• Arkiv

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvud kontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till [email protected] och därtill till [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2021-10-17

 

 

Åklagaranmälan till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare och instans inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Brottsmisstankar

 

Grovt uppsåtligt planerat bedrägeri med ekonomiska incitament när de sk ”vaccinerna” marknadsförts som vanliga vaccin, men bevisligen inte är vanliga vaccin, vilket får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare och barn utsätts för vad som är än mer synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanken Brott Mot Mänskligheten.

Se i dessa delar svensk lag Brottsbalken och se särskilt i den delen  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

Vad som ytterligare förvisso mer säkerställer att dessa brottsmisstankar är synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar är att det sker generellt och systematisk och därtill fått effekten av att mänskligheten skadas och dödas generellt och systematiskt av skolmedicinen, dels internationellt(global agenda) och dels nationellt som t.ex. i Sverige.

 

Således sker detta sammantaget inom Vård Sverige(nationellt) och där då i de fullt ut skattefinansierade självstyrande Regionerna, som är 21 till antalet i Sverige, och detta då i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och flera andra svenska lagar, dels i Brottsbalken och dels i t.ex. Patientlag.

 

Noteras särskilt; Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för att Sveriges alla självstyrande 21 Regioner/ fd landsting återfinns lagstöd för att dessa har laglig rätt att bedriva inom skolmedicinens yrkesverksamhet som generellt och systematiskt skadar och dödar deras uppdragsgivare skattebetalarna i Sverige?

 

Som i detta anmälnings ärende är fokuserat på det MEDICINSKA EXPERIMENTET de sk ”vaccinerna”, som är ett medicinskt experiment/genetiskt experiment där de som ”vaccineras” är försöksråttorna, men de ”vaccinerade” har inte informerats och upplyst om detta i marknadsföringen av Sveriges alla 21 Regioner.

 

Således planerat och uppsåtligt med enorma ekonomiska incitament, där skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna dvs. de 21 Regionernas uppdragsgivare. Därmed undanhålls grovt uppsåtligt och planerat svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patient lag, se 3 och 4 kap,  om bl.a. INFORMERAT SAMTYCKE!

 

Detta strider då uppenbart bevisligen mot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och svensk grundlag Regeringsformen och flera underliggande lagar. Dessutom bör myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, och den av denne utsett handläggare och instans säkerställa rättssäkert, opartisk och sakligt om det som anges i anmälan om dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna är förenliga med de grundläggande mänskliga rättigheterna, EKMR och EU-rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, som uppenbart är överstående och äga företräde över svensk grundlag Regeringsformen, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10 https://lagen.nu/1974:152

 

 

 

Brottsmisstänkt och brottsmisstänkta

 

I denna åklagar anmälan om brottsmisstankar fokuseras anmälan mot en av dessa 21 Regioner nämligen den självstyrande Regionen/fd landstinget Jämtland Härjedalen, men generellt och systematiskt sker detsamma inom alla Sverige 21 självstyrande Regioner/landsting.

 

Brottsmisstänkta är således arbetsgivare för alla anställda inom den självstyrande Regionen Jämtland Härjedalen, ett arbetsgivare ansvar existerar fullt ut inom Sverige alla 21 Regioner, således så även inom Region Jämtland.

 

De inom arbetsgivare ledet som då anmälan avser är först och främst då regionfullmäktiges ordf., regionfullmäktiges ordf. och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. Dessa är fullt ut informerade och upplysta sedan tidigare dels genom massutskicken, som också myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och därmed dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige får åtnjuta, och därmed kan myndighetschefen och riksåklagarens anställda med lätthet följa vad som där delgivits Sveriges alla 21 Regioner och därtill då den i denna åklagare anmälan den specifika självstyrande Regionen Jämtland Härjedalen.

 

I de anställdas led är det enormt många involverade som då aktivt propagerarat för vad dessa anser är vanliga vaccin, men som inte är det, men som är vad som delgivits i denna anmälan. För att omnämna några nyckel ställningar kan anges smittskyddsläkaren, vaccin samordnaren och alla anställda läkare och sjuksköterskor, som utfört på golvet dessa injiceringar med injektionerna som uppenbart inte är vanliga vaccin, vilket delgivits om i detta anmälnings ärende.

 

 

Ett exempel på kommunicerat från Region Jämtland Härjedalen till undertecknad, citat

 

Från: FBL E-post Region Jämtland Härjedalen <[email protected]>
Skickat: den 15 oktober 2021 12:27
Till: [email protected]
Kopia: FBL Platina RS <[email protected]>
Ämne: VB: Svar

 

 

Hej,

Region Jämtland Härjedalen har mottagit de brev ni har skickat (RS/231/2021).

Vi hänvisar till de svar vi lämnat tidigare i detta ärende. I arbetet med vaccinationer mot covid-19 följer Region Jämtland Härjedalen nationella allmänna råd, riktlinjer och bestämmelser.

 

Med vänlig hälsning

Mikael Ferm
Regionstabschef

Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr

 

Slut citat

 

 

Några inspelade samtal som gjorts med dels arbetsgivare representanter och dels anställda har gjorts och delges här nedan, vänligen men bestämt ladda ner de inspelade mp3 filerna, som utgör bevis, genom dessa länkar

 

 

Anne Marie Johansson regionfullmäktige ledamot Region Jämtland Härjedalen 2021 09 13

https://www.jottacloud.com/s/27155b9713e53e64cadb8fe0b57ce8fb82e

 

 

regionstabschef Mikael Ferm Region Jämtland Härjedalen 2021 08 30

https://www.jottacloud.com/s/271bf5295fdc13e4ae39c465c196f95c107

 

 

Cornelia Orhagen Brusmark Medicinskt ansvarig i Särskild ledning för vaccinationer Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27194904a8dea33488a82c52febfb24233f

 

smittskyddsläkaren Micael Widerström Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27159d5f6efdbe441fbb4d684a97c835e7d

 

 

 

 

Bevis

 

1.

PCR bedrägeriet, som utlöste WHO pandemin, PCR testet är uppenbart ett enormt bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. Om detta har delgivits åklagare anmälan till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda, Åklagarmyndigheten i Sverige, i åklagaranmälan av datum 2021-10-13, från undertecknad, se således mer i den delen om det beviset.

 

Se i den delen också tidigare offentligt publicerat

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/?

 

 

UMEÅ UNIVERSITET : Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

2.

Videon intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr. Reiner Fuellmich, nyligt publicerad på Swebb -TV, publicerat 2021-10-10, citat

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

3.

Vittnes förhör bör således hållas mycket skyndsamt med advokat dr Reiner Fuellmich och av denne väl kända spets specialist sakkunniga världsexperter på området, som bl.a. advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén, Tyskland, redovisat i vittnesmål publicerat bl.a. här

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung5.jpg

 

Därtill har advokat dr Reiner Fuellmich tillgång till och ingår i ett världsomspännande kontakt nätverk med spetsspecialist sakkunskap, ett globalt nätverk, eftersom bl.a. PCR bedrägerit och efterföljande sk ”vacciner” är ett enormt globalt faktum och enormt hot mot mänskligheten/Brott Mot Mänskligheten, det är således erkänt sakförhållande att dessa sammantaget tillsammans med advokat dr Reiner Fuellmich är tillgängliga och ska enligt anmälaren kallas till vittnes förhör i denna anmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar.

 

I den delen är det anmälarens uppfattning att det är advokat dr Reiner Fuellmich som avgör vilka denne anser skall bistå som spetsspecialist sakkunniga vittnen i denna åklagaranmälan. Undertecknad har informerat advokat dr Reiner Fuellmich om tidigare åklagaranmälan av 2021-10-13, och advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland får även kopia på denna dagens åklagar anmälan.

 

Undertecknad står till förfogande för ytterligare med klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

 

 

4.

Ytterligare fakta, som åberopas som bevis

 

Läs hela denna mycket viktiga artikeln av Margareta Skantze, publicerad 2021-10-11, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

 

Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

 

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

 

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Författare till artikeln ovan är

 

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

 

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt    förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

 

 

 

Engelsk maskinöversättning av åklagare anmälan

 

 

English machine translation of prosecutor notification

 

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh

[email protected]

The Prosecution Authority of Sweden, Head Office in Stockholm

 

Switchboard 010-562 50 00

 

Registrar

[email protected]

 

This prosecutor’s notification of extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Prosecution Service in Stockholm, head office in Stockholm, requesting the full contact details of the case officer appointed by the Head of the Authority and the Public Prosecutor Petra Lundh, together with the record sheet/diary number or diary sheet, as proof and confirmation that the prosecutor’s notification has been received and duly registered. Please send this information by e-mail to [email protected]  and also to [email protected]  , [email protected]  and [email protected]

 

Confidentiality examination; no confidentiality as this prosecutor’s report is of very great public interest in Sweden and also of very great public interest internationally.

 

Other information; the notification will be served partly in Swedish and partly in English to the Swedish Prosecution Authority, based on what has been described above.

 

2021-10-17

 

Prosecutor’s notification to the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh, who has been requested to ensure complete, legally secure, impartial and objective handling and that this prosecutor’s notification is handled very promptly and with priority by the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh, the designated officer and instance within the Public Prosecutor’s Office in Sweden.

 

 

Criminal charges

 

Grossly intentional planned fraud with financial incentives when the so-called ”vaccines” are marketed as ordinary vaccines, but proven not to be ordinary vaccines, which has the effect of exposing the nation of Sweden’s citizens/residents and children to what is even more extremely very serious criminal suspicion of Crimes Against Humanity.

See in these parts Swedish law The Criminal Code and see in particular in that part Act (2014:406) on punishment for genocide, crimes against humanity and war crimes

https://lagen.nu/2014:406

 

What further certainly ensures that these criminal charges are extremely very serious criminal charges is that it is done generally and systematically and in addition has had the effect of humanity being harmed and killed generally and systematically by school medicine, both internationally (global agenda) and nationally as for example in Sweden.

 

Thus, this is happening in Sweden as a whole within the Swedish health care system (nationally) and then in the fully tax-financed autonomous Regions, of which there are 21 in Sweden, and this in violation of the Swedish Constitution, the Nuremberg Convention, the Helsinki Declaration and several other Swedish laws, partly in the Criminal Code and partly in e.g. the Patients Act.

 

Of particular note: Where in Swedish law is there legal support for Sweden’s 21 autonomous regions/former county councils to have the legal right to conduct professional activities in school medicine that generally and systematically harm and kill their clients, the taxpayers of Sweden?

 

As in this case, the focus is on the MEDICAL EXPERIMENT, the so-called ”vaccines”, which is a medical experiment/genetic experiment in which those who are ”vaccinated” are the guinea pigs, but the ”vaccinated” have not been informed and educated about this in the marketing of Sweden’s 21 Regions.

 

Thus planned and deliberate with huge financial incentives, where tax money is not used in an efficient way for the taxpayers i.e. the 21 Regions’ clients. Thus, the Swedish constitution, the Government form and among other things Patient law, see chapters 3 and 4, about among other things INFORMED CONTRACTING, is being grossly and deliberately evaded!

 

This is then in clear violation of the Nuremberg Convention, the Helsinki Declaration and the Swedish Constitution and several underlying laws. In addition, the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh, the Prosecution Authority of Sweden, and the officer and body appointed by him should ensure in a legally sound, impartial and objective manner whether what is stated in the notification of these particularly very serious criminal charges is compatible with fundamental human rights, the ECHR and the EU Charter of Fundamental Rights in the Lisbon Treaty, which clearly prevail and take precedence over the Swedish Constitution, see in that regard Regeringsformen 11:14 and 12:10 https://lagen.nu/1974:152

 

 

Suspected and accused persons

 

In this prosecutor’s report on criminal suspicions, the report is focused on one of these 21 Regions, namely the autonomous Region/former county council Jämtland Härjedalen, but generally and systematically the same happens in all Sweden’s 21 autonomous Regions/county councils.

 

Suspected criminals are thus employers of all employees within the autonomous Region of Jämtland Härjedalen, an employer responsibility fully exists within all 21 Regions of Sweden, thus also within the Region of Jämtland.

 

Those within the employer ranks to which the notification relates are first and foremost the chairman of the regional council, the chairman of the regional council and the chairman of the health board. These are fully informed and enlightened since earlier partly through the mass mailings, which also the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh and thus his employees within the Prosecution Authority in Sweden may enjoy, and thus the head of the authority and the public prosecutor’s employees can easily follow what has been communicated there to all 21 Regions of Sweden and in addition then the in this prosecutor’s notification the specific autonomous Region Jämtland Härjedalen.

 

In the ranks of the employees there are enormously many involved who then actively promoted what they consider to be ordinary vaccines, but which are not, but which is what was communicated in this complaint. To mention a few key positions, the infection control doctor, the vaccine coordinator and all the doctors and nurses employed, who carried out these injections on the floor with the injections that are clearly not ordinary vaccines, as notified in this notification case.

 

 

An example of communicated from Region Jämtland Härjedalen to the undersigned, quote

 

From: FBL E-mail Region Jämtland Härjedalen <[email protected]>

Sent: 15 October 2021 12:27

To: [email protected]

Copy: FBL Platina RS <[email protected]>

Subject: VB: Reply

 

 

Hi,

Region Jämtland Härjedalen has received the letters you have sent (RS/231/2021).

We refer to the answers we have given previously in this matter. In the work with vaccinations against covid-19, Region Jämtland Härjedalen follows national general advice, guidelines and regulations.

 

Yours sincerely

Mikael Ferm

Regional Chief of Staff

Region Jämtland Härjedalen

 

 

Region Jämtland Härjedalen processes your personal data when communicating via e-mail. The handling of personal data complies with applicable data protection legislation. You can read more about how we process your data at https://regionjh.se/gdpr

 

End quote

 

 

Some recorded conversations made with both employer representatives and employees have been made and are shared below, please but be sure to download the recorded mp3 files, which constitute evidence, through these links

 

Some recorded conversations made with both employer representatives and employees have been made and are shared below, please download the recorded mp3 files, which constitute evidence, through these links

 

 

Anne Marie Johansson regional council member Region Jämtland Härjedalen 2021 09 13

https://www.jottacloud.com/s/27155b9713e53e64cadb8fe0b57ce8fb82e

 

 

Regional Chief of Staff Mikael Ferm Region Jämtland Härjedalen 2021 08 30

https://www.jottacloud.com/s/271bf5295fdc13e4ae39c465c196f95c107

 

 

Cornelia Orhagen Brusmark Medical Officer in charge of Special Management for Vaccinations Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27194904a8dea33488a82c52febfb24233f

 

Infectious Diseases Medical Officer Micael Widerström Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27159d5f6efdbe441fbb4d684a97c835e7d

 

 

 

Proof

 

1.

The PCR fraud, which triggered the WHO pandemic, the PCR test is clearly a huge fraud against humanity and the nation of Sweden’s citizens/residents and children. About this has been served the prosecutor notification to the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh and his employees, the Prosecution Authority of Sweden, in the prosecutor notification of date 2021-10-13, from the undersigned, see thus more in that part about that evidence.

 

See in that part also previously publicly published

 

Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh Prosecution Authority of Sweden receives a prosecutor’s complaint on its table 2021 10 13

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/?

 

 

UMEÅ UNIVERSITET : Notification of announced responsibility to Professor Niklas Arnberg & Notification of announced responsibility to Umeå University, owner of the employer responsible for the employee Professor Niklas Arnberg – Corona fraud/Crime against humanity and the nation of Sweden citizens

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

2.

The video interview that journalist Jesper Johansson made with lawyer Dr. Reiner Fuellmich, recently published on Swebb -TV, published 2021-10-10, quote

 

Interview with lawyer Dr. Reiner Fuellmich about the corona pandemic fraud

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

3.

The witnesses’ hearings should therefore be held very urgently with lawyer Dr Reiner Fuellmich and by him well-known top specialist world experts in the field, as inter alia lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team in the Corona Committee, Germany, reported in testimony published inter alia here

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung5.jpg

 

In addition, Dr. Reiner Fuellmich has access to and is part of a worldwide network of contacts with top specialist expertise, a global network, because, among other things, the PCR fraud and subsequent so-called ”vaccines” are an enormous global fact and an enormous threat to humanity/crime against humanity, it is thus an admitted fact that these together with Dr. Reiner Fuellmich are available and should, according to the complainant, be called to testify in this complaint about extremely serious criminal charges.

 

In this respect, it is the complainant’s opinion that it is the lawyer Dr Reiner Fuellmich who decides who he considers should act as specialist expert witnesses in this prosecution complaint. The undersigned has informed attorney Dr. Reiner Fuellmich of the previous prosecution filing of 2021-10-13, and attorney Dr. Reiner Fuellmich and his team in Germany will also receive a copy of this present prosecution filing.

 

The undersigned is at your disposal for further clarifications and looks forward to a legally sound and very expeditious processing with priority being ensured

 

 

4.

Additional facts, which are invoked as evidence

 

Read this very important article by Margareta Skantze, published 2021-10-11, quoting excerpts from the article, quote

 

Nobel Peace Prize should go to Reiner Fuellmich

 

Here are some examples. On 28 November, the Lisbon Court of Appeal ruled that depriving a German tourist of his freedom was an abuse of justice. He had been quarantined with three companions in a hotel room in the Azores after it emerged that, despite the absence of symptoms, he had been diagnosed with Covid-19 by PCR tests alone. The judgment states that the PCR tests are unscientific and unreliable. The ruling has become epoch-making for future trials.

 

One of the knock-on effects is that on 19 May 2021, the Lisbon Administrative Court ruled that the government’s figures on the number of Covid-19 deaths in Portugal in the period 20 January 2020 were false.

 

The official figure is 17,000 deaths, but must now be reduced to only 152 deaths, as the remainder were determined solely by the unscientific PCR tests.

 

In India, a group of lawyers from the Indian Bar Association (IBA) has initiated a prosecution against Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist at the WHO, in a lawsuit filed on 26 May 2021, accusing her of genocide for covering up data on Ivermectin as an effective cure for Covid-19.

 

In the US, seven lawyers have filed a broad-based lawsuit against the country’s health authorities, represented by newly appointed Secretary Xavier Becerra. Here too, the argument about the unscientific PCR tests plays an important role.

 

The US lawyers also focus on the underreporting of deaths and injuries following vaccination over the past six months, claiming that the authorities are deliberately concealing these statistics.

 

End quote, source of above quote

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Authors of the above article are

 

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

 

Margareta Skantze is a freelance playwright, director and lecturer with a twenty-year history at Swedish Radio as a producer of cultural programmes. Since 1979 she has lived in Karlskrona in Blekinge. Press photo: Staffan Lindbom.

 

 

 

Denna åklagaranmälan kommer att publiceras offentligt i morgondagens massutskick 2021-10-18 och dessutom publiceras offentligt här http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ redan denna kväll 2021-10-18

 

 

This prosecutor’s complaint will be publicly published in tomorrow’s mass mailing 2021-10-18 and also publicly published here http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/  already this evening 2021-10-17

 

 

 

Ulf Bittner kommer att tillsammans med advokat dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld göra en SVERIGE GRANSKAS intervju om detta åklagaranmälnings ärende och det ärende som 2021-10-12 ingavs till Läkemedelsverket/Förvaltningsrätten i Uppsala av ass professor Björn Hammarskjöld, myndighetschefen och riksåklagaren läser mer i den delen i de bifogade pdf filerna, och sedermera delge denna videointervju om situationen i Sverige till mänskligheten över hela världen, intervjun kommer göras på engelska.

 

Förvaltningsrätten i Uppsala……

 

E-post till Läkemedelsverket…..

 

 

 

Ulf Bittner will, together with Dr Reiner Fuellmich and Assistant Professor Björn Hammarskjöld, do an interview with SVERIGE GRANSKAS/ SWEDEN UNDER REVIEW about this prosecution case and the case submitted to the Medical Products Agency/Administrative Court in Uppsala on 2021-10-12 by Assistant Professor Björn Hammarskjöld, the head of the authority and the public prosecutor read more in that part in the attached pdf files, and later share this video interview about the situation in Sweden to humanity all over the world, the interview will be done in English.

 

Administrative Court of Uppsala……

 

E-mail to the Medical Products Agency…..

 

 

 

Med rättssäkra hälsningar/ With best regards

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu