• Arkiv

Läkemedelsverkets gd sekreterare Christina Dahlen inspelat samtal 2022 06 07

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets gd sekreterare Christina Dahlen 2022-06-07 tillsammans med Trond Wilhelmsen och ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

 

 

Du kan återhöra det inspelade samtalet genom att hämta mp3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271235a99020aac48a1954ebaf7e7bb010b

 

 BAKGRUNDEN

 

Trond Wilhelmsen har fått ett bemötande i epost anmälningar om biverkningar till Läkemedelsverket av deras anställde som upplevs som trakasserier och mobbing av Trond Wilhelmsen.

Alltså i flera kommuniceringar från den anställde Karl-Mikael Kälkner, Ämnesområdesutvecklare, Docent i onkologi,
Enheten för Läkemedelsssäkerhet, på Läkemedelsverket, därför kontaktades general direktöres sekreterare i detta ärende.

 

Det inspelade samtalet är skickat till de inblandade denna dag, citat

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 7 juni 2022 11:38
Till: ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Som utlovat inspelade samtalet idag med Läkemedelsverket gd sekreterare Christina Dahlen
Prioritet: Hög

 

Läkemedelsverket

Gd sekreterare Christina Dahlen

 

Denna kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator, vänligen bekräfta att så är gjort i vändande epost med dagboksblad och därtill handläggare av ärendet och fullständiga kontakt uppgifter till [email protected]  , [email protected] och [email protected]

 

 

Kopia

Trond Wilhelmsen

Björn Hammarskjöld

 

2022-06-07

 

Som utlovat dagens samtal, se bifogade mp3 filen, vänligen bekräfta att du fått detta mail

 

 

Återigen kommuniceras följande

 

Läs artikeln och se videointervjun

Publicerat 2022-06-06

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

https://nyheter.swebbtv.se/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 Slut citat

 

 

 

 

De 2 mailen som ärendet utgår ifrån ser du här nedan, som såklart gd sekreterare Christina Dahlen fått del av.

 

 

 

MAIL NR 1 AV DATUM 2022-05-25, citat

 

 

 

——– Forwarded Message ——–

Subject:

Dnr 4.1.2-2022-017197 Begäran 220520 ang. Begäran 220228 ang. Min biverkningsrapportering till Läkemedelsverket

Date:

Wed, 25 May 2022 07:27:35 +0000

From:

Kälkner Karl Mikael <[email protected]>

To:

[email protected] <[email protected]>

 

Bäste Trond Wolhemsen

 

Tack för ditt e-brev. Jag svarar i rött efter dina frågor nedan.

 

 

Bästa hälsningar i försommaren

KMK

 

Läkemedelsverket

Karl-Mikael Kälkner
Ämnesområdesutvecklare, Docent i onkologi
Enheten för Läkemedelsssäkerhet

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 65, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
[email protected]
www.lakemedelsverket.se

 

 

 

Från: t <[email protected]>
Skickat: den 20 maj 2022 15:35
Till: Eriksson Björn <[email protected]>; Registrator <[email protected]>; Hallberg Ebba <[email protected]>; Biv Central <[email protected]>; Johansson Ingela <[email protected]>
Kopia: Ulf Bittner <[email protected]>; Björn Hammarskjöld <[email protected]>; [email protected]
Ämne: Begäran 220520 ang. Begäran 220228 ang. Min biverkningsrapportering till Läkemedelsverket

 

Hej,

 

Begäran skall registreras och arkiveras i laga ordning. Jag begär kopia av dagboksblad med diarienummer med vändande e-post till befintlig e-postadress.

 

Jag tackar för telefonsamtalet med Ingela Johansson i dag.

Enligt överenskommelse skickar jag inbäddad härnedan en kopia av min begäran från den 28 februari.

Jag bifogar också en kopia av min biverkningsrapport samt en kopia av mitt följebrev som finns med nedanför kopian av Ebba Hallbergs svar från den 3 december 2021, dessa är bifogade som PDF dokument.

Jag begär härmed ett förtydligande av meningen ”…men det finns i dagsläget ingen vetenskaplig evidens för att detta.” som Ebba Hallberg svarade.

 

Att det i dagsläget inte finns vetenskapligt evidens betyder att det finns inte några studier som med vetenskapliga metoder har kunnat visa på ett orsakssamband mellan covid-19 vaccin givet till en individ ger symtom hos en annan individ. Detta att det saknas vetenskaplig evidens utesluter inte att jag som individ känner och har symtom. Utan det menas att med dagens kunskapsläget har vi inte sett något orsakssamband på gruppnivå mellan vaccin till en individ ger symtom hos annan individ.

 

Jag tolkar detta som att Ebba Hallberg påstår att jag i min biverkningsrapport ljuger, fast hon har lindat in det i mera försiktiga ordalag.

Retorisk följdfråga: Vem har ansvar för att undersöka och taga fram sådan evidens? I läkemedelslagstiftningen är ansvaret för uppföljning delat på innehavaren av försäljningstillstånd och läkemedelsmyndigheter. När det gäller en ny produkt så är det sökande som tar fram underlag för visa på läkemedlets verkningar och biverkningar och läkemedelsmyndigheters ansvar är att kritiskt granska underlaget. Är det jag som drabbad privatperson med i sammanhanget mycket begränsade resurser eller kan det vara det offentligt finansierade Läkemedelsverket som aktivt marknadsför de enligt min välgrundade uppfattning milt sagt skumma substanserna? Läkemedelslagstiftningen ålägger inte någon att utreda enskilda individers symtom. Det är hälso och sjukvården som har uppdrag att utreda och behandla enskilda individers symtom när man söker sjukvård. Däremot kan läkemedelsmyndigheter ålägga innehavare av försäljningstillstånd att genomföra studier på gruppnivå. Detta görs när det finns tillräckligt underlag för att motivera en studie. Beslut om att kräva en studie tas i PRAC, den vetenskapliga kommitteen för säkerhetsfrågor vid EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Det är en missuppfattning att Läkemedelsverket marknadsför läkemedel. Läkemedelsverket godkänner ansökningar och följer upp läkemedelssäkerhet och sammanfattar kunskapsläget för varje produkt i en så kallad produktinformation. Produktinformationsdokumenten – produktresumé, bipacksedel och märkningstexter – utformas enligt särskilda riktlinjer.

 

Efter telefonsamtalet, som är inspelad och arkiverad, förväntar jag mig nu utan vidare fördröjning detaljerade svar på alla frågeställningar som framkommer i mina skrivelser.

I ovan nämnda telefonsamtal redovisade jag också att jag har mött och känner till minst en annan person som får snarlika symptom som jag i närhet av personer som är injicerade med de enligt min välgrundade uppfattning lömska mRNA injektionerna.

 

Jag bifogar också Pfizers egna dokument: ”pfizervax.pdf” officiellt namn ”PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines) Protocol C4591001″

Retorisk fråga: Borde inte Läkemedelsverket också beakta och agera utifrån det som står på sidorna 67-69: ”8.3.5. Exposure During Pregnancy or Breastfeeding, and Occupational Exposure” i stället för att som jag uppfattar det avfärda min biverkningsrapport?

Det är en missuppfattning att biverkningsrapporter avfärdas, alla hanteras i databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar och vid varje förnyad frågeställning så bedöms innehållet i de enskilda rapporterna igen i skenet av då gällande kunskapsläge och eventuella andra liknande fall.

Det dokumentet fann jag länkat från: https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

Jag begär mycket skyndsam handläggning som innefattar fullständig motiverat beslut, fullständig lättförståeligt för allmänheten i Sverige, och med besvärshänvisning till vilken överklagningsinstans som beslutet skall överklagas till.

 

MVH

Trond Wilhelmsen

 

On 2022-02-28 01:13, t wrote:

Hej,

 

Begäran skall registreras och arkiveras i laga ordning. Jag begär kopia av dagboksblad med diarienummer med vändande e-post till befintlig e-postadress.

 

Citaten har samband med frågeställningar nedan (mina markeringar):

Fyra stycken citat från ”comirnaty-epar-product-information_sv.pdf”

(länk: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf)

 

”Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

 

”Då detta är ett ”villkorat godkännande” för försäljning enligt artikel 14-a i förordning (EG)

nr 726/2004, ska innehavaren av godkännandet för försäljning, inom den fastställda tidsfristen,

fullgöra följande åtgärder:”

 

”För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

 

”För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591007 Juli 2024

 

”Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V och bifoga batch-/lot-nummer om tillgängliga. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

 

Vad gäller villkoren jag citerar ovan: Kan jag anta att de villkor Läkemedelsverket har satt för det ovannämnda läkemedlet är identiska med de som finns i det ovannämnda externa dokumentet som det länkas till från Läkemedelsverkets hemsida? Ja, villkoren definieras i produktinformationen Annex II och är lika inom EU.

Kan jag också anta att motsvarande tillämpas för motsvarande läkemedel från andra tillverkare?

Vid godkännande av en produkt inom så kallad central procedur definieras den enskilda produktens villkor i respektive produktinformation Annex II.

Vad gäller det siste citatet ovan har jag som det framgår nedan försökt att göra mitt för att bidra till att öka korrekt information om läkemedlets osäkerhet.

Jag känner mig kränkt, att jag har blivit bemött med ett milt sagt svalt intresse, att inte riktigt bli tagen på allvar, från Läkemedelsverkets sida med det svar jag mottog den tredje december 2021, det anser jag dessutom i det jag skulle kunna förmoda att Läkemedelsverkets syfte skulle vara att ta reda på läkemedlets grad av säkerhet.

Tråkigt att du känner dig kränkt och ber om ursäkt om du har blivit svalt behandlad. Men ber även om förståelse att Läkemedelsverket inte har i uppdrag att utreda den enskilde individens symtom utan vårt uppdrag är att samla in information för att på utreda orsakssamband på gruppnivå. Därför är det bra att du har anmält din misstänkta biverkan, även om det inte för vår sida leder till en omedelbar uppdatering av produktinformationen.

Om jag som individ behöver hjälp med diagnostik och behandling så är det hälso och sjukvårdens uppdrag och om jag som individ anser mig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få min sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan jag som skadad få ersättning. Hem – Läkemedelsförsäkringen (lff.se) Detta är en utredning som görs oberoende av Läkemedelsverket.

Jag kan ha förbisett det jag söker, men finner inget i det ovan refererade dokumentet om de biverkningar som jag rapporterade till Läkemedelsverket den 15 november 2021, se mejlkopia nedan samt bifogade också tidigare inskickade biverkningsrapport.

Hur kan jag kontrollera att min rapport är behörigt registrerat i Läkemedelsverkets databas för biverkningar? Man kan höra med enheten för Läkemedelssäkerhet om information i databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar som rör sig själv. Görs via Registrator.

Finns det något dokument som Läkemedelsverket kan hänvisa till som för motsvarande läkemedel beskriver det fenomen som på engelska kallas ”shedding”?

I riskhanteringsplanen för Vaxevria finns information kring ”shedding” på sidan 35. vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf (europa.eu)

Gjorde en sökning i Eudravigilance den europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar och det finns ett fall rapporterat där en kvinna fått ändrad menstruation efter att en anhörig erhållit vaccin mot covid-19. Detta fall har inte lett till någon ändring av produktinformationen.

Jag kan heller inte se att ha fått svar från Läkemedelsverket på de högst befogade och legitima frågor som jag framställde i rapporten.

Klipper in frågor från biverkningsrapporten:

Nedan listar jag bara ett fåtal av de frågeställningar som kan dyka upp i samband med problematiken. Kan

spridningseffekterna ge allvarligare verkningar?  Något orsakssamband till den spridningseffekt likt dina besvär finns inte påvisat på gruppnivå och därmed saknas vetskap om eventuella spridningseffekter verkningar.  Vem är i så fall ansvarig för liv och hälsa för människor som drabbas av detta?  Som ovan så gäller för enskilda som vill få sin sak prövad Läkemedelsförsäkringen. Hur blir det med arbetsmiljöfrågor där människor med ovan nämnda reaktioner kanske bliver plågade hela arbetsdagar vid att tvingas arbeta nära injicerade? Hypotetisk fråga i nuläget, och en fråga som ligger utanför Läkemedelsverket ansvarsområde. Men i grunden gäller LäkemedelsförsäkringenOch vad med unga i skolorna och bland närstående som är injicerade? Hypotetisk fråga i nuläget, och en fråga som ligger utanför Läkemedelsverket ansvarsområde.

Jag både förväntar mig och begär att Läkemedelsverket denna gången svarar på samtliga frågor som framkommer i ovan nämnda rapport.

Det kan tyvärr synes nödvändigt att påminna Läkemedelsverket om att likaväl som alla andra individer i befolkningen skall också alla anställda på Läkemedelsverket lyda under gällande lagstiftning, till exempel brottsbalken, läkemedelslag, förvaltningslag, grundlag, Lissabonfördraget och EU rätten.

Jag anser mig rätt att begära att handläggare inom Läkemedelsverket särskilt beaktar och tillämpar principen ex officio.

Din biverkningsrapport hanteras enligt de rutiner och arbetssätt som Läkemedelsverket arbetar efter och är i enlighet med de riktlinjer som definierats av europeiska läkemedelsmyndigheten. Läkemedelsverket registrerar inte orsaksbedömningar i det enskilda fallet och gör inte heller något formellt beslut om en enskild patient har drabbats av en läkemedelsbiverkan eller ej.

Jag drabbas nästan varje dag av de biverkningar jag har beskrivit, särskilt under arbetstid de gånger jag är tvungen arbeta nära injicerade individer som orsakar de beskrivna effekterna. Jag beklagar att du fått symtom och det är hälso och sjukvården som är till för att diagnostisera och behandla.

Jag har den bestämda uppfattningen att Läkemedelsverket är ansvarig för att jag drabbas av detta, att jag själv varken är orsak och heller inte har något som helst ansvar för situationen.

Därför anser jag att Läkemedelsverket har att lösa problemen som Läkemedelsverket har orsakat med sitt ”villkorat godkännande” av det ovannämnda läkemedlet samt motsvarande läkemedel från andra tillverkare. Dessa typer av läkemedel har då uppenbart injicerats i ett stor antal individer som då för min del orsaker de beskrivna negativa effekterna som jag ställer beslutsfattare på Läkemedelsverket ansvariga för.

Det torde vore anmärkningsvärd om jag är den enda individ i hela världen som drabbas av detta, så jag förmodar att det finns flera och att det måste vara Läkemedelsverkets ansvar att undersöka detta.

Jag både förväntar mig och begär av Läkemedelsverket att åtgärda problemen.

Läkemedelsverket har inte uppdrag att åtgärda enskilda individers symtom. Vårt uppdrag är att godkänna läkemedel och följa säkerhet och det görs enligt de riktlinjer som är gemensamma för den europeiska läkemedelsmyndigheten. Din biverkningsrapport föranleder inte i nuläget en ändring av produktinformationen, men ingår i databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Jag kan försäkra Läkemedelsverket om att något medicinsk experiment på mig inte kommer på tal som någon del av sådana åtgärder.

Jag kan föreslå att Läkemedelsverket tar fram någon lämplig terapi för de som är injicerade med dessa, enligt min välgrundade uppfattning, giftinjektioner, för att motverka negativa biologiska eller negativa fysiska effekter på både dem själva och andra människor, däribland mig själv, som jag anser vara offer för beslut som är fattat av anställda på Läkemedelsverket.

 

Jag begär mycket skyndsam handläggning som innefattar fullständig motiverat beslut, fullständig lättförståeligt för allmänheten i Sverige, och med besvärshänvisning till vilken överklagningsinstans som beslutet skall överklagas till.

Detta ärende innehåller inget beslut som kan överklagas men om man har synpunkter på handläggningen kan man kontakta Justitieombudsmannen som granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Start – JO

 

Med vänlig hälsning

Trond Wilhelmsen

 

 

On 2021-12-03 18:22, Hallberg Ebba wrote:

Hej,

Hej och tack för din rapport och dina frågor,

Det är tråkigt att du upplever dessa besvär men det finns i dagsläget ingen vetenskaplig evidens för att detta. För att en rapport om misstänkt biverkning av läkemedel ska anses vara fullständig (valid) behöver den som upplevt misstänkt biverkning ha fått läkemedlet, i detta fall blivit vaccinerad med detsamma. Läkemedelsverket kommer ändå att registrera in din rapport om misstänkt biverkning i vår databas för misstänkta biverkningar av läkemedel.

 

När det gäller hanteringen av inkomna rapporter så handläggs rapporterna i prioriterad ordning utefter allvarlighetsgrad, vilket innebär att rapporter som klassificeras som allvarliga handläggs först. Det stora flertalet av de rapporter som inte ännu är handlagda handlar om icke allvarliga redan kända biverkningar. Alla rapporter registreras direkt vid ankomst och kommer att handläggas i tur och ordning samt vidarebefordras i förekommande fall till den europeiska säkerhetsdatabasen utifrån gällande regelverk, https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel/misstankt-biverkning-hos-manniska/lagar-och-regler-for-biverkningsrapportering

 

Läkemedelsverket registrerar och dokumenterar inte sambandsbedömningar på fallnivå. Däremot kan vi, i samband med t ex signalutredningar, behöva utreda möjliga orsaker till en händelse på individnivå – med syfte att bestämma om en viss typ av rapporterad händelse utgör en biverkning (dvs huruvida det finns en koppling på populationsnivå).

 

Vänliga hälsningar

Ebba Hallberg

 

 

 

 

Läkemedelsverket

Namn: Ebba Hallberg

Titel: Gruppchef

Enhet: Läkemedelssäkerhet

 

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42

Telefon: växel 018 – 17 46 00

e-postadress: [email protected]

www.lakemedelsverket.se

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hej,

 

Bifogat finner ni min rapport om biverkningar som har drabbat och fortfarande drabbar mig, orsakad av, enligt min begrundade uppfattning, det pågående oetiska, oansvariga och, enligt internationell etablerade konventioner, olagliga medicinska experiment med experimentell genterapi, som ansvariga myndigheter i Sverige felaktig kallar ”vacciner” mot smittan som kallas ”covid-19″. Det är numera allmänt känd att pålitliga, genuina forskare har framlagt vetenskapliga bevis för att de så kallade vaccinerna gör mera, dessutom allvarlig, skada än nytta.

 

Vad jag begär vid det här tillfället framgår av informationen i rapporten.

 

Jag förtydligar här att jag begär kvitto, alltså bevis för att min rapport behörigt registreras i Läkemedelsverkets databas för biverkningar.

 

Samtidigt passar jag på att fråga varför Läkemedelsverket håller en, enligt min uppfattning, onödigt långsam takt i sin handläggning och analys av rapporterade biverkningar, borde inte detta arbetet prioriteras mycket högre?

 

MVH

 

Trond Wilhelmsen

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

MAIL NR 2 AV DATUM 2022-05-30, citat

Subject:

Sv: Dnr 4.1.2-2022-017197 Begäran 220520 ang. Begäran 220228 ang. Min biverkningsrapportering till Läkemedelsverket

Date:

Mon, 30 May 2022 09:54:47 +0000

From:

Kälkner Karl Mikael <[email protected]>

To:

t <[email protected]>

Hej Lars

 

Tack för ditt e-brev, och ursäkta felskrivningen (i och o ligger nära på tangentbordet).

 

Med hypotetisk menar jag att Läkemedelsverket har inte funnit att vaccinerade individer skulle påverka andra individer utifrån det gruppnivåperspektiv som vi arbetar efter. Och frågan om arbetsmiljö för människor blir därmed hypotetisk för Läkemedelsverket då vi inte har sett något samband på gruppnivå. Detta förringar inte din situation och jag säger inte att du eller dina symtom är hypotetiska. Du har och lider av dina symtom, och jag uppfattar att din fråga om arbetsmiljö avser den generella situationen vilket då blir hypotetiskt utifrån Läkemedelsverkets syn att vi inte har sett ett orsakssamband på gruppnivå.

 

Jag har inte tolkat din fråga som om du undrar över hur Läkemedelsverket ser på din egna arbetsmiljö. För i så fall är svaret att Läkemedelsverket utgör inte något facit om man i det enskilda fallet har drabbats, eller ej, av en biverkning och vi är inte rätt instans för att svara på hur man ska göra med den enskildes symtom och situation. Då behöver vi hänvisa till närmsta chef, sjukvård och läkemedelsförsäkring.

 

En rapport om misstänkt biverkan är för Läkemedelsverket ett viktigt arbetsinstrument men rapporten måste ses i sitt sammanhang – rapporter utgör en pusselbit i arbetet att kartlägga orsakssamband på gruppnivå. En rapport utgör inte den enda information som krävs för att besluta om en ny biverkan. I biverkningsdatabasen gör vi regelbundna sökningar och genererar nya frågeställningar, går igenom fallen på nytt. Men data från rapporter behöver ofta kompletteras med andra typer av data för att påvisa ett kausalsamband på gruppnivå.

 

Fattar jag dig rätt så menar du att eftersom Läkemedelsverket inte agerar på dina symtom, tex förbjuder covid-19 vaccin, så hävdar vi att du ljuger. Ett sådant samband finns inte – Läkemedelsverket arbetar enligt de europeiska riktlinjerna för rapporter om misstänkta biverkningar och signalspaning och när vi inkluderar din rapport i detta arbetssätt och det inte medför en direkt effekt på godkännandet av covid-19 vaccin så betyder inte detta att vi säjer eller antyder att du ljuger. Det betyder att din rapport kommer att finnas med i databasen och kunna bidra med dess information i framtida sökningar. Vilket ju inte hjälper dig i nuläget, men som jag sagt tidigare för frågor kring dina symtom behöver du söka hälso och sjukvård.

 

Det finns inte något överklagningsbart beslut i vår hantering av din rapport om misstänkt biverkning. Jag tolkar att du tänker att det måste finnas ett beslut att Läkemedelsverket inte göra något åt din rapport, men det finns inget sådant beslut. Din rapport ingår i den läkemedelsövervakning som pågår i biverkningsdatabasen enligt de rutiner som finns beskrivna i GVP. Det görs inte några bedömningar av orsakssamband i själva rapporterna som ingår i biverkningsdatabasen. Därmed finns det inget beslut att överklaga.

 

På Läkemedelsverket finns inga personliga egna viljor att stoppa eller godkänna läkemedel, vi arbetar med bedömningar på vetenskapliga grunder och med kvalitetssäkrade bedömningar. För covid-19 vacciner sker även utredningar och bedömningar inom Europeiska läkemedelsmyndigheten och med de vetenskapliga kommittéerna CHMP och PRAC.

 

Jag vet inte riktigt vad du begär kopia av när du nämner dagboksblad – menar du din rapport om misstänkt biverkan?

 

 

Bästa hälsningar

KMK

 

 

Läkemedelsverket

Karl-Mikael Kälkner
Ämnesområdesutvecklare, Docent i onkologi
Enheten för Läkemedelsssäkerhet

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 65, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
[email protected]
www.lakemedelsverket.se

 

 

Från: t <[email protected]>
Skickat: den 29 maj 2022 19:31
Till: Kälkner Karl Mikael <[email protected]>; Eriksson Björn <[email protected]>; Registrator <[email protected]>; Hallberg Ebba <[email protected]>; Biv Central <[email protected]>; Johansson Ingela <[email protected]>
Kopia: Ulf Bittner <[email protected]>; Björn Hammarskjöld <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Tips Nyhet <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Sassersson Torbjörn <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Re: Dnr 4.1.2-2022-017197 Begäran 220520 ang. Begäran 220228 ang. Min biverkningsrapportering till Läkemedelsverket

 

Till
Läkemedelsverket
Karl-Mikael Kälkner
Ämnesområdesutvecklare, Docent i onkologi
Enheten för Läkemedelsssäkerhet

Hej Karl-Mikael,

Begäran skall registreras och arkiveras i laga ordning. Jag begär kopia av dagboksblad med diarienummer med vändande e-post till befintlig e-postadress.

Först önskar jag klargöra att mitt efternamn stavas Wilhelmsen och inte ”Wolhemsen”.
Jag har absolut inga misstankar om att Läkemedelsverket på detta sätt skulle ha som uppsåt att försöka förlöjliga eller förnedra mig och antar naturligtvis att detta var ett tillfälligt stavfel som alla någon gång av misstag kan råka åstadkomma.

I övrigt tackar jag för din artighet och dina svar på mina frågor.

Angående delar av dina svar ser jag att det finns potential för korrigeringar.
Som ett tydlig exempel vidareutvecklar jag denna frågan där ditt svar är rödmarkerad:

 

”Hur blir det med arbetsmiljöfrågor där människor med ovan nämnda reaktioner kanske bliver plågade hela arbetsdagar vid att tvingas arbeta nära injicerade?” ”Hypotetisk fråga i nuläget, och en fråga som ligger utanför Läkemedelsverket ansvarsområde. Men i grunden gäller Läkemedelsförsäkringen”

I likhet med min tidigare tolkning av Ebba Hallbergs svar tolkar jag tyvärr också ditt svar som att du påstår att jag i min biverkningsrapport ljuger, fast du har lindat in det i mera försiktiga ordalag:
Jag begrundar detta här vid att lista fakta som jag är övertygat om att du inte kan bestrida, men du är välkommen att göra ett försök:
1. Jag är en högst verklig människa och därmed alltså inte någon ”hypotetisk” människa.
2. Det framgår klart och tydligt av min biverkningsrapport och i mina meddelanden till Läkemedelsverket att jag drabbas av de reaktioner jag beskrivit och detta är ingen hypotes men ett faktiskt verkligt skeende: Citat från min biverkningsrapport:

Jag har vid flera tillfällen fått och får, än så länge temporära, reaktioner i luftvägarna i omedelbar närhet av ”vaccinerade” individer. Detta har jag konstaterat i kontakt med flera olika individer på arbetet. Detta har jag konstaterat i kontakt med andra olika individer i privat sammanhang”

Citat från e-postmeddelande som Läkemedelsverket har mottagit och som jag antar du har läst:

Jag drabbas nästan varje dag av de biverkningar jag har beskrivit, särskilt under arbetstid de gånger jag är tvungen arbeta nära injicerade individer som orsakar de beskrivna effekterna.”

Det jag redovisar är alltså verkliga situationer som beskriver mitt verkliga biverkningsfall som inte kan kallas en ”hypotetisk fråga”. Enligt min uppfattning har Läkemedelsverket att ta ställning till faktiska och verkliga problem som så kallade läkemedel förorsakar. Då känner jag mig tvungen att fråga dig: Vilket uppsåt har du vid att som visat ovan karakterisera min berättelse, om än kanske indirekt, som ”hypotetisk”?

Om syftet är att du önskar antyda att du anser att jag ljuger, då tycker jag nog att du rimligtvis har att fatta ett beslut som representant för Läkemedelsverket där du tydligt begrundar ett tydligt påstående från dig om att du anser att jag ljuger, sen att du då skickar mig beslutet under de förutsättningar jag begärt tidigare och som jag begär igen i slutet av denna hänvändelsen.

För mig verkar det som att ansvariga beslutsfattare på Läkemedelsverket struntar fullständigt i de många vittnesmål om allvarliga biverkningar från, enligt min välgrundade uppfattning, de livsfarliga mRNA injektionerna. Ett stort antal sådana vittnesmål kan lätt uppsökas på nätet, till exempel framkommer några i innehållet i denna länk:

https://www.biverkningaravvaccin.se/jag-holl-pa-att-segna-ned-da-jag-stod-upp/

Som illustrerande exempel är en mindre delkopia av sidan från den 29 maj bifogat som ett PDF dokument.
Vad är orsaken till att anställda på läkemedelsverket tillsynes verkar strunta i sådana livsöden som Läkemedelsverket, som synes, med sina medvetna beslut har förorsakat?
I mina tanker dyker av någon konstig orsak upp begrepp som ”psykopatisk”, ”korruption”, ”ondska” och ”kortsiktig egennytta”, men jag vill vara mycket tydlig med att jag spekulerar absolut inte i, har ingen aning om och har inte förutsättningar för att ta ställning till huruvida dessa begrepp kan ha något verkligt samband med Läkemedelsverket och dettas anställda.

Vad med de, på denna tidpunkt konstaterade, flera än 350 dödsfall i Sverige som enligt Läkemedelsverkets egna registreringar kan knytas till de, enligt min välgrundade uppfattning, livsfarliga mRNA injektionerna, fast kanske inte absolut alla, vid tillfällen, hade injektionerna som direkt dödsorsak?
Har Läkemedelsverket någon uppfattning om att biverkningar sannolikt är kraftigt underrapporterat så att de verkliga siffrorna kan vara till exempel 100 gånger större?
Finns det någon vilja hos någon anställda på Läkemedelsverket att stoppa de, enligt min välgrundade uppfattning, livsfarliga mRNA injektionerna och i det minste göra samvetsfulla försök att lindra skadorna från injektionernas biverkningar som enligt min välgrundade uppfattning är förorsakad och fortfarande förorsakas till följd av Läkemedelsverkets förfarande?

När jag nu i tydliga ordalag har presenterat mina redovisningar och synpunkter ovan önskar jag också meddela detta tydliga budskap:
Jag tycker det är positiva tecken från Läkemedelsverket att båda du och Ebba Hallberg uttrycker, oberoende av varann, att ni tycker det är tråkigt med mina upplevelser kring injicerade, vilket ger mig uppfattningen att båda du och Ebba Hallberg är medkännande, rättvisetänkande och goda människor.
Att både du och Ebba Hallberg, var för sig, i positiv bemärkelse blir känslomässigt engagerade i min situation tycker jag er bra och jag förstår att detta kommer att leda till att åtminstone ni två, var för er eller i samarbete, kommer göra allt ni kan innanför era befogenheter, samt utvidgat till de gränser som ex officio principen tillåter, för att åtgärda och lindra de problem som jag, på trygg grund, anser Läkemedelsverkets förfarande hittills verkligen, och alltså inte hypotetiskt, har förorsakad mig och andra drabbade.
Jag tackar så mycket för all välvilja och empati som båda du och Ebba Hallberg, i min vision, utstrålar och ser fram emot de aktiviteter som jag nu är övertygad att Läkemedelsverket kommer verkställa på ditt och Ebba Hallbergs, enskilda eller gemensamma, initiativ för att lindra och förhindra skador och mänskliga tragedier, enligt min välgrundade uppfattning, orsakad av Läkemedelsverket genom de, enligt min välgrundade uppfattning, livsfarliga mRNA injektionerna.

Att särskilt notera: Att jag har begränsad frågeställningarna denna gången till någon enstaka fråga betyder inte nödvändigtvis att övriga svar du har givit är något eller fullt ut tillfredsställande för min del och jag kan komma till att återkomma omkring dessa eller använda frågorna och svaren i eventuella rättsliga sammanhang.

Min målsättning är att alla som är ansvariga för de, enligt min välgrundade uppfattning, livsfarliga mRNA injektionerna skall få sin förtjänade rättvisa efter domslut i domstol i rättssäkra, lagliga, och erkända rättssystem, det vare sig innanför, eller om så lämpligt, utanför Sveriges gränser. Jag viker inte en millimeter från denna målsättningen bara så det är klargjord.

 

Jag bifogar dessa bilagor, totalt 5 stycken, för handläggares bekvämlighet:

- Delkopia av hemsida i PDF format som beskrivit ovan: ”Jag höll på att segna ned då jag stod upp.pdf”
- Kopia av E-post kommunikation som PDF dokument: ”Begäran 220520 ang. Begäran 220228 ang. Min biverkningsrapportering till Läkemedelsverket.pdf”
- Kopia av min biverkningsrapport som PDF dokument: ”Biverkningsrapport-Print-211114-01.pdf”
- Kopia av min biverkningsrapport som PDF dokument i en zip-fil: ”Biverkningsrapport-Print-211114-01.zip”
- Pfizers egna dokument: ”pfizervax.pdf” officiellt namn ”PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines) Protocol C4591001″: Det dokumentet fann jag länkat från: https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Jag begär mycket skyndsam handläggning som innefattar fullständig motiverat beslut, fullständig lättförståeligt för allmänheten i Sverige, och med besvärshänvisning till vilken överklagningsinstans som beslutet skall överklagas till.

Med vänlig hälsning

Trond Wilhelmsen

 

 

On 2022-05-25 09:27, Kälkner Karl Mikael wrote:

 

Bäste Trond Wolhemsen

 

Tack för ditt e-brev. Jag svarar i rött efter dina frågor nedan.

 

 

Bästa hälsningar i försommaren

KMK

 

Läkemedelsverket

Karl-Mikael Kälkner
Ämnesområdesutvecklare, Docent i onkologi
Enheten för Läkemedelsssäkerhet

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 65, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
[email protected]
www.lakemedelsverket.se

 

 

 

Från: t <[email protected]>
Skickat: den 20 maj 2022 15:35
Till: Eriksson Björn <[email protected]>; Registrator <[email protected]>; Hallberg Ebba <[email protected]>; Biv Central <[email protected]>; Johansson Ingela <[email protected]>
Kopia: Ulf Bittner <[email protected]>; Björn Hammarskjöld <[email protected]>; [email protected]
Ämne: Begäran 220520 ang. Begäran 220228 ang. Min biverkningsrapportering till Läkemedelsverket

 

Hej,

 

Begäran skall registreras och arkiveras i laga ordning. Jag begär kopia av dagboksblad med diarienummer med vändande e-post till befintlig e-postadress.

 

Jag tackar för telefonsamtalet med Ingela Johansson i dag.

Enligt överenskommelse skickar jag inbäddad härnedan en kopia av min begäran från den 28 februari.

Jag bifogar också en kopia av min biverkningsrapport samt en kopia av mitt följebrev som finns med nedanför kopian av Ebba Hallbergs svar från den 3 december 2021, dessa är bifogade som PDF dokument.

Jag begär härmed ett förtydligande av meningen ”…men det finns i dagsläget ingen vetenskaplig evidens för att detta.” som Ebba Hallberg svarade.

 

Att det i dagsläget inte finns vetenskapligt evidens betyder att det finns inte några studier som med vetenskapliga metoder har kunnat visa på ett orsakssamband mellan covid-19 vaccin givet till en individ ger symtom hos en annan individ. Detta att det saknas vetenskaplig evidens utesluter inte att jag som individ känner och har symtom. Utan det menas att med dagens kunskapsläget har vi inte sett något orsakssamband på gruppnivå mellan vaccin till en individ ger symtom hos annan individ.

 

Jag tolkar detta som att Ebba Hallberg påstår att jag i min biverkningsrapport ljuger, fast hon har lindat in det i mera försiktiga ordalag.

Retorisk följdfråga: Vem har ansvar för att undersöka och taga fram sådan evidens? I läkemedelslagstiftningen är ansvaret för uppföljning delat på innehavaren av försäljningstillstånd och läkemedelsmyndigheter. När det gäller en ny produkt så är det sökande som tar fram underlag för visa på läkemedlets verkningar och biverkningar och läkemedelsmyndigheters ansvar är att kritiskt granska underlaget. Är det jag som drabbad privatperson med i sammanhanget mycket begränsade resurser eller kan det vara det offentligt finansierade Läkemedelsverket som aktivt marknadsför de enligt min välgrundade uppfattning milt sagt skumma substanserna? Läkemedelslagstiftningen ålägger inte någon att utreda enskilda individers symtom. Det är hälso och sjukvården som har uppdrag att utreda och behandla enskilda individers symtom när man söker sjukvård. Däremot kan läkemedelsmyndigheter ålägga innehavare av försäljningstillstånd att genomföra studier på gruppnivå. Detta görs när det finns tillräckligt underlag för att motivera en studie. Beslut om att kräva en studie tas i PRAC, den vetenskapliga kommitteen för säkerhetsfrågor vid EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Det är en missuppfattning att Läkemedelsverket marknadsför läkemedel. Läkemedelsverket godkänner ansökningar och följer upp läkemedelssäkerhet och sammanfattar kunskapsläget för varje produkt i en så kallad produktinformation. Produktinformationsdokumenten – produktresumé, bipacksedel och märkningstexter – utformas enligt särskilda riktlinjer.

 

Efter telefonsamtalet, som är inspelad och arkiverad, förväntar jag mig nu utan vidare fördröjning detaljerade svar på alla frågeställningar som framkommer i mina skrivelser.

I ovan nämnda telefonsamtal redovisade jag också att jag har mött och känner till minst en annan person som får snarlika symptom som jag i närhet av personer som är injicerade med de enligt min välgrundade uppfattning lömska mRNA injektionerna.

 

Jag bifogar också Pfizers egna dokument: ”pfizervax.pdf” officiellt namn ”PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines) Protocol C4591001″

Retorisk fråga: Borde inte Läkemedelsverket också beakta och agera utifrån det som står på sidorna 67-69: ”8.3.5. Exposure During Pregnancy or Breastfeeding, and Occupational Exposure” i stället för att som jag uppfattar det avfärda min biverkningsrapport?

Det är en missuppfattning att biverkningsrapporter avfärdas, alla hanteras i databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar och vid varje förnyad frågeställning så bedöms innehållet i de enskilda rapporterna igen i skenet av då gällande kunskapsläge och eventuella andra liknande fall.

Det dokumentet fann jag länkat från: https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

Jag begär mycket skyndsam handläggning som innefattar fullständig motiverat beslut, fullständig lättförståeligt för allmänheten i Sverige, och med besvärshänvisning till vilken överklagningsinstans som beslutet skall överklagas till.

 

MVH

Trond Wilhelmsen

 

On 2022-02-28 01:13, t wrote:

Hej,

 

Begäran skall registreras och arkiveras i laga ordning. Jag begär kopia av dagboksblad med diarienummer med vändande e-post till befintlig e-postadress.

 

Citaten har samband med frågeställningar nedan (mina markeringar):

Fyra stycken citat från ”comirnaty-epar-product-information_sv.pdf”

(länk: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf)

 

”Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

 

”Då detta är ett ”villkorat godkännande” för försäljning enligt artikel 14-a i förordning (EG)

nr 726/2004, ska innehavaren av godkännandet för försäljning, inom den fastställda tidsfristen,

fullgöra följande åtgärder:”

 

”För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

 

”För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591007 Juli 2024

 

”Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V och bifoga batch-/lot-nummer om tillgängliga. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

 

Vad gäller villkoren jag citerar ovan: Kan jag anta att de villkor Läkemedelsverket har satt för det ovannämnda läkemedlet är identiska med de som finns i det ovannämnda externa dokumentet som det länkas till från Läkemedelsverkets hemsida? Ja, villkoren definieras i produktinformationen Annex II och är lika inom EU.

Kan jag också anta att motsvarande tillämpas för motsvarande läkemedel från andra tillverkare?

Vid godkännande av en produkt inom så kallad central procedur definieras den enskilda produktens villkor i respektive produktinformation Annex II.

Vad gäller det siste citatet ovan har jag som det framgår nedan försökt att göra mitt för att bidra till att öka korrekt information om läkemedlets osäkerhet.

Jag känner mig kränkt, att jag har blivit bemött med ett milt sagt svalt intresse, att inte riktigt bli tagen på allvar, från Läkemedelsverkets sida med det svar jag mottog den tredje december 2021, det anser jag dessutom i det jag skulle kunna förmoda att Läkemedelsverkets syfte skulle vara att ta reda på läkemedlets grad av säkerhet.

Tråkigt att du känner dig kränkt och ber om ursäkt om du har blivit svalt behandlad. Men ber även om förståelse att Läkemedelsverket inte har i uppdrag att utreda den enskilde individens symtom utan vårt uppdrag är att samla in information för att på utreda orsakssamband på gruppnivå. Därför är det bra att du har anmält din misstänkta biverkan, även om det inte för vår sida leder till en omedelbar uppdatering av produktinformationen.

Om jag som individ behöver hjälp med diagnostik och behandling så är det hälso och sjukvårdens uppdrag och om jag som individ anser mig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få min sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan jag som skadad få ersättning. Hem – Läkemedelsförsäkringen (lff.se) Detta är en utredning som görs oberoende av Läkemedelsverket.

Jag kan ha förbisett det jag söker, men finner inget i det ovan refererade dokumentet om de biverkningar som jag rapporterade till Läkemedelsverket den 15 november 2021, se mejlkopia nedan samt bifogade också tidigare inskickade biverkningsrapport.

Hur kan jag kontrollera att min rapport är behörigt registrerat i Läkemedelsverkets databas för biverkningar? Man kan höra med enheten för Läkemedelssäkerhet om information i databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar som rör sig själv. Görs via Registrator.

Finns det något dokument som Läkemedelsverket kan hänvisa till som för motsvarande läkemedel beskriver det fenomen som på engelska kallas ”shedding”?

I riskhanteringsplanen för Vaxevria finns information kring ”shedding” på sidan 35. vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf (europa.eu)

Gjorde en sökning i Eudravigilance den europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar och det finns ett fall rapporterat där en kvinna fått ändrad menstruation efter att en anhörig erhållit vaccin mot covid-19. Detta fall har inte lett till någon ändring av produktinformationen.

Jag kan heller inte se att ha fått svar från Läkemedelsverket på de högst befogade och legitima frågor som jag framställde i rapporten.

Klipper in frågor från biverkningsrapporten:

Nedan listar jag bara ett fåtal av de frågeställningar som kan dyka upp i samband med problematiken. Kan

spridningseffekterna ge allvarligare verkningar?  Något orsakssamband till den spridningseffekt likt dina besvär finns inte påvisat på gruppnivå och därmed saknas vetskap om eventuella spridningseffekter verkningar.  Vem är i så fall ansvarig för liv och hälsa för människor som drabbas av detta?  Som ovan så gäller för enskilda som vill få sin sak prövad Läkemedelsförsäkringen. Hur blir det med arbetsmiljöfrågor där människor med ovan nämnda reaktioner kanske bliver plågade hela arbetsdagar vid att tvingas arbeta nära injicerade? Hypotetisk fråga i nuläget, och en fråga som ligger utanför Läkemedelsverket ansvarsområde. Men i grunden gäller LäkemedelsförsäkringenOch vad med unga i skolorna och bland närstående som är injicerade? Hypotetisk fråga i nuläget, och en fråga som ligger utanför Läkemedelsverket ansvarsområde.

Jag både förväntar mig och begär att Läkemedelsverket denna gången svarar på samtliga frågor som framkommer i ovan nämnda rapport.

Det kan tyvärr synes nödvändigt att påminna Läkemedelsverket om att likaväl som alla andra individer i befolkningen skall också alla anställda på Läkemedelsverket lyda under gällande lagstiftning, till exempel brottsbalken, läkemedelslag, förvaltningslag, grundlag, Lissabonfördraget och EU rätten.

Jag anser mig rätt att begära att handläggare inom Läkemedelsverket särskilt beaktar och tillämpar principen ex officio.

Din biverkningsrapport hanteras enligt de rutiner och arbetssätt som Läkemedelsverket arbetar efter och är i enlighet med de riktlinjer som definierats av europeiska läkemedelsmyndigheten. Läkemedelsverket registrerar inte orsaksbedömningar i det enskilda fallet och gör inte heller något formellt beslut om en enskild patient har drabbats av en läkemedelsbiverkan eller ej.

Jag drabbas nästan varje dag av de biverkningar jag har beskrivit, särskilt under arbetstid de gånger jag är tvungen arbeta nära injicerade individer som orsakar de beskrivna effekterna. Jag beklagar att du fått symtom och det är hälso och sjukvården som är till för att diagnostisera och behandla.

Jag har den bestämda uppfattningen att Läkemedelsverket är ansvarig för att jag drabbas av detta, att jag själv varken är orsak och heller inte har något som helst ansvar för situationen.

Därför anser jag att Läkemedelsverket har att lösa problemen som Läkemedelsverket har orsakat med sitt ”villkorat godkännande” av det ovannämnda läkemedlet samt motsvarande läkemedel från andra tillverkare. Dessa typer av läkemedel har då uppenbart injicerats i ett stor antal individer som då för min del orsaker de beskrivna negativa effekterna som jag ställer beslutsfattare på Läkemedelsverket ansvariga för.

Det torde vore anmärkningsvärd om jag är den enda individ i hela världen som drabbas av detta, så jag förmodar att det finns flera och att det måste vara Läkemedelsverkets ansvar att undersöka detta.

Jag både förväntar mig och begär av Läkemedelsverket att åtgärda problemen.

Läkemedelsverket har inte uppdrag att åtgärda enskilda individers symtom. Vårt uppdrag är att godkänna läkemedel och följa säkerhet och det görs enligt de riktlinjer som är gemensamma för den europeiska läkemedelsmyndigheten. Din biverkningsrapport föranleder inte i nuläget en ändring av produktinformationen, men ingår i databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Jag kan försäkra Läkemedelsverket om att något medicinsk experiment på mig inte kommer på tal som någon del av sådana åtgärder.

Jag kan föreslå att Läkemedelsverket tar fram någon lämplig terapi för de som är injicerade med dessa, enligt min välgrundade uppfattning, giftinjektioner, för att motverka negativa biologiska eller negativa fysiska effekter på både dem själva och andra människor, däribland mig själv, som jag anser vara offer för beslut som är fattat av anställda på Läkemedelsverket.

 

Jag begär mycket skyndsam handläggning som innefattar fullständig motiverat beslut, fullständig lättförståeligt för allmänheten i Sverige, och med besvärshänvisning till vilken överklagningsinstans som beslutet skall överklagas till.

Detta ärende innehåller inget beslut som kan överklagas men om man har synpunkter på handläggningen kan man kontakta Justitieombudsmannen som granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Start – JO

 

Med vänlig hälsning

Trond Wilhelmsen

 

 

On 2021-12-03 18:22, Hallberg Ebba wrote:

Hej,

Hej och tack för din rapport och dina frågor,

Det är tråkigt att du upplever dessa besvär men det finns i dagsläget ingen vetenskaplig evidens för att detta. För att en rapport om misstänkt biverkning av läkemedel ska anses vara fullständig (valid) behöver den som upplevt misstänkt biverkning ha fått läkemedlet, i detta fall blivit vaccinerad med detsamma. Läkemedelsverket kommer ändå att registrera in din rapport om misstänkt biverkning i vår databas för misstänkta biverkningar av läkemedel.

 

När det gäller hanteringen av inkomna rapporter så handläggs rapporterna i prioriterad ordning utefter allvarlighetsgrad, vilket innebär att rapporter som klassificeras som allvarliga handläggs först. Det stora flertalet av de rapporter som inte ännu är handlagda handlar om icke allvarliga redan kända biverkningar. Alla rapporter registreras direkt vid ankomst och kommer att handläggas i tur och ordning samt vidarebefordras i förekommande fall till den europeiska säkerhetsdatabasen utifrån gällande regelverk, https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel/misstankt-biverkning-hos-manniska/lagar-och-regler-for-biverkningsrapportering

 

Läkemedelsverket registrerar och dokumenterar inte sambandsbedömningar på fallnivå. Däremot kan vi, i samband med t ex signalutredningar, behöva utreda möjliga orsaker till en händelse på individnivå – med syfte att bestämma om en viss typ av rapporterad händelse utgör en biverkning (dvs huruvida det finns en koppling på populationsnivå).

 

Vänliga hälsningar

Ebba Hallberg

 

 

 

 

Läkemedelsverket

Namn: Ebba Hallberg

Titel: Gruppchef

Enhet: Läkemedelssäkerhet

 

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42

Telefon: växel 018 – 17 46 00

e-postadress: [email protected]

www.lakemedelsverket.se

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hej,

 

Bifogat finner ni min rapport om biverkningar som har drabbat och fortfarande drabbar mig, orsakad av, enligt min begrundade uppfattning, det pågående oetiska, oansvariga och, enligt internationell etablerade konventioner, olagliga medicinska experiment med experimentell genterapi, som ansvariga myndigheter i Sverige felaktig kallar ”vacciner” mot smittan som kallas ”covid-19″. Det är numera allmänt känd att pålitliga, genuina forskare har framlagt vetenskapliga bevis för att de så kallade vaccinerna gör mera, dessutom allvarlig, skada än nytta.

 

Vad jag begär vid det här tillfället framgår av informationen i rapporten.

 

Jag förtydligar här att jag begär kvitto, alltså bevis för att min rapport behörigt registreras i Läkemedelsverkets databas för biverkningar.

 

Samtidigt passar jag på att fråga varför Läkemedelsverket håller en, enligt min uppfattning, onödigt långsam takt i sin handläggning och analys av rapporterade biverkningar, borde inte detta arbetet prioriteras mycket högre?

 

MVH

 

Trond Wilhelmsen

 

 Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu