• Arkiv

2014-03-03 Landstinget Västernorralnd; Lissabonfördraget med däri Rättighetsstadga gäller för alla svenska unionsmedborgare

Rättighetsstadgan läser du via denna länk

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF 

 

I denna Rättighetsstadga finnes via artikel 35 följande, citat,

Artikel 35
Hälsoskydd
Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som
fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för människors hälsa ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

 

Landstinget Västernorrland har tidigare visat sig vara ett av många landsting som icke alls har på agendan att respektera av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare nämligen att Sverige är en del av EU:s vårdmarknad och därmed är vård Sverige(landstings vården) konkurrensutsatta av en enorm vårdmarknad inom EU/EES.

Vård är sedan lång tid per definition en vårdtjänst på en konkurrensutsatt vårdmarknad inom EU:s vårdmarknad.

 

Av intresse är då följande;

 

Vårdkonsumenten existerar

källa http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Remissyttranden/Remissyttranden-2013/Remissyttrande-pa-delbetankandet-Patientlag-SOU-20132/ 

Citat;

 

Remissyttrande på delbetänkandet Patientlag
(SOU 2013:2)

2013-05-24

REMISSYTTRANDE Diarienummer: 2013/207
Socialdepartementet 103 33 Stockholm

 

Generella synpunkter

 

Konsumentverket anser att det i ett vårdsystem med både privata och offentliga producenter av vård är bra att konsumenternas möjligheter att på goda informationsgrunder välja vårdgivare och i förekommande fall vårdtjänster stärks. Därigenom skapas potential för att konsumenternas val stimulerar vårdgivarna att förbättra sina tjänster. I ett sådant system är det också bra att konsumenternas frihet att välja själva utökas.

 

I ett system baserat på valfrihet är det också väsentligt att
vårdkonsumenternas ställning är stark. På så sätt skapas möjligheter för att vården produceras på konsumenternas villkor, vilket är väsentligt för goda vårdresultat.

 

Slut citat.

 

Vårdkonsumenter i landstinget Västernorrland utsätts för uppenbar maktkorruption där det undanhålls, underlåts och förhindras av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

 

Bl.a. då utifrån Rättighetsstadgan artikel 35 Hälsoskydd, när överläkaren Jan Söderlund, vid möte med pensionär och dennes ombud, vid besök 2013-11-18 på geriatriska rehab. på länssjukhuset i Sundsvall, vägrar vård och behandling pga. att egna minnesanteckningar  skall föras via ljudupptagning av mötet.

 

Denne överläkare Jan Söderlund är uppenbart som synes då en myndighetsutövare, som tror sig har fått delegation via Sveriges Riksdag att skapa egna lagar(vilket icke på något sätt kan vara rimligt), eftersom denne överläkare Söderlund vägrar ta emot för vård och behandling om samtalet/mötet skall spelas in via ljudupptagningsutrustning(Digital Voice Recorder).

 

Dessutom tror sig denne överläkare Söderlund innehava makten att i myndighetsutövning besitta rätt att stänga av denna Voice Recorder, som ägs av ombudet till den 79 åriga pensionären.

 

Överläkaren Jan Söderlund via som synes egenmäktigt förfarande(som synes lagbrott i myndighetsutövning) stänger helt sonika av ljudupptagningsutrustning som ägs av ombudet, och pensionären och ombudet får lämna länssjukhuset pga. att överläkaren Söderlund icke alls har förmåga  att tillämpa vad som är av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

 

 

Så att inga missuppfattningar skall ske kan här återhöras ljudupptagningen med överläkaren Jan Söderlund på geriatriska rehab. mottagning länssjukhuset i Sundsvall via denna länk

https://db.tt/pP9OxRFC

 

 

IVO rättsenheten

Att IVO via rättsenheten bekräftar att ljudupptagning, öppet eller dolt, är OK om man själv deltager i samtalet/mötet, bevisas via detta citat;

 

Svar från IVO på Generella frågor begärs mycket skyndsamt svar på och därtill offentlig handling begäres mycket skyndsamt dnr 42656/2013, då angående bl.a. att spela in, öppet eller dolt, möten/samtal där man själv deltager i mötet/samtalet, citat;

 

Om inspelning av telefonsamtal eller liknande regleras i brottsbalken 4 kap. Därav framgår att det är olagligt att spela in andras samtal. Detta gäller dock bara andras samtal (ex. att man avlyssnar ett telefonsamtal mellan två personer som inte är medvetna om detta). Att man spelar in samtal där man själv är ena parten är inte olagligt. Detta gäller även om den man talar med inte vet om samtalet blir inspelat.

Med vänlig hälsning

Linda Almqvist

Jurist Rättsenheten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slut citat.

 

Är landstinget Västernorrland ”Snövita från maktkorruption”?

 

Via Sjukhusläkarnas ordf. Thomas Zilling och dennes publicerade artikel  

”EU behövs för att stoppa korruptionen” som går att läsa via denna länk 

http://www.sjukhuslakaren.se/2014/02/17/eu-behovs-for-att-stoppa-korruptionen/ 

kommenteras denna artikel via kommentarer och där i dessa kommentarer omnämnes/delges  om maktkorruption inom landstinget Västernorrland.

 

 

Att pensionärer i Sverige själva skall bekosta vård och behandling/utredning med att vända sig till bättre/effektivare vårdgivare utanför Sverige, men inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård,  är uppenbart inget som någon pensionär i grund vill!

Men om vården vägras erbjudas i svenskt landsting pga. att egna lagar skapas via maktkorrupta landsting, då är  dessa landsting icke alls benägna att bedriva laglig verksamhet utifrån av Sverige riksdag besluta sedan tidigare.

 

Att kåranda gäller inom läkare kåren är inget nytt fenomen, och att detta i slutänden ger vid handen maktkorruption är som synes synnerligen mycket allvarligt för vårdkonsumenterna.

 

Alltså som via offentliga medel finansierar dessa sjukhusläkare, som bevisligen kan remittera vårdkonsumenterna till bättre/effektivare vård inom Sverige, till andra landsting, och därmed även då inom hela EU/EES till bättre/effektivare gränsöverskridande vård.

 

Sedan tidigare är redogjort för vad som gäller utifrån EU-rätten via professor Ulf Bernitz, i läkartidningen redan år 2004, men kårandan inom läkarkåren/sjukhusläkarkåren har ombesörjt uppenbart så att detta icke kommit skattebetalarna till del.

 

Landstinget skyddar uppenbart sjukhusläkare kåren, därav denna som synes maktkorruption, där av Sveriges riskdag beslutat sedan tidigare undanhålls, underlåts och förhindras skattebetalarna i Sverige, oavsett vilket landsting allmänheten/pensionären befinner sig i.

 

 

I Läkartidningen redan år 2004 redogör bl.a. professor Ulf Bernitz(professor i europeisk 
integrationsrätt) för landstingens och sjukhusläkarnas skyldighet, citat;


Vilken roll bör ankomma på svenska läkare och annan sjukvårdspersonal?


I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och
annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet.

Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.


Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen.


Detta har fått det bedrövliga resultatet att många av dagens patienter i onödan står kvar i oacceptabelt långa vårdköer eller kanske nekas en viktig behandling när hjälp skulle stå att få utanför våra nationella gränser.

Slut citat.

 

 

Minns särskilt, glömmer aldrig, vad denna maktkorruption kan ställa till med;

 

”Svenska sjukvården dömde mig till döden”

 

Läs mera via denna länk 

http://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/ 

 

 

Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/landstinget-vaesternorrland-maktkorruption-967400

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu