• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 225

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 224

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

DELGIVNING OM DELAKTIGHET I MEDDELAT ANSVAR  UTIFRÅN BROTTSMISSTANKEN BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN TILL  FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVERIGES ALLA REGIONER, SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER MED FLERA

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

”Vaccinerna” ska STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN Anders Tegnell, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN), det finns laglig grund för det!

Du förstår strax mer bästa Anders Tegnell, såtillvida du och hela Folkhälsomyndigheten inte endast består av anställda som är sociopater/psykopater, kan det vara så illa bästa Anders Tegnell?

 

Det är SKARPT LÄGE NU  Anders Tegnell och alla anställda inom Folkhälsomyndigheten, som är i folkmun kända som FOLKDÖDARMYNDIGHETEN.

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Generellt och systematiskt skadar och dödar ”vaccinerna” mänskligheten över hela världen och i nationen Sverige, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den starkare parten Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges alla Regioner, Sverige Kommuner och Regioner med flera medlöpare i Corona bedrägerit/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

”Det största medicinska experimentet någonsin”

”Detta är det största okontrollerade kliniska försöket (försök på människor) i medicinsk historia. En osäker substans sprutas in i kroppen utan att någon har en aning om riskerna på lång sikt. Det är medicinskt missbruk i grotesk skala.”

 

”Det är ett massivt bedrägeri som pågår, den ena lögnen staplas på den andra utan slut……

Läs hela artikeln och se videon och SPRID VIDARE

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

 

Noteras särskilt; ”Vaccinerna” och Sveriges alla Regioners marknadsföring av dessa ”vaccinerna” som vanliga vaccin strider mot Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag och får effekten av bl.a. den mycket allvarliga brottsmisstanken Brott Mot Mänskligheten

 

Se  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

 

 

 

Nürnbergkoden (1947)

 

Tillåtna medicinska experiment

 

Se detta .

 

Den stora tyngden av bevisen framför oss för att påverka att vissa typer av medicinska experiment på människor, när de hålls inom rimligt väldefinierade gränser, överensstämmer i allmänhet med etik inom läkaryrket. Huvudpersonerna i utövandet av mänskliga experiment motiverar sina åsikter utifrån att sådana experiment ger resultat för samhällets bästa som är opraktbara med andra metoder eller studiemetoder. Alla är dock överens om att vissa grundläggande principer måste iakttas för att tillfredsställa moraliska, etiska och juridiska begrepp:

 

1. Det frivilliga samtycket från det mänskliga subjektet är absolut nödvändigt. Detta innebär att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att ge samtycke; bör vara så belägen att den kan utöva sin fria valfrihet utan ingripande av någon kraft, bedrägeri, bedrägeri, tvång, överansträngning eller annan baktan av tvång eller tvång; och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för elementen i ämnet som berörs för att han ska kunna fatta ett förstående och upplyst beslut. Detta sistnämnda element kräver att före experimentets godkännande av ett bekräftande beslut ska det göras känt för experimentets art, varaktighet och syfte; metoden och medlen för hur den ska genomföras; alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas;

 

Plikten och ansvaret för att säkerställa kvaliteten på samtycket vilar på varje individ som initierar, leder eller deltar i experimentet. Det är en personlig plikt och ett ansvar som inte får överlåtas till en annan utan straff.

 

2. Experimentet bör vara av sådant slag att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, opraktbart med andra metoder eller studiemetoder, och inte slumpmässigt och onödigt.

 

3. Experimentet bör vara så utformat och baserat på resultaten från djurförsök och kunskap om sjukdomens naturliga historia eller andra problem som studeras att de förväntade resultaten motiverar experimentets utförande.

 

4. Experimentet bör genomföras så att alla onödiga fysiska och psykiska lidanden och skador undviks.

 

5. Inget experiment bör utföras där det finns en priori anledning att tro att dödsfall eller handikappande skada kommer att inträffa. förutom kanske i de experiment där experimentläkarna också fungerar som ämnen.

 

6. Risknivån ska aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av problemet som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och lämpliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionshinder eller dödsfall.

 

8. Experimentet bör endast utföras av vetenskapligt kvalificerade personer. Den högsta graden av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla skeden av experimentet för dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör det mänskliga subjektet ha frihet att avsluta experimentet om han har nått det fysiska eller mentala tillstånd där fortsättningen av experimentet tycks vara omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvarige forskaren vara beredd att avsluta experimentet när som helst, om han har sannolika skäl att vid utövandet av god tro, överlägsen skicklighet och noggrann bedömning krävas av honom, att en fortsättningen av experimentet kommer sannolikt att resultera i skada, funktionshinder eller dödsfall hos försökspersonen.

 

 

Läs mer

https://www.globalresearch.ca/lessons-ethically-compromised-physicians-2021-doctors-trial-nuremberg-1946-1947/5757812

 

 

 

 

 

 

FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE, ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER SOM DE SJÄLVSTYRANDE REGIONERNA INTE I LAGA ORDNING BESTRIDIT

 

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

MEDICINSKT EXPERIMENT, VACCIN & ”VACCINERNA” ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE SOM ALLA SVERIGES REGIONER HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

 

Noteras särskilt; Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och bl.a. de sk ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt globalt och nationellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet.

 

Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge; 1) Immunitet emot viruset, 2) Skydda mottagaren från att få viruset. 3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset. Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter.

 

Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen.

 

Om människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass begränsas i sina normala liv, tvingas de att delta i experimentet.

 

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder.

 

Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen.

Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin förlöjligas som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

 

Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

 

Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tusentals döda på grund av covid 19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige och i EUDRAVIGILANCE finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

 

Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Många framstående forskare och läkare har larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall hos dem som vaccinerat sig.

 

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

 

Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.

 

Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

 

Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

 

Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

Kommentar: Trotts att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

Se filmen och sprid den till Sveriges alla Regioner och FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten) med flera aktörer i Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten, som uppenbart beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då Sveriges riksdag. Citat

 

Nuremberg Trial

 

 

From Court TV documentary (1995) on Nuremberg Trial, part 1 highlighting it’s origins and footage on and commentary about Robert H. Jackson’s Opening Statement, Indictments of Nazi war criminals, Nazi Organizations and concentration camps. For further information, see www.roberthjackson.org.

SE FILMEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=zHR5rHE7wDg

 

 

 

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSK EXPERIMENT SOM UNDANHÅLLITS AVSIKTLIGT OCH BEDRÄGLIGT AV SVERIGES ALLA REGIONER, SOM UTFÖR INJEKTIONERNA AV ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR I YRKESVERKSAMHET

 

Erkänt sakförhållande som får effekten, utifrån ovanstående rubricerat, att yrkesverksamheten inom Sveriges alla Regioner sker utifrån diktatoriska förhållanden som i en diktatur och

 • att detta enorma BEDRÄGERI, som uppenbart som synes är planerat och avsiktligt, tills motsatsen är bevisat, mot nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, får effekten
 • att skadar och yrkesdödar verksamhet bedrivs generellt och systematisk utan någon form av stöd alls i svensk lagstiftning, det finns inget lagstöd alls för
 • att yrkesverksamheten inom Sveriges alla Regioner ska få effekten av yrkes skadar och yrkes dödar mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

Senast det hände i stor skala var under 2:a världskriget och MEDICINSKA EXPERIMENT straffas bl.a. med DÖDSDOMAR i en rättsprocess i Nürnberg, som fick sedermera effekten av Nürnberg koden, som sedermera fick effekten Helsingfors deklarationen, som fick effekten bl.a. Patient lag och lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Se  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

Att MEDICINSKA EXPERIMENT skulle bedrivas i Sverige anno 2021 mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn var det ingen som kunde tro i början av 2020, men inget av Sveriges alla 21 Regioner har kunnat säkerställa rättssäkra bevis för att inte ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT.

 

 

Alltså erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och alla har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande att de sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som planerat och avsiktligt skadar och DÖDAR i yrkesdödar verksamhet inom Sveriges Regioner.

 

 

 

 

SÖNDAGSMYS MED MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH, ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA” utifrån mycket allvarliga brottsmisstankar, se BROTTSBALKEN bästa myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh!

 

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

Alla nationen Sveriges medborgare har uppenbart grovt uppsåtligt och bedrägligt utsatts för ett ENORMT BEDRÄGERI eftersom de sk vaccinerna bevisligen inte är vaccin utan är ”vacciner”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, ”vaccinerna”/biovapnen har marknadsförts gentemot nationen Sveriges medborgare som vanliga vacciner, som dessa ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte är!

 

MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN INFORMERAT SAMTYCKE I STRID MOT HELSINGFORS DEKLARATIONEN, NURNBERG KONVENTIONEN, SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN OCH BL.A. PATIENT LAG 3 OCH 4 KAP.

Effekten av det blir således som synes uppsåtligt grovt och väl planerat utifrån ekonomiska incitament synes

 • att inom skolmedicinen i Sverige, Sveriges alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner, och där då arbetsgivaren(politikerna) och de anställda, som injicerat ”vaccinerna” i nationen Sveriges medborgare/invånare och barn blir effekten
 • att den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten är fullt ut applicerbar utifrån vad lagstiftaren instiftat i svensk lag nämligen  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser https://lagen.nu/2014:406

 

Dessa ”vaccinerna”/biovapnen är uppenbart bioterrorism mot mänskligheten, ett genetiskt experiment, som uppenbart strider mot Nürnberg koden eftersom nationen Sveriges medborgare inte fått information och upplysning om dessa faktum, och därmed sker systematiskt och generellt Brott Mot Mänskligheten, tills dessa att den starkare parten den samhällsfarligaste Klanen i Sveriges nämligen klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR bevisat motsatsen(den starkare parten äger bevisbördan).

Listan över brottsmisstänkta kan göras mycket lång som du säkert själv förstår bästa Petra Lundh, ditt ansvar att säkerställa opartisk och saklig lista över alla brottsmisstänkta, dvs. om du förstår innebörden av opartisk och saklig rättssäker handläggning av ärendet utifrån alla fakta som uppenbart delgivits dig och därmed hela Åklagarmyndigheten i Sverige.

Att systematisk och generell skadar och dödar verksamhet sker finansierat med skattemedel är uppenbart, och det ska du bästa Petra Lundh förstå alla 24 timmar om dygnet inte är förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare.

Sverige alla regioner och deras anställda bedriver uppenbart skadar och dödar verksamhet finansierat via skattemedel, var i svensk lagstiftning finns bevisen för att denna skadar och dödar verksamhet är förenlig med vad lagstiftaren instiftat i svensk lag bästa Petra Lundh?

Var i de grundläggande mänskliga rättigheterna, EKMR och Rättighets stadgan i Lissabonfördraget, som är en rättsakt och därmed svensk lag, finner Du bästa Petra Lundh att denna generella och systematiska skadar och dödar yrkesverksamheten är förenligt med vad som är stadgat däri dessa väl kända rättigheterna för nationen Sveriges medborgare?

 

Noteras särskilt bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sveriges

 • att ex officio har ni
 • att handlägga dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om generell och systematisk yrkesskadar och yrkesdödar verksamhet som bevisligen existerar inom Vård Sveriges alla Regioner/fd landsting

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STOR ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10

 

 

85% av covid-19 dödsfall i New South Wales, Australien är bland de helt ”vaccinerade”

2021-10-05 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”vaccinerna” skolmedicinsk global och nationell yrkesdödar verksamhet, citat

85% of Covid-19 deaths in New South Wales, Australia are among the Fully Vaccinated

https://theexpose.uk/2021/10/05/85-of-covid-19-deaths-in-new-south-wales-australia-are-among-the-fully-vaccinated/

 

 

 

”Vaccinerna” är 1000% mer dödliga än Covid-19

 

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

 

 

 

 

 

 

EN KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET, en skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som bevisligen inte i SVERIGE FINNS NÅGOT LAGSTÖD FÖR ALLS.

 

 

 

 

Den starkare parten Sveriges alla Regioner/fd landsting äger arbetsgivare ansvaret över alla de anställda som uppenbart utför jobbet att injicera ”vaccinerna”, som inte är vacciner, som är injektioner som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN globalt och nationellt i Sverige.

 

Denna skadar och YRKESDÖDAR VERKSAMHET är kriminell i Sverige tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla regioner, var i lagstiftning finnes angivet att arbetsgivaren/politikerna och de anställda har laga stöd för att bedriva yrkesverksamhet som bevisligen är och innefattar SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla Regioner, deras politiker/arbetsgivaren och deras anställda, har stöd för att bedriva BEDRÄGERI och marknadsföra ”vaccinerna” som vanliga vaccin och dessutom AVSIKTLIGT OCH MED UPPSÅT undanhålla att detta är ett MEDICINSKT EXPERIMENT?

 

Alltså som därtill är en yrkesverksamhet som bevisligen globalt och nationellt generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN(vilket också undanhålls av Sveriges alla regioner och Sveriges Kommuner och Regioner med flera)?

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 225

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

 

Läs mycket nogsamt de 2 bifogade filerna

 

1 FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER

 

2 Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12

 

Läs dessutom den bifogade filen

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021 09 02

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-10

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

Åklagarmyndigheten i Sverige har uppenbart ett mycket digert och svettigt arbete framför sig bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, inget av Sveriges Alla Regioner, arbetsgivaren eller anställda, kan undgå att rannsakas inför domstol utifrån BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, alltså alla de som uppenbart bevisligen deltagit i att på ett eller annat sätt varit och är delaktiga i att ”vaccinering” kunnat ske med skadar och dödar ”vaccinerna”. ”Vaccinerna” som är ett MEDICINSK EXPERIMENT, erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och inte i laga ordning motbevisats av något av alla 21 Regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag med flera.

 

Så bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ska Du och dina anställda sitta kvar ”i båten” med dessa och fortsätta och beskydda dessa mot rannsakan infor domstol, och därmed uppenbart vara fullt ut delaktig i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Eller kommer DU och dina anställda göra det som är er FÖRPLIKTIGAT av LAGSTIFTAREN och därmed säkerställa vad som är ditt uppdrag bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

Det kom ett mail som DU får del av och kan/ska SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, du förstår strax varför, sprid också vidare till alla Sveriges Regioner/fd landsting, som ska VARA OPARTISKA OCH SAKLIGA i deras uppdrag, enligt svensk grundlag REGERINGSFORMEN(men definitivt inte är det) citat

 

HUR MAN AVBÖJER INJEKTIONEN

 

Hemligheten är att INTE vägra den….

Jag skriver med anledning av frågan om ett eventuellt vaccin mot COVID och min önskan att bli fullständigt informerad och få en bedömning av ALLA fakta innan jag går vidare.

 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde tillhandahålla följande information i enlighet med lagstadgade rättsliga krav:

 

1. Kan du informera mig om den godkända rättsliga statusen för ett eventuellt vaccin och om det är experimentellt?

 

2. Kan ni ge detaljer och försäkringar om att vaccinet har testats fullständigt, oberoende och rigoröst mot kontrollgrupper och de efterföljande resultaten av dessa tester?

 

3. Kan ni ge fullständig information om alla biverkningar i samband med detta vaccin sedan det infördes?

 

4. Kan ni ange den fullständiga innehållsförteckningen i det vaccin som jag ska få och om något av det är giftigt för kroppen?

 

5. Kan ni bekräfta att det vaccin som ni förespråkar INTE är en ”experimentell mRNA-genförändrande terapi”?

 

6. Kan ni bekräfta att jag inte kommer att utsättas för något tvång från er som min arbetsgivare, i enlighet med Nürnbergkodexen?

 

7. Kan ni upplysa mig om den sannolika risken för dödsfall, om jag skulle ha oturen att drabbas av Covid-19, och om sannolikheten för att jag ska bli återställd?

 

 

När jag väl har fått all denna information och är övertygad om att det inte finns något hot mot min hälsa, accepterar jag gärna ert erbjudande att ta emot behandlingen, men på vissa villkor – nämligen att:

 

1. Ni bekräftar att jag inte kommer att lida någon skada.

 

2. Efter att ha accepterat detta måste erbjudandet undertecknas av en fullt kvalificerad läkare som kommer att ta fullt juridiskt och ekonomiskt ansvar för eventuella skador på mig själv, och/eller från eventuella interaktioner av auktoriserad personal i samband med dessa förfaranden.

 

3. I händelse av att jag skulle behöva tacka nej till vaccinationskliniken, kan ni bekräfta att det inte kommer att äventyra min ställning och att jag inte kommer att drabbas av fördomar och diskriminering till följd av detta?

 

4. Jag vill också meddela att mina oförytterliga rättigheter är förbehållna.

Poängen är dock att de INTE kan ge den informationen, men du har INTE avvisat deras begäran eller deras mobbning (oavsett vad det gäller) att få vaccinet!

 

Slut citat

 

 

 

Nürnbergkoden (1947)

 

Tillåtna medicinska experiment

 

Se detta .

 

Den stora tyngden av bevisen framför oss för att påverka att vissa typer av medicinska experiment på människor, när de hålls inom rimligt väldefinierade gränser, överensstämmer i allmänhet med etik inom läkaryrket. Huvudpersonerna i utövandet av mänskliga experiment motiverar sina åsikter utifrån att sådana experiment ger resultat för samhällets bästa som är opraktbara med andra metoder eller studiemetoder. Alla är dock överens om att vissa grundläggande principer måste iakttas för att tillfredsställa moraliska, etiska och juridiska begrepp:

 

1. Det frivilliga samtycket från det mänskliga subjektet är absolut nödvändigt. Detta innebär att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att ge samtycke; bör vara så belägen att den kan utöva sin fria valfrihet utan ingripande av någon kraft, bedrägeri, bedrägeri, tvång, överansträngning eller annan baktan av tvång eller tvång; och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för elementen i ämnet som berörs för att han ska kunna fatta ett förstående och upplyst beslut. Detta sistnämnda element kräver att före experimentets godkännande av ett bekräftande beslut ska det göras känt för experimentets art, varaktighet och syfte; metoden och medlen för hur den ska genomföras; alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas;

 

Plikten och ansvaret för att säkerställa kvaliteten på samtycket vilar på varje individ som initierar, leder eller deltar i experimentet. Det är en personlig plikt och ett ansvar som inte får överlåtas till en annan utan straff.

 

2. Experimentet bör vara av sådant slag att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, opraktbart med andra metoder eller studiemetoder, och inte slumpmässigt och onödigt.

 

3. Experimentet bör vara så utformat och baserat på resultaten från djurförsök och kunskap om sjukdomens naturliga historia eller andra problem som studeras att de förväntade resultaten motiverar experimentets utförande.

 

4. Experimentet bör genomföras så att alla onödiga fysiska och psykiska lidanden och skador undviks.

 

5. Inget experiment bör utföras där det finns en priori anledning att tro att dödsfall eller handikappande skada kommer att inträffa. förutom kanske i de experiment där experimentläkarna också fungerar som ämnen.

 

6. Risknivån ska aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av problemet som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och lämpliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionshinder eller dödsfall.

 

8. Experimentet bör endast utföras av vetenskapligt kvalificerade personer. Den högsta graden av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla skeden av experimentet för dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör det mänskliga subjektet ha frihet att avsluta experimentet om han har nått det fysiska eller mentala tillstånd där fortsättningen av experimentet tycks vara omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvarige forskaren vara beredd att avsluta experimentet när som helst, om han har sannolika skäl att vid utövandet av god tro, överlägsen skicklighet och noggrann bedömning krävas av honom, att en fortsättningen av experimentet kommer sannolikt att resultera i skada, funktionshinder eller dödsfall hos försökspersonen.

 

 

Läs mer

https://www.globalresearch.ca/lessons-ethically-compromised-physicians-2021-doctors-trial-nuremberg-1946-1947/5757812

 

 

 

 

FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE, ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER SOM DE SJÄLVSTYRANDE REGIONERNA INTE I LAGA ORDNING BESTRIDIT

 

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

MEDICINSKT EXPERIMENT, VACCIN & ”VACCINERNA” ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE SOM ALLA SVERIGES REGIONER HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

 

Noteras särskilt; Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och bl.a. de sk ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt globalt och nationellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet.

 

Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge; 1) Immunitet emot viruset, 2) Skydda mottagaren från att få viruset. 3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset. Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter.

 

Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen.

 

Om människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass begränsas i sina normala liv, tvingas de att delta i experimentet.

 

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder.

 

Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen.

Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin förlöjligas som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

 

Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

 

Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tusentals döda på grund av covid 19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige och i EUDRAVIGILANCE finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

 

Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Många framstående forskare och läkare har larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall hos dem som vaccinerat sig.

 

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

 

Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.

 

Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

 

Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

 

Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

Kommentar: Trotts att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu