• Arkiv

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 10

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 10 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 356

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Om du tittar på skadorna i Pfizer-dokumenten … är detta en biologisk attack. 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/05/last-stage-tyrannical-takeover.aspx?

Artikeln bifogas som bifogad pdf fil Naomi Wolf……..

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVTS er i detta massutskick.

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR; ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN, BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN SKA STOPPAS UTIFRÅN BEVIS & FAKTA

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

BIOLOGICAL WEAPONS AND INTERNATIONAL LAW

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/zzYJu1eNdfSN/

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 356

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

Hjälp till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 

 

DELGIVNING TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIER & DÄRMED ALLA ENSKILDA RIKSDAGSLEDAMÖTER

DEMOCIDE (du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk); dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

Fråga dig om varför ingen DEBATT alls existerar eller existerat i SVERIGES RIKSDAG om det uppenbara och allmänt kända PCR BEDRÄGERIET/ ”VACCINERNA/ BIOVAPEN och BIOVAPEN KRIGET/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

Alla riksdagsledamöter och därmed alla POLITISKA PARTIER i Sveriges riksdag får/ delges och delgives massutskicken. Därtill får såklart SVT/SR/TV4/ TT TELEGRAMBYRÅ och fria alternativa internetmedia också dessa massutskick.

Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting delgives också såklart massutskicken. Tjänstemän/ tjänstekvinnor anställda inom stat, kommuner och regioner delgives också massutskicken. Många flera utöver dessa delgives också dessa massutskick, och uppenbart är att alla dessa ingår i den globalistiska agendan mot mänskligheten, håll i hatten ordentligt för vad som DELGIVES alla i dagens massutskick är uppenbart den verklighet och sanning som ingen kommer komma undan!

Alla dessa ovan omnämnda är således delgivna och delaktiga i att undanhålla sanningen och verkligheten om vad du får del av i massutskicken, tänk Nürnbergrättegångarna mot nazisterna, de som följde order hängdes!

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; OM DE SK ”VACCINERNA” DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

Notera särskilt följande

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citat

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; OM DE SK ”VACCINERNA” DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

Landsförräderi mot nationen Sveriges FOLK & BARN

Citat

Den som, då riket är i krig,

1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,

3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller

4. begår annan liknande förrädisk gärning,

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

– 22 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Noteras särskilt;

”Biverkningar från läkemedel och vaccin är vanliga, men underrapporterade. … mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras färre än 1 % av vaccinbiverkningarna(min kursivering)

https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-withdrawn-worldwide/5780561

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE / ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

Se videos som under snart 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-06-10

SVERIGE GRANSKAS

Läkemedelsverkets gd sekreterare Christina Dahlen inspelat samtal 2022 06 07

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets gd sekreterare Christina Dahlen 2022-06-07 tillsammans med Trond Wilhelmsen och ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

BAKGRUNDEN

Trond Wilhelmsen har fått ett bemötande i epost anmälningar om biverkningar till Läkemedelsverket av deras anställde som upplevs som trakasserier och mobbing av Trond Wilhelmsen.

Alltså i flera kommuniceringar från den anställde Karl-Mikael Kälkner, Ämnesområdesutvecklare, Docent i onkologi,
Enheten för Läkemedelsssäkerhet, på Läkemedelsverket, därför kontaktades generaldirektörens sekreterare i detta ärende.

LÄS MER OCH LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/lakemedelsverkets-gd-sekreterare-christina-dahlen-inspelat-samtal-2022-06-07/

 

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Läs hela artikeln och se videon, måste ses!

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

Bevis på att Rothchilds och andra ”dåliga aktörer” planerade plandemin och den stora återställningen!

2022-06-09 Kan vara av särskilt intresse, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Proof Rothchild’s & Other ‘Bad Actors’ Planned the Plandemic & The Great Reset!

Båda patenten lämnades in och uppdaterades för flera år sedan, men de planerades att offentliggöras i september 2020 efter tillkännagivandet av WHO, CDC, FDA och centralbankerna om den falska CoVid-19-pandemin i mars 2020.

Detta är tillräckligt med bevis för att de visste och planerade redan 2011 vad som skulle hända 2020 med lanseringen av ett fjärrstyrt mänskligt operativsystem för fysisk och kognitiv övervakning i realtid, som också skulle kunna användas på människor och djur. för kontaktspårning, befolkningskontroll eller ett biovapen och var ALDRIG avsett att ge NÅGOT skydd eller så kallad immunitet mot något virus som INTE ens existerar!

Läs hela artikeln, se videos

https://www.drrobertyoung.com/post/proof-rothchild-s-planned-the-plandemic?

 

 

2022-06-09 LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Pfizers egna dokument medger att mRNA covid-vaccin kommer att resultera i massavfolkning

Den senaste droppen av sidor från de hemliga Pfizer-dokumenten avslöjar att läkemedelsjätten är fullt medveten om att dess Wuhan coronavirus (Covid-19) ”vaccin” snart kommer att resultera i massavfolkning av världen.

https://citizens.news/627756.html

 

 

2022-06-09

Plötsliga vaccindödsfall är nu så vanliga att de har gett det ett SYNDROM-namn: Sudden Adult Death Syndrome (SADS)

Den mordiska medicinska regimen vet att covid-vaccin dödar friska unga människor i en alarmerande takt, så de har plötsligt tilldelat en medicinsk märkning för fenomenet för att distrahera människor från sanningen. 

Nu sägs friska unga människor som plötsligt dör utan någon medicinsk förklaring ha dött av Sudden Adult Death Syndrome (SADS) snarare än av ”vaccin”.

Aldrig tidigare i medicinens historia har läkare och media uppmanat unga människor att ”få sina hjärtan kollade.” Detta händer först efter den globala pressen för covid-vacciner som kapar kroppens celler och tvingar dem att skapa spikproteinpartiklar som orsakar blodproppar.

Mordiska läkare dödar unga människor i massor med ”proppskott”

Du kan inte hitta på det här. Den medicinska vårdslösheten, inkompetensen och till och med illviljan bakom allt detta är förbluffande. Läkare som fungerar som Big Pharma shills injicerar unga människor med genterapicocktails som innehåller experimentella mRNA-sekvenser som producerar spikproteiner i blodet, vilket bidrar till den artificiella koaguleringen. Hos vissa människor bygger blodpropparna långsamt över tiden, vilket innebär att många människor går runt med delvis bildade blodproppar i cirkulationssystemet .

Eftersom mRNA-injektioner förändrar DNA och införlivas i den genetiska koden - källa: forskare från Harvard University och Massachusetts Institute of Technology (MIT) - fortsätter vissa av kroppens celler att producera dessa pro-koaguleringspiggproteiner på obestämd tid. 

Dessa koaguleringsfaktorer bidrar till ytterligare koagelbildning i kroppen, vilket resulterar i minskad kardiovaskulär funktion och – viktigare – en minskning av blodflödet till hjärnan, vilket resulterar i en förlust av högre kognitiva förmågor. (Detta är sannolikt varför så många vaccinerade människor har blivit hjärnskadade/kognitivt retarderade och har kastat sig in i en känslomässig emotionell bearbetning av världen runt dem i djuriskt raseri.)

 

mRNA-injektioner är inte ens tekniskt sett vacciner. 

De är ”genterapi” experimentella läkemedel som inte bara förändrar cellulär proteinsyntes utan även införlivas i mänskligt DNA via omvänd transkription . Det visar sig att en betydande andel av mänskligt DNA förvärvades via just denna process under många tusen generationer, där genetiskt material som cirkulerar i miljön är inkorporerat i mänskliga kromosomer. Detta fenomen är allmänt känt även i det konventionella forskarsamhället.

Spike protein mRNA blir mänskligt DNA som förvandlar kroppen till en koaguleringsfabrik

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/627724.html

 

 

 

Vi vinner: Globalisterna misslyckades med att få till stånd en efterlevnad och väckte massorna

Advokat Thomas Renz: ”Om de kom till 90 [eller] 95 % [vaccinefterlevnad] [skulle vi hamna i problem, men jag tror

att det finns åtminstone 30 % av Amerika som är helt vakna nu.

Och att 30 % är människorna som har vapnen, som har ryggraden, och som kommer att ta ställning."

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v17rxqv-were-winning-the-globalists-failed-to-get-compliance-and-woke-up-the-masses.html

 

 

Covid-”vacciner” kopplade till ny typ av obotlig, dödlig degenerativ hjärnsjukdom

Studier tyder på ett samband mellan en snabbt fortskridande, obotlig och dödlig prionsjukdom

känd som Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och covid-19-”vacciner”.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/covid-vaccines-linked-new-type-incurable-fatal-degenerative-brain-disorder/5782835

 

 

Det visar sig att 69 % av alla dödsfall i VAERS (vi begränsar oss till dödsfall endast i USA) kommer från covid-”vaccinerna”.

De förödande effekterna av COVID-19-”vaccinerna” bekräftas:

Vi blev lurade: Game Over, vi vann. Steve Kirsch

Det här är ingen slump.

VAERS-systemet sänder i huvudsak samma säkerhetssignal med ett förhållande som är ganska nära vad vår undersökning fann.

Det visar sig att 69 % av alla dödsfall i VAERS (vi begränsar oss till dödsfall endast i USA) kommer från covid-vaccinerna.

Så detta betyder att covid-vaccinerna har dödat 2,3 gånger så många människor som alla 70+ andra vacciner under de senaste 32 åren.

Hur förklarar du det? Det kan inte vara överrapportering av dödsfall i bakgrunden eftersom biverkningsprofilen för covid-dödsfallen inte matchar "naturliga orsaker."

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/impacts-covid-19-vaccine-game-over-we-won-steve-kirsch/5782830

 

 

OM DET SUPER KORRUPTA EU, DÅ INKLUDERAT SVERIGE!!!

Se denna mycket viktiga video med en äkta politiker som delger sanningen om verkligheten och som värna mänskligheten.

Alltså såklart inte en svensk politiker, och sprid vidare, för dom svenska politiker ingår uppenbart i den globalistiska agendan som innefattar bl.a. PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med de sk ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, och kom särskilt ihåg ingen i Sveriges riskdag eller något av de politiska partierna i Sveriges riksdag har bevisat det motsatta!!!

EU-parlamentet är helt i linje med den globalistiska "Brave NewWorld"-agendan

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=d3Vu_1Ohs9I

 

 

Se också

Nya WHO-fördrag – Pt2 – Vad vi fortfarande kan göra mot det

EU-kommissionens officiella svar på min parlamentariska fråga, i vilken utsträckning den skulle se till att principerna för folkstyret skulle respekteras, var: INTE ALLS !

Ta reda på nu i den andra delen av min video, vilken möjlighet som fortfarande finns, för att förhindra det fientliga övertagandet av våra demokratier av den internationella bakgrundseliten. Det kan fortfarande uppnås, men kräver nu alla våra medborgares personliga engagemang för frihet och demokrati. Ju fler människor höjer sina röster nu, desto större är chansen att vi vinner i sista minuten.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=XtbZWWqZd0A

MÅSTE SES VIDEO; SE DEN OCH SPRID VIDARE OM DIKTATUR OCH CORONA BEDRÄGERI MEDLÖPARNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR I SVERIGES RIKSDAG!

Sverige och WHO

Sverige ställde sig i maj 2022 bakom att WHA/WHO skall besluta om hela världens hälsa.

WHO/WHA vill kunna besluta vad som är en pandemi, de skall även använda sig av kontroll- och övervakningssystem för att kontrollera att du sköter dig och tar alla de sprutor de beslutar att hela världens befolkning skall ta.

WHO som ändrat definitionen av en pandemi, så att det räcker med att det finns en smitta, kan därmed anse att en bondförkylning är en pandemi, då den är smittsam.

Första Pandemin 2009 som de ropade ut blev ett totalt fiasko och ledde till den då, största massvaccineringen historiskt i Sverige. Det finns en mycket besynnerlig tidslinje som startar med ett möte och ett beslut 2005.

WHO/WHA vill kunna besluta att du ska ta sprutor för HIV, Ebola, smittkoppor, ap-koppor, C-19 boosters mm. De anser att flockimmunitet skall nås via dessa sprutor som i flera fall inte är fullgott godkända. De tycker inte att flockimmunitet längre skall kopplas till genomgången infektion.

WHO beslutade 2017 att man skulle introducera ett nytt vaccin senast 2020 till hela världen????????

Jag har kommit fram i min research till att WHO är vaccinationsförsäljare och de leder arbetet med att alla länder i världen skall prioritera immuniseringspolitik. Sverige står bakom och kräver att alla länder skall gå med på detta. Sverige kallar det ”One Health Approach”

Sverige driver deras agenda genom att upprätta nya lagar mm. Svenska makthavare duckar inte för denna mardröm, de vill göra den till verklighet.

I den här researchen kan ni följa lagändringar, möten, vad som har skett över tid och som visar att Sverige gör allt för att förverkliga denna nya världsordning.
Under mötet i maj 2022 skedde en röstning, Sverige röstade givetvis ja, utan att fråga de svenska medborgarna vad de tycker och SVT sa ingenting för att informera oss om att detta var på gång.
Men de fanns länder som brydde sig om mänskligheten, de kom och räddade oss ur denna mardröm, åtminstone för några år, för WHO/WHA och Sverige kommer inte att ge sig.

Globaliseringen upplever jag som ett pågående fenomen inom flera områden som styrs av vinstintressen och agendor som skall gynna olika branscher/företag.

Att statens styrs av kapitalet är pinsamt tydligt och det utan att ens kunna hållas ansvariga.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v17q7o5-sverige-och-who.html

 

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

FAKTA & BEVIS

2022-06-06 Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln och SE VIDEON, svensk video, MYCKET BRA, SKA SES AV ALLA, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Anette Stahel, magister i biomedicin, ger nu en mycket skrämmande bild av massvaccineringen mot covid-19 i Sverige och den risk/nytta-bedömning som Folkhälsomyndigheten presenterat. Detta i en intervju med Folkets Radios Per Shapiro.

Det är Folkets Radios Per Shapiro, en av ytterst få journalister som granskat covid-19 och de så kallade vaccinen mot sjukdomen, som intervjuat Anette Stahel, magister i biomedicin, angående den risk/nytta-bedömning som massvaccineringen i Sverige grundar sig på. Hon har främst fokuserat på Pfizers ”vaccin” Comirnaty, eftersom det är det som använts mest.

 

Det hon funnit är minst sagt häpnadsväckande.

Enligt Stahel har Folkhälsomyndigheten inte gjort någon egen risk/nytta-bedömning av vaccinet, utan tagit den som Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, gjort. Och EMA:s bedömning bygger inte på flera kliniska studier utan på en enda studie utförd av Pfizer.

Pfizer-studien innehåller många felaktigheter, säger hon, men främst tre mycket allvarliga.

Det tredje allvarliga felet som utpekas är att studien, som var en blindstudie där deltagarna alltså inte fick veta om de gavs vaccin eller placebo, ”avblindades i extrem förtid”. Bara efter några månader erbjöds personer i placebogruppen att gå över till vaccingruppen genom att ta vaccinet, vilket de flesta också ska ha gjort. På detta sätt försvann kontrollgruppen och därmed också möjligheten att undersöka vaccinsäkerheten på lång sikt, berättar Anette Stahel.

Men vaccinet fick ändå grönt ljus.

– Folkhälsomyndigheten har alltså godkänt massvaccinering av miljontals människor med ett vaccin som bygger på en studie som dryper av felaktigheter.

– Det är fullständigt skandalöst, chockerande och bisarrt. Antingen är de FHM-anställda extremt outbildade och inkompetenta, eller så tog de sitt beslut mot bättre vetande, motiverade av hot eller muta. Jag vet inte vilket som är värst. Detta är även ett lagbrott från Folkhälsomyndighetens sida, eftersom de enligt svensk lag är skyldiga att bedriva sin verksamhet på vetenskaplig grund.

 

Detta innebär, enligt Stahel, att svenskarna blivit grovt vilseledda om vaccinets effekter.

– Sammantaget är Folkhälsomyndighetens agerande extremt anmärkningsvärt och allvarligt, säger hon i Folkets Radio och påpekar också under intervjun att den virusrelaterade komplikationsrisken för ovaccinerade är mycket lägre än komplikationsrisken för vaccinerade.

Slutsatsen som dras är att vaccinet totalt sett gjort större skada än nytta.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

Covid-19-vaccination ökar risken att drabbas av missfall med minst 1 517 %

2022-06-07 läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar Covid-19-vaccination kommer att leda till avfolkning

Covid-19-vaccination kommer att leda till massavfolkning.

Detta är ett ganska djärvt påstående att göra. "Er regering försöker döda dig" är ännu djärvare.

Men tyvärr är dessa djärva påståenden nu backade upp med ett berg av bevis, och de flesta av dessa bevis kan hittas i de konfidentiella Pfizer-dokumenten som US Food & Drug Administration har tvingats publicera genom domstolsbeslut.

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att 90 % av Covid-vaccinerade gravida kvinnor förlorade sitt barn

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinet ackumuleras i äggstockarna

 

Covid-19-vaccination ökar risken att drabbas av missfall med minst 1 517 %

  • Konfidentiella Pfizer-dokument som visar en missfallsfrekvens på mellan 82 % och 97 %,
  • Den enda djurstudie som utfördes för att bevisa säkerheten med att administrera Pfizer-vaccinet under graviditeten, vilket tyder på en ökad risk för infertilitet och fosterskador,
  • Ytterligare konfidentiella Pfizer-dokument som avslöjar att vaccinet ackumuleras i äggstockarna, data från Skottland som avslöjar fall av äggstockscancer är den högsta någonsin,
  • Ytterligare data från Skottland som avslöjar dödsfall av nyfödda spädbarn har nått kritiska nivåer för andra gången på sju månader,
  • och CDC VAERS-data som visar Covid-19-vaccination ökar risken att drabbas av missfall med minst 1 517 %,

Det verkar som att vi redan har mer än tillräckligt med bevis för att hävda att Covid-19-vaccination kommer att leda till avfolkning.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/07/confidential-pfizer-docs-covid-vaccination-causing-depopulation/

 

 

 

2022-06-06 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

Bill Gates Is a Broken Man as 72% of Americans Now Object to the COVID Shot

Maskinöversättning

Dr Andrew Wakefield: [72 % av amerikanerna] får antingen inte den första dosen, får inte den andra dosen eller får inte boostern. Det är ett grymt misslyckande för det vaccinprogrammets räkning.

Om du [såg] Bill Gates [i sin intervju], var han en trasig man. Bill Gates var en trasig man. Det [vaccinet] var ett totalt misslyckande, och det var ett misslyckande på så många nivåer. Men vad de har gjort är att de har tappat allmänhetens förtroende [under åren]. De kommer inte att få tillbaka det. Allmänheten litar inte på dem längre.”

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v17j6o0-bill-gates-is-a-broken-man-as-72-of-americans-object-to-the-covid-shot.html

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-04 Se videon om DEEP STATE och DEEP CHURCH, ca 30 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, Carlo Maria Viganò Del 2/2 – Ärkebiskop och diplomat emeritus i Vatikanstaten.

Carlo Maria Viganò Part 2/2 | Session 107

 

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-107-Carlo-Maria-Vigano-2–Odysee:f

 

 

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; OM DE SK ”VACCINERNA” DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT; ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM DÖDAR!

”VACCINERNA” / BIOVAPEN, OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Detta är ett krig mot hela mänskligheten av den nya världsordningen – ärkebiskop Carlo Viganò

https://civilslave.com/2022/05/this-is-a-war-on-all-humanity-by-the-new-world-order-archbishop-carlo-vigano/

 

 

RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR; ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN, BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN SKA STOPPAS UTIFRÅN BEVIS & FAKTA

 

Den här videon ska alla SE, och sen ska Sveriges Regering och Sveriges Riksdag RANNSAKAS utifrån sanningen och verkligheten, se och sprid vidare i alla dina nätverk

INDOCTORNATION

BIOLOGICAL WEAPONS AND INTERNATIONAL LAW

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/zzYJu1eNdfSN/

 

 

 

PROFESSOR DOLORES CAHILL – ALLA SOM HAR FÅTT EN MRNA-INJEKTION KOMMER DÖ INOM 3-5 ÅR!

https://www.bitchute.com/video/bgmrnG6wbFZW/

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich, opartisk, saklig, objektiv spets specialist sakkunnig med synnerligen högsta trovärdighet och kompetens delger utifrån fakta och bevis

COVID-19-pandemin var aldrig vad de hävdade, men ”vaccin” pandemin är VERKLIG

Fuellmich noterade att de konspiratörer som var ansvariga för pandemin också var avgörande för att främja användningen av ”dödliga experimentinjektioner” och för att demonisera och avfärda användningen av effektiva behandlingar som vitamin C och D och zinkregimer, ivermektin och hydroxiklorokin.

Slutmålet för pandemin, enligt Fuellmich, är att upprätta en en världsregering som använder en gemensam valuta.

Läs mer

https://citizens.news/623695.html

 

 

OM SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

2022-06-05 maskinöversättning, citat

Tre tydliga bevis på att detta inte har något med hälsa att göra

Dr. Mike Yeadon:

”Om detta hade att göra med folkhälsa skulle ni inte ha gjort något av det som de gör, och ni kan inte komma med en godartad förklaring.”

https://rumble.com/v17gj0r-no-benign-explanation-three-bits-of-evidence-that-this-has-nothing-to-do-wi.html

 

2022-06-05

Att föra medkänsla tillbaka till sjukvården: det finns hopp och det finns behandlingar för de ”vaccinerade

Dr. Paul Marik: ”Jag pratade förra veckan med en ung man som var på väg att ta livet av sig för att han hade tappat hoppet. Han led. Han skulle hoppa från en bro och drunkna. Och vi sa till honom,” snälla, där är hopp. Det finns saker vi kan göra’ … Det finns hopp, och låt oss försöka göra det bästa vi kan för att hjälpa dessa människor för det är vad de behöver.

De behöver hjälp, de behöver vår kärlek, de behöver vår förståelse; de behöver vår medkänsla.”

Hela videon: https://www.redvoicemedia.com/video/2022/05/amazing-new-discoveries-for-treating-the-vaccine-injured-dr-kory-dr-marik-break-down-their-findings -video-intervju/

Se videon

https://rumble.com/v17fd0q-bringing-compassion-back-to-healthcare-there-is-hope-and-there-are-treatmen.html

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Are You or Someone Around You Chipped? How to Find Out…

https://rumble.com/vyqo9d-are-you-or-someone-around-you-chipped-how-to-find-out-3-25-22.html

 

 

VART VI ÄN TITTAR IDAG SER VI DEN NAZISTISKA MENTALITETEN I ARBETE BAKOM KULISSERNA

2022-06-05 Läs hela artikeln och se videon, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Den totalitära regim som byggs upp nu skulle lätt kunna utplåna större delen av mänskligheten innan dess slutliga bortgång.

Wolf ifrågasätter också om några av de tidigare totalitära regimerna faktiskt kollapsade och dog ut. Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum, till exempel, är en direkt arvtagare till nazistiska eugeniker, och Bill och Melinda Gates utför fortfarande nazistiska eugeniker.

Vart vi än tittar idag ser vi den nazistiska mentaliteten i arbete bakom kulisserna. Så ideologin som drev den nazistiska regimen försvann inte. Det gick helt enkelt under jorden. Wolf kommenterar:

”Sättet som World Economic Forum försöker hantera människor härstammar från nazismen. Och, som jag har sagt på andra ställen, jag är barnbarn till en kvinna som förlorade nio bröder och systrar till nazister. Så jag säger inte det här lite, och tar inte det här ur sitt sammanhang, men nazismen var en för bra idé för att den skulle avlivas 1945, vilket betyder att den var för effektiv.

Vi [nu] ser nazistiska synsätt på mänskligt liv. 

Skapandet av ett samhälle i två nivåer, ”vaccinerade” mot ovaccinerade, liv kontra ovärdigt liv

Jag har ett avsnitt i min bok som tittar på historien om restriktioner och hur, alltid, restriktioner för montering, restriktioner för handel, restriktioner för vart indianer kunde resa, hur de kunde handla, de fortsätter alltid med stöld av tillgångar.

Wolfs förutsägelser för den närmaste framtiden

Nästan allmänt är de som är medvetna om fakta och som är kunniga på detta område överens om att saker och ting håller på att bli mycket värre. Covid-pandemin var bara uppvärmningen, och just nu verkar vi befinna oss i ett bedrägligt lugn före stormen.

Om du tittar på skadorna i Pfizer-dokumenten … är detta en biologisk attack. 

Störningen av våra livsmedelsförsörjningar är en attack. Vi är under ockupation nu. Det kommer inte att hända i framtiden. Vi måste märka att vi redan är under ockupation.

Nästa steg, historiskt

Om vi ​​följer den historiska tidslinjen för hur en tyrannisk regim tar över, kommer nästa steg att innebära en period då oppositionsledare, medborgarrättsledare, frispråkiga journalister och redaktörer kommer att arresteras och föras till någon okänd plats. Många kommer helt enkelt att ”försvinna”. Det är den punkt då det civila samhället bara stängs ner, även utan en kupp, eftersom alla är för rädda.

Efter det kommer legosoldater att dyka upp för att återinföra ordning, men de kommer inte att vara våra legosoldater. De kommer att arbeta på uppdrag av fiendens regim. Vid den tidpunkten kommer USA formellt att upphöra att existera. Övertagandet kommer att vara klart.

Som noterats av Wolf, just nu, ”vi befinner oss i en tid av radikala tester av vår fria vilja.” Om vi ​​inte vaknar i tillräckligt antal är slutresultatet redan bestämt. Utan pushback kan det inte sluta på något annat sätt. Lyckligtvis ”finns det ett robust gräsrotsmotstånd mot detta i USA”, säger Wolf. ”Och jag kan inte tro att jag säger det här, men det andra tillägget är nyckeln till att USA har hopp som andra länder inte har.”

KÄLLA

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/05/last-stage-tyrannical-takeover.aspx?

 

Artikeln bifogas som bifogad pdf fil Naomi Wolf……..

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-02

Covid-injektionerna dödar 300 gånger fler människor varje år än alla 70+ FDA-godkända vacciner tillsammans.

Läs mer och sprid vidare

https://citizens.news/625030.html

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

Pfizers covid-injektioner dödar människor, inklusive spädbarn, och FDA har vetat hela tiden

Läs mer och sprid vidare

https://citizens.news/625044.html

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-03

1 287 595 skador rapporterade efter covid-skott, program för kompensation för vaccinskador ”överväldigad”

VAERS-data som släpptes i fredags av Centers for Disease Control and Prevention visar 1 287 595 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter covid-19-vaccin, inklusive 28 532 dödsfall och 235 041 allvarliga skador mellan 14 december 2020 och 27 maj 2022.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.org/defender/injuries-covid-shots-vaccine-vaers/?

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna! OBS! NOTERAS SÄRSKILT!

”Biverkningar från läkemedel och vaccin är vanliga, men underrapporterade. … mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras färre än 1 % av vaccinbiverkningarna(min kursivering)

https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-withdrawn-worldwide/5780561

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

Studien visar att appoxvirus har manipulerats hårt i ett labb

https://citizens.news/625601.html

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-05 Massor av fakta och bevis, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

Det finns tecken som tyder på att vi inte alls bevittnar ett utbrott av apkoppor i länder i den första världen.

I stället ser vi konsekvenserna av den skada som Covid-19-injektionerna har orsakat på immunsystemen i just dessa länder, och myndigheterna försöker nu snabbt dölja detta.

Är det bara en slump att Monkeypox- och Hepatit-utbrotten inträffar samtidigt som Bill Gates förespråkar implementeringen av ett GERM-team?

Så skulle det förvåna dig att veta att det finns en enorm mängd bevis som tyder på att den påstådda cirkulerande appoxsjukdomen faktiskt är en täckmantel för skadorna på det naturliga immunsystemet av Covid-19-”vaccination”?

Bevisen tyder till och med på att samma skada kan ha en roll att spela i det påstådda hepatitutbrottet av okänt ursprung som vi också får höra för närvarande äger rum i många länder.

Läs mer och sprid vidare

https://expose-news.com/2022/06/05/monkeypox-hepatitis-covid-19-public-health-has-been-hijacked/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-01 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

FRÅGA DR JANE – HAR BIOVAPNET GJORT DE ”VACCINERADE”  ”RADIOAKTIVA” OCH GALNA?

https://www.bitchute.com/video/xjM2Mm6uWHHV/

 

FÖLJ PENGARNA I BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN, ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

SE DE ÖVRIGA DELARNA I SESSION 107

Maskinöversättning

Ämnesutdrag:

▫️Supprimerade läkemedel

▫️StopThe WHO

▫️Takning avbryta kultur med humor?

▫️Permanenta skador orsakade av mRNA-vaccination, bevisat av studier.

▫️Stor överdödlighet på grund av ”vaccinationer” runt om i världen.

▫️Blodförändringar efter vaccination.

▫️Perspektiv från en ärkebiskop och före detta diplomat från den katolska kyrkan på åtgärder, krig och aktuell politik (2:a delen).

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-04 se videon och sprid vidare

WHO-dokumentet från 2015 som inte längre går att hitta

Dr Tess Lawrie: ”Enligt det dokumentet borde ivermektin godkännas, åtminstone ges tillstånd för akut användning som de nya läkemedlen som erbjuds, men sidan har nu tagits bort.”

https://rumble.com/v179utt-memory-holed-the-who-document-from-2015-that-can-no-longer-be-found.html

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

Advokat dr Reiner Fuellmich delger mänskligheten, citat

”Vaccinerna är designade för att döda och avfolka planeten”

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-04

Citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Två studier tyder nu på att det cirkulerande Monkeypox-viruset har manipulerats i ett Biolab

Nyligen avslöjade vi hur en studie publicerad av Portugals Institute for Health hade hittat onormala mutationer bland det påstådda cirkulerande appoxviruset, vilket tyder på att det hade manipulerats och redigerats i ett biolabb. Nu har en andra studie publicerats som lägger vikt till denna teori.

 

En ny studie publicerad av Portugals National Institute of Health har avslöjat bevis för att viruset som är ansvarigt för Monkeypox-utbrottet som påstås svepa över Europa, Amerika och Australien, har manipulerats kraftigt i ett labb av forskare, och ytterligare bevis tyder på att det har släppts avsiktligt.

Studien publicerades den 23 maj 2022 och kan nås i sin helhet här .

Nu har en andra studie publicerats som har hittat något i virusets påstådda genom som inte borde finnas där.

Författarna till studien är Jean-Claude Perez och Valère Lounnas från European Molecular Biology Laboratory. Deras studie har titeln ” Maj 2022: Peculiar Evolution of the Monkeypox Virus Genomes” .

Forskarna jämförde utvecklingen av 14 appoxvirusgenom i syfte att upptäcka mutationer eller andra virala evolutioner (rekombination) som kan förklara den plötsliga effekten av denna mycket låga cirkulerande epidemi.

 

Varför är det konstigt? Tja, enligt forskarna beror det på att detta aldrig påträffas helt i en sekvens. Forskarna hävdar att även om de kan vara vanliga fynd vid slutet av ett genom, till exempel i slutet av apencefalitviruset, påträffas det nästan aldrig helt inuti en sekvens.

Du kan själv läsa hela studien här .

Vi påstås ha ett cirkulerande appoxvirus i flera förstavärldsländer samtidigt för första gången i historien, och detta påstådda virus har över 50 mutationer som har inträffat inom loppet av 4 år istället för de 50 åren det borde ha tagit .

Och nu vet vi att den innehåller något som bara inte borde finnas där.

Ska vi verkligen tro att om detta virus existerar så har det uppstått naturligt? Om du köper in dig på bakterieteori så luktar det hela av virusmanipulation i ett biolab.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://expose-news.com/2022/06/04/two-studies-monkeypox-manipulated-in-biolab/

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

Vad är eugenik? Definition och historia. Naziprogrammet och Eugenikrörelsen i USA

Eugenik är en social rörelse baserad på tron ​​att den genetiska kvaliteten hos människosläktet kan förbättras genom användning av selektiv avel, såväl som andra ofta moraliskt kritiserade sätt att eliminera grupper av människor som anses vara genetiskt underlägsna, samtidigt som man uppmuntrar tillväxten av grupper bedöms vara genetiskt överlägsen.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.thoughtco.com/what-is-eugenics-4776080

 

 

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

För att förstå grunden till problemet ”vaccinerna” och skadar och dödar yrkesverksamheten inom den globala och nationella SKOLMEDICINEN vänligen läs den bifogade pdf filen Rockefeller….( maskinöversatt till svenska) och sprid den vidare i alla dina nätverk

Citerar lösryckta delar ur den bifogade filen, se videos, citat

Under den första delen av 1900-talet var Rockefeller- och Carnegie-lobbyerna upp till öronen i eugenik, och det är mycket osannolikt att de har ändrat sig sedan dess.

Abraham Flexner anses vara ”fadern” till modern medicinsk utbildning

1910 års Flexner-rapport lade grunden till det moderna medicinska systemet, kallat ”Rockefeller medicin”

Sedan dess har företagens intressen etablerat nästan total kontroll över det medicinska området, både genom farmakologi och genom deras inverkan på medicinsk utbildning

Under den första delen av 1900-talet var Rockefeller- och Carnegie-lobbyerna uppe i öronen inom eugenik, och det är mycket osannolikt att de sedan dess har reformerats

Under de senaste två åren har toxiciteten hos ”Rockefeller-medicinen” blivit mer uppenbar för alla

 

Rockefeller Medicine och COVID

Idag lever vi i en värld där ”Rockefellermedicinen” visar sina tänder. Vi lever i en värld där medicinska nämnder, till stor del format av Flexnerrapporten, drar in läkarnas licenser för att våga gå emot etablissemangets lögner.

Följande i John D. Rockefellers fotspår försöker de självutnämnda ägarna av allt på jorden att ta ännu mer makt och att förstöra all kvarvarande konkurrens – i alla branscher – för gott och koncentrera allt, från mat till medicin till utbildning till finans, i sina egna händer.

Saker och ting är så absurda att det känns som att vi bara borde kunna nypa oss själva – och drömmen kommer att ta slut. Men tyvärr, detta är ingen dröm. Vi har några utmaningar framför oss – men jag ber att vi alla, inklusive det stackars destruktiva själshålet, blir helade, så att vi äntligen kan leva i fred.

Källa

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/03/rockefeller-medicine.aspx?

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

DEMOCIDE

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-05 citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Nazistiska Azov-bataljonen

Redan från och med Ukrainas bildande arbetade alltså USA på att så ut en draksådd av okunskap och genuint hat, som efter statskuppen kom att sprida sig österut med hjälp av bland annat den nazistiska Azov-bataljonen mot den ryska gränsen, alltså mot ett land som under Andra världskriget fick uppleva hur fler än 20 miljoner av dess medborgare slaktades av nazisterna. Kan man tänka sig en mer opsykologiskt och satanisk strategi?

Läs mer: “Socialdemokraternas pansarskott” används av ukrainska nazister

Sedan var det, det där med pengarna. USA är det enda landet som tjänar multibelopp på detta europeiska krig, som de till sist lyckades få till stånd.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://newsvoice.se/2022/06/biden-kriget-i-ukraina/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG, nazisterna som bara lydde order, dömdes till DÖDEN i Nürnbergrättegångarna!

2022-06-04 citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare

Är det möjligt att kriget vi trodde att vi vann 1945 bara var en kamp i ett större krig för en civilisation vars resultat ännu återstår att se?

Beslutet som nyligen uttrycktes av de finska och svenska regeringarna att gå med i Natos kollektiva självmordspakt borde inte komma som en stor överraskning för någon som har uppmärksammat nazismens tillväxt under de senaste 77 åren.

Natos växande självmordspakt hotar att sätta världen i brand”.  Genom att ge ett historiskt sammanhang om händelser som ledde fram till och under andra världskriget (”WWII”) – utforska de nazistiska skeletten i Finlands och Sveriges garderober, en genomgång av Finlands nazistiska arv, kapplöpningen för att säkra Heartland och Finlands nazistiska vändning, det märkliga fallet med Finlands bestående hakkors – avslutar författaren Matthew Ehret med att konfrontera läsaren med de obekväma fakta som vi måste möta i dag:

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/04/was-wwii-merely-a-battle-within-a-larger-war/

 

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE / ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under snart 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu