• Arkiv

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

 

Du kan läsa dessa fakta, bevis och sanningen av Björn Hammarskjöld i PDF filen här nedan

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/05/Alla-modRNA-injektioner-med-LNP-m%C3%A5ste-stoppas-och-f%C3%B6rbjudas-nu-av-Bj%C3%B6rn-Hammarskj%C3%B6ld-2024-05-04.pdf

 

Du kan läsa även här nedan detsamma som i PDF filen, citat

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

eller

Hur många meter modRNA [1] finns det i Covid-19 injektionen?

Det gäller att skrämma befolkningen. Det är enligt Hermann Göring, en av Hitlers närmaste män i Nazityskland, en metod som som fungerat i alla samhällen i alla tider. Då får man folket att genast underkasta sig odemokratiska ledare vare sig ledarna är kommunister eller fascister eller miljöpartister.

2009 omdefinierade WHO begreppet pandemi [2] från att det före den I maj 2009 var det ett krav, att en InfluensaLiknande Infektion (ILI) skulle orsaka ett stort antal döda och sjuka innan epidemin skulle kunna kallas en pandemi. Härefter har man tagit bort kravet på ett stort antal döda vilket innebär att vilken influensaliknande förkylning som helst kan klassas som pandemi.

Svininfluensan 2009 kunde klassas som pandemi av WHO trots att vetenskapen redan 2010 kunde konstatera att det var relativt få sjuka för att uppfylla pandemikravet och ännu färre döda i svininfluensa.

Ett problem: Hur skrämmer man befolkningen?

Det bästa är att hota med sjukdom och död. Näst bäst är att hota med klimatet och död.

Den som är kunnig inser omedelbart de bakomliggande narrativen som just narrativ, en saga, ett bedrägeri.

 1                                PCR-testbedrägeriet

Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella PCR-testbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag.

För att bevisa smitta med Covid-19 används PCR-tester. PCR (Polymerase Chain Reaction) innebär att man kan förmera genetiskt material för att kunna mäta det. Den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis har i flera intervjuer påpekat att metoden är avsedd för forskningsarbete och är oanvändbar för att ställa diagnos av pågående infektion.

Folkhälsomyndigheten håller uppenbarligen med Kary Mullis då den gav ut en publikation av den 21 juli 2020 där de påpekar att PCR-tester inte kan användas för att fastställa smittsamhet [3].

“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

Även WHO skickade i augusti 2020 ut en varning till alla PCR-testlaboratorier att om det var få procent positiva tester av alla utförda tester gav det av statistiska skäl minst två falskt positiva av tre påstått positiva tester. Labben skulle också begränsa sig till högst 25 cykler för att inte få för många falskt positiva tester.

Men inga labb brydde sig om WHO:s dekret och man fortsatte att öka antalet PCR-cykler upp mot 50 cykler.

25 cykler ger 16 miljoner nya kopior som kan upptäckas. Om det saknas den sökta sekvensen så finns inget mätbart DNA, testet blir negativt. När man förökar det undersökta materialet ytterligare 25 cykler kan testet då plocka upp en liten felläsning före 25 cykler och mångdubbla denna felläsning till falskt upptäckbara nivåer med mer än 16 miljoner kopior av felläsningen medan det saknas den sökta sekvensen. Det blir ett falskt positivt svar på grund av att antalet cykler är uppsåtligt och överlagt bedrägligt och ovetenskapligt förhöjt. Man kan ”upptäcka vad som helst hos vem som helst” eftersom man medvetet, uppsåtligt och överlagt kör testet utan validering, godkännande eller öppenhet. Probesekvensen är hemligstämplad alltså vet ingen vad man testar varför samtliga svar saknar svar och måste vara förfalskade.

Två fastställandedomarna från Portugal har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte kunde ligga till grund för frihetsberövande [4]. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt.

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom [5]funnit att det var olagligt med besöksförbud vid äldreboenden”. Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

PCR-testerna redovisades dag för dag utan uppehåll och hela tiden kumulativt till mycket höga och falska värden vilket gav en mycket förfärligt överdriven bild av smittspridningen med hjälp av ovetenskapliga tester.

 2                                Informerat samtycke

 1     Ingen har gett sitt informerade samtycke till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person.

 2     Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året [6]

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela ”experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier. Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som uppsåtligt, överlagt kriminellt bedrägeri. Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

 

 3                                Förfalskat läkemedel

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera.

Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen.

Om innehållet inte inte skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige [7]. Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat,

I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser [8]. mer än tjugoåtta miljoner olagliga injektioner till 10,5 miljoner invånare. Det är mer än tre injektioner per vuxen invånare.

Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta testa sig med ett ovetenskapligt och overifierat PCR-test och injicera sig med ett olagligt experimentellt misstänkt biovapen.

 

 4         Misstänkta mutor och falskt, uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri.

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt öka PCR-testningen mellan 2020 och 2022 genom att ge en ”belöning” på 1 500 eller 1 100 SEK per test, sammanlagt mer än 26 000 miljoner kronor. Tjugosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

Regionerna gick med avsevärda ekonomiska överskott från 2020 och fram till 2023. Då sinade guldkalven varför regionerna gått med mångmiljardunderskott från 2023. I andra länder skulle det kallas misstänkta mutor och uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri. Alla de ansvariga cheferna och enskilda medarbetare som beslutat om och/eller genomfört PCR-test och injektioner är medskyldiga. Samtliga individer som har begått dessa brott mot lag, enskilda personers rättigheter och mänskligheten måste ställas till svars inför rätta vid en rättssäker rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag [9]

Myndigheterna och deras anställda har undanhållit oss den kunskap som experter på FHM spritt redan den 21 juli 2020. Myndigheterna och sjukvården visste att de misstänkt bedrägliga PCR-testet saknar vetenskaplig grund och är overifierat. Regionerna valde att ta emot statens misstänkt olagliga mutor för att till synes lura oss alla att kavla upp för att misstänkt uppsåtligt och överlagt injicera oss med hittills okända längdmängder av giftigt modRNA med olagliga lipidnanopartiklar (LNP) för att misstänkt uppsåtligt och överlagt skada stora delar av befolkningen.

 

5             Främmande DNA i sprutorna

Det har nu publicerats flera vetenskapliga artiklar där det redovisas främmande och förorenande DNA i otillåtna mängder i modRNA-injektioner [10] och i blodprodukter från modRNA-injicerade personer [11].

Många vetenskapare, bland andra professor Angus Dalgleish [12] [13] har krävt och kräver att alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu på grund av de förfärliga skadeverkningar som alla modRNA-injektioner med LNP ger upphov till.

Då uppstår frågan vad är det som våra myndigheter har sprutat i oss?

Hur mycket modRNA och förorenande dsDNA i gram räknat som finns i varje dos om 0,3 m har vi bara läkemedelsbolagens uppgifter att förlita oss på.

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera.

Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen.

Om innehållet inte inte skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige [14]. Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat och har försäljningsförbud.

I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser [15].

 

 6              Det finns oredovisat DNA i modRNA-injektionerna från Pfizer och Moderna

Detta har framkommit bland annat i Health Canada och i vetenskapliga artiklar [16]

Det faktum att kontaminerande DNA saknas i innehållsdeklarationerna gör injektionerna av modRNA till förfalskade läkemedel varför samtliga injektionsdoser med förfalskade läkemedel genast måste dras tillbaka från den hälso- och sjukvård som injicerar dessa förfalskade och därmed förbjudna läkemedel.
Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

7               Hur många meter modRNA respektive förorenande DNA

Ingen verkar ha räknat på hur många meter modRNA respektive förorenande DNA som finns i varje injektion om 0,3 mL

Låt oss börja med att se hur mycket våra myndigheter accepterar som tillåten mängd förorenande DNA.

Läkemedelsbolagen använder DNA som mall för att tillverka modRNA så det går inte att helt rena injektionerna från DNA. Den övre gränsen för DNA-förorening i en spruta är enligt myndigheterna EMA och FDA 10 nanogram (ng, 10*10-9 g eller 1*10-8 g) DNA per dos om 0,3 mL

10 ng låter inte mycket, tio miljarddels gram måste vara en försvinnande liten mängd förorenande DNA, eller hur? Moderna får ha högst 0,01% och Pfizer får ha högst 0,03% förorenande DNA.

Som gammal biokemist utbildad redan förra millenniet går det att räkna ut hur långt 10 ng främmande och förorenande DNA skulle sträcka sig om man lägger de förorenande DNA-molekylerna i en lång rad efter varandra.

Detta är något var och en med enkla matematikkunskaper själv kan räkna ut. Se faktaruta 2

Vi vet sedan 1960-talet att en enda cellkärna i en människocell innehåller omkring 2 meter (m) DNA [17]. Enligt en översiktsartikel publicerad 2019 i BMJ [18] finns det i en enda cellkärna hos en man, 2,05 m DNA som väger 6,41 picogram (pg, 10-12 g, biljondels gram) och består av 6,27 Gbp (miljarder baspar). Kvinnor har 3 cm mer DNA på grund av att hon har två X-kromosomer medan mannen har en X-kromosom och en tre cm kortare Y-kromosom än X-kromosomen .

Nu vet vi att 2,05 m dubbeltrådigt DNA väger 6,41 pg. Då kan vi räkna ut hur många meter som finns i 10 ng förorenande och främmande DNA och även i de 30 mikrogram (µg) RNA som finns i varje av Pfizers spruta och Moderna har 100 µg/dos. Se Faktaruta 2 med formler och allt

Sätter vi in de aktuella siffrorna i ekvationen får vi:

2,050 m humant DNA * 10*10-9 g förorenande DNA / 6,41*10-12 g humant DNA=
3 198 m förorenande DNA.

Hoppsan!

Det blev omkring 3 200 meter eller 3,2 km eller 2 miles förorenande och främmande DNA i en enda dos, i en enda injektion om 0,3 mL.

Finns det upp till 354 gånger mer förorenande DNA som beskrivs i referens 14 så finns det 354*3,2 km = 1,13 miljoner meter eller 113 mil förorenande DNA i en enda liten injektion om 0,3 mL

Längden enkeltrådigt RNA är dubbelt så lång som samma vikt dubbeltrådigt DNA

Pfizers mängd modRNA om 30 mikrogram (µg) per dos kan då räknas ut till

2* 2,050 m humant DNA * 30*10-9 g modRNA / 6,41*10-12 g humant DNA=
19,5*106 m modRNA.

att motsvara drygt 19 miljoner meter eller 19 hundra mil eller 12 tusen miles eller ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn [19]. Beräkningarna har knappt 3 siffrors noggrannhet varför vi använder två siffrors noggrannhet och resterande siffror med bokstäver eller med tiopotenser eller SI-prefix efter de två första signifikanta siffrorna.

Modernas 3,3 gånger större mängd modRNA med 100 µg per dos motsvarar då 65 miljoner meter eller 40 tusen miles eller drygt ett och ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn.

Det är en närmast ofattbart stor längdmängd modRNA som injicerats i varje dos modRNA.

 

 8  Ingen har gett sitt informerade samtycke

Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta injicera sig med ett experimentellt misstänkt biovapen.

 

 9                   modRNA motsvarande 1,5 varv runt Jorden.

En human cell innehåller ”bara” två meter DNA. Var och en av de tusen cellerna närmast omkring injektionen utsätts för mer än 65 000 meter modRNA, 32 tusen gånger
(3 200 500 %) längre mängd modRNA än som finns i var och en av dessa 1 000 av dina celler.

Dessa gigantiska mängder modRNA skulle ta ihjäl vilken organism som helst och vi kan tacka vår fantastiska kropp att de flesta överlever detta otroligt grova genetiska misshandelsöverfall.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

 10         Nästa skademekanism av modRNA-injektioner är leveransmetoden med hjälp av LNP, lipidnanopartiklar.

Här sprutar vår hälsovårdspersonal in konstgjorda och mycket stora positivt laddade fosfolipider som bär med sig mer än 65 miljoner meter negativt laddade modRNA av okänd och hemligstämplad sekvens. Dessa positivt laddade partiklar dras till den negativt laddade cellmembranytan för att med brutal kraft som en murbräcka slå sönder cellmembranet och få in modRNA-molekyler som finns på utsidan av LNP. Väl inuti cellen ändrar LNP sin laddning till negativ varför modRNA lossnar från LNP.

Injektionsfabrikanten har kopplat två mycket stora konstgjorda positivt laddade fettsyror till 3-fosfoglycerol som blir fosfolipidmolekyler, SM-102 för Moderna och ALC-0315 för Pfizer/BioNTech.
I Säkerhetsbladet för ALC-0315 [20] står det ”Not for human or veterinary diagnostic or therapeutic use ”.

Hur kan dessa konstgjorda och giftiga fosfolipider över huvud taget förekomma i ett läkemedel för humant bruk?

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Dessa positivt laddade fosfolipider blandas med modRNA-molekyler och sedan utsätts denna blandning för ultraljud som slår sönder de stora klumparna av positivt laddade konstgjorda fosfolipider till mindre och positivt laddade lipidnanopartiklar där negativt laddade modRNA-molekyler av okänd och sekretessbelagd nukleotidsekvens fastnar med hjälp av elektrostatiska krafter på utsidan av nanopartiklarna. Även en stor del av modRNA-molekylerna slås sönder av de energirika ultraljudsvågorna som krävs för att göra nanopartiklarna. Pfizer har beskrivit metoden i den första produktresumén publicerad i FASS 2021

Då vet ingen vad dessa sönderslagna modRNA-molekyler kodar för längre. Vad värre är att modRNA-sekvensen av fabrikanten är klassad som företagshemlighet. Läkemedelsindustrin, våra övervakande myndigheter och den injicerade har inte längre någon som helst kontroll över vad vår så kallade hälsovårdande personal sprutar in i den enskilda modRNA-mottagaren.

Det är oundvikligt att sanningen kommer ut.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

En del av dessa delvis sönderslagna modRNA-molekyler kan likna siRNA (small interfering RNA) som celler brukar använda som till- och frånslagsbrytare när gener ska börja eller sluta tillverka mRNA. siRNA av okänd sekvens och okända styregenskaper kan skada våra celler på ett helt oförutsett och oväntat sätt och kan skada hela människan.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Detta är fruktansvärt. Vi har utsatts och utsätts fortfarande för enorma mängder modRNA av okänd och sekretessbelagd sekvens som utan pardon kan skada vår kropp. Lägg sedan till att injektionerna innehåller konstgjorda fettsyror som enligt fabrikanten inte får användas för medicinskt bruk. Vissa personer tål mer och andra blir sjuka och dör av injektionerna.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

 11         modRNA-molekylen är nedbruten och ger felaktiga proteiner

modRNA är modifierat mRNA, se FAKTARUTA 1.

där basen uridin (U) har bytts ut mot pseudouridin (ѰU) i modRNA, .

mRNA innehåller de fyra nukleosidbaserna A, C, G och U. mRNA är mycket lätt att bryta ned och har en mycket kort livslängd så att det inte görs överskott av det önskade proteinet, det kan vara skadligt för kroppen.

Pseudouridin är fysiskt litet större variant av uridin varför ѰU kan läsas fel, läsas som C ibland i stället för U vilket kan ge fel aminosyra att kopplas ihop med övriga aminosyror i det nybildade proteinet.

Proteinmolekylen kan då få felaktig form och funktion. Och dessa felaktiga proteinmolekyler med felaktig form och funktion kan skada cellen.

modRNA är svårnedbrytbart och tvingar cellena att fortsätta producera giftiga och cellskadande spikprotein i åtminstone sex månader. Inte undra på att omkring 10 % av injicerade personer blir långtidssjuka.

 

 12         Det har också visats att modRNA har integrerats i levercellskulturers cell-DNA [21].

Det innebär att dessa celler blivit genetiskt modifierade av modRNA. Den som blir injicerad kan bli en genmodifierad organism, en GMO. Kan det visas samma sak med förorenande DNA med initiator och promotor från förorenande SV40 kan risk för canceromvandling av GMO-celler inte uteslutas.

13        Myndigheterna lurar oss än mer

Den som dör eller skadas innan det har gått minst tre veckor efter den första dosen anses helt felaktigt och ovetenskapligt som ”oinjicerad”!

Alla normala människor, riktiga vetenskapare med användande av vetenskapliga metoder anser givetvis att så fort en injektionsnål tränger in genom huden ska individen betraktas som injicerad. Om man skadas eller dör oväntat efter injektionen måste det bero på injektionen om man inte kan bevisa något annat som blixtnedslag eller trafikolycka eller annan orsak.

Myndigheterna betraktar upptäckta skador eller dödsfall senare än 30 dagar efter injektionen att injektionen saknar samband ned skadan eller dödsfallet. Detta ovetenskapliga betraktelsesätt manipulerar och förfalskar grunddata på ett misstänkt bedrägligt, uppsåtligt, överlagt och kriminellt sätt och ska genast avvisas av vetenskapen, de injicerade och av myndigheterna.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

14         Nu vet vi också att våra myndigheter har ljugit för oss.

I Tyskland har regeringen erkänt att man har genomfört det narrativ som främmande makter som WHO har pådyvlat alla länder i världen [22]. Vi har utsatts för en psyop för att skrämma oss med falska PCR-tester för att tvinga oss till underkastelse och tvång för att injicera oss med ett biovapen med mer än 65 miljoner meter modRNA.

Ordet narrativ kommer från det kejserliga och kungliga hovens narrar som berättade narrativ eller sagor för att hålla monarken på gott humör.

Nu har de tyska myndigheterna erkänt att hela Covidspektaklet inte har varit en pandemi utan har varit en psyop [23], en militärliknande propagandaoperation

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela ”experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier. Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som kriminellt.

Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta injicera sig med ett experimentellt misstänkt biovapen.

Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

 15         Sammanfattning

Nu vet vi att vår regering, riksdag och våra myndigheter alla misstänks för att uppsåtligt och överlagt ha lurat sin egen befolkning att låta sig injiceras med ett biovapen som innehåller mer än 65 miljoner meter modRNA.  Nu vet vi att modRNA är skadligt för de flesta människor och har orsakat många människors död.

Allt detta sammantaget innebär att

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Att det inte ska ges en enda injektion av modRNA till en enda människa.

Inom medicinen finns Primum non nocere. För det första, skada inte

Mer än 65 miljoner meter modRNA, mer än 1, 5 varv runt Jorden, verkar våra myndigheter ha lurat oss att låta oss injiceras av våra misstänkt okunnga och lättskrämda regeringars, riksdagars och myndigheters befattningshavare! Alla dessa myndighetspersoner är var och en personligt ansvariga för att inte följa lag.

Eller har våra myndigheters befattningshavare på ett misstänkt uppsåtligt och överlagt sätt bedragit oss för att på ett misstänkt lagvrängande sätt tvångsinjicera oss med mer än 65 miljoner meter, mer än ett och ett halvt varv runt Jorden av främmande och förorenande enormt stora mängder modRNA och DNA sant misstänkt cell- och kroppsskadande LNP i varje injektion. Alla dessa myndighetspersoner är var och en personligt ansvariga för att inte följa lag.

Den omisstänksamma medborgaren har pådyvlats en skadlig injektion av våra misstänkt okunniga och lättskrämda myndighetspersoner som den bedragna personen inte gett sitt fullständigt informerade samtycke till.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Enligt EU-rätt, grundlag och lag får ingen utsättas för medicinsk åtgärd utan att ge sitt fullständigt informerade samtycke.

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året [24]

Ingen har gett sitt informerade samtycket till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Det finns med andra ord många olika skademekanismer av modRNA med LNP som förklarar att dessa injektioner måste klassas som biovapen. Läs även om etiken att tvångsinjicera studenter och andra yngre människor [25] Det är oundvikligt att sanningen alltid kommer ut.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Samtliga skadade individer ska ges en generös kompensation av staten för sitt lidande och död.

Att staten skyndsamt utge en generös kompensation är för att säkerställa att de drabbade kan få sin generösa ersättning å det snaraste och att det inte dröjer många år innan de skadade har kompenserats.

Samtliga individer som har begått dessa brott mot lag, enskilda personers rättigheter och mänskligheten måste ställas till svars inför rätta vid en rättssäker rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag [26] men detta kommer att ta en lång tid, en tid som de skadade inte har.

Staten kan i sin tur begära skadestånd från enskilda tjänstepersoner vid svenska och internationella myndigheter som Läkemedelsverket, FHM, Socialstyrelsen, samtliga regioner och andra myndighetspersoner vid andra myndigheter som direkt eller indirekt injicerat minst en person med det misstänkta biovapnet som felaktigt kallas ”vaccin mot Covid-19”.

Vidare ska samtliga individer som har begått dessa brott mot lag och mänskligheten ställas till svars inför rätta och dömas betala ett kraftigt skadestånd till staten. De skyldiga misstänks återfinnas även inom WHO och dess enskilda tjänstepersoner och WHO:s privata (läs NGO och enskilda individer) enskilda ägare samt läkemedelsbolagen och dess enskilda ägare och styrelseledamöter som ansvarat för tillverkning och försäljning av alla dessa genetiska och misstänkta biovapen som modRNA med LNP.

Allt detta kräver att vi har ett rättvist och rättssäkert rättssystem med domstolspersonal som vi själva säkerställt alltid beaktar den omkring 700-åriga svenska Domareden (RB 4 kapitlet 11 §).

Läs också följande artikel i Exposé [27] (COVID Was A Lie, An Illusion Created by Government to Take Complete Control’ & ‘The Penny Is Dropping Everywhere!) , den ger oss alla något att tänka på så länge vi har något att tänka med och att erkänna för oss själva att även vi måste tänka på framtiden och komma till ro.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu. Jämför med Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget.

 

Östervåla den 3 maj 2024

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i Pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Molekylärbiolog
Virolog

 

 

The bullshit asymmetry principle (also known as Brandolini’s law) quoted in your latest paper is on point: “The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.”

 

Faktarutor

till

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

FAKTARUTA 1.

Skillnad mellan mRNA och modRNA

mRNA (förkortning av messenger-RNA, på svenska budbärarRNA).

modRNA är det modifierade RNA som finns i de så kallade ”mRNA-vaccinerna

mRNA innehåller de fyra nukleosidbaserna adenin, cytosin, guanin och uridin som förkortas A, C, G och U. MRNA, den RNA-molekyl som transkriberas (skrivs om) från cellkärnans DNA till mRNA, är mycket lätt att bryta ned och har en mycket kort livslängd, mindre än 20 minuter för att bryta ned vanligt mRNA, så att det inte görs överskott av det önskade proteinet, det kan vara skadligt för kroppen.

mRNA översätts sedan i ribosomerna som finns utanför cellkärnan i cytoplasman.
mRNA är sedan mallen för ribosomernas översättning av mRNA till proteiner.

Det finns hela tiden nytillverkat mRNA inne i cellerna och bryts ned snabbt. Då kan kroppen styra produktionen av protein, är det för litet av ett protein fixar kroppen mer mRNA som bryts ned snabbt.

modRNA är modifierat mRNA där U har bytts ut mot pseudouridin (ѰU) i modRNA, .

Pseudouridin är fysiskt litet större variant av uridin varför ѰU kan läsas fel, läsas som C ibland i stället för U vilket kan ge fel aminosyra att kopplas ihop med övriga aminosyror i det nybildade proteinet.

Proteinmolekylen kan då få felaktig form och funktion. Och dessa felaktiga proteinmolekyler med felaktig form och funktion kan skada cellen.

Pseudouridin kan också slira i avläsningen hos ribosomen som kan råka hoppa över ѰU med felläsning (fel läsram) av efterföljande aminosyror och det bildas nya proteiner med helt andra egenskaper som följd. Oftast blir det bara för kroppen främmande proteiner som alla triggar immunsystemet och ger upphov till fler olika antikroppar som sedan vid en ny injicering med modRNA kan ge upphov till inflammationer på grund av Antibody-dependent enhancement (ADE) [28].
Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

modRNA är betydligt mera svårnedbrytbart och det görs då för mycket av de nytillverkade proteinerna, bland dem spikproteinet, som i sig är cellskadande, eller det görs för mycket av många övriga felaktiga proteiner. Alla dessa felläsningar måste tas om hand av immunförsvaret.
Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

 

FAKTARUTA 2

Ekvation (1) är enkel:

(meter DNA i en cellkärna) dividerat med (vikten i gram av dessa meter DNA) lika med (antalet meter förorenande DNA) dividerat med (vikten i gram förorenande DNA) .

Eller i formel

(A m DNA) / (B g DNA) = (X m DNA) / (C g DNA)

Efter vanlig omformning av ekvationen

A*C/B=X

 

https://www.youtube.com/watch?v=kd99uVOMWEk

 

FAKTARUTA 3

PCR-testerna och lagenligheten

I november 2020 kom det två fastställandedomar från Portugal där det hade i domar fattats beslut om att PCR-testerna har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte kunde ligga till grund för frihetsberövande [29].

I november 2020 kom det två fastställandedomar från Portugal där det hade i domar fattats beslut om att PCR-testerna. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom [30] funnit att det var olagligt med besöksförbud vid äldreboenden. Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt.

 

REFERENSER

 

 


[1]Skillnaden mellan mRNA och modRNA se Faktaruta 1,

 1       [3]PDF filen finns här att laddas ner (FHM har sedan tagit bort den infon från sin hemsida)

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c9650

[5]Stockholm-FR-24825-20-Dom-2020-11-30.pdf

[6]Läkemedelsverkets kommunikation

[7]Läkemedelslagen (2015:315) 2 kapitlet 1 §,8 kapitlet 3 § 2.

[9]Europeiska Unionens stadga för grundläggande rättigheter (EUSGR) Artikel 47
Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol
Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel.
Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.
Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.

[10]Kevin McKernan, Yvonne Helbert, Liam T. Kane, Stephen McLaughlin
Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose

[11]Jun Ueda 1,*, Hideyuki Motohashi 2, Yuriko Hirai et al Concerns regarding Transfusions of Blood Products Derived from Genetic Vaccine Recipients and Proposals for Specific Measures
doi: 10.20944/preprints202403.0881.v1

[14]Läkemedelslagen (2015:315) 2 kapitlet 1 §,8 kapitlet 3 § 2.

[16]Kevin McKernan, Yvonne Helbert and Liam T. Kane et al. Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. 2023. DOI: 10.31219/osf.io/b9t7m

[17]Professor Luc Montaigner personlig kommunikation 1969

[18]On the length, weight and GC content of the human genome Allison Piovesan,et al BMC Res Notes. 2019; 12: 106. Published online 2019 Feb 27. doi: 10.1186/s13104-019-4137-z
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6391780/ )

[19]Jordens omkrets är 40 075,02 km (ekvator) Wkipedia

 1      [20]Cayman chemical safety sheet
https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/40105m.pdf
· Product identifier
· Trade name: LipidLaunch™ LNP ALC-0315 (GFP) ·
· Article number: 40105
· Application of the substance / the mixture
This product is for research use – Not for human or veterinary diagnostic or therapeutic use.

[21]Markus Aldén  1 Francisko Olofsson Falla  1 Daowei Yang  1 Mohammad Barghouth  1 Cheng Luan  1 Magnus Rasmussen  2 Yang De Marinis  1
Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 modRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line
DOI: 10.3390/cimb44030073

[24]Läkemedelsverkets kommunikation

[25]COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID4206070_code5055014.pdf?abstractid=4206070&mirid=1&type=2

[26]Europeiska Unionens stadga för grundläggande rättigheter (EUSGR) Artikel 47
Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol
Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel.
Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.
Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.

[28]Emi E Nakayama  1 Tatsuo Shioda  1 SARS-CoV-2 Related Antibody-Dependent Enhancement Phenomena In Vitro and In Vivo DOI: 10.3390/microorganisms11041015

[30]Stockholm-FR-24825-20-Dom-2020-11-30.pdf

 

 

Slut citat

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu