• Arkiv

riksåklagare Petra Lundh – Ytterst ansvarige Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2022 10 13

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 Till riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh har idag 2022-10-13 ingivits skrivelse via epost, du läser här nedan och sprider vidare i alla dina nätverk

 

 

 

Bilaga till denna skrivelse, se bifogad PDF fil här

Riksåklagare BESLUT anmälan av Sveriges riksdagsledamöter 2022 09 10

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/10/Riks%C3%A5klagare-BESLUT-anm%C3%A4lan-av-Sveriges-riksdags-ledam%C3%B6ter-2022-09-10.pdf

 

 

 

Här nedan läser du den svenska och engelska versionen

 

 

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh                      sida 1 av 18

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan, nu med så kallat beslut med dnr AMR-4-22, om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad.

 

 

ALL KOMMUNICERING I ÄRENDET SKA SKE MED EPOST

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

2022-10-13

 

1) Inledning

ADMINISTRATIVT ÄRENDE UTIFRÅN EU RÄTTSLIG GRUND OCH DEN DELGIVNA RÄTTSORDNINGEN

 

Administrativt ärende utifrån påstått beslut från Åklagarmyndigheten i Sverige; Riksåklagarens beslut av 2022-09-28 med dnr AMR-4-22

Det så kallade beslutet bifogas som Bilaga 1, 2 sidor, se i den delen PDF filen Riksåklagarens BESLUT……

OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKER HANDLÄGGNING UNDANHÅLLS OCH UNDERLÅTS SOM SYNES AV RIKSÅKLGAREN PETRA LUNDH

 

Bedriver riksåklagaren Petra Lundh kriminell beskyddarverksamhet? Beskyddar riksåklagaren Petra Lundh PCR TEST BERÄGERIET och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag?

PCR TEST BEDRÄGERIET är uppenbart redan fastställt inom EU, bl.a. i Portugal, i 2 fastställande domar, där det bevisats och fastställts i fastställande domar att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga. Om detta erkända sakförhållande och notoriska faktum är delgivet i riksåklagare anmälan av 2022-09-10, och offentligt publicerat, svenska och engelska versionen finnes publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/16/riksaklagaranmalan-till-ytterst-ansvarige-myndighetschefen-och-riksaklagaren-petra-lundh-2022-09-11/

 

 

Effekterna efter PCR TEST BEDRÄGERIET, några exempel

2022-10-11

Analytiker uppskattar att minst 20 miljoner människor redan har dödats av Covid-”vaccinet”

https://futurenews.news/watch?id=6345b7942c33134ae393bd44

 

Pfizer medger att vaccinet ALDRIG testades för överföring under EU-förhör

https://futurenews.news/watch?id=6345b5072c33134ae3937321

 

 

 

2) DET SÅ KALLADE BESLUTET AV 2022-09-28 MED DNR AMR-4-22

Det så kallade beslutet är inte i laga ordning, beslutet är inte personligen undertecknat av någon så kallad beslutsfattare, därmed nullitet (ogiltig rättshandling).

Har riksåklagare Petra Lundh i den delen annan uppfattning äger inskränkaren av EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan bevisbördan att bevisa var i gällande lagstiftning riksåklagaren finner stöd för detta så kallade beslut.

 

Begär i den delen ett särskilt beslut om var riksåklagaren Petra Lundh äger laga stöd för

-       att fullständigt rättsosäkert, skönsmässigt och godtyckligt i så kallat beslut, utan laga stöd i så kallat beslut, och därtill underlåta och undanhåll bl.a. i laga ordning fullständigt motiverat beslut som är underskrivet/signerat beslut av beslutsfattare, med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol mycket skyndsam

 

 

3) EU RÄTTIGHETERNA ÄGS AV RÄTTIGHETSBÄRARNA

EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan är bevisligen överstående svensk grundlag, se mer i den delen i vad som delgives riksåklagaren i denna kommunicering om rättsordningen.

EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna, alltså alla EU medborgare, vilket inkluderar alla svenska medborgare, dvs. rättighetsbärarna i detta ärende är därmed anmälarna Ulf Bittner, Ulf Bejerstrand, Joel Widengren och Emil Borg.

Inskränkaren, i detta ärende, är riksåklagaren, som äger bevisbördan att bevisa var i lagstiftningen riksåklagaren finner laga stöd för inskränkningen av EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan. Som äger företräde över svensk lag, se i den delen Regeringsformen 12:10 och i denna skrivelse om rättsordningen.

Emotser i denna del ett fullständigt rättssäkert beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol utifrån ett så kallat beslut av 2022-09-28 med dnr AMR-4-22.

Riksåklagaren Petra Lundh äger ansvaret att fullständigt rättssäkert införliva i det begärd beslutet med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol vad som delgives riksåklagaren i denna kommunicering/delgivning.

 

Noteras särskilt; Åklagarmyndigheten i Sverige är en myndighet, bevisligen är således riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inte alls en domstol, riksåklagaren kan således inte avgöra godtyckligt, skönsmässigt i textmassa utan lagstöd och i strid mot rättsordningen sakfrågan, enligt anmälarnas bestämda uppfattning, utifrån rättsordningen, som delgives riksåklagaren i detta administrativa rättssäkerhetsärende.

 

Parterna; anmälarna och riksåklagaren har således helt olika uppfattningar om rättssäkerhet, och sakfrågor i den delen ska avgöras i förvaltningsdomstols kedjan, tills motsatsen är bevisad, dvs. riksåklagare äger bevisbördan att bevisa att Åklagarmyndigheten i Sverige också är likställd med svensk domstol.

 

 

 

 

4) RÄTTSORDNINGEN

Fastställande av rättsordningen är grunden i fullständigt rättssäker handläggning, godtycke och egna skönsmässiga bedömningar utan stöd i gällande lag och rätt är i strid med rättssäker handläggning.

Detta är som synes också i strid med svensk grundlag Regeringsformen och som synes därtill ett grovt uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot anmälarna, som synes beskyddas av riksåklagaren de anmälda i Sveriges riksdag.

 

 

5) NULLITET OGILTIG RÄTTSHANDLING

Ett så kallat beslut som inte är fullständigt motiverat och fullt ut följbart, fullt ut förståeligt utifrån gällande lagstiftning och rättsordning är således nullitet (ogiltig rättshandling).

Alltså ett så kallat beslut som icke existerar utifrån den fastställda rättsordningen, och därmed underlåtenhet och undanhållande av att rättssäkert handlägga utifrån gällande rättsordning. Som synes ett BEDRÄGERI gentemot anmälarna.

Bevisbördan i den delen ägs av riksåklagaren Petra Lundh, som uppenbart inte är svensk domstols representant. Riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige är alla anställda i en myndighet, nämligen Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

6) DELGIVNING I RIKSÅKLAGARE ANMÄLAN AV 2022-09-10 OM RÄTTSORDNINGEN

Redan i riksåklagare anmälan av 2022-09-10 redogjordes för anmälarnas uppfattning om rättsordningen, citat

…………………………………………………………………………………………………..

 

AVSLUTNINGSVIS

Rättsordningen som enligt anmälare gäller fullt ut i denna åklagaranmälan

Regeringsformen, som står över all annan svensk lag och däri särskilt Regeringsformen 11:14(för domstolar) och 12:10(som gäller för myndigheter, som Åklagarmyndigheten i Sverige, som inte är en domstol)

 

Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget.

Rättighetsstadgan som är en EU-rättsakt, som gäller som direktverkande svensk lag jämte EU-domstolens praxis, ska säkerställas i fullständig rättssäker handläggning av Åklagarmyndigheten i Sverige, särskilt då utifrån företrädes principen, se särskilt Regeringsformen 12:10, som gäller fullt ut för Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Påminner särskilt då om Rättighetsstadgan och de EU-rättigheterna i denna stadga, svensk direktverkande lag, överstående svensk grundlag Regeringsformen, och däri särskilt bl.a. artikel 41

Rättighetsstadgan finner du/ni här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-I-LISSABON-F%C3%96RDRAGET-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

 

Citat

Artikel 41 Rätt till god förvaltning

1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer.

2. Denna rättighet innebär bl.a. att

a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt vidtas mot honom eller henne,

b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet,

c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.

 

3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess institutioner eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma principerna i medlemsstaternas lagstiftning.

4. Var och en ska kunna vända sig till unionens institutioner på något av fördragens språk och ska få svar på samma språk.

Slut citat

 

Noteras särskilt, dessa EU-rättigheter ägs av EU-medborgarna, dvs. alla medborgare i nationen Sverige, och inskränkaren av rättigheterna i Rättighetsstadgan äger bevisbördan om inskränkaren, i detta ärende/åklagaranmälan, Åklagarmyndigheten i Sverige, återigen har för avsikt att inskränka, undanhålla och underlåta t.ex. artikel 41(eller för den delen annan artikel i Rättighetsstadgan).

 

Alltså som Åklagarmyndigheten i Sverige gjort generellt och systematiskt i tidigare åklagaranmälningar gjorda av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner.

 

SÅLEDES KAN LEDAS I BEVIS ATT ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, under ledning av riksåklagaren Petra Lundh, har bevisligen undanhållit och underlåtit EU-rättigheter i tidigare åklagare anmälningar, gjorda av Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner, bevisbördan

-       att bevisa det motsatta ägs av inskränkaren av EU-rättigheterna nämligen riksåklagaren Petra Lundh, och i den delen begäres ett särskilt fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol mycket skyndsamt.

 

Har du/ni frågor läs återigen alla SVERIGE GRANSKAS alla massutskicken med all information och upplysning, som i laga ordning är registrerade av registrator vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige, och därtill är registrerade i laga ordning av registrator Socialdepartementet.

Frågor kan också besvaras av undertecknade och de åberopade vittnena i åklagaranmälan

…………………………………………………………………………………………………..

Slut citat

 

Noteras särskilt; I det så kallade beslutet bestrider inte riksåklagaren rättsordning, således erkänt sakförhållande att den delgivna rättsordningen gäller fullt ut i riksåklagare anmälan av 2022-09-10, detta ska läggas till handlingarna och säkerställas fullständigt redovisas av riksåklagare Petra Lundh i det begärda beslutet med besvärshänvisningen till förvaltningsdomstol.

 

 

 

7) NOTERAS SÄRSKILT

Riksåklagaren Petra Lundh undanhåller och underlåter begärt särskilt beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol i riksåklagare anmälan av 2022-09-10, citat

 

SÅLEDES KAN LEDAS I BEVIS ATT ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, under ledning av riksåklagaren Petra Lundh, har bevisligen undanhållit och underlåtit EU-rättigheter i tidigare åklagare anmälningar, gjorda av Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner, bevisbördan

-       att bevisa det motsatta ägs av inskränkaren av EU-rättigheterna nämligen riksåklagaren Petra Lundh, och i den delen begäres ett särskilt fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol mycket skyndsamt.

Slut citat

Vilket lagstöd har riksåklagaren Petra Lundh i den delen?

 

 

 

8) ALLTSÅ ÅTERIGEN UNDANHÅLLER RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH RÄTTSSÄKER, OPARTISK & SAKLIG HANDLÄGGNING UTIFRÅN GÄLLANDE RÄTTSORDNING

Som synes grundlagsbrott, se Regeringsformen, och som synes bedrägeri gentemot anmälarna, tills motsatsen är bevisad i fullständigt rättssäker, opartisk och saklig domstol.

 

a)

-       Alla anmälarna, inkluderat vittnena EU-parlamentarikern Christine Anderson och advokat dr Reiner Fuellmich, har undanhållits att som begärts få beslut via epost.

Vilket lagstöd har riksåklagaren Petra Lundh i den delen?

 

-       Tidigare har Björn Hammarskjöld erhållit epost från åklagarkammaren i Uppsala via epost, alltså begärda beslut och handlingar, likabehandling ska således ske gentemot anmälarna och vittnena i detta ärende hos riksåklagaren Petra Lundh.

Vilket lagstöd har riksåklagaren Petra Lundh i den delen?

 

Detta är styrkt denna dag i telefonsamtal med Björn Hammarskjöld, telefon 070-385 09 33.

Kränkande särbehandling inom Åklagarmyndigheten i Sverige mot anmälarna och vittnena, finns det laga stöd för det?

Vilket lagstöd har riksåklagaren Petra Lundh i den delen?

 

Noteras särskilt, ingen sekretess, den har upphävts av anmälarna, i riksåklagare anmälan av 2022-09-10. Alltså att skicka via epost är fullständigt legalt, och görs till och med av domstolarna i Sverige. Varför underlåter och undanhåller riksåklagaren att skicka så kallade diarieutskrifter och så kallade beslut i epost?

Vilket lagstöd har riksåklagaren Petra Lundh i den delen?

 

Bevis från Jessica Seger, kom anmälarna till del 2022-10-11, där bevisligen dagboksbladen skickats via epost till Jessica Seger, i Ärende AM-82341-22 och i Ärende AM-139050-22 citat

Från: Mattsson Tomas <[email protected]>
Date: tis 11 okt. 2022 19:46
Subject: Dagboksblad
To: [email protected] <[email protected]>

Hej,

Jag skickar de begärda dagboksbladen från de ärenden vi har på kammaren.

Vänligen,

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson
Vice chefsåklagare

Åklagarområde Stockholm | Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Box 950 | 191 29 Sollentuna

Tel 010-562 55 60 | Växel 010-562 50 00

www.aklagare.se

Slut citat

 

 

 

 

b)

Anmälarna har undanhållits och underlåtits vad som begärts utan förklaring eller lagstöd för åtgärden av riksåklagaren Petra Lundh.

Alltså en väl beprövad och systematisk generell härskarteknik som sedan tidigare av riksåklagaren Petra Lundh är implementerad, bevis finns för att detta har hänt flertalet gånger sedan tidigare.

Vilket lagstöd har riksåklagare Petra Lundh för denna fullständigt godtyckliga och skönsmässiga åtgärd?

 

c)

Endast anmälaren Ulf Bittner har erhållit det så kallade beslutet, och detta så kallade beslutet skickades i brev, således har undanhållits och underlåtits det så kallade beslutet av 2022-09-28 med dnr AMR-4-22 anmälarna Ulf Bejerstrand, Joel Widengren och Emil Borg.

Ulf Bittner har i telefonsamtal fått detta bekräftat av Ulf Bejerstrand, Joel Widengren och Emil Borg.

Vilket lagstöd har riksåklagare Petra Lundh för denna fullständigt godtyckliga och skönsmässiga åtgärd?

 

d)

Vittnena EU-parlamentarikern Christine Anderson och advokat dr Reiner Fuellmich har undanhållits och underlåtits få del av det så kallade beslutet, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel av riksåklagaren Petra Lundh.

 

Det framgår i riksåklagare anmälan av 2022-09-10 följande, citat

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected], [email protected] och [email protected]

Slut citat

 

Ingen av anmälarna har fått i epost vad som begärts, inte heller de så kallade beslutet, och därmed utgår anmälarna från att varken EU-parlamentarikern Christine Anderson och advokat dr Reiner Fuellmich erhållit vad som begärts ska skickas i epost.

 

Naturligtvis så har som synes riksåklagaren Petra Lundh därmed också undanhållit och underlåtit vittnena det så kallade beslutet i e-post kommunicering eller på annat sätt, eftersom anmälarna Ulf Bejerstrand, Joel Widengren och Emil Borg undanhållits och undanhållits det så kallade beslutet. Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av riksåklagaren Petra Lundh.

Vilket lagstöd har riksåklagare Petra Lundh för denna fullständigt godtyckliga och skönsmässiga åtgärd?

 

 

9) En befogad frågeställning utifrån det så kallade beslutet

 

BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN SVERIGES RIKSDAGS ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER OCH DE POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG UTIFRÅN ATT DESSA ÄR VÄL INFORMERADE OCH UPPLYSTA OCH DELGIVNA OM PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Noteras särskilt; Underlåtenhets brott existerar i Brottsbalken, därtill grov urkundsförfalskning. Därtill som synes uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament för att som synes beskydda anmälda parter, t.ex. som i riksåklagare anmälan mot Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, som bl.a. riksåklagare anmälan med dnr AMR-4-22 delger om.

 

 

 

 

10) RÄTTSORDNINGEN

Om en lag, förordning eller föreskrift strider mot varandra finns en hierarki som talar om vilken av dessa som äger företräde. Rättsordningen är enligt följande, enligt anmälarna, bl.a. utifrån det avtal som Sverige förbundit sig till i och med EU-inträdet. Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av riksåklagaren Petra Lundh:

 

EU-domstolens praxis

 

Lissabonfördraget; i den EU-rättsakten Rättighetsstadgan

 

Grundlag; se särskilt i Regeringsformen, se särskilt i Regeringsformen 12:10, citat

 

Lagprövning

]10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

 

Lag

 

Förordning

 

Föreskrift

 

Vilket lagstöd har riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh för att undanhålla och underlåta rättssäkerhet, opartiskhet, saklighet och objektivitet i det så kallade beslutet i ärendet Riksåklagarens beslut av 2022-09-28 med dnr AMR-4-22?

 

 

11) EU DOMSTOLENS PRAXIS

 

a)

C-189/03(2004-10-07) EU-kommissionen mot Nederländerna. Ur punkt 19, citat; ”Det är i vart fall fast rättspraxis att enbart administrativ praxis, som till sin art är sådan att den fritt kan ändras av myndigheten, och som inte offentliggjorts i tillräcklig utsträckning, inte kan anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyldigheter som följer av EG-fördraget.”

 

b)

Vid Sveriges Regerings framträdande i EU-domstolen åberopas flitigt den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen bl.a. Bressol-domen (C-73-08 Bressol punkt 41, 47, 48, 71).

Häri stadgas att det åligger begränsande myndighet — riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige  — att bevisa nödvändighet och proportionalitet i lagstiftning för inskränkningen.

 

Precisa omständigheter med underbyggda analyser inklusive proportionalitet och legalitet ska presenteras i samband med beslutsförslag och beslut.

 

Denna unionsrättsliga rättssäkerhetsprincip (gäller alla myndighetsutövare i Sverige) synes ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige underlåta och undanhålla generellt och systematiskt mot allmänheten (se i den delen bl.a. tidigare beslut mot Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner) och gentemot anmälarna av riksåklagare anmälan av 2022-09-10.

 

c)

I domen Ciola (EU-domstolens dom i mål nr C-224/97 Ciola punkterna 26-33) stadgas att myndigheter är skyldiga att med alla till buds stående medel skydda den enskildas rätt, se också i Rättighetsstadgans artiklarna 51, 52, 53, 54.

Dessa skyldigheter underlåts och undanhålles generellt och systematiskt mot allmänheten (se i den delen bl.a. tidigare beslut mot Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner) av ytterst ansvarig riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten gentemot anmälarna av riksåklagare anmälan av 2022-09-10.

 

d)

Enligt svensk lag och EU-rätten är det den enskilde som är rättighetsbärare och ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan att bevisa det motsatta utifrån gällande rättsordning.

Ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige synes här ha brutit mot lag genom

-       att underlåta och undanhålla, och

-       att som synes beskydda de brottsmisstänkta i riksåklagare anmälan av 2022-09-10, och inte inleda en mycket berättigad misstanke med förundersökning om som synes grova bedrägeribrott med mera av Sveriges riksdagsledamöter och därmed av Sveriges riksdags alla politiska partierna, vilket i sig som synes torde utgöra ett brott mot bl.a. RB 20 kapitlet 1 §.

Ett brott mot RB 20 kapitlet 1§ torde normalt betraktas som ringa tjänstefel. Men eftersom detta brott synes ha utförts under myndighetsutövning mot enskilda måste brottet betraktas som brott av normalgraden.

Då ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige även synes ha brutit mot RF 1:1 3 st, 2 § och även mot RF 1:9 och 12:10 måste grundlagsbrott beivras och det misstänkta brottet då måste betraktas som grovt tjänstefel med straffsats som fängelse i 6 månader till 6 år.

 

Det framkommer även att ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige synes underlåta och undanhålla

-       att följa EU-rätten enligt Regeringsformen 1 kapitlet 1 § 3 st, 2 §, 9 §, 2 kapitlet 19 §, 12 kapitlet 10 §, Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Rättighetsstadgan varför det misstänkta brottet måste höjas till synnerligen grovt tjänstefel med straffskala motsvarande andra synnerligen grova brott som mord och spioneri.

 

 

Vi måste också fråga oss om ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige i det så kallade beslutet, riksåklagarens beslut av 2022-09-28 med dnr AMR-4-22, om

-       att förundersökning inte inleds möjligen kan vara ett politiskt beslut? I så fall måste även andra misstänkta personer eftersökas.

 

 

e)

Det viktiga är Rättssäkerhetsprincipen.

 

Vid Sveriges Regerings framträdande i EU-domstolen åberopas flitigt den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen bl.a. [1]Bressol-domen. Häri stadgas att det åligger begränsande myndighet att bevisa nödvändighet och proportionalitet i sin lagstiftning för inskränkningen. Precisa omständigheter med underbyggda analyser ska presenteras.

 

Sveriges Regering genom utrikesdepartementet Anna Falk har i EU-domstolen som argument i en dom avkunnad 14 juni 2012 mål C-542/09 EU-kommissionen mot Nederländerna hävdat rättssäkerhetsprincipen genom att hänvisa till mål C-73/08 Bressol punkt 40-41, 47-48 och 71. Citat;

 

Huruvida det föreligger särbehandling

40 Domstolen erinrar om att icke-diskrimineringsprincipen inte bara förbjuder direkt

diskriminering på grund av nationalitet, utan även alla former av indirekt diskriminering som, genom tillämpning av andra särskiljningskriterier, i praktiken leder till samma resultat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2007 i mål C-212/05, Hartmann, REG 2007, s. I-6303, punkt 29).

 

41 Om det inte finns sakliga skäl för en bestämmelse i nationell rätt eller om den inte står i proportion till det eftersträvade målet, ska den anses som indirekt diskriminerande, om den till sin natur innebär en risk för att medborgare i andra medlemsstater påverkas i högre grad än landets egna medborgare och följaktligen riskerar att särskilt missgynna de förstnämnda (dom av den 30 november 2000 i mål C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, REG 2000, s. I-10497, punkt 40, och domen det ovannämnda målet Hartmann, punkt 30).

 

Huruvida det finns skäl för särbehandlingen

 

47 Såsom domstolen slog fast i punkt 41 i förevarande dom utgör en särbehandling av den typ som införs genom dekretet av den 16 juni 2006 en indirekt diskriminering på grund av nationalitet som är förbjuden såvida det inte finns sakliga skäl för den.

 

48 För att vara motiverad ska den berörda åtgärden dessutom vara ägnad att säkerställa förverkligandet av det legitima mål som eftersträvas med den och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 oktober 2008 i mål C-527/06, Renneberg, REG 2008, s. I-7735, punkt 81, och av den 19 maj 2009 i de förenade målen C-171/07 och C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes m.fl., REG 2009, s. I-4171, punkt 25).

 

71 Det åligger dock de behöriga nationella myndigheterna att visa att en sådan risk verkligen föreligger (se analogt domen i det ovannämnda målet Apothekerkammer des Saarlandes m.fl., punkt 39).

 

Enligt fast rättspraxis ankommer det nämligen på nämnda myndigheter som antar en åtgärd som avviker från en princip som fastställs i unionsrätten att, i varje enskilt fall, bevisa att åtgärden är ägnad att säkerställa förverkligandet av det mål som anförts och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

 

De skäl som en medlemsstat kan åberopa ska således åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av den åtgärd som medlemsstaten vidtagit och de precisa omständigheter som stödjer dess argumentation (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 mars 2004 i mål C-8/02, Leichtle, REG 2004, s. I-2641, punkt 45, och domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Österrike, punkt 63). Det är viktigt att det med hjälp av en sådan objektiv, utförlig och med sifferuppgifter underbyggd analys, och med stöd av seriösa, överensstämmande och

övertygande uppgifter, kan visas att det föreligger en verklig risk för folkhälsan.

 

Slut citat.

 

 

 

 

12) HD DOM, EU DOMSTOLEN PRAXIS, RÄTTIGHETSSTADGAN & Europakonventionen

 

Högsta Domstolen har i mål Ö 461-11 Billerud av datum 2014-02-25, punkterna 12-17 fastställt att svenska myndigheter och domstolar icke får ändra EU-rättens innehåll och effekt.

Ur HD Ö 461-11 Billerud, punkterna 12-17, citat;

 

Förhållandet mellan Europakonventionen och unionsrätten

 

12. De grundläggande rättigheterna såsom de garanteras enligt Europakonventionen ingår i unionsrätten som allmänna principer. Det framgår såväl av EU-fördraget (artikel 6.3 i Fördraget om Europeiska Unionen) som av EU-domstolens praxis.

 

Bestämmelser i Europeiska unionens stadga, som motsvaras av bestämmelser i Europakonventionen, ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen.

 

Ingen bestämmelse i stadgan får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns i Europakonventionen. (Artiklarna 52.3 och 53.) EU-domstolen beaktar Europadomstolens praxis vid tolkningen av unionsrätten.

 

13. Proportionalitetsprincipen är enligt Europadomstolens praxis en grundläggande princip som genomsyrar konventionsrätten. Det är också en allmän rättsprincip som ingår i unionsrätten (se artiklarna 5.1 och 5.4 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 49.3 i Europeiska unionens stadga).

 

14. Europadomstolen (stor kammare) framhöll i en dom år 2005, dvs. före tillkomsten av de nu redovisade bestämmelserna, att skyddet av mänskliga rättigheter inom EG fick anses vara likvärdigt med skyddet enligt konventionen och att det därför finns en presumtion för att EG-rätten respekterar konventionen.

 

Presumtionen kan motbevisas om det i det enskilda fallet finns omständigheter som innebär att skyddet för konventionsrättigheterna är uppen-bart otillräckligt (manifestly deficient). (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Șirketi [Bosphorus Airways] mot Irland, no. 45036/98, dom 30 juni 2005, se p. 165 med hänvisningar).

 

15. Principen om unionsrättens företräde innebär att svenska domstolar och myndigheter är förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten.

 

Samtidigt har Sverige en folkrättslig förpliktelse och ett eget ansvar för att tillse att rättigheterna enligt Europakonventionen inte kränks i det enskilda fallet.

 

16. I enlighet med Europadomstolens praxis har Högsta domstolen att vid prövningen utgå från presumtionen att bestämmelserna i artiklarna 16.3 och 16.4 i handelsdirektivet är förenliga med Europakonventionen (se p. 14). EU-domstolen har i sitt förhandsavgörande lämnat besked om hur bestämmelserna ska tolkas och har särskilt prövat deras förenlighet med proportionalitetsprincipen, en prövning som måste anses inbegripa proportionalitetsprincipen också i den mening som Europadomstolen lägger i begreppet (jfr p. 13).

 

17. En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning av Europakonventionen. Det betyder att det faktiska utrymmet för en sådan avvikelse är ytterst begränsat.

 

Slut citat.

 

13) SAMMANFATTNING

Ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lund och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige är en myndighet, bevisligen är det så.

Parterna, ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige och anmälarna har bevisligen olika uppfattningar om vad som är fullständigt rättssäker handläggning och vad som är fullständigt opartisk, saklig och objektiv handläggning.

 

Vad som gälla utifrån Rättsordningen, EU-domstolens praxis, Rättighetsstadgan, Europakonventionen, svensk grundlag Regeringsformen med mera har redogjorts för av anmälarna till riksåklagare anmälan av 2022-09-10, då utifrån det så kallade beslutet, riksåklagarens beslut av 2022-09-28 med dnr AMR-4-22, och detta föranleder nu mycket skyndsam handläggning från ”motparten” ytterst ansvarige riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

14) DELEGATIONS ORDNINGEN

Begär att mycket skyndsamt sändes via epost den delegationsordning som gäller för ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

15) HUR SKA FULLSTÄNDIG RÄTTSSÄKER HANDLÄGGNING FORTGÅ?

Ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige synes inte alls säkerställa fullständig rättssäker handläggning, opartiskhet, saklighet med mera utifrån gällande rättsordning.

Vem ska då handlägga ärendet utifrån denna delgivning/skrivelse?

Mycket skyndsamt svar i denna frågeställning, all kommunicering ska se via epost och detta ska ske dels på svenska och dels på engelska.

 

16) MYCKET STORT INTERNATIONELLT INTRESSE

Alltså eftersom vittnena de synnerligen välkända över hela världen EU-parlamentarikern Christine Anderson och advokat dr Reiner Fuellmich ska också delges allt som delges till anmälarna, men då på engelska, direkt från Åklagarmyndigheten i Sverige.

Har riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda annan uppfattning så vänligen styrk den utifrån gällande lag i ett särskilt beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol

 

Med vänlig hälsning från anmälarna

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

 

 

 


[1] C-73-08 Bressol punkt 41,47,48,71

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ENGELSKA VERSIONEN

 

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Head of Authority and Public Prosecutor Petra Lundh page 1 of 18

[email protected]

The Prosecution Authority of Sweden, Stockholm Headquarters

Switchboard 010-562 50 00

Registrar

[email protected]

This prosecutor’s notification, now with a so-called decision with dnr AMR-4-22, concerning extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Prosecution Service in Stockholm, head office in Stockholm, requesting the full contact details of the case officer appointed by the head of the authority and Prosecutor General Petra Lundh, together with a diary sheet/diary number or diary sheet, as proof and confirmation that the prosecutor’s notification has been received and duly registered.

 

ALL COMMUNICATION IN THE CASE MUST BE BY E-MAIL

Please request this information by sending an e-mail to, see the e-mail addresses of the signatory/complainant at the bottom of this notification, and also to [email protected]  , [email protected]  and [email protected]

 

Confidentiality; no confidentiality as this prosecutor’s report is of very great public interest in Sweden and also of very great public interest internationally.

 

Other information; the notification will be served partly in Swedish and partly in English to the Swedish Prosecution Authority, based on what has been described above.

 

2022-10-13

 

1) Introduction

ADMINISTRATIVE CASE ON THE BASIS OF THE EU LEGAL BASIS AND THE LEGAL ORDER SERVED

 

Administrative case based on alleged decision of the Prosecutor’s Office in Sweden; decision of the Prosecutor General dated 2022-09-28 with reference AMR-4-22

The so called decision is attached as Annex 1, 2 pages, see in that part the PDF file of the Prosecutor General’s DECISION……

IMPARTIAL, FACTUAL AND OBJECTIVE FULLY LEGALLY SECURE HANDLING IS WITHHELD AND OMITTED AS APPEARS BY THE PROSECUTOR PETRA LUNDH

 

Is the Public Prosecutor Petra Lundh engaging in criminal patronage? Is the Public Prosecutor, Petra Lundh, protecting the PCR TEST COMPANY and all the members of the Swedish Parliament and thus all the political parties in the Swedish Parliament?

The PCR TEST FRAUD is clearly already established within the EU, including in Portugal, in 2 judgements establishing that the PCR TESTS are not scientific and are not reliable, and have been proven and established in judgements establishing that the PCR TESTS are not scientific and are not reliable. About this acknowledged fact and notorious fact is communicated in the Attorney General’s notification of 2022-09-10, and publicly published, the English and Swedish version is published here

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/16/riksaklagaranmalan-till-ytterst-ansvarige-myndighetschefen-och-riksaklagaren-petra-lundh-2022-09-11/

 

 

Effects after PCR TEST FRAUD, some examples

2022-10-11

Analysts estimate that at least 20 million people have already been killed by the Covid ”vaccine”

https://futurenews.news/watch?id=6345b7942c33134ae393bd44

 

Pfizer admits vaccine was NEVER tested for transmission during EU hearings

https://futurenews.news/watch?id=6345b5072c33134ae3937321

 

 

2) THE SO-CALLED DECISION OF 2022-09-28 WITH DNR AMR-4-22

The so called decision is not in legal order, the decision is not personally signed by any so called decision maker, hence nullity (invalid legal act).

If Attorney General Petra Lundh has a different opinion in this respect, the burden of proof is on the violator of the EU rights in the Charter of Fundamental Rights to prove where in the applicable legislation the Attorney General finds support for this so-called decision.

 

Requests in that respect a specific decision on where the Attorney General Petra Lundh finds legal support for

- to completely unlawful, discretionary and arbitrary in so called decision, without legal support in so called decision, and in addition failing and withholding inter alia in law fully reasoned decision signed by decision maker, with reference to appeal to administrative court very promptly

 

 

3) EU RIGHTS ARE OWNED BY THE RIGHT HOLDERS

The EU rights in the Charter of Fundamental Rights are demonstrably superior to the Swedish Constitution, see more on that in what is communicated to the Attorney General in this communication on the rule of law.

The EU rights in the Charter of Rights are owned by the right holders, i.e. all EU citizens, which includes all Swedish citizens, i.e. the right holders in this case are thus the complainants Ulf Bittner, Ulf Bejerstrand, Joel Widengren and Emil Borg.

The restrictor, in this case, is the Prosecutor General, who has the burden of proof to prove where in the legislation the Prosecutor General finds legal support for the restriction of the EU rights in the Charter of Fundamental Rights. Which takes precedence over Swedish law, see in that respect Regeringsformen 12:10 and in this letter on the rule of law.

Emotser in this part a fully legally sound decision with appeal to the administrative court based on a so-called decision of 2022-09-28 with dnr AMR-4-22.

The Public Prosecutor Petra Lundh is responsible for incorporating into the requested decision with reference to the administrative court in a fully legally correct manner what is communicated to the Public Prosecutor in this communication/notification.

 

To be noted in particular; the Public Prosecutor’s Office in Sweden is a public authority, thus the Public Prosecutor Petra Lundh and her employees are demonstrably not a court at all, thus the Public Prosecutor cannot arbitrarily, discretionarily decide in a mass of text without legal support and contrary to the legal order the factual issue, according to the complainants’ firm opinion, based on the legal order, which is served on the Public Prosecutor in this administrative case of legal certainty.

 

The parties; the complainants and the Prosecutor General thus have completely different views on legal certainty, and questions of fact in that regard should be decided in the administrative court chain, until the contrary is proven, i.e. the Prosecutor General has the burden of proof to prove that the Prosecutor General’s Office in Sweden is also equivalent to the Swedish court.

 

 

 

 

4) THE LEGAL SYSTEM

Determination of the legal order is the basis of a completely legally sound administration of justice, arbitrariness and own discretionary judgments without support in the applicable law and right are contrary to legally sound administration of justice.

This is apparently also contrary to the Swedish Constitution and apparently a gross intentional fraud based on enormous financial incentives towards the complainants, who seem to be protected by the Attorney General of Sweden in the Riksdag.

 

 

5) NULLITY OF INVALID LEGAL ACT

A so-called decision that is not fully justified and fully enforceable, fully understandable from the point of view of the applicable law and legal order is thus nullity (null legal act).

Thus, a so-called decision that does not exist on the basis of the established legal order, and thus a failure and omission to act in accordance with the law on the basis of the applicable legal order. As it seems, a FRAUD against the complainants.

The burden of proof in this respect is on the Prosecutor General Petra Lundh, who is clearly not the representative of the Swedish court. The Prosecutor General and the head of the Swedish Prosecution Authority, Petra Lundh, are all employees of one authority, namely the Swedish Prosecution Authority.

 

 

6) NOTIFICATION IN THE PROSECUTOR GENERAL’S NOTIFICATION OF 2022-09-10 CONCERNING THE LEGAL ORDER

Already in the Prosecutor General’s notification of 2022-09-10, the complainants’ opinion on the legal order was set out, quote

…………………………………………………………………………………………………..

 

IN CONCLUSION

The legal order which, according to the notifying party, fully applies in this prosecutor’s notification

The Swedish Constitution, which is superior to all other Swedish law and in particular to the Swedish Constitution 11:14(for courts) and 12:10(which applies to authorities, such as the Prosecution Authority in Sweden, which is not a court)

 

 

The Charter of Fundamental Rights of the Lisbon Treaty.

The Charter of Fundamental Rights, which is an EU legal act, which applies as directly applicable Swedish law together with the case law of the European Court of Justice, must be ensured in the complete legally secure handling of the Prosecution Authority in Sweden, particularly on the basis of the principle of primacy, see in particular Regeringsformen 12:10, which fully applies to the Prosecution Authority in Sweden.

 

Reminds in particular of the Charter of Fundamental Rights and the EU rights contained in this Charter, Swedish directly applicable law, the overriding Swedish constitution, the Swedish Constitution, and in particular Article 41 thereof

You can find the Charter of Rights here

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-I-LISSABON-F%C3%96RDRAGET-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

 

Quote

Article 41 Right to good administration

1. Everyone has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.

2. This right shall include

(a) everyone has the right to be heard before any individual measure which would adversely affect him or her is taken

(b) every person shall have access to the files which concern him or her, subject to legitimate interests of confidentiality, professional secrecy and business confidentiality,

(c) the administration is obliged to give reasons for its decisions.

 

3. Every person has the right to receive compensation from the Union for damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.

4. Every person shall be able to address the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties and shall receive an answer in the same language.

End quote

 

Of particular note, these EU rights are owned by EU citizens, i.e. all citizens of the nation of Sweden, and the violator of the Charter of Rights has the burden of proof if the violator, in this case/prosecution, the Prosecution in Sweden, again intends to restrict, withhold and omit e.g. Article 41 (or for that matter any other Article of the Charter of Rights).

 

Thus, as the Prosecution Authority in Sweden has done generally and systematically in previous prosecution complaints made by Ass Professor Doctor Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner.

 

THERE IS PROOF THAT THE PROSECUTOR’S OFFICE IN SWEDEN, under the leadership of the Attorney General Petra Lundh, has demonstrably withheld and failed to comply with EU rights in previous prosecutor’s complaints made by Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner, the burden of proof being that the prosecutor’s office in Sweden, under the leadership of the Attorney General Petra Lundh, has

- to prove the contrary is owned by the violator of EU rights, namely the Attorney General Petra Lundh, and in this respect a particularly full and legally sound DECISION with reference to the Administrative Court is requested very urgently.

 

If you have any questions, please read again all the SWEDEN REGISTERED mass mailings with all the information and data, which are duly registered by the Registrar at the headquarters in Stockholm, the Prosecutor’s Office in Sweden, and in addition are duly registered by the Registrar of the Ministry of Social Affairs.

Questions may also be answered by the undersigned and the witnesses cited in the prosecution’s complaint

…………………………………………………………………………………………………..

End quote

 

Noted in particular; In the so-called decision the Prosecutor General does not contest the legal order, thus acknowledged fact that the served legal order applies in full in the Prosecutor General’s notification of 2022-09-10, this shall be added to the file and ensured fully disclosed by Prosecutor General Petra Lundh in the requested decision with the appeal reference to the Administrative Court.

 

 

7) NOTED IN PARTICULAR

Prosecutor Petra Lundh withholds and fails to request special decision with reference to administrative court in prosecutor notification of 2022-09-10, quote

 

BE IT FURTHER PROVEN THAT THE PROSECUTOR’S OFFICE IN SWEDEN, headed by the Attorney General Petra Lundh, has demonstrably withheld and failed to comply with EU rights in previous prosecutor’s notifications, made by Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner, the burden of proof being

- to prove the contrary is owned by the violator of EU rights, namely the Attorney General Petra Lundh, and in this respect a particularly full and legally sound DECISION with reference to the Administrative Court is requested very urgently.

End quote

What is the legal basis for the Attorney General Petra Lundh in this respect?

 

 

 

8) SO ONCE AGAIN, THE PUBLIC PROSECUTOR PETRA LUNDH IS WITHHOLDING LEGALLY SOUND, IMPARTIAL AND OBJECTIVE PROCEEDINGS BASED ON THE APPLICABLE LEGAL SYSTEM

As seems to be a constitutional violation, see the Constitution, and as seems to be a fraud against the complainants, until the contrary is proven in a completely fair, impartial and objective court.

 

a)

- All complainants, including witnesses MEP Christine Anderson and lawyer Dr Reiner Fuellmich, have been denied the requested decision by e-mail.

What is the legal basis for the Public Prosecutor Petra Lundh in this respect?

 

- Previously, Mr Hammarskjöld has received e-mails from the Uppsala Prosecution Chamber via e-mail, i.e. requested decisions and documents, so equal treatment should be given to the complainants and witnesses in this case by the Prosecutor General, Ms Lundh.

What legal basis does the Prosecutor-General, Petra Lundh, have in this respect?

 

This was confirmed today in a telephone conversation with Björn Hammarskjöld, telephone 070-385 09 33.

Is there any legal basis for the discriminatory treatment of complainants and witnesses within the Swedish Prosecution Service?

What legal support does the Prosecutor General, Petra Lundh, have in this respect?

 

Noted in particular, no confidentiality, it has been lifted by the complainants, in the Attorney General’s notification of 2022-09-10. So sending via email is perfectly legal, and is even done by the courts in Sweden. Why does the Prosecutor General fail and withhold to send so called transcripts and so called decisions by e-mail?

What legal support does the Attorney General Petra Lundh have in this respect?

 

Evidence from Jessica Seger, brought to the attention of the complainants on 2022-10-11, where it is proven that the diary sheets were sent by e-mail to Jessica Seger, in Case AM-82341-22 and in Case AM-139050-22, quote

From: Mattsson Tomas <[email protected]>

Date: Tue 11 Oct. 2022 19:46

Subject: Diary pages

To: [email protected] <[email protected]>

Hi,

I am sending the requested diary sheets from the cases we have in the chamber.

Please,

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson

Deputy Chief Prosecutor

Stockholm Prosecution Area | Norrorts Prosecution Chamber in Stockholm

Box 950 | 191 29 Sollentuna

Tel 010-562 55 60 | Switch 010-562 50 00

www.aklagare.se

End quote

 

 

b)

The complainants have been deprived and withheld what was requested without explanation or legal support for the measure by the Public Prosecutor Petra Lundh.

Thus, a well-proven and systematic general domination technique that has been implemented in the past by the Attorney General Petra Lundh, evidence exists that this has happened several times in the past.

What is the legal basis for this completely arbitrary and discretionary action by the Public Prosecutor, Petra Lundh?

 

c)

Only the complainant Ulf Bittner has received the so-called decision, and this so-called decision was sent by letter, thus the so-called decision of 2022-09-28 with dnr AMR-4-22 has been withheld and omitted from the complainants Ulf Bejerstrand, Joel Widengren and Emil Borg.

Ulf Bittner has received confirmation of this in telephone conversations from Ulf Bejerstrand, Joel Widengren and Emil Borg.

What is the legal basis for this completely arbitrary and discretionary action by Petra Lundh, the public prosecutor?

 

d)

The witnesses MEP Christine Anderson and lawyer Dr Reiner Fuellmich have been withheld and denied access to the so-called decision, until the contrary has been proven and put beyond reasonable doubt by the Prosecutor General Petra Lundh.

 

It appears in the Prosecutor General’s notification of 2022-09-10 the following, quote

Please request this information by return email to, see the email addresses of the undersigned/complainants, at the bottom of this notification, and in addition to [email protected] , [email protected], [email protected] and [email protected]

End quote

 

None of the complainants has received by e-mail what has been requested, nor the so-called decision, and thus the complainants assume that neither MEP Christine Anderson nor lawyer Dr Reiner Fuellmich has received what has been requested to be sent by e-mail.

 

Of course, as it seems, the Public Prosecutor Petra Lundh has thus also withheld and omitted from the witnesses the so-called decision in e-mail communication or otherwise, since the complainants Ulf Bejerstrand, Joel Widengren and Emil Borg were withheld and omitted the so-called decision. The burden of proof to prove the contrary lies with the Prosecutor General Petra Lundh.

What is the legal basis for this completely arbitrary and discretionary action by Petra Lundh?

 

 

9) A legitimate question based on the so-called decision

 

DOES THE PROSECUTOR GENERAL PROTECT ALL MEMBERS OF THE SWEDISH PARLIAMENT AND THE POLITICAL PARTIES IN THE SWEDISH PARLIAMENT ON THE BASIS THAT THEY ARE WELL INFORMED AND NOTIFIED OF THE PCR TEST FRAUD?

 

Of particular note: the offence of omission exists in the Criminal Code, as does aggravated forgery. In addition, apparently intentional fraud based on enormous financial incentives to apparently protect the notified parties, e.g. as in the Prosecutor General’s report against all members of the Swedish Parliament, and thus all political parties in the Swedish Parliament, as inter alia the Prosecutor General’s report with reference AMR-4-22 informs about.

 

 

10) THE LEGAL SYSTEM

If a law, decree or regulation conflicts, there is a hierarchy that tells which of these takes precedence. According to the notifying parties, the legal order is as follows, based, inter alia, on the agreement to which Sweden committed itself when it joined the EU. The burden of proof to prove the contrary is on the Attorney General, Petra Lundh:

 

The case law of the Court of Justice of the European Union

 

Lisbon Treaty; in the EU legal act Charter of Fundamental Rights

 

 

Basic Law; see especially in the Constitution, see especially in the Constitution 12:10, citation

 

Legislative review

]Section 10 If a public body finds that a regulation is contrary to a provision of the Constitution or another superior constitution, the regulation may not be applied. The same shall apply if the statutory order has been infringed in any material respect at the time of its enactment.

When a law is reviewed under the first paragraph, particular account shall be taken of the fact that Parliament is the primary representative of the people and that the Constitution takes precedence over the law. Act (2010:1408).

 

Law

 

Decree

 

Regulation

 

What is the legal basis for the Attorney General and the head of the authority, Petra Lundh, to withhold and fail to observe legal certainty, impartiality, objectivity and objectivity in the so-called decision in the case of the Prosecutor General’s decision of 2022-09-28, ref. no. AMR-4-22?

 

 

11) THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

 

a)

C-189/03(2004-10-07) European Commission v. The Netherlands. From paragraph 19, quote; ”In any event, it is settled case-law that mere administrative practice which, by its nature, is freely modifiable by the authority, and which has not been sufficiently published, cannot be regarded as constituting a valid implementation of the obligations arising from the EC Treaty.”

 

b)

In the Swedish Government’s appearances before the European Court of Justice, the mandatory principle of legal certainty is frequently invoked, including the Bressol judgment (C-73-08 Bressol, paragraphs 41, 47, 48, 71).

It states that the onus is on the restricting authority — the Attorney General and the head of the authority Petra Lundh and employees of the Prosecution Authority in Sweden — to prove the necessity and proportionality of the restriction in law.

 

Precise facts with substantiated analyses including proportionality and legality must be presented in connection with proposed decisions and rulings.

 

This principle of legal certainty under EU law (which applies to all public authorities in Sweden) seems to be omitted and systematically withheld by the ultimately responsible Prosecutor General and head of authority Petra Lundh and her employees within the Swedish Prosecution Authority in general and towards the public (see in this respect, inter alia, previous decisions against Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner) and towards the complainants of the Prosecutor General’s notification of 2022-09-10.

 

c)

The Ciola judgment (judgment of the European Court of Justice in case C-224/97 Ciola paragraphs 26-33) states that public authorities are obliged to protect the rights of individuals by all available means, see also Articles 51, 52, 53, 54 of the Charter of Fundamental Rights.

These obligations are being generally and systematically disregarded and withheld from the public (see in this respect, inter alia, previous decisions against Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner) by the Public Prosecutor ultimately responsible and the head of the authority, Petra Lundh, and employees of the Prosecution Service vis-à-vis the complainants of the Public Prosecutor’s notification of 2022-09-10.

 

d)

According to Swedish law and EU law, the individual is the bearer of the right and the ultimate responsible prosecutor and head of authority Petra Lundh and employees of the Prosecution Authority in Sweden have the burden of proof to prove the contrary based on the applicable legal order.

In this case, the Prosecutor General and Head of the Public Prosecution Service Petra Lundh and her employees within the Public Prosecution Service in Sweden appear to have violated the law by

- omitting and withholding, and

- apparently protecting the suspects in the Prosecutor General’s report of 2022-09-10, and not initiating a very justified suspicion with a preliminary investigation of apparently serious fraud offences and more of the members of the Swedish Parliament and thus of all the political parties of the Swedish Parliament, which in itself apparently should constitute a violation of inter alia RB 20 chapter 1 §.

 

 

A breach of the RB 20 chapter 1§ would normally be considered as minor misconduct. However, as this offence appears to have been committed in the exercise of official authority over individuals, it must be considered a normal offence.

As the ultimate responsible public prosecutor and head of authority Petra Lundh and her employees within the Prosecution Service of Sweden also seem to have violated RF 1:1 3 st, 2 § and also RF 1:9 and 12:10, a constitutional violation must be prosecuted and the suspected crime must then be considered as gross misconduct with a penalty of imprisonment for 6 months to 6 years.

 

It also appears that the ultimate responsible prosecutor and head of authority Petra Lundh and employees of the Prosecution Service in Sweden seem to omit and withhold

- to comply with EU law under the Swedish Constitution, Chapter 1 § 3, § 2, § 9, Chapter 2 § 19, Chapter 12 § 10, the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights, which is why the suspected offence must be raised to extremely serious misconduct with a penalty scale corresponding to other extremely serious offences such as murder and espionage.

 

 

We must also ask ourselves whether the ultimate responsible prosecutor and head of authority Petra Lundh and her employees in the Prosecution Authority in Sweden in the so-called decision, the decision of the prosecutor of 2022-09-28 with reference AMR-4-22, on

- that no investigation will be initiated could possibly be a political decision? If so, other suspects must also be sought.

 

 

e)

The important thing is the principle of legal certainty.

 

In the Swedish Government’s appearances before the European Court of Justice, the mandatory principle of legal certainty is frequently invoked, e.g. [1] the Bressol judgment. This states that the onus is on the restricting authority to prove the necessity and proportionality of its legislation for the restriction. Precise facts with substantiated analyses must be presented.

 

The Government of Sweden through the Ministry of Foreign Affairs, Anna Falk, has argued in the Court of Justice of the European Union in a judgment delivered on 14 June 2012 in case C-542/09 European Commission v Netherlands, the principle of legal certainty by referring to case C-73/08 Bressol paragraphs 40-41, 47-48 and 71. quote;

 

Whether there is a difference in treatment

40 The Court recalls that the principle of non-discrimination not only prohibits direct

discrimination on grounds of nationality, but also any form of indirect discrimination which, by applying other criteria of differentiation, leads in practice to the same result (see, for a similar reasoning, Case C-212/05 Hartmann [2007] ECR I-6303, paragraph 29).

 

41 If there are no objective reasons for a provision of national law or if it is disproportionate to the objective pursued, it must be regarded as indirectly discriminatory if, by its very nature, it is liable to affect nationals of other Member States more than nationals of that State and, consequently, to place the former at a particular disadvantage (Case C-195/98 Österreichischer Gewerkschaftsbund [2000] ECR I-10497, paragraph 40, and Hartmann, paragraph 30 above).

 

Whether there are grounds for the difference in treatment

 

47 As the Court held in paragraph 41 of the present judgment, differential treatment of the kind introduced by the Decree of 16 June 2006 constitutes indirect discrimination on grounds of nationality which is prohibited unless there are objective reasons for it.

 

48 Moreover, in order to be justified, the measure in question must be capable of ensuring the attainment of the legitimate objective which it pursues and must not go beyond what is necessary to attain that objective (see, for a similar reasoning, Case C-527/06 Renneberg [2008] ECR I-7735, paragraph 81, and Joined Cases C-171/07 and C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes and Others [2009] ECR I-7735, paragraph 81), [2009] ECR I-4171, paragraph 25).

 

71 However, it is for the competent national authorities to show that such a risk actually exists (see, by analogy, the judgment in Apothekerkammer des Saarlandes and Others, paragraph 39).

 

According to settled case-law, it is for those authorities which adopt a measure derogating from a principle laid down by European Union law to prove, in each individual case, that the measure is such as to secure the attainment of the objective pursued and that it does not go beyond what is necessary to attain that objective.

 

The reasons which a Member State may put forward must therefore be accompanied by an assessment of the appropriateness and proportionality of the measure taken by the Member State and the precise facts supporting its argument (see, for a similar reasoning, Case C-8/02 Leichtle [2004] ECR I-2641, paragraph 45, and the judgment in Commission v Austria, cited above, paragraph 63). It is important that such an objective, detailed and numerically supported analysis, supported by serious, consistent and convincing data, it can be shown that there is a real risk to public health.

 

End quote.

 

12) HD JUDGMENT, EU COURT PRACTICE, LAW & ECHR

 

The Supreme Court has ruled in case Ö 461-11 Billerud of date 2014-02-25, paragraphs 12-17 that Swedish authorities and courts may not change the content and effect of EU law.

From HD Ö 461-11 Billerud, paragraphs 12-17, quote;

 

The relationship between the ECHR and EU law

 

12. The fundamental rights as guaranteed by the ECHR are included in Union law as general principles. This is clear both from the EU Treaty (Article 6(3) of the Treaty on European Union) and from the case law of the Court of Justice of the European Union.

 

The provisions of the Charter of the European Union, which correspond to the provisions of the ECHR, must have the same meaning and scope as those of the Convention.

 

No provision of the Charter may be interpreted as restricting or infringing the human rights and fundamental freedoms recognised by the ECHR (Articles 52(3) and 53). The Court of Justice of the European Union takes account of the case law of the European Court of Human Rights when interpreting Union law.

 

13. The principle of proportionality is, according to the case-law of the ECtHR, a fundamental principle which permeates Convention law. It is also a general principle of law which is part of Union law (see Articles 5(1) and 5(4) of the Treaty on European Union and Article 49(3) of the Charter of the European Union).

 

14. The European Court of Human Rights (Grand Chamber) stated in a judgment in 2005, i.e. before the adoption of the provisions in question, that the protection of human rights in the EC had to be regarded as equivalent to the protection afforded by the Convention and that there was therefore a presumption that EC law respected the Convention.

 

The presumption may be rebutted if there are circumstances in the individual case which mean that the protection of Convention rights is manifestly deficient (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Șirketi v. Ireland, no. 45036/98, judgment of 30 June 2005, see p. 165 with references).

 

15. The principle of primacy of Union law means that Swedish courts and authorities are prevented from interpreting a provision decided at EU level in a way that alters its substance or effect and that they are bound by the interpretation of EU law by the Court of Justice.

 

At the same time, Sweden has an obligation under international law and its own responsibility to ensure that the rights under the ECHR are not violated in the individual case.

 

16. In accordance with the case law of the European Court of Human Rights, the Supreme Court must base its examination on the presumption that the provisions of Articles 16(3) and 16(4) of the Trade Directive are compatible with the ECHR (see p. 14). In its preliminary ruling, the European Court of Human Rights has given guidance on how to interpret the provisions and has in particular examined their compatibility with the principle of proportionality, an examination which must be considered to include the principle of proportionality also in the sense in which the European Court interprets the term (see p. 13).

 

17. A Swedish court may depart from the interpretation of an EU provision by the CJEU only if its application in the individual case would otherwise constitute a serious and unambiguous violation of the ECHR. This means that the actual scope for such a deviation is extremely limited.

 

End quote.

 

13) SUMMARY

Ultimately, the Attorney General and Head of Authority Petra Lund and her employees within the Prosecution Service in Sweden are an authority, demonstrably so.

The parties, the ultimate responsible public prosecutor and head of the authority Petra Lundh and her employees within the Prosecution Authority in Sweden and the complainants have demonstrably different views on what constitutes fully legally secure handling and what constitutes fully impartial, factual and objective handling.

 

What applies based on the legal system, the case law of the European Court of Justice, the Charter of Fundamental Rights, the European Convention, the Swedish Constitution and more has been explained by the complainants to the Prosecutor General’s notification of 2022-09-10, then based on the so-called decision, the Prosecutor General’s decision of 2022-09-28 with reference AMR-4-22, and this now prompts very urgent handling from the ”other party” ultimately responsible Prosecutor General Petra Lundh and his employees within the Prosecution Service in Sweden.

 

14) THE DELEGATION SYSTEM

Requests that the rules of delegation applicable to the Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh and her staff within the Swedish Prosecution Service be sent by e-mail as a matter of urgency.

 

 

15) HOW SHOULD FULL DUE PROCESS BE PURSUED?

Petra Lundh, the Prosecutor General and head of the Swedish Prosecution Authority, and her staff do not seem to ensure complete legal certainty, impartiality, objectivity, etc., based on the current legal system.

Who should then handle the case on the basis of this notification/letter?

Very urgent answer to this question, all communication should be by e-mail and this should be done partly in Swedish and partly in English.

 

16) VERY HIGH INTERNATIONAL INTEREST

Since the witnesses are very well known all over the world, Christine Anderson, Member of the European Parliament, and Dr Reiner Fuellmich, lawyer, should also be notified of everything that is notified to the complainants, but in English, directly from the Prosecution Service in Sweden.

If the Prosecutor General and the Head of the Authority, Petra Lundh, and her staff have a different opinion, please state it on the basis of the applicable law in a special decision with a reference to the administrative court

 

Best regards from the complainants

Ulf Bittner

Ulf Bittner, one of the three members of the AMBU working group

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SWEDEN UNDER REVIEW

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-mail [email protected]

e-mail [email protected]

e-mail [email protected]

phone 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Phone 073-370 76 01

Email [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

E-mail [email protected]

Telephone +358 (0) 456 344 7330

Mobile phone +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Gothenburg

Phone 072-003 04 24

Email [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu