• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 181

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 181

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 181

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN ÄR ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

FLER DÖR AV ”VACCINERNA” ÄN AV COVID-19, erkänt sakförhållande som Åklagarmyndigheten i Sverige, myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande

 

Nya bevis, inklusive ett svuret intyg från professor Luc A. Montagnier, har lämnats till Internationella brottmålsdomstolen som påstår att världsregeringar är medskyldiga till folkmord och brott mot mänskligheten

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-08-26

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Du får del av och fullständig insikt i skrivelse från Björn Hammarskjöld till SMERs av 2021-08-25 angående sk vaccinpass, citat

SMERs godkännande av vaccinpass måste upphöra

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 25 augusti 2021 08:14
Till: S SMER <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Julia Benito <[email protected]>
Ämne: SMERs godkännande av vaccinpass måste upphöra

Tjänare SMER!

Till registrator Jag begär att denna handling registreras i laga ordning och att registrator skyndsamt skickar kopia på dagboksbladet i ärendet.

Jag har sett att ni svarat dr Hanna Åsberg följande på hennes begäran om att de så kallade Covidpassen ska tas ur bruk.

EU:s digitala covidbevis syftar till att underlätta vid resor och är ett led i att möjliggöra ökad rörlighet i samband med covid-19-pandemin. Covidbevis regleras i EU-förordningarna (EU) 2021/953 och (EU) 2021/954 med kompletterande bestämmelser i den svenska förordningen om digitala covidbevis (2021:708). Nämnda förordningar reglerar tre typer av bevis; för vaccination, för negativt testresultat och för tillfrisknande. Därmed omfattas inte enbart personer som har vaccinerats.

Detta svar visar att SMER synes sakna kunskap om RF 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1-12 §§, 12 kapitlet 10 §, EURS artikel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54 samt om EKMR artikel 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ,11, 14, 17. SMER synes också sakna kunskap om Helsingforsdeklarationen.

Ett så kallat Covidpass begränsar den fria rörligheten inom Sverige och inom EU jämte EES och är därmed diskriminerande, precis som systemet med färgade trianglar som användes i Tyskland före och under det andra världskriget. Gul triangel stående på spetsen betydde judiskt ursprung och överlagrad gul triangel stående på basen betydde jude. Det gav den ökända gula sexuddiga stjärnan som judar tvingades bära och som gjorde att de utsattes för inte bara diskriminering.

Jag begär att SMER omedelbart ur etisk synpunkt deklarerar att varje form av vaccinpass är stridande mot de svenska lagar som myndigheter som SMER enligt RF 1 kapitlet 1 § alltid måste följa, iaktta allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet enligt RF 1 kapitlet 9 §, avvisa lag som strider mot EU-rätten enligt RF 12 kapitlet 10 § samt följa EURS 1 och EKMR 2 .

Att inte följa EU-rätten är ett allvarligt konventionsbrott. Att inte följa svensk grundlag och lag är också synnerligen grova brott mot Brottsbalken 10 kapitel 5 och 6 §§ och 20 kapitel 1 §, även andra §§ kan åberopas.

Om SMER inte tar helt avstånd från vaccinpass i vad form det vara må är det ett av SMER erkänt sakförhållande att SMER synes bryta mot svensk lag och EU-rätt som utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för beslut av domstol och/eller myndighet.

Begär också att SMER beaktar Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§ som enligt de fyra sista §§ även kan drabba ledamöterna i SMER om man inte helt tar avstånd från vaccinpass.

Jag begär att SMER skyndsamt i ett överklagbart beslut med besvärshänvisning redovisar sin ståndpunkt i vaccinpassfrågan.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

070-385 09 33

1EURS bifogas    2EKMR bifogas   Slut citat

 

 

Dagens massutskick ger bl.a. vid handen;

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN ÄR ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

FLER DÖR AV ”VACCINERNA” ÄN AV COVID-19, erkänt sakförhållande som Åklagarmyndigheten i Sverige och myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande

CORONA BEDRÄGERIET & ”VACCIN” BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE — BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

”VACCINERNA” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är INTE ATT ANVÄNDA SKATTEMEDEL på ett effektivt sätt för skattebetalarna, erkänt sakförhållande som myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

STOPPA ”VACCINERNA”!

 

När Du sett denna videointervju så förstår DU att sprida vidare om DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Sveriges regering och deras medlöpare, inklusive anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner/fd landsting och kommuner är uppenbart delaktiga i det värsta brottet mot mänskligheten i mänsklighetens historna.

”Vaccinerna” är ett genetiskt experiment där mänskligheten är försöksråttorna, ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten. Varför STOPPAS ”VACCINERNA”  inte av Sveriges regering och deras medlöpare? Svaret kan endast bli att dessa sammantaget ingår i en global skolmedicinsk skadar och DÖDAR MAFFIA, du förstår mer efter att sett videon och läst hela dagens massutskick.

Mycket viktig artikel, maskinöversättning, MÅSTE LÄSAS och spridas vidare, läs hela artikeln, citat

Nya bevis, inklusive ett svuret intyg från professor Luc A. Montagnier, har lämnats till Internationella brottmålsdomstolen som påstår att världsregeringar är medskyldiga till folkmord och brott mot mänskligheten

Advokat Melinda C. Mayne och Kaira S. McCallum lämnade in en 27-sidig ”begäran om utredning” till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag redan i april 2021 och påstod att den brittiska regeringen och dess rådgivare var medskyldiga till brott mot mänskligheten i namnet på Covid-19.

 

Den 28 april 2021 fick paret en formell bekräftelse från ICC och tilldelades ett ärendenummer – ’141/21′. Sedan dess har paret samlat nya bevis för att använda i sitt ICC -påstående och har etablerat kontakter med advokater och forskare från hela världen.

 

Ett nytt pressmeddelande som släpptes den 17 augusti, som kan ses här , bekräftar att paret har fått svurna bekräftelser från ledande experter, bland annat forskare och kärnkardiolog Dr. Richard M. Fleming, Nobelpristagaren virolog professor Luc A. Montagnier, och Dr Kevin W. McCairn, en neurovetenskapare och expert på neurologisk sjukdom.

 

Professor Luc A Montagnier, som vann ett Nobelpris för sitt arbete med HIV -viruset, hävdade i april 2020 att han trodde att det nya coronaviruset skapades i ett laboratorium. Sedan i maj 2021 uttalade expertvirologen att ”Massvaccinationer är ett vetenskapligt fel såväl som ett medicinskt fel. Det är ett oacceptabelt misstag. Det kommer historieböckerna att visa, för det är vaccinationen som skapar varianterna ”.

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://dailyexpose.co.uk/2021/08/22/new-evidence-submitted-icc-alleging-world-governments-committed-gonocide/

 

 

 

2021-08-25 SE OCH SPRID VIDARE, ca 21 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

SMOKING GUN: Fauci Admits COVID Vaccines Can Trigger Death

https://banned.video/watch?id=6126b5880b825c6c22e0e349

 

 

WOW! Former Pfizer Employee: ”Checkmate. Game Over. We WIN”

Biotech Analyst DESTROYS Big Pharma in BOMBSHELL EXCLUSIVE!

Karen Kingston is a former Pfizer employee, a pharmaceutical marketing expert and biotech analyst.

Kingston joins Stew Peters, and brings the receipts!

Kingston reveals how the FDA ”approval” is sure to be the ”checkmate” move to end the shots that have caused unprecedented injury and death, worldwide.

Kingston shared slides and brought the receipts, which are available at StewPeters.tv, and document everything she states in her BOMBSHELL claims during her exclusive and revealing deliver of damnation to big pharma, and those responsible for pushing these injections onto a global population.

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vlod4c-wow-former-pfizer-employee-checkmate.-game-over.-we-win.html

 

 

2021-08-25 se videointervjun och sprid vidare, ca 60 minuter DU bara ska se, om vad Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar, det värsta brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare i mänsklighetens historia, ”vaccinerna”/biovapnen som skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN generellt och systematiskt, citat

Dr. Lee Merritt Exposes COVID-19 Bioweapon Agenda

Dr. Lee Merritt of https://themedicalrebel.com joins The Alex Jones Show to expose the COVID-19 bioweapon agenda.

https://banthis.tv/watch?id=6126b9af1079906c8986d7a5

 

 

 

Ca 11 minuter du ska se och sprida vidare, SE OCH SPRID VIDARE, citat

Dr. Merritt Talks COVID Vaccine Detox

Dr. Lee Merritt of https://themedicalrebel.com joins The Alex Jones Show to break down the ways people can detox from the COVID vaccines.

https://banthis.tv/watch?id=6126b41f0b825c6c22e0ae1b

 

 

2021-08-25 läs hela artikeln och lyssna intervjun på intervjun som Robert F Kennedy Jr gör med dr Peter McCullough, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Dr. Peter McCullough Tells RFK, Jr.: ‘The Vaccines Are Failing’

On the “RFK, Jr. The Defender Podcast,” Dr. Peter McCullough discussed a new study by the Oxford University Clinical Research Group and how the Pfizer’s vaccine, at 17% to 42% efficacy, doesn’t meet the regulatory standard of 50% efficacy for vaccines.

Maskinöversättning

I ett förtryck av den prestigefyllda Oxford University Clinical Research Group, publicerad 10 augusti i The Lancet, hittades att vaccinerade individer bär 251 gånger belastningen av COVID-19-virus i näsborrarna jämfört med de ovaccinerade. https://t.co/8FMkRKlT0x

- Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 24 augusti 2021

Studiens stora fynd är deras beräkning av virusbelastning, sa McCullough:

”Den här gruppen hade faktiskt beräknat virusbelastning från orala och nasala sekreter tidigare. Den virala belastningen var 251 gånger den för den tidigare ovaccinerade eran där de hade använt samma metodik. Så de hade tidigare arbetare och patienter som hade COVID-19 innan de exponerades för vaccinerna. Och nu bar de vaccinerade en stor viral belastning och förde den till varandra. ”

Effekten för Pfizer -vaccinet mäts som allt från 17% till 42% effektiv.

”Dessa nivåer är långt under 50% regleringsstandard för att ens ha ett vaccin på marknaden”, säger McCullough.

Oavsett variant eller vaccin sa McCullough att slutresultatet är att ”vaccinerna misslyckas.”

Slut citat

https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-podcast-dr-peter-mccullough-vaccines-are-failing/?

 

2021-08-25

GOVERNMENT FELONY VACCINE FRAUD!!

If someone was hospitalized, admitted to ICU, required mechanical ventilation or died within two weeks of getting the jab they are being counted as “unvaccinated.”

 

Maskinöversättning

Enligt diagrammet , ”ovaccinerat <14 dagars mottagande av den första dosen i en 2-dosserie eller 1 dos av engångsdosvaccinet eller om inga vaccinationsregisterdata fanns tillgängliga.”

 

Det betyder att om någon var inlagd på sjukhus, blev inlagd på ICU, krävde mekanisk ventilation eller dog inom två veckor efter att ha fått jabben, räknas de som ”ovaccinerade”.

 

Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 

https://www.infowars.com/posts/trust-the-science-cdc-counts-people-dying-within-14-days-of-jab-as-unvaccinated/

 

 

 

DEN MEDICINSKA MAFFIAN HYDROXYCHLOROQUINE BEDRÄGERI UTPRESSNING

Se videointervjun med America’s Frontline Doctor dr Simone Gold  och sprid vidare i alla dina nätverk

THE HYDROXYCHLOROQUINE MEDICAL-MAFIA FRAUD RACKETEERING  

Simone Gold, MD, JD, FABEM, sätter sig ner med Dinesh D’Souza för en uppriktig intervju som diskuterar de censurerade COVID-19-behandlingarna, regeringens manipulation av medicin och vaccinkontrovers. 

https://americasfrontlinedoctors.org/videos/dr-gold-prescribes-truth-with-dinesh-dsouza/

 

 

 

KORTHUSET RASAR FULLSTÄNDIGT

Pandemin är över, ”vaccinen” problemet — Vaccinerade ”är farliga för andra”

Citerar lösryckta delar ur MYCKET VIKTIG ARTIKEL, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-08-25, citat

Vaccinerade personer är de som hotas av de nya covid-varianterna

Den franske vaccinexperten Christian Perronne är den senaste i en lång rad toppforskare som slår larm om de så kal­la­de covid-vaccinen.

Han säger rakt ut att de ”inte är riktiga vacciner” samt att ”det är ett stort misstag” och ”farligt att injicera dessa produkter”. Perronne, som varit rådgivare till franska regeringen och WHO, chockar sedan med att tillkännage att det är ”vaccinen” som skapar varianterna, som sedan används för att skrämma befolkningarna till sprutorna.

Perronne förklarar att de covid-utbrott vi sett i Indien med de facto stor dödlighet är ett resultat av covid-vaccinen. Därför menar vaccinexperten att tvärtemot etablissemangets narrativ så är det de vaccinerade som ”är farliga för andra”.

Covid-vaccinen ”är värdelösa”

Perronne får sedan frågan varför han tror det påstås finnas en pandemi, varför allt sker som det gör och då inte minst varför massvaccinationerna på olika sätt påtvingas världens befolkning.

– Jag tror att du bör ställa den här frågan till politikerna, för det har aldrig hänt att en stat eller politiker rekommenderar systematiska vaccinationer av miljarder människor på planeten för en sjukdom vars dödlighet nu är 0,05 procent.

Det är en mycket låg dödlighet! Och de gör alla rädda att det finns en ny så kal­lad ”deltavariant” som kommer från Indien, men i själva verket är alla dessa varianter mind­re och mindre virulenta, och vi vet nu att [med] de här så kal­la­de ”vaccinen”, i den befolkning som vaccineras, så är det i stort i dessa [injicerade] människor som varianterna uppstår, fastslår Perronne.

Covid-vaccinen bakom Delta och död i Indien

Professor Perronne berättar sedan något som chockat många gällande det covid-utbrott som med svarta rubriker i systemmedia påstods ha drabbat Indien med massdöd tidigare i år.

– I de indiska delstater där de förbjöd dessa [fungerande] antibiotika och antivirala behandlingar som biter på viruset och [där] de istället främjade ”vaccinet” och [läkemedlet] Remdesivir /…/ och eftersom Remdesivir var så giftigt och inte effektivt /…/ så i dessa områden i Indien där de använde ”vacciner” och Remdesivir kom epidemin tillbaka, med förnyad dödlighet, avslöjar Perronne.

 

Vaccinerade ”är farliga för andra”

Perronne påminner sedan om att ”i alla länder med massiv injicering av dessa produkter, jag gillar inte termen ’vaccination’, ser vi att de får återkommande utbrott, med nya dödsfall”.

 

UK Column News journalist Mike Robinson undrar då, apropå det han just hört, om det existerar en pandemi, om det någonsin gjort det och om de ovaccinerade bör vara rädda för existerande och kommande ”varianter”, vilka systemmedia oavbrutet presenterar i inte sällan skrämmande termer. Perronne svarar resolut:

– Det är det precis omvända! Vaccinerade personer riskerar att få de nya varianterna. Gällande smittspridning så har det i flera länder nu visat sig att det är vaccinerade människor som borde sättas i karantän och isoleras från samhället.

 

Ovaccinerade människor är inte farliga, men vaccinerade människor är farliga för andra. Det har bevisats i Israel nu, där jag är i kontakt med många läkare. De har stora problem i Israel nu: De allvarliga fallen på sjukhus är bland vaccinerade människor. Och även i Storbritannien, som också har ett större vaccinationsprogram, finns det problem.

Pandemin är över, ”vaccinen” problemet

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.nyatider.nu/vaccinerade-personer-ar-de-som-hotas-av-de-nya-covid-varianterna/

 

 

Citat

Unvaccinated people have already achieved herd immunity, while the VACCINATED are now getting sick as their vaccines fail

Covid vaccines have destroyed the possibility of herd immunity, at least among the fully vaccinated

What this means, of course, is that the latest “wave” of illnesses and deaths is a direct product of people getting vaccinated. The vaccinated, in other words, are directly to blame for spreading more disease and death.

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/546996.html

 

 

 

2021-08-25

Dead people don’t sue Big Pharma

Nearly 40% of Americans refuse to be jabbed with the deadly Covid needles

https://www.afinalwarning.com/546770.html

 

 

Nu förklarar ett nytt papper från Japan att den nu dominerande Delta-varianten av coronaviruset muterar på ett sätt som antingen har eller snart kan producera ADE till Pfizer-vaccinet, och boosterskott kan förvärra problemet.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-suggests-the-vaccines-are-causing-more-infectious-strains-due-to-antibody-dependent-enhancement-and-boosters-could-make-it-worse/

 

Enligt en rapport från Times of Israel har fjorton israeler fått diagnosen COVID-19 trots att de har vaccinerats med en tredje vaccindos av COVID-19.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-suggests-the-vaccines-are-causing-more-infectious-strains-due-to-antibody-dependent-enhancement-and-boosters-could-make-it-worse/

 

2021-08-25 se videon, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

New Study from Japan Suggests the Vaccines are Causing More Infectious Strains Due to Antibody-Dependent Enhancement, and Boosters Could Make it Worse

Now a new paper out of Japan declares that the now-dominant Delta variant of coronavirus is mutating in a way that either has, or may soon produce ADE to the Pfizer vaccine, and booster shots may make the problem worse.

The most vaccinated countries, now have some of the highest infection rates in the world, while countries with a lower vaccination rate seem to be doing better.

According to the data, those who were fully vaccinated were almost 7 times more likely to get COVID than unvaccinated individuals who were naturally immune.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-suggests-the-vaccines-are-causing-more-infectious-strains-due-to-antibody-dependent-enhancement-and-boosters-could-make-it-worse/

 

2021-08-25 se videon och läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

La Quinta Columna delar nya videor av joniserande strålningsmätningar med Geiger -räknare

Nya videor av joniserande vågmätningar med analoga Geiger -mätare har skickats till La Quinta Columna . Befolkningen bestrålas inte bara i ett visst område utan i flera 

https://www.orwell.city/2021/08/new-measurements.html

 

 

2021-08-24 maskinöversättning, läs hela artikeln och se videon, sprid vidare

Katod-anod-katodstruktur som finns i injektionsflaskan med AstraZeneca-vaccination

För några timmar sedan var chilenska teologen, filosofen, och anslutnings- och nätverksingenjören Christopher Montenegro närvarande på Dirección Correcta . Under programmet av Radio El Mirador del Gallo diskuterade han-bland andra aktuella beredskapsämnen-, farorna med elektrofrekvenser och nanotekniken som finns i AstraZeneca-flaskor som analyseras i Chile

Grafenoxid är inte det enda nanoelementet som går i flaskorna. En diod har också hittats . Denna mycket subtila och injicerbara nanoteknik genererar elektriska fält när en injektionsflaska flyttas eller när den kommer i kontakt med biologisk vävnad.

Montenegro har kontakt med teamet som analyserar de missnamnade vaccinerna. Som andra forskare har varnat hävdar han att dessa så kallade vacciner inte ens ska klassificeras som ämnen. Vi står inför injicerbar nanoteknik vars mål är neuromodulering .

Läs mer, se videon och sprid vidare

https://www.orwell.city/2021/08/diode.html

 

 

 

2021-08-24 Se videon och sprid vidare

VAXWEAPON

Alex Jones and Infowars warned you over a year ago of the foreseen medical tyranny that is present today.

https://banned.video/watch?id=6125603592e112699e44a7b5

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu