• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 206

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 205

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 206

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN,

och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner? Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Alltså KRIMINELL skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET som uppenbart inte finns något LAGSTÖD för alls, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel av SVERIGES REGERING och deras medlöpare.

 

Till Sociopatdepartementet (Socialdepartementet), Folkdödarmyndigheten (Folkhälsomyndigheten) och deras följare/medlöpare, Sveriges Regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, till er alla som uppenbart bevisligen ingår i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN SYSTEMATISKT OCH GENERELLT OAVSETT ÅLDER, NATIONALITET, FÄRG OCH ÄVEN BARN!

 

Ny MYCKET intressant publicerad artikel, bifogas som bifogad PDF fil, citerar lösryckt del ur denna mycket viktiga artikel, citat

Why are we vaccinating children against COVID-19?

Ronald N. Kostoff,a,* Daniela Calina,b Darja Kanduc,c Michael B. Briggs,d Panayiotis Vlachoyiannopoulos,e Andrey A. Svistunov,f and Aristidis Tsatsakisg

Abstract

This article examines issues related to COVID-19 inoculations for children. The bulk of the official COVID-19-attributed deaths per capita occur in the elderly with high comorbidities, and the COVID-19 attributed deaths per capita are negligible in children. The bulk of the normalized post-inoculation deaths also occur in the elderly with high comorbidities, while the normalized post-inoculation deaths are small, but not negligible, in children. Clinical trials for these inoculations were very short-term (a few months), had samples not representative of the total population, and for adolescents/children, had poor predictive power because of their small size. Further, the clinical trials did not address changes in biomarkers that could serve as early warning indicators of elevated predisposition to serious diseases. Most importantly, the clinical trials did not address long-term effects that, if serious, would be borne by children/adolescents for potentially decades.

A novel best-case scenario cost-benefit analysis showed very conservatively that there are five times the number of deaths attributable to each inoculation vs those attributable to COVID-19 in the most vulnerable 65+ demographic. The risk of death from COVID-19 decreases drastically as age decreases, and the longer-term effects of the inoculations on lower age groups will increase their risk-benefit ratio, perhaps substantially.

Maskinöversättning

Abstrakt

I den här artikeln granskas frågor som rör COVID-19-vaccinationer för barn. Huvuddelen av de officiella COVID-19-tillskrivna dödsfallen per capita inträffar hos äldre personer med hög komorbiditet, och de COVID-19-tillskrivna dödsfallen per capita är försumbara hos barn. Huvuddelen av de normaliserade dödsfallen efter vaccinationen inträffar också hos äldre med hög komorbiditet, medan de normaliserade dödsfallen efter vaccinationen är små, men inte försumbara, hos barn. Kliniska prövningar för dessa vaccinationer var mycket kortvariga (några månader), hade urval som inte var representativa för den totala befolkningen och för ungdomar/barn hade de dålig prediktiv effekt på grund av sin ringa storlek. Vidare tog de kliniska prövningarna inte upp förändringar i biomarkörer som skulle kunna fungera som tidiga varningsindikatorer för ökad benägenhet att drabbas av allvarliga sjukdomar. Viktigast av allt är att de kliniska prövningarna inte tog upp långsiktiga effekter som, om de är allvarliga, skulle kunna drabba barn/ungdomar i flera decennier.

 

En ny kostnads- och nyttoanalys i bästa fall visade mycket försiktigt att det finns fem gånger så många dödsfall som kan tillskrivas varje vaccination jämfört med de som kan tillskrivas COVID-19 i den mest sårbara befolkningsgruppen 65+.

Risken för dödsfall till följd av COVID-19 minskar drastiskt när åldern sjunker, och de långsiktiga effekterna av vaccinationerna på lägre åldersgrupper kommer att öka förhållandet mellan risk och nytta, kanske avsevärt.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8437699/

 

 

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter,

 

-       och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige,

ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-22

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare;

 

Du kan ta rygg på den svenska BJÖRNEN Björn Hammarskjöld, byt ut namn och kontaktuppgifterna, och skicka in ditt remissvar, här ser Du vad Björn Hammarskjöld delgivit i skrivelse av 2021-09-21, citat

Remissvar diarienummer S2021/06359 från Björn Hammarskjöld 2021-09-21

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 21 september 2021 15:35
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; kulturdepartementet.reg[email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: diarienummer S2021/06359 Professor Björn Hammarskjöld

Tjänare Registrator!

Begär diarieföring i laga ordning samt dagboksblad skyndsamt åter mig via e-post.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Medborgare
Virolog och molekylärbiolog.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast

den 24 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till

[email protected]  och med kopia till

[email protected].

Ange diarienummer

S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden på

e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven.

 

Remissvar diarienummer S2021/06359 från Björn Hammarskjöld 2021-09-21

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till [email protected] och med kopia till [email protected]. Ange diarienummer S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden

Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta nästa steg i slutet på september, eller om det därefter på grund av ett försämrat smittläge finns behov av bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster, kan det finnas skäl att införa en möjlighet att använda vaccinationsbevis.

Därför remitteras idag ett förslag om möjligheten att använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd när samhället befinner sig i såväl steg 3, dvs. om det finns behov av fortsatta deltagartak, som i steg 4 när deltagartaken ska tas bort och flera andra restriktioner ska lättas.

  • I steg 3 föreslås att de nuvarande deltagartaken höjs till det tredubbla om deltagarna har vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade mot sjukdomen covid-19.
  • I steg 4 föreslås att de eventuella deltagarbegränsningar som ändå kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte ska gälla om vaccinationsbevis används.

Barn och unga under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 föreslås undantas från kravet att visa upp vaccinationsbevis.

Hittills har syftet med EU:s digitala covidbevis endast varit att möjliggöra resor mellan medlemsländerna inom EU. I denna remiss föreslås ett nytt användningsområde – nämligen att möjliggöra användning av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster. Dock är förslaget att enbart vaccinationsbeviset bör användas och inte de delar av de digitala covidbevisen som visar att innehavaren har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

Jag har gått igenom Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd och finner flera oegentligheter och till och med förslag till lagbrott mot dels vår grundlag och dels mot EU-rätten, som Sveriges regering högtidligt lovat att städse följa.

Att regering och riksdag våldför sig på grundlag, lag och EU-rätten är ett konventionsbrott mot EU.

En konvention som Sverige högtidligt har skrivit under och ratificerats av riksdagen avser man att bryta och kasta i papperskorgen.

Det strider mot Regeringsformen 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1-12 §§, 19 §, 11 kapitlet 14 § samt 12 kapitlet 10 §. Det strider mot EU-rätten och det strider mot allt vad etik och moral heter. Samtliga politiker och tjänstepersoner är skyldiga att till alla delar följa lag enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st.

Att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster strider mot RF 2 kapitlet 1, 2, 3, 12 §§ samt mot EKMR artikel 1, 3, 5, 7, 8, 13, 17 samt mot EURS artikel 1, 2, 3, 20, 21, 41, 42, 51, 52, 53, 54. Enligt RF 1 kapitlet 1 och 9 §§ måste även regeringen och riksdagen följa lag, iaktta allas likhet inför lag, iaktta saklighet och opartiskhet.

Då finns det ingen konstitutionellt legal möjlighet att besluta en förordning eller lag om att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd.

Riksdagen får enligt RF 2 kapitlet 19 § inte heller besluta om lag som bryter mor EU-rätten som en lag eller förordning om att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd tveklöst gör.

Om riksdagen begår lagtrots och beslutar att stifta en olaglig lag om att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd så får den lagen ändå inte användas enligt RF 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 §.

I dessa båda lagar står att om lag eller förordning strider mot EU-rätten så får lagen eller förordningen inte användas.

Det står också där att Grundlag går före lag. Och det är på de enda ställena i hela RF där det uttryckligen står att Grundlag går före lag, vilket egentligen vore självklart för var och en som kan och respekterar sitt lands lag.

Det bör tilläggas att ett vaccinbevis är precis samma sak som den runt 1940-talet gula triangel stående på spetsen och en överlagrad gul triangel stående på basen utgörande en sexuddig stjärna som hade texten ”Jude”.

Detta ”bevis” tvingades samtliga judar att använda för att exkluderas från samhället och begränsa tillgången till sociala och även merkantila tjänster för den som bar denna sexuddiga gula stjärna.

Detta ”bevis” användes i Tyskland med lydstater under 1930-talet fram till 7 maj 1945 varefter de som vann andra världskriget förbjöd att utmärka människor med annan åskådning än De Stora Ledarnas.

Det är därför vi har vår egen Regeringsform, EKMR och EURS samt Helsingforsdeklarationen för att förhindra ett upprepande av de synnerligen hostila tider som fanns i Tyskland på den tiden.

Ett vaccinbevis har precis samma diskriminerande effekt för den som är oinjicerad.

Problemet blir också med dem som av olika anledningar inte har injicerats på grund av att innehavaren har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19. Likaså är det inte redogjort hur den som av olika anledningar inte har injicerats ska behandlas.

Det anges inte heller när man ska anses ha injicerats för att få detta så kallade vaccinationsbevis. Se hur FHM har definierat ”ovaccinerade ” som den som inte injicerats inkluderande den som fått en injektion inom högst 21 dagar tidigare.

Detta är totalt ovetenskapligt, har en persons hud genomträngts av en injektionsnål måste den anses ha fått injektionen då man annars inte kan räkna på biverkningar om man fördröjer registrering av biverkningar med 21 dagar efter injektionen.

Det kan förutses bli tolkningsbesvärligheter för dessa grupper.

Vi vet att en frisk person utan symtom inte kan bära på det virus som kallas SARS-CoV-2.

Då vet vi också att en frisk person utan symtom inte kan smitta någon annan över huvud taget. En frisk person utan symtom kan därför definitionsmässigt inte utgöra en risk för någon annan att bli smittad av SARS-CoV-2.

Enligt Läkemedelsverkets egna uppgifter skyddar injektion med Comirnaty 1 eller Spikvax 2 mot svår infektion eller död men inte mot att man kan få infektionen trots att personen har injicerats med Comirnaty eller Spikevax.

Har man infektionen kan man smitta trots dubbla injektioner.

Detta innebär att den som injicerats kan sprida viruset till andra.

Se vad som hände i Enköping på ett äldreboende i augusti/september där samtliga, både personal och vårdtagare var injicerade med dubbla doser. En av personalen kom till arbetet med symtom och smittade en kollega och tre vårdtagare med Covid-19.

Denna smitta beror på att genomgången naturlig infektion av Covid-19 ger antikroppar och flera andra skydd mot ett trettiotal proteiner som finns i SARS-CoV-2 medan injektionerna med enbart spikprotein bara kan ge upphov till antikroppar mot ett protein.

Rätt, spikeproteinet. Det innebär att modRNA mot spikeprotein inte kan ge skydd mot övriga 29-tal olika virusproteiner och därmed kommer ett antal personer att få Covid-19 med allvarliga biverkningar som följd.

Det finns mer än 280 dödsfall av injektionerna rapporterade till Läkemedelsverket. Och det synes vara en grav underskattning av det egentliga antalet.

Det måste också påpekas att biverkningarna kan komma mycket långt efter injektionen och att sjukvården av okunnighet missar sambandet mellan injektion och död.

Injicerade personer är därmed en smittkälla till skillnad från en frisk oinjicerad som inte kan vara en smittkälla.

Därmed är hela systemet med vaccinbevis orättfärdigt och dessutom lagvidrigt och diskriminerande precis som de gula judestjärnorna var för 80 år sedan.

Hade regering, riksdag och myndigheter lärt av den sanna vetenskapen och historien så hade vår Folkhälsomyndighet rekommenderat profylax med vitamin D3 i samma dos som Livsmedelsverket rekommenderar nyfödingar om 3 kg. Vuxen väger omkring 75 kg.

Om Livsmedelsverket hade använt sin gamla mattekunskap hade det blivit
400 IE/3 kg*75 kg= 10 000 IE vitamin D3 per dag till vuxen.

Om en vuxen person äter minst 10 000 IE har personen minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet som gör att individen då i stort sätt slipper alla influensaliknande infektioner.

Då hade alla arbetsgivare sparat minst tre sjukdagar per arbetstagare per år på grund av att vitamin D3 i adekvat dos förhindrar i stort sett alla förkylningssjukdomar, även så kallade influensaliknande infektioner (ILI) inklusive SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19..

SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19 tillhör gruppen ILI och förhindras till mer än 90 % av Ivermectin i Uttar Pradesh i Indien, både infektion och död. Andra provinser i Indien, där Ivermectin är förbjuden, har en kvarstående 12 gånger högre dödlighet.

Det finns ytterligare billiga, bra och verksamma läkemedel som budesonid, ett cortisonpreparat som man inhalerar och som förhindrar ILI att överleva i lungorna.

Sammanfattning:

Den föreslagna lagen om vaccinbevis strider mot grundlag, lag och EU-rätt, etik och moral och ska omedelbart förkastas innan lagförslaget når riksdagen där den ändå ska förkastas enligt lag..

Det måste påpekas att det finns andra sätt att förhindra sjukdom och död i Covid-19 genom profylax och behandling med befintliga beprövade äldre mediciner vilket innebär att det saknas anledning till fortsatt injicering och vaccinbevis.

Om den föreslagna lagen antas innebär det att det är ett erkänt sakförhållande att den minister som lägger fram ett sådant förslag synes ha begått ett synnerligen grovt brott mot våra lagar.

Skulle KU komma fram till att en minister begått ett grovt brott i sitt arbete kan utskottet besluta att åtal ska väckas inför Högsta domstolen.

Östervåla 2021-09-21

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Medborgare
Virolog och molekylärbiolog.

070-385 09 33

1https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19-pfizer-biontech

2https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/spikevax-vaccin-mot-covid-19-moderna

Slut citat

Se bifogade filerna; bifogad PDF fil Remissvar….., och Word fil Remissvar….., som DU bifogar till ditt egna remiss svar.

 

Björn Hammarskjöld delgiver FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten) med flera mycket viktiga skrivelser, du kan göra detsamma, byt ut Björn Hammarskjöld och dennes kontaktuppgifter mot ditt egna namn och kontaktuppgifter, citat

Begär att injektionerna av Comirnaty och Spikevax omedelbart upphör på grund av innehåll av olagligt oredovisat magnetiskt material

 

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 21 september 2021 14:29
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; GD Johan [email protected] <[email protected]>; Mynd Info FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Mikael Köhler <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Begär att injektionerna av Comirnaty och Spikevax omedelbart upphör på grund av innehåll av olagligt oredovisat magnetiskt material

 

Hej alla myndighet(sperson)er!

 

Att diarieföras i laga ordning och jag begär en skyndsam kopia på dagboksbladet

 

Den här korta mer än 9 år gamla filmen av Galenskaparna vågar ni inte nog inte se.

https://www.youtube.com/watch?v=0wy51Tqlgzw

 

Jag har tidigare delgett myndigheterna och dess myndighetspersoner att injektionerna mot Covid-19 synes innehålla oredovisat material med magnetiska egenskaper. Det innebär att de injektioner som ges är olagliga på grund av okänd tillsats av lätt identifierbart magnetiskt material som grafen/grafenoxid.

 

Jag begär att injektionerna av Comirnaty och Spikevax omedelbart upphör på grund av att injektionerna synes innehålla oredovisat material med lätt iakttagbara magnetiska egenskaper. Injektionerna är därmed olagliga att ge av medicinalpersonal som riskerar fängelse upp till 18 år eller livstid för brott mot Lag (2014:406) 2 §.

 

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld

 

P.S. Blev du nyfiken på filmen? Se den och börja begrunda vad som händer just nu. Glöm inte att Helsingforsdeklarationen finns och är ratificerad av Sverige

 

Även Lag (2014:406) finns och studera gärna 2, 13, 14, 15 och 16 §§. De är applicerbara även på dig.

D.S.

 

Slut citat

 

 

 

 

Björn Hammarskjöld delgiver Läkarförbundet skrivelse, du kan göra detsamma, byt ut Björn Hammarskjölds namn och kontaktuppgifter, sätt in ditt namn och kontaktuppgifter, citat

 

Nu har LT visat att den oberoende medlemstidning som ägs av Läkarförbundet och dess medlemmar synes inte vara så oberoende som den skulle vara.

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 21 september 2021 12:20
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; torbjörn sassersson <[email protected]>
Ämne: Re: Debattartikel, öppet brev till Läkarförbundet.

Hej!

Nu har LT visat att den oberoende medlemstidning som ägs av Läkarförbundet och dess medlemmar synes inte vara så oberoende som den skulle vara.

LT har refuserat en debattartikel som har stor relevans för Läkarförbundet och dess medlemmar.

Jag skickar brevet direkt till Läkarförbundet så att SLF och dess styrelse snarast kan läsa och förhoppningsvis beakta att Covid-19 ”bara” är en av många influensaliknande infektioner (ILI). Även Norges FHI har nu hävdat samma sak.

Då ska också behandlingen av Covid-19 ske på samma sätt och enligt senaste vetenskap.

Att då genomföra injektioner med ett preparat med okänt, sekretessbelagt innehåll som saknar långtidsförsök, etiskt tillstånd och dessutom synes innehålla icke i innehållsförteckningen redovisat material med variabla magnetiska egenskaper måste betraktas som olagligt.

Att Sveriges Läkarförbunds medlemmar synes begå dessa brott mot lagar och förordningar utan egen tanke- eller observationsförmåga synes likställa förbundets medlemmar som utför eller beordrar utförande av dessa injektioner synes vara precis samma upplägg som skulle förhindras enligt Helsingforsdeklarationen.

Att genomföra liknande experiment på personer utan fullt informerat samtycke synes strida mot Regeringsformen 2 kapitel 6 §, PSL och PL. Det går även att applicera Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (se 2, 13, 14, 15, 16 §§)

Det är därför av synnerligen stor vikt att Sveriges Läkarförbund skyndsamt beslutar att förbundets medlemmar inte får medverka i fortsatta injektioner och därmed inte heller får förskriva dessa genetiska och till synes olagliga preparat.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

070-385 09 33

 

Den 2021-09-20 kl. 14:05, skrev Ewa Knutsson:

Hej Björn

Läkartidningen har hårt tryck på debatten och tvingas prioritera bland insänt material.

Vi avböjer publicering av din debattartikel.

Med vänliga hälsningar

Ewa Knutsson, debattredaktör, Läkartidningen

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Datum: måndag 20 september 2021 11:40
Till: Pär Gunnarsson <[email protected]>, Jan Östergren <[email protected]>, Karin Bergqvist <[email protected]>, Michael Wilczek <[email protected]>, Sara Pramsten <[email protected]>, Jesper Cederberg <[email protected]>, Jesper Cederberg <[email protected]>, Sara Holfve <[email protected]>, Ewa Knutsson <[email protected]>, Elisabet Ohlin <[email protected]>, Madeleine Ramberg-Sundström <[email protected]>, Marie Ström <[email protected]>, Katrin Trysell <[email protected]>
Ämne: Re: Debattartikel, öppet brev till Läkarförbundet.

 

Hej LT!

Jag begär att LT snarast möjligt publicerar min debattartikel jämte Extramaterial. Ni har obegränsat utrymme på nätet och den kortare debattartikel finns det plats för i papperstidningen.

Jag har nu med avsky sett hur sjukvården med alla till buds stående medel verkar genomföra ett gigantiskt genetiskt experiment genom att skrämma människor till underkastelse och sedan injicera ett preparat med modRNA med helt okända egenskaper, verkningar och biverkningar. Ingen information om vilka effekterna är utöver 6 månader publicerat av Pfizer och det saknas helt etiska tillstånd för fas 1, 2 och 3

Till detta kommer att preparatet definitivt är kontaminerat med grafe/grafenoxid enligt olika patent som finns publicerade alltsedan 2000 eller tidigare.

Man upptäcker med lätthet grafen med hjälp av magnetism som jag personligen har upptäckt hos två personer varav en fått en injektion en dag tidigare och en hade fått den andra injektionen en månad tidigare.

Läkemedelsverket vägrar analysera preparaten och hänvisar bara till läkemedelsbolagens uppgifter.

Nu visar det sig att fyllinjicerade personer får Covid-19, smittar kollega och tre boende på äldreboendet, alla fullinjicerade.

Att injicera även dem som har haft infektionen saknas immunologisk anledning till då infektionen ger skydd mot alla proteiner i SARS-CoV-2 medan injektionerna möjligen kan ge skydd mot ett protein, det så kallade spikproteinet.Definitionsmässigt kan då injektioneerna ge ett mycket begränsat skydd medan spikproteinet i sig är toxiskt och ger ökad D-dimerbildning vilket i sin tur ökar risken för blodproppar.

Läkemedelsverket har redovisat snart 300 personer som dött i samband med injektionerna, i USA är det mer än 5 000 enligt VAERS

Svininfluensavaccinationerna upphörde då det dött mer än 50 personer av vaccinet.worldwide

Vi haren lag i Sverige som förbjuder brott mot mänskligheten som injektionerna mot Covid-19 synes vara.

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Den lagen har tillkommit sent omsider i Sverige på krav från EU. Liknande lagar har funnits i världen efter Nürnbergrättegångarna 1945-7 och kodifierats i Helsingforsdeklarationen.

Att sedan ge sig på våra barn med dessa injektioner där det visats i försök att spikproteinet ansamlas i äggstockar och testiklar kan bara betyda en sak.

Mänskligheten har dött ut om 100 år då det inte blev några fler barn.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Jag har jobbat på lab i 8 år med mässlingsvirus nukleokapsid och RNA omkring 1970 och 2 år i USA som post doc med HIVs höljprotein där vi klippte och klistrade DNA och använde PCR.

 Slut citat

 

VISSELBLÅSARE AVSLÖJAR SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

FAKTA publicerat 2021-09-21 MÅSTE SES, sprid vidare, videon om ca 16 minuter, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Former HHS Trump COVID Advisor Predicts Mass Child Death

Dr. Paul E. Alexander predicts many children will die from the shots being called ”COVID vaccines”.

https://rumble.com/vmsjfr-former-hhs-trump-covid-advisor-predicts-mass-child-death.html

 

 

FAKTA publicerat 2021-09-21, sprid vidare i alla dina nätverk, se videos och läs hela artikeln, citat

ANALYSIS: The vaccines kill many more people than they save

Politicians and so-called experts across the planet increasingly want to force you to get inoculated with a substance that takes away at least twice the lives it saves, across all age groups. It doesn’t matter anymore if this is intentional or just sheer incompetence, we have no time left to discuss that. We’re killing people. Millions of people. Our loved ones, family, friends, and neighbors. It has to stop. Now. We have gone mad.

 

Maskinöversättning

ANALYS: Vaccinerna dödar fler människor än de räddar

Politiker och så kallade experter över hela planeten vill allt oftare tvinga dig att vaccinera dig med ett ämne som tar minst dubbelt så många liv som det räddar, i alla åldersgrupper.

 

Det spelar ingen roll längre om detta är avsiktligt eller bara ren inkompetens, vi har inte tid kvar att diskutera det. Vi dödar människor. Miljoner människor. Våra nära och kära, vår familj, våra vänner och grannar. Det måste upphöra. Nu. Vi har blivit galna.

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/555455.html

 

 

Public Health Scotland -data avslöjar att 80 procent av covid -dödsfall händer med vaccinerade individer

https://www.afinalwarning.com/554514.html

 

 

Advocacy group threatens schools with legal action over COVID-19 vaccines administered without parental consent

Advocacy group Lawyers for Liberty has warned staff in schools across England that they could be held liable if they insist on vaccinating students against the Wuhan coronavirus (COVID-19) without parental consent.

https://www.afinalwarning.com/554900.html

 

 

VISSELBLÅSARE AVSLÖJAR SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

Måste ses video

Indian Bar Association vs WHO | Adv. Dipali Ojha with Rajiv Malhotra

Advocate Dipali Ojha of the Indian bar association and a team of young indian lawyers have issued a legal notice to the world health organization over their blatant campaign against any alternative treatments.

Her legal action against WHO comes after the tweet from Soumya Swaminathan, WHO chief scientist, who issued tweet against Iver-mectin  backing it with a link, that was declaration from a private company.

The team of indian lawyers seeks to make available all possible affordable options to the masses and hold the highest authorities accountable for their directives , and suspected  submission to big pharma lobbying.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eD9BYCYwsUI&feature=youtu.be

Du kan se videon även här

https://rumble.com/vmm54z-indian-bar-association-vs-who-adv.-dipali-ojha-with-rajiv-malhotra.html

 

 

VISSELBLÅSARE AVSLÖJAR SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

FAKTA delgivna av dr Erik Enby, kontaktuppgifter; epost [email protected] , telefon 070-560 91 21, sprider sig över hela VÄRLDEN, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

SWEDISH DR. ERIC ENBY (50 YEAR BLOOD / MICROSCOPY EXPERT) ACTIVE PARTICLES OF PFIZER ‘VIAL’ EXPOSED

https://www.bitchute.com/video/bbimxI952rqF/

 

 

VISSELBLÅSARE AVSLÖJAR SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

Mycket allmänbildande och VIKTIGT, du kan ställa in svensk undertext, Sanningen och Verkligheten om ”vaccinerna” som bevisligen DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, publicerat 2021-09-21, ca 13 minuters video, i skrivande stund 2 215 244 visningar, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

PART 1: Federal Govt HHS Whistleblower Goes Public With Secret Recordings ”Vaccine is Full of Sh*t”

https://www.youtube.com/watch?v=obdI7tgKLtA

 

Här kan du se hela videon och läsa mer, samma som ovan men med massor av text i artikel, citat

Federal Govt Whistleblower Goes Public with Secret Recordings: ‘Government Doesn’t Want to Show the [COVID] Vaccine is Full of Sh*t’; ‘Shove’ Adverse Effect Reporting ‘Under the Mat’

Du kan läsa mer och även se videon här(om YOU TUBE censurerat länken här ovan)

https://www.projectveritas.com/news/federal-govt-whistleblower-goes-public-with-secret-recordings-government/

 

 

Mycket allmänbildande och VIKTIGT, du kan ställa in svensk undertext, Sanningen och Verkligheten om ”vaccinerna” som bevisligen DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, publicerat 2021-09-21, ca 11 minuters video, se videon och sprid vidare, citat

James O’Keefe & HHS Insider Jodi O’Malley discuss #CovidVaxExposed Part 1 Facebook/Instagram Removal

https://www.youtube.com/watch?v=KfZgq_yqvbE

 

 

 

VISSELBLÅSARE AVSLÖJAR SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

A 2009 Harvard-Pilgrim Healthcare  study found that the VAERS’ passive reporting system captured only one percent of the true adverse events that should have been reported to the system.

En studie från Harvard-Pilgrim Healthcare från 2009 visade att VAERS passiva rapporteringssystem endast fångade upp en procent av de verkliga biverkningar som borde ha rapporterats till systemet.

 

 

 

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Nursing Baby Died With Blood Clots, Inflamed Arteries Following Mother’s Pfizer Shot, VAERS Report Says

 

Spike protein in breastmilk?

 

Bridle said that “any proteins in the blood will get concentrated in breast milk,” and “we have found evidence of suckling infants experiencing bleeding disorders in the gastrointestinal tract” in VAERS.

 

One VAERS report describes a nursing baby in Tennessee who developed alopecia areata – an autoimmune condition that causes hair to fall out – eight days after her mother was vaccinated. “No other causes have been identified,” the report states.

 

There are no long-term studies of any COVID vaccine in nursing infants.

 

Fatality among newborns from COVID is vanishingly rare. The Centers for Disease Control and Prevention reports that the current best estimate of the infection fatality rate for all children under 18 years of age is 0.00002 or 0.002%. It is far more likely for children to die of influenza than COVID-19.

 

Nursing infants increasing exposed to COVID jabs via their mother

 

U.S. VAERS reports do not establish a causal relationship between the vaccine and the event described and can be filed by any doctor, pharmacist, healthcare worker, or citizen who has experienced or witnessed an adverse event. It is illegal to fabricate a VAERS report.

 

A 2009 Harvard-Pilgrim Healthcare  study found that the VAERS’ passive reporting system captured only one percent of the true adverse events that should have been reported to the system.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.citizensjournal.us/nursing-baby-died-with-blood-clots-inflamed-arteries-following-mothers-pfizer-shot-vaers-report-says/?

 

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu