• Arkiv

Delgivning till Sveriges riksdags alla politiska partier med flera om HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 14

 

 

Delgivning till Sveriges riksdags alla politiska partier med flera om HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 14

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 januari 2024 13:33

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Vilket lagstöd i svensk grundlag Regeringsformen har ditt parti för att beskydda det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET?
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

Till Sveriges Riksdag alla politiska partierna, alla gruppledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag, alla partiledarna i de politiska partierna i Sveriges riksdag med flera

 

Delgivning till Sveriges riksdags alla politiska partier med flera om HÖGFÖRRÄDERIET

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begärd dagboksblad/ diarieblad med vändande epost till [email protected] , [email protected] och [email protected] , därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet

 

Sekretessprövning, ingen sekretess då ärendet är avgörande för allmäntens rättssäkerhet

 

 

2024-01-14

 

Till er delgivning om rättssäkerhetsärende som berör nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, alltså som alla i Sverige är betjänta av få fullständig insyn i och därtill att OFFENTLIGT DEBATT i Sveriges riksdag säkerställer fullständig insyn gentemot era uppdragsgivare skattebetalarna.

 

 

 

Vilket lagstöd i svensk grundlag Regeringsformen har ert politiska parti representerat i Sveriges riksdag, med flera riksdagsledamöter, som är folkvalda, för att beskydda det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Varken före valet 2022 eller efter valet 2022 har de politiska partierna i Sveriges riksdag OFFENTLIGT DEBATTERAT det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån fakta och bevis från Folkhälsomyndighetens Vägledningar av 2020-07-27, som återigen delgives er alla delgivna denna delgivning, således konstateras alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 200 och efter valet 2022, BESKYDDAR det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER ALLA DELGIVNA DENNA DELGIVNING

 

 

Alltså då utifrån svensk grundlag Regeringsformen(RF) och där då särskilt vad som delges i RF 12:10 och utifrån den delen vidare till Lissabons fördraget och däri EU-lag med företräde över all svensk lag nämligen Rättighetsstadgan och däri konstateras att rättighetsbärarna som får sina rättigheter kränkta är rättighetsbärare av rättigheterna och utifrån det ägs bevisbördan att bevisa det motsatta av er delgivna, eftersom det inte finns något stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen för er delgivna att BESKYDDA det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Alltså den WHO TERRO AGENDA som Sverige är delaktiga i och medskyldiga till(stats terrorism, terror, bioterrorism med mera) utifrån detta gigantiska enorma planerade PCR TEST BEDRÄGERIET som hade som mål och effekt att försätta nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter i SKRÄCK & RÄDSLA, som därtill var sponsrat av Sveriges regering och minister Lena Hallengren, läs bl.a. denna artikel, citat

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test

 

 

Marie Morell & Lena Hallengren

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

 

Läs mer

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

Alltså tvärtemot vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, bl.a. att lag ska åtföljas och att opartisk, sakligt och objektivt ska Sveriges regering och  Sveriges riksdag och deras medlöpare säkerställa vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen BESKYDDAR det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande effekter.

 

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell och de övriga omnämnda här nedan undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten , deras arbetsgivare skattebetalarna, om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten, Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla 21 Regioner och deras medlöpare gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta fortfarande av Anders/ Tegnell/Folkhälsomyndigheten och dessa ovan omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

UPPMANAR ALLA ATT LÄSA DE 36 SIDORNA , se bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED…..

 

Därtill att se dess 3 SVERIGE GRANSKAS intervjuerna

 

Högförräderiet/ PCR TEST BEDRÄGERIET fäller hela korthuset (ink Sveriges regering och riksdag mfl.)

https://rumble.com/v45ziw3-hgfrrderiet-pcr-test-bedrgeriet-fller-hela-korthuset-ink-sveriges-regering-.html

 

Varför informerat samtycke fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v453own-varfr-informerat-samtycke-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

Varför PCR-Testerna fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v43t63x-varfr-pcr-testerna-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

 

 

Se också denna korta video, svensktextad, om effekterna efter det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER

Patologen professor Arne Burkhardts sista varning till världen om mRNA-vacciner som DÖDAR

https://rumble.com/v45yy2i-patologen-arne-burkhardts-sista-varning-till-vrlden-om-mrna-vacciner-som-dd.html

 

 

Källa https://rumble.com/v452gkt-grave-dangers-pathologist-arne-burkhardts-final-warning-to-the-world.html

 

”Obduktion är inte bara en tjänst för de läkare som var ansvariga för patienten, utan det är en offentlig tjänst för vårt hälso- och sjukvårdssystem.” – Prof. Dr. Arne Burkhardt

 

Se grund intervjun, publicerad december 2023,på engelska, 2 timmar och 25 minuter med professor Arne Burkhardt och och sprid vidare i alla dina nätverk
Patolog professor Arne Burkhardt Slutlig intervju – avslöjar de allvarliga farorna med mRNA-vacciner
https://rumble.com/v42yfh5-pathologist-arne-burkhardt-final-interview-revealing-the-grave-dangers-of-m.html

 

 

 

 

LÄS DÄRTILL YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

 

Det var inget naturligt virus, det var/är ett tillverkat i biolabb producerat BIOVAPEN som släpptes loss mot mänskligheten, patententen(du kan inte patentera ett naturligt virus, det bör alla av er förstå) finner du här

 

Patent:
https://patents.google.com/patent/US7220852B1/en
https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-10130701-B2

 

Bl.a. dr David E Martin, professor i internationell rätt Francis A Boyle, Karen Kingston och Robert F Kennedy har tidigare redogjort för fakta och bevis om detta patenterade virus, här Dr. David E Martin i EU-parlamentet maj 2023

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

Alltså fakta och bevis ett BIOVAPEN KRIG mot mänskligheten och nationen Sverige Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter som pågår fortfarande, nu då med BIOVAPEN/”VACCINERNA”, något annat KRIG är vi inte ännu utsatta för, alltså FOKUS på utifrån fakta och bevis och det pågående BIOVAPEN KRIGET mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, använd sunt förnuft och om det inte räcker använd sunt bondförnuft, det funkar alltid”!

 

FOKUSFÖRFLYTTNING till något som kan ske i framtiden är totalt ointressant just nu, och fokusförflyttning är vad ni alla synes har manipulerats till eller är delaktiga i, det är bara att välja, om du/ni är naiva eller imbecilla det avgör ni/du själva, eftersom ni/du inte såg det komma, tyvärr är det så, har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta!

 

 

 

 

Att lyftas till allmän OFFENTLIGT debatt i Sveriges riksdag, som alltså bör vara högsta prioritet ,är då de utifrån dessa Fyra ESSEN

 

 

 

HJÄRTER ESS

 

  • PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGAR AV 2020 07 21 SOM DELGIVITS ER SEDAN TIDIGARE

Repetition

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av  Anders Tegnell /Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare  fortfarande av gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

VARFÖR DEBATTATERAS DETTA INTE I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 ELLER EFTER VALET 2022, AV NÅGON RIKSDAGS LEDMOT, ALLA BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET, ELLER HUR?

 

ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, ÄVEN DEN PARTILÖSE RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING, BESKYDDAR DET KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

FÖR DETTA FINNS INGET STÖD ALLA I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN, BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATT ÄGS AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

 

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

Läs på

 

Patientsäkerhetslag (2010:659)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6

 

Patientlag (2014:821)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821/#K3

 

Nürnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

 

Helsingforsdeklarationen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingforsdeklarationen

 

Terror
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

Socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/demokrati/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen/

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver tillsammans med främmande makt WHO TERROR & BIOVAPEN KRIG AGENDA mot nationen Sveriges Folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

HÖGFÖRRÄDERIE

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver STATSTERRORISM , BIOTERRORISM OCH TERROR mot sitt egna folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

Terroristbrottslag (2022:666)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/terroristbrottslag-2022666_sfs-2022-666/

 

Massor av synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken presteras och levereras av dessas ovan omnämnda

Läs mera

Brottsbalk (1962:700)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/

 

Rättighetsstadgan — Rättighetsstadgan med förklaringar

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR DÖDLIGA

Toppfysiker BEVISAR Covid-injektionerna orsakade 17 miljoner dödsfall över hela världen

https://futurenews.news/watch?id=659b70ab1825809f5182406d

 

Häpnadsväckande 17 miljoner dödsfall efter utrullning av covid-vaccin

https://brightlightnews.com/staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-drs-denis-rancourt-marine-baudin-jeremie-mercier/

 

FDA vet att Pfizers mRNA-injektioner är tekniker för genredigering

Genom att felaktigt kalla injicerbara tekniker för genredigering för ”vacciner” har Pfizer, FDA och NIH medvetet ljugit för det amerikanska folket och världens civilbefolkning. Gör inga misstag, detta är kriminellt.

https://karenkingston.substack.com/p/did-the-fda-know-that-pfizers-mrna?

 

 

 

 

 

 

SPADER ESS

 

  • MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som marknadsförts planerat kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin
  • Kom ihåg särskilt; begreppet vaccin finns inte definierat i svensk lagstiftning

 

Noteras särskilt, citat

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

 Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

 

KLÖVER ESS

                   

                    *Informerat samtyckes bedrägeriet

Ja du läser enklast återigen vad som delges i den delen i SPADER ESS, då bör du förstå, ingen djupare förklaring i den delen här, men det finns en Italiensk dom som riksdagsledamot Elsa Widding kommer ha stor nytta av i denna del, det tar vi i det erbjudna ZOOM mötet.

 

                    Sätt dig in i PATIENTLAG 3 och 4 kap. och Patientsäkerhetslag

 

 

 

RUTER ESS

 

                    *Informations och upplysningsplikts bedrägeriet

                   

Staten Sverige, de ovan omnämnda och deras medlöpare har varit partiska till fördel för WHO TERROR AGENDAN, BIOVAPEN KRIGET och dessa planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament och inte säkerställt vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, dessa har gått globalisternas ärende och är del i den globalistiska planen, de skulle varit enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva och åtföljt svensk lag., men bevisligen har det inte utfört sitt uppdrag för svenska folket.

 

Men så har bevisligen inte varit, dessa ovan omnämnda representerar inte Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI och planerat kriminellt det värsta Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

OCH ALLT DETTA VILL DESSA SÅKLART FOKUSFÖRFLYTTA IFRÅN,

FÖR NÄR FOLKET I SVERIGE FÅR DEL AV DETTA AVSÄTTES DESSA MED OMEDELBAR VERKAN,

DÄRFÖR HAR OFFENTLIG DEBATT I SVERIGES RIKSDAG UTEBLIVIT I DESSA GIGANTISKA BEDRÄGERIERNA FÖR HELA DET SVENSKA POLITISKA SYSTEMET FALLER TOTALT SAMMAN OCH SVENSKA FOLKET BEFRIAS FRÅN DETTA PÅGÅENDE FULLSTÄNDIGA VANSINNE NÄR ALLMÄNHETEN OFFENTLIGT RANNSAKAR DESSA OMNÄMNDA

 

 

 

 

UPPMANAR ER ALLA ATT LÄSA DE 36 SIDORNA , se bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED…..

 

Därtill att se dess 3 SVERIGE GRANSKAS intervjuerna

 

Högförräderiet/ PCR TEST BEDRÄGERIET fäller hela korthuset (ink Sveriges regering och riksdag mfl.)

https://rumble.com/v45ziw3-hgfrrderiet-pcr-test-bedrgeriet-fller-hela-korthuset-ink-sveriges-regering-.html

 

Varför informerat samtycke fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v453own-varfr-informerat-samtycke-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

Varför PCR-Testerna fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v43t63x-varfr-pcr-testerna-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

 

 

 

 

 

 

 

Begär återkoppling mycket skyndsamt från alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alla gruppledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag och partiledarna för dessa politiska partierna i Sveriges riksdag, och riksdagsledamot Elsa Widding(partilös / oberoende ), dock senast 2024-01- 21, särskilt utifrån

 

  • att detta som delgivits er alla är avgörande för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenternas liv, hälsa och framtida livskvalité och därtill utgör synnerligen mycket allvarliga Brottsmisstankar om att tillsammans med främmande makt WHO säkerställts HÖGFÖRRÄDERI med mera gentemot nationen Sveriges Folk, bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta OFFENTLIGT ägs av er delgivna.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu