart denna DÖDAR VERKSAMHET MOT MÄNSKLIGHETEN!

 

2021-07-19 sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Law Suit 2021 07 19 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ALABAMA

Läs den bifogade pdf filen Law Suit 2021 07 19 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ALABAMA

Finns även publicerad här, om DU vill sprida vidare på Sociala medier

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/20/law-suit-2021-07-19-in-the-united-states-district-court-for-the-northern-district-of-alabama/

 

 

Publicerat 2021-07-20

“A computer programmer at the CDC has sworn a statement that there are at least 45,000 actual VAERS COvid 19 vaccine Deaths.
This is in a federal court filing in Alabama which is attached.”

https://t.me/RealGenFlynn/389

Läs den bifogade pdf filen Law Suit 2021 07 19 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ALABAMA och nedan följande publicerat 2021-07-19

 

 

Publicerat 2021-07-19 verkligheten och sanningen om ”vaccinerna”/biovapnen som systematiskt och generellt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, nu i fokus USA. Brott Mot Mänskligheten att använda biovapen/”vaccinerna” och därmed bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

BIOVAPEN DÖDAR — Lawyer files lawsuit against US government for 45,000 vaccine deaths.

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/19/2021-07-19-lawyer-files-lawsuit-against-us-government-for-45000-vaccine-deaths/

 

 

2021-07-19

Advokat stämmer amerikanska staten för 45000 dödsfall 3 dagar efter vaccinering.

Advokaten Thomas Renz ska ha stämt amerikanska staten för 45 000 dödsfall inom 3 dagar efter vaccinering. Den är baserad på en expert, visselblåsare som han i nuläget inte vill namnge. Uppgiften stämmer med data från amerikanska VAERS.

https://www.palbergstrom.com/news/2021-07-19/advokat-stammer-amerikanska-staten-for-45000-dodsfall-3-dagar-efter-vaccinering

 

BREAKING! Confirmed 45,000 people have died from the COVID Vaccine within 3 days and they have covered it up

https://www.brighteon.com/7884d6bf-d252-46e4-bf00-49dadd5a8b07

 

 

YTTERLIGARE MERA AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Och såklart av synnerligen mycket stort intresse för myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKELAR/LÄS MYCKET NOGSAMT OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Publicerat 2021-07-19, läs mycket nogsamt, sprid vidare i alla dina nätverk, se videon, lyssna på podden med Mike Adams, och förstå sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”/biovapnen som systematiskt och generellt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, du kan själv maskinöversätta texten till svenska på sidan, citat

Graphene-based “neuromodulation” technology is REAL: Press release from INBRAIN Neuroelectronics describes brain controlling biocircuits using AI-powered graphene

With an increasing number of people becoming aware of graphene oxide being identified in covid vaccines, a company called INBRAIN Neuroelectronics demonstrates that graphene-based “neuromodulation” technology using AI-powered neuroelectronics is very real.

A March 30th, 2021 press release published by BusinessWire.com reveals the story:

INBRAIN Neuroelectronics Secures $17 Million in Series A Funding for First AI-Powered Graphene-Brain Interface

Funding enables company to advance first-in-human studies for its flagship product, a less-invasive neuromodulation device for treating neurological conditions using artificial intelligence and graphene electrodes

To be clear, we are not in any way claiming that INBRAIN is involved in covid vaccines. Rather, they state their technology is being used, “for treating epilepsy and Parkinson’s disease.” The point of covering INBRAIN is to reveal that brain-controlling “biocircuits” based on graphene are, in fact, a very real technology.

So-called “fact-checkers” — which are nothing more than disinformation propaganda pushers — routinely claim that graphene isn’t found in vaccines and that graphene biocircuits are a conspiracy theory. INBRAIN Neuroelectronics shows that the fact checkers are lying.

In fact, as INBRAIN says in their own press release, they are, “aiming to establish the safety of graphene as the new standard of care for neurotechnology devices.”

They also describe graphene biocircuits as a kind of platform that can be upgraded:

Less invasive and more intelligent neuroelectronic technologies like ours could provide safer therapies that are upgradable and adaptive in real time…

If that sounds familiar, it’s probably because Moderna, creator of the mRNA covid vaccine, has described its technology as an “operating system” that can be updated and reprogrammed at any time, also.

At the INBRAIN Neuroelectronics website, the company describes itself thusly:

We are scientists, doctors, techies and humanity lovers, with the mission of building neuroelectronic interfaces to cure brain disorders. We use GRAPHENE, the thinnest material known to man to build the new generation of neural interfaces for brain restoration to help patients around the world.

It also quites Prof. A. Fasano, saying, “Graphene is the next big thing in bioengineering materials, which are pillar components to the next gen of electrotherapies in the steadily growing field of neuromodulation.”

The company highlights its technology as being able to “read” a person’s brain, detect specific neurological patterns, and then control that person’s neurology to alter their brain function. In their own words:

Our graphene-brain interfaces have the capability of reading at a resolution never seen before, as well as detecting therapy-specific biomarkers and triggering highly focal adaptive neuromodulation for increased outcomes in personalised neurological therapies.

Graphene is further described as, “Thinnest known material to perfectly adapt stimulation to targeted brain anatomy.”

Anyone saying that graphene isn’t being used to control human neurology is either wildly ignorant of the state of modern neuroscience or is deliberately lying to you.

To clarify yet again, we are not stating that INBRAIN Neuroelectronics is engaged in any sort of nefarious agenda, nor that they are involved in covid vaccines. As with every technology, graphene-based biocircuits can be used for both good or evil, depending on the ethics and motivations of those who control the technology. There are no doubt very positive applications for this tech, but as with most technologies that were once touted as empowering humanity — television, vaccines, the internet, nuclear power, robotics, etc. — they all end up in the hands of lunatic, genocidal globalists who wield them as weapons against humanity.

In other words, there is no technology that madmen won’t exploit to enslave humanity and increase their own power and control. Graphene biocircuits give power-hungry lunatics direct access to your brain, and according to many analysts (see below), vaccines provide the excuse to inject human victims with graphene-based substances that self-assemble into biocircuits in the human brain.

CLAIM: Covid vaccines contain high levels of graphene oxide, which is self-assembled into biocircuits by harvesting elements (such as iron) from human blood

As reported by Orwell.city, a group called La Quinta Columna has analyzed covid vaccines and has found that 98% to 99% of the non-liquid mass in the vaccine appears to be graphene oxide. Ricardo Delgado, speaking for La Quinta Columna, says:

A phenomenon that for a long time was denied, but today has been already proved. There are millions of videos of people going around the world.  Videos about this phenomenon of, let’s call it ‘pseudo-magnetism acquired after inoculation’, but it can also be acquired through other ways.  So, once we conducted that basic epidemiological study, we started to wonder what materials or nanomaterials can cause magnetism in the body. And not only magnetism, but that could act as energy capacitors, because I have also measured in a multimeter an important charge…

This is a phenomenon of electromagnetic induction in the metal that adheres near the inoculation area.  In addition, we have found that the magnetism then moves towards the head. And this is very important.  Surely for the purpose they may seek.  In addition, a potential difference is measured with a multimeter: the person becomes a superconductor.  That is, it emits and receives signals.  And when we found the materials that can cause this type of alterations in the body, we began to talk about graphene.  We suspected it was graphene oxide since it had all the characteristics that magnetized people expressed after inoculation.

Graphene is toxic, it is a chemical, a toxic chemical agent.  Introduced in the organism in large quantities, it causes thrombi. It causes blood clots.  We have all the scientific articles to back it up. It causes post inflammatory syndrome, it causes alteration of the immune system.  And when the redox balance is broken, in the sense that there is less of the body’s own reserve glutathione  than an introduced toxicant such as graphene oxide, it generates a collapse of the immune system and a cytokine storm.  In other words, something very similar to the fashionable disease, isn’t it?

See the video here:

Brighteon.com/eaff4c87-eb1d-4abd-9f6e-6edeebe6fe59

Delgado goes on to state:

And given that all the people who are inoculated with the Pfizer vaccine, which was the one we sent for analysis,  as well as Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Janssen, Sinovac, and all types of vaccines acquire magnetic properties,  we suspect with many indications that they all contain more or less doses of graphene, of graphene oxide.

…we know that precisely N-acetylcysteine or glutathione itself degrades graphene oxide.  That is why we think that we probably hit directly on the causative or etiological agent of the disease.

In today’s Situation Update podcast, I cover more details of this exotic nanotechnology, including “self-assembling” graphene biocircuit nanostructures, and how these may be building an antenna to receive commands or instructions from external electromagnetic fields.

 

If this is what’s happening, it means global governments might be able to control the vaccinated masses by broadcasting signals from 5G cell towers.

Although it sounds like science fiction, this technology has already been proven in experiments with mice, involving both SPIONs (Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles) for targeted tissue drug delivery as well as “magneto” proteins that achieve neuromodulation (brain control).

In today’s podcast, I also discuss Elon Musk’s underground tunnels and underground cities / bases, as well as why I think globalists have knowledge of an extinction-level event that threatens the very survival of human civilization. Full details here:

Brighteon.com/378b3154-6cb8-4a59-97f1-ffbfe25d863e

Slut citat. Källa till ovan citerat

https://www.afinalwarning.com/536931.html

 

 

Publicerat 2021-07-20 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

63% Of Those Who Died Of Delta Variant WERE VAXXED & 47% Of All New Covid-19 Cases ALSO VAXXED!!!

 

The stats speak for themselves, if you want to “trust the science” (which is the most unscientific thing you can say) than you can’t ignore this! A new study shows that of those who died of the Delta variant in England, 63.4% of them had been vaccinated for Covid-19(84) and according to a symptoms tracking app in Britain, vaccinated people now make up 47% of all new Covid cases!

In this video Dan Dicks of Press For Truth looks at some of the latest numbers that seem to suggest that getting the vaccine is not only pointless but also the risks associated with it far outweigh the risks associated with Covid-19(84) which has a 99.97% recovery rate!

https://odysee.com/@PressForTruth:4/Vaxxed-Dying-of-Delta:7?src=embed

 

 

Publicerat 2021-07-19, sprid vidare, se videon, maskinöversätt på sidan, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, citat

La Quinta Columna on the magnetocaloric effect in reduced graphene oxide

It’s a fact that many vaccinated people express pseudo-magnetism after being inoculated, but there are also cases of people who haven’t taken the shot and that express pseudo-magnetic properties.

The reasons behind this are varied. From the use of masks with graphene, PCR tests, and exposure to graphene in some way that hasn’t yet been determined yet.

There are other curious cases, such as those people who express pseudo-magnetism only under certain temperature-dependent conditions.

La Quinta Columna explains in the following video that Orwell City has brought to you in English the magnetocaloric effect in graphene oxide.

 

Dr. José Luis Sevillano: Something important here is the so-called ”magnetocaloric effect” of these graphene oxide particles. An effect that some people who are used to working with it have already told me about, and which consists in the fact that you are not magnetic at a certain temperature and you are magnetic with heat

This also makes us think about the places where graphene oxide ‘goes crazy’ and does a lot of damage to the bodyIf we do an infrared scan to see what the human body temperature is, we’re going to realize that it’ll be higher in three specific places: the abdomen, the chest, and the head. That’s to say, in the thorax, the trunk, and the head are the zones where the temperature is higher.

This could well explain why, without 5G antennas being turned on yet, many people haven’t tolerated the graphene that’s located in the aforementioned areas. 

Graphene may have been stimulated before the antennas subjected it to electro-frequency excitation. And that’s what I was getting at concerning this doctor.

Slut citat

https://www.orwell.city/2021/07/magnetocaloric-effect.html

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu