• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 187

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 187

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 187

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, det finns erkända sakförhållande som ger grund till att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan.

Alltså det kan du och dina anställda gör utifrån laglig grund, tills motsatsen är bevisad av dig och dina anställda i ett nu återigen begärt fullständigt rättssäkert BESLUT med fullständig motivering och besvärshänvisning, eftersom det är ett generellt rättssäkerhetsproblem som av synnerligen mycket stort allmän intresse för alla nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

 

MEDICINSKT LÄKEMEDELS EXPERIMENT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM UNDANHÅLLITS AV SVERIGES ALLA REGIONER

Alltså vilket genom att undanhålla generellt och systematiskt, som synes som en GROVT KRIMINELL SKOLMEDICINSK MAFFIA, som synes en global skolmedicinsk maffia, som är allmänt känt nämligen den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, som staten Sveriges skolmedicin, Sveriges alla Regioner/fd landsting, går hand i hand med sedan urminnes tider. Det konstateras därmed följande;

-       att nationen Sveriges medborgare/invånare ingår i ett läkemedelsexperiment, som försöksråttorna i detta medicinska läkemedelsexperiment, med som i detta bevis mRNA-vaccin Comirnaty mot covid-19, så bevisas som synes

-       att Sveriges alla Regioner bevisligen undanhållit grovt bedrägligt och uppsåtligt, utifrån enorma globala ekonomiska incitament, detta erkända sakförhållande,

-       att som då strider emot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och bl.a. svensk lag Patientlag, som härmed är ett erkänt sakförhållande,

 

-        som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda har

 

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

Alla Sveriges Regioners TROVÄRDIGHET faller därmed legalt utifrån erkända sakförhållanden, se tidigare redovisats i massutskicken, och uppenbart generellt och systematiskt grundlagsbrott från makt- och myndighetsmissbrukarna i Sveriges alla Regioner. Därtill otaliga mycket allvarliga BROTTSMISSTANKAR utifrån gällande BROTTSBALK.

 

Det kom ett mail som alla får del av i dagens massutskick

Citat

Beviset för att man medverkar i en randomiserad placebokontrollerad observationsblindad studie när man injicerar sig med det DNA-förändrande experimentella läkemedlet Comirnaty. Studien pågår till december 2023.

På sidan 19 kan man läsa:

Där står i klartext att detta är ett försök som avslutas dec 2023. Och att de har en randomiserad placebogrupp. Det förklarar varför inte alla blir sjuka.

Men för varje boosterdos som de tar så ökar risken. Man kan inte spela rysk roulette hur många gånger som helst utan att skjuta sig i skallen.

Slut citat

Min kommentar; hänvisning utifrån ovan citerat till följande länk

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

 

 

 

MEDICINSKT LÄKEMEDELS EXPERIMENT

LÄKEMEDLETS NAMN

Comirnaty koncentrat till injektionsvätska, dispersion

mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat)

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, notera särskilt följande erkända sakförhållande, se sidan 2 och 19, citat

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Comirnaty koncentrat till injektionsvätska, dispersion

mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat)

 

För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

Källa till ovan citerat

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

OBS! PDF filen bifogas också som bifogad PDF filen comirnaty……

 

 

 

Tidigare massutskick har gett vid handen

FAKTA/FACIT om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Covid -vacciner orsakar en folkhälsokatastrof

I hela den 30-åriga historien om den federala regeringens rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAERS) har det aldrig funnits en klass av injektioner som är mer dödliga än Fauci Flu-skott

Min kommentar; de sk ”vaccinerna” som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, alltså inget av Sveriges alla Regioner/fd landsting har fullständigt rättssäkert bevisat det motsatta, således erkänt sakförhållande som myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

Den japanska läkarföreningens ordförande säger till läkare att förskriva Ivermectin mot COVID

Min kommentar; det finns bevisligen effektiva behandlingsmetoder och därmed faller nödgodkännande för de sk ”vaccinerna”, godkännandet för detta medicinska experiment faller helt. Erkänt sakförhållande som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande, Därmed fullständig legal grund och skyldighet att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan.

Japan har stoppat ett medicinskt experiment, det har tidigare redovisats i massutskick, redovisas/bevisas återigen genom denna länk

Japan discovers mysterious “black substances” in Moderna covid vaccines; millions of doses halted

https://www.afinalwarning.com/548974.html

 

 

Därtill redovisats/bevisats sedan tidigare följande vetenskapliga bevis, läses genom denna länk

Natural immunity 13 times more effective than vaccines….

https://www.afinalwarning.com/549047.html

 

Även publicerat av SVT TEXT vetenskapligt bevis

 

 

‘This Ends The Debate’ – Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta

Min kommentar; uppenbart är bevisat att naturlig immunitet effektivare och framförallt säkrare än de sk ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, erkänt sakförhållande som myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande, och därmed STOPPA DET MECICINSKA EXPERIMENTET OMEDLBART.

 

INFORMERAT SAMTYCKE GRUNDFÖRUTSÄTTNING VID MEDICINSKA LÄKEMDELS EXPERIMENT, SOM ”VACCINERNA” BEVISLIGEN ÄR

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den starkare parten alla Sveriges Regioner, vilket inget av dessa kunnat bevisa, därmed erkänt sakförhållande som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

Dessa medicinska experiment/genetiska experiment ”vaccinerna”, som marknadsförts av alla Sveriges Regioner som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, den starkare parten Sveriges alla Regioner äger bevisbördan

-       att bevisa det motsatta, och uppenbart har så inte rättssäkert säkerställts i information och upplysning till nationen Sveriges alla medborgare och invånare,

-       alltså således erkänt sakförhållande som myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes alla anställda har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

Noteras särskilt, delgivning om medicinskt läkemedels experiment/genterapi experiment, med sk ”vaccinerna”, som enligt lag ska informeras och upplysas om fullt ut av alla Sveriges regioner/fd landsting till nationen Sveriges medborgare och invånare, men som bevisligen inte rättssäkert säkerställts av något av Sveriges alla regioner.

 

Alltså för att alla nationen Sveriges medborgare äger rättigheten till att få tillgång till fullständig insyn, information och upplysning, om

-       att de ingår i ett medicinskt läkemedels experiment/genterapi experiment, där nationen Sveriges medborgare/invånare uppenbart är försöksråttorna, men så har inte i laga ordning rättssäkert säkerställts av något av Sveriges alla regioner.

 

Alltså för att alls kunna lämna legalt medgivande till INFORMERAT SAMTYCKE, enligt Patientlag, se särskilt 3 och 4 kap.

Läs Patientlag

https://lagen.nu/2014:821

Att åtfölja lag i den sk rättsstaten Sverige för att värna rättssäkerheten för skattebetalarna och nationen Sveriges alla medborgare/invånare har systematiskt och generellt undanhållits av skolmedicinen och bl.a. alla Sveriges Regioners politiker och anställda, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, nationen Sveriges medborgare är utsatta för BIOVAPEN/”VACCINER”, LÄKEMEDELS EXPERIMENT SOM DÖDAR

Att rannsaka som synes yrkeskriminella som systematiskt och generellt utsätter nationen Sveriges medborgares/Invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet för generell och systematisk mycket stor fara, det är uppenbart Åklagarmyndigheten i Sverige och din och dina anställdas viktigaste arbetsuppgift bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh.

BEGÄR ETT I LAGA ORDNING BESLUT UTRIFRÅN FRÅN VAD SOM DELGIVITS I DETTA MASSUTSKICK OCH TIDIGARE MASSUTSKICK

Vad beslutar nu myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda för rättsliga åtgärder, kommer dessa som synes yrkeskriminella att rannsakas inför domstol?

Begär mycket skyndsam handläggning och ett beslut i laga ordning i vändande epost till undertecknads e-postadress [email protected]

Upphäver härmed all sekretess; då utifrån att ärendet är av mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare/invånare.

Ulf Bittner, ni har alla mina kontaktuppgifter sedan tidigare.

 

 

Aldrig tidigare i världshistorien har så många av mänskligheten dödats, oavsett nationalitet, eftersom ”vaccinerna” uppenbart dödar oavsett nationalitet, globalt dödar ”vaccinerna” mänskligheten generellt och systematiskt!

Om vi nu förstår det och har tillräcklig kapacitet att TÄNKA SJÄLVA så ska frågor ställas till alla i SVERIGES RIKSDAG;

 

Var finns lagstödet för att skolmedicinen i Sverige äger laglig rätt att bedriva skadar och dödar verksamhet????

Samma sakfråga ska såklart ställas till Sveriges alla regioners politiker i regionfullmäktige dvs. Var finns lagstödet för att skolmedicinen i Sverige äger laglig rätt att bedriva skadar och dödar verksamhet????

Samma sakfråga ska såklart ställas till Sveriges Regioners alla anställda dvs. Var finns lagstödet för att skolmedicinen i Sverige äger laglig rätt att bedriva skadar och dödar verksamhet????

 

Därtill ska frågan ställas;

Var finns lagstödet i svensk lagstiftning för att Sverige som rättssäker rättsstat kan bedriva affärsverksamhet, med nationen Sveriges skattebetalares medel, med MAFFIAN, alltså den uppenbart globalt välkända kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, som uppenbart tillverkar t.ex. ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Följdfrågan blir då såklart;

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA I SVERIGE?

Och svaret kan endast bli NEJ!

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-01

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström Västra Götalandsregionen 2021 08 31 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Ämne: Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström Västra Götalandsregionen 2021 08 31 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Till bl.a. följande mottagare

[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘HSN Göteborg FB’ <[email protected]>; ‘HSS FB’ <[email protected]>; ‘Regionstyrelsen’ <re[email protected]>; ‘revision’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Annika Tännström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Begär att registrator i Västra Götalandsregionen registrerar detta inspelade samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström i laga ordning, se bifogade MP3 filen Annika……, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Begär att registrator huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, Stockholm, i laga ordning registrerar detta inspelade samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström i laga ordning, se bifogade MP3 filen Annika……, begär dagboksblad med våndades epost till [email protected]

Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström Västra Götalandsregionen [email protected]  Tfn 0703-621504 2021 08 31 — SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

FICK ETT TACKMAIL, SE HÄR NEDAN,

EFTER DAGENS MASSUTSKICK, RINGDE UPP Ordförande Regionfullmäktige Västragötalandsregionen Annika Tännström Tfn 0703-621504, DU ÅTER HÖR DET INSPELADE SAMTALET, SE BIFOGADE MP3

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Citat

Från: Annika Tännström <[email protected]>
Skickat: den 31 augusti 2021 13:11
Till: [email protected]
Ämne: Re: TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE ”V” D T 186 DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Tack för ditt mail.

Det kommer diarieföras i enlighet med Västragötalandsregionens riktlinjer.

Med vänlig hälsning

Annika Tännström

Ordförande Regionfullmäktige Västragötalandsregionen

Tfn 0703-621504

Slut citat

Det inspelade samtalet bifogas detta massutskick som MP3 filen Annika Tännström…..

 

 

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Måste spridas vidare, se videon, ca 44 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

CHINA ATTACKED AMERICA: Top Chinese Whistleblower Exposes COVID-19 As An Unrestricted Warfare Bioweapon

Dr. Li-Meng Yan joins Alex Jones live via Skype to call out the evil strategies of biowarfare and misinformation campaigns launched by the Chinese Communist Party as she continues to expose China from her position as a former research insider.

https://banthis.tv/watch?id=612d56b622ce7e795ca9e8a2

 

 

 

 

Where Are the Autopsies of People Dying Post COVID

Vaccine?

Läs den bifogade pdf filen missing….., och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Se också denna video om skadar och dödar ”vaccinerna”, citat

CONTROVERSIAL AUTOPSY REVEALS LINK TO COVID VACCINE

https://www.brighteon.com/824de5ac-bda1-4ed0-af3a-aa8d51ee6f37

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu