• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 163

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 163

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Bifogade pdf filer till denna skrivelser enligt följande

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/Albania-Pfizer.pdf

Albania-Pfizer

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/Genvacciner-%E2%80%93-%C3%96ppet-brev-till-Johan-Carlson-och-Stefan-L%C3%B6fven.pdf

Genvacciner – Öppet brev till Johan Carlson och Stefan Löfven

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 163

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

 

BEGÄRAN OM AVBRYTANDE AV COVID-19 INJEKTIONERNA

Björn Hammarskjöld har delgivit skrivelser till Läkemedelsverket med flera av datum 2021-08-03, Åklagarmyndigheten i Sveriges alla anställda delgives och får genom myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fullständig insyn i dessa skrivelser…

 

 

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-04

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

BEGÄRAN OM AVBRYTANDE AV COVID-19 INJEKTIONERNA

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh läs mycket nogsamt om vad Björn Hammarskjöld delgivit i skrivelser av 2021-08-03, bl.a. om begäran om avbrytande av Covid-19- injektionerna

 

 

Björn Hammarskjöld har delgivit skrivelser till Läkemedelsverket med flera av datum 2021-08-03, Åklagarmyndigheten i Sveriges alla anställda delgives och får genom myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fullständig insyn i dessa skrivelser, citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 3 augusti 2021 18:54
Till: Registrator <[email protected]>; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Re: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

 

Tjänare Läkemedelsverket!

Registrator: Jag begär att denna skrivelse diarieförs i laga ordning och att jag skyndsamt tillställs dagboksblad i ärendet.
Ber att få erinra om att senaste skyndsamma begäran om dagboksblad ännu ej har levererats ännu en vecka senare. Jämför JO:s beslut om skyndsamhet.

Tack för ert svar.

Det gläder mig att Läkemedelsverkets verksjurist har besvarat mina tidigare brev, den om någon borde ha erforderliga juridiska kunskaper för att förstå att lag ska följas (RF 1:1 3 st) och att man inte får fara illa med sanningen (RF 1:9)

Får ni information, från enskild eller myndighet (enligt EURS framför allt artiklarna 1, 2, 3, 20, 41, 42, 51, 52, 53, 54) om att ett medicinskt preparat inte synes stämma överens med innehållsförteckning så ska ni enligt ex officioprincipen utreda om det stämmer eller inte.

Då jag hävdar att Comirnaty synes innehålla icke i innehållsförteckningen uppgivet material med lätt observerbara magnetiska egenskaper är det Läkemedelsverket som har bevisbördan enligt svensk rätt och enligt EU-rätten.

Att inte utreda och bevisa att jag har fel innebär att Läkemedelsverket erkänner att jag har rätt (erkänt sakförhållande) och därmed har beslutande myndighet/domstol att utan ytterligare bevisning besluta enligt mina och andras observationer tidigare delgivna Läkemedelsverket.

Nu verkar det som om hemligheten sluppit ut ur den öppnade Pandoras ask.

http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/Albania-Pfizer.pdf

Det torde vara ett liknande avtal som Sveriges regering synes ha träffat utan att ifrågasätta vad som egentligen finns i injektionen mot Covid-19 enligt avtalet.

Då gäller EU-rätten före svensk grundlag som gäller före svensk lag som gäller före avtal med privat företag.

Det är bara att juridiskt finna att avtalet strider mot lag och rätt och sedan blir det vårt rättssystem som har att hantera alla som lydigt har följt detta synnerligen oskäliga avtal som synes sakna stöd i lag.

Det är inte olagligt att göra dåliga affärer men det synes som om envar inblandad är personligen ansvarig för de beslut som fattats utan stöd i lag. Jämför Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§.

Så nu gäller det för Läkemedelsverket att på ett objektivt och vetenskapligt korrekt sätt och under övervakning av opartisk part bevisa att det saknas magnetiska egenskaper i Comirnaty.

I annat fall är det ett av Läkemedelsverket erkänt sakförhållande att injektionerna synes innehålla lätt observerbara magnetiska egenskaper och därmed otillåtna, ej godkända och ej redovisade tillsatser.

I och med att det är ett erkänt sakförhållande så begär jag att Läkemedelsverket i ett skriftligt och överklagbart beslut fattar beslut om att Comirnaty innehåller ej redovisat material som synes ha magnetiska egenskaper och att injektionerna därför omedelbart måste avslutas intill dess motsatsen är bevisad på ett objektivt och vetenskapligt korrekt sätt och under övervakning av opartisk part

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Slut citat

 

Läs också den bifogade pdf filen Albania-Pfizer

 

 

 

REGERINGSKANSLIET DELGIVES AV BJÖRN HAMMARSKJÖLD OM begäran om avbrytande av Covid-19- injektionerna på grund av att det synes finnas otillåtet material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Alltså får regeringskansliet fullständig insikt i vad Björn Hammarskjöld samma dag delgivit Läkemedelsverket med flera i skrivelsen av 2021-08-03

Citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 3 augusti 2021 19:22
Till: [email protected]
Ämne: Fwd: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

 

Tjänare regeringskansliet!

Registrator: Jag begär att denna skrivelse diarieförs i laga ordning och att jag skyndsamt tillställs dagboksblad i ärendet.

Skickar till regeringskansliet den begäran om avbrytande av Covid-19- injektionerna på grund av att det synes finnas otillåtet material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Kontakta gärna Läkemedelsverket och/eller mig för mer info.

 

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne:

Re: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

Datum:

Tue, 3 Aug 2021 18:54:15 +0200

Från:

Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Till:

Registrator <[email protected]>, [email protected], [email protected]

Kopia:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Lina Berg <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

Slut citat

 

 

 

 

VAD ÄR BROTTSBALKEN BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Stockholm, fakta är fakta, verkligheten och sanningen om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare synes vara fullt ut åtalbart, har myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh annan uppfattning vänligen styrk denna i nu begärt ytterligare rättssäkert beslut, fullständigt motiverat och fullt följbart för nationen Sveriges alla medborgare. Vänligen samordna begärda beslut med besluts begäran av 2021-08-03, se gårdagens massutskick.

 

 

MÅSTE SES OCH LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Se denna videointervju med dr Mikael Nordfors och sprid den vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln här nedan, FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, se också videon med David E Martin, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Dr. David Martin gör slut på C****D, Fauci, USA’s Justitiedepartement och Politiker i samma intervju

I korthet:
Av videon framgår att den nuvarande s.k pandemin är ett biovapenprojekt.
Det som pågår är att man injicerar världens befolkning med ett mRNA byggt på en datasimulerad och syntetiskt datagenererad kod skapad i Kina.
Både viruset och ”vaccinet” fanns klara innan den s.k pandemin bröt ut.
Exempel på inblandade är högt uppsatta inom antitrustlag i USA, Anthony Fauci, NIAID, Chefen för CDC i Kina och Dr. Elias från Bill och Melinda Gates Foundation.

Vem är David E Martin?
Han är grundare av MCAM Innovational Risk Management (www.m-cam.com) och sitter även i dess styrelse.
Efter att det grundades 1998 har det vuxit sig till en av världens största rådgivare för Patentfrågor och riskbedömningar.
De verkar nu i 168 länder.

Eftersom MCAM övervakar innovationer och deras ekonomiska potential vet de vilka branscher och företag som är inblandade i de olika patenten.
De har gått igenom över 4000 patent som rör SARS Corona Virusen och gjort en ordentlig sammanställning av alla de manipulationer av coronaviruset som lett till undergruppen SARS.

 

Sammanfattning:

Av intervjun med David E. Martin framgår att den s.k pandemin har varit ett biovapenprojekt där man injicerar världens befolkning med ett mRNA byggt på en datagenererad kod skapad i ett laboratorium i Kina.
Detta mRNA skapar sedan det sjukdomsframkallande s.k. spikeproteinet, delvis finansierat med Amerikanska skattemedel.
Han påvisar hur det fanns patent på både viruset och ”vaccinet” långt innan den s.k ”pandemin” bröt ut.

 

Pfizer patenterade redan 1999 det första S-spikeproteinvaccinet.
Dr. David Martin rapporterade dessa förhållanden redan i April 2020 till USA:s justitiedepartement och fick som svar att ett brott visst hade skett men att det inte nådde åklagarnas standard för att ta sig an ärendet. Han har även vittnat i kongressen och meddelat olika brottsmyndigheter utan resultat.

SARS-cov-2 är inte en naturlig utveckling av ett coronavirus:

Det skapades först under förevändningen att man skulle använda coronavirus som vektor för ett HIV-vaccin.
1999 gav Antony Fauci statliga bidrag till universitet i North Carolina Chapel Hill för att få ett coronavirus som inte kan smitta människor till att kunna attackera mänskligt lungepitel och därmed bli smittsamt för oss.


Detta kallas också ”gain of function”.

Det ledde i sin tur till att NIAID byggde ett sådant med patent nr 7279327 (sökt 19 April 2002).
Så här blev alltså SARS till, vars utbrott följde 2003.
SARS-viruset kunde syntetiskt modifieras vidare på olika sätt med datakod och gensekvensering.

Hösten 2001 började NIH, NIAID, US AMRED och andra internationella organisationer patentera ovanligt många patogener där man såg potentialen i att använda
coronavirus som en kandidat för biovapen vilket MCAM rapporterade om redan innan SARS-cov-1-utbrottet.
25 april 2003 sökte CDC patent på hela coronavirusets hela gensekvens. Patentet nekades 2 ggr eftersom coronavirusen redan förekom naturligt. (35 U.S.C 101)
Efter att ha fått betala en straffavgift på överklagan p.g.a de kringgick till slut cdc patentverket för att till slut,2007 få igenom det. Man betalade även en avgift för att hålla patentet hemligt. Patentet som gick igenom har patent nr.7220852.

Därtill hör de underliggande patenten 46592703p och 7776521 som tillsammans innehåller patent för inte bara SARS utan också upptäckten av det.(rtPCR)
Det innebär att CDC fick full kontroll över allt som har med SARS att göra.
FAct-checkers som hävdar att SARS-cov-2 skiljer sig från CDC-patentet har fel eftersom det till 89-99% liknar Sars-coronavirus.

Tre dagar efter att CDC sökte patent första gången – alltså den 28 april 2003 – sökte Sequoia ph (senare Ablings ph, senare uppköpt av Pfizer, Cruzell och Jonsson n Jonsson) patent för behandlingen av samma coronavirus.
Förutom att det verkar orimligt att firman redan tre dagar efter CDC fått igenom sitt ”patent” har ett vaccin klart så finns det ett problem till:
Sequois patent nr 7151163 utfärdades och publicerades INNAN CDC:s patent på coronaviruset blev officiellt. De hade ju betalat för att hålla det hemligt.

I ett av Fauci-mejlen från 2015 förklarar veterinären Peter Daszak att det behövs en historia kring viruset som
distansierar det från dem och Kina.

” – Det behöver komma till allmänhetens kännedom att det behövs sådant som MCM (Medical Counter Measures) mot pan-coronavirus eller pan-influensa vaccin.
Nyckeln till att lyckas med detta är media (MSM) och att ekonomin följer hajpen.
Vi behöver använda den hajpen till vår fördel för att komma tillrätta med de största problemen.
Investerarna kommer att svara om de kan skönja ett vinstresultat vid slutet av den här processen.”

 

”Investerarna” som avses i mejlet är de som investerar i Pfizer, Moderna, NIAID och CDC.
Peter Daszak blev senare ansvarig för att feb 6,7 2020 meddela att viruset kom från fladdermöss i Kina.

David E Martin rapporterade själv all nämnd info till justitiedepartementet och hälsovårdsmyndigheten i April 2020 utan att få respons.
Det amerikanska rättssystemet har medvetet låtit det hela fortgå varför människor som Fauci kan gå fria.
Justitiedepartementet har istället gömt sig bakom misslyckade utredningar kring social media, sökordsoptimering m.m för att dölja ett ännu större brott.
Brottet är att samarbetande chefer inom antitrustlag, Anthony Fauci, NIAID, Chefen för CDC i Kina och Dr. Elias från Bill och Melinda Gates Foundation
har arbetat i maskopi för att skapa, prissätta och marknadsföra den här pandemin.

Det finns alltså inget nytt virus. Det som kallas för ett nytt coronavirus introducerades för att marknadsföra vaccinet.
Det går inte att förutspå effekterna av injektionerna eftersom den genkod som nu körs skarpt är en helt ny datasimulerad och syntetisk mRNA.
I de tidigare försöken har man använt sig av mRNA som bygger på patogenen (spikeprotein).

Patenten visar att Biovapnet (sars covid-19) är designat av labbet, finansierat av Fauci (indirekt amerikanska medborgare).
20 december 2019 laddades den första gensekvensen upp. Innan den första patienten fick covid-19.
Viruset introducerades för att sälja vaccinet.

Fauci har sedan han 1984 började att jobba på NIAID försökt att introducera ett universellt influensavaccin men misslyckats eftersom de helt enkelt inte fungerar bra. Hittills har hans försök kostat 191 miljarder dollar.

Han har under lång tid försökt sälja in narrativet att ett vaccin kommer att rädda världen för att få in oss i en crispr genterapi-framtid där vi alla är datakod som sköts av Big Pharma. Nu är han på väg att lyckas efter att en veterinär sålt in historien om ett nytt virus som härstammar från fladdermöss.

Andra bevis på att kronologin inte stämmer:
24 Januari publicerades i the Lancet att man upptäckt ett nytt virus i Kina.
Jan 2 2020 registrerades 41 laboratoriebekräftade fall av covid infektion från 2019. De bekräftar alltså ett virus som ännu inte existerar.
Moderna hade aldrig producerat ett fungerande vaccin innan nov 2019 men en månad innan viruset dykt upp förutspådde Fauci att Moderna skulle leda utvecklingen.
Ralph Berek skriver i November 2019 i ett mejl att han skickar koden till spikeproteinet till Moderna.

Den officiella förklaringen till fördelarna med att kroppen skapar spike-protein är att man på så sätt skapar ett immunförsvar.
Problemet är bara att man i försöken med Pfizer och Moderna inte har mätt hur smittan, immunförsvaret eller s.k shedding påverkas av injektionerna.
Detta borde ha gjorts eftersom man aldrig tidigare har låtit kroppen tillverka spikeprotein.

Hämta mer information i David Martins sammanställning: ”The Fauci/Covid-19 Dossier” 205 pages, 22 years of research by Dr. David Martin.

https://www.medicdebate.org/node/2292

 

Slut citat, för att se de bägge videorna med dr Mikael Nordfors och dr David E Martin gå till källan till ovan citerat, nämligen länken här nedan

https://www.medicdebate.org/node/2267

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh läs mycket nogsamt den bifogade pdf filen Öppet brev till den anställde Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten, och statsministern Stefan Löfven.

Läs således den bifogade pdf filen Genvacciner….., läs särskilt i den delen följande mycket nogsamt, citat;

7. “Informed consent”

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom de och vi i Sverige inte blir informerade. Det är en persons rättighet att få full information om vad detta är för ett “vaccin” och vad är risker och bieffekter. Det finns som sagt absolut inga data på långsiktiga säkerhet. Att Pfizer uppger de har ett effektivt vaccin efter 28 dagar betyder absolut INGENTING i en kropp som ska leva resten av livet med att producera Coronaprotein, vilket är en helt främmande substans för människans kropp.

Genoccin är en mer korrekt term

Slutligen, detta är inte ett vaccin i dess egentliga betydelse så ni lurar folk genom att använda det begreppet. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt namn vore “Genoccin”.

Genoccin är ett mer korrekt namn på det nya genmodifierande, nanoteknikbaserade injuceringslösningen tänkt mot SARS-Cov-19.

Slut citat.

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

Se denna video om ”vaccinerna” publicerad 2021-08-03 med Ali Shultz, JD is an attorney and humanitarian advocate fighting tyranny….

https://rumble.com/vkotev-employer-school-mandated-vaxx-not-legal-attorney-says-hold-the-line.html

 

Bl.a. tas upp om Nürnberg koden, informerat samtycke med mera som är av globalt mycket stort intresse eftersom ”vaccinerna” bevisligen dödar mänskligheten systematiskt och generellt över hela världen, erkänt sakförhållande som Åklagarmyndigheten i Sverige och där alla anställda under myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh har att förhålla sig till.

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu