• Arkiv

Åklagarmyndigheten i Sverige delges skrivelse, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och anställda åklagare är som synes involverade i att BESKYDDA ett enormt KRIMINELLT BEDRÄGERI!

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

2022-06-23

Ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld delger Åklagarmyndigheten i Sverige skrivelse som påvisar och bevisar vad DU själv nu får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 23 juni 2022 02:18
Till: [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]
Ämne: Fwd: Administrativa ärenden 1 och 2 av 2022-06-17

 

Tjänare!

Bilagor

Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter (EKMR)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS)

 

Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21 (Ljudfil)
Länkar till bilagorna finns i dokumentet

 

Vi tackar för ett vänligt och informativt telefonsamtal med vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson 2022-06-21.

Vänligen ladda ner mp3 filen och registrera i laga ordning därtill bekräfta att det inspelade samtalet är fullt hörbart

Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/23/aklagarmyndigheten-i-sverige-tomas-mattsson-tf-aklagarkammarchef-norrorts-aklagarkammare-i-stockholm-inspelat-samtal-2022-06-21/

 

För att säkerställa att åklagarkammaren har tagit emot denna handling begär vi att skyndsamt få ett dagboksblad i ärendet.

Sekretessprövning: Ingen sekretess.

 

 

Vår erfarenhet av inte bara Norrorts åklagarkammare utan även andra åklagarkammare i Sverige är att åklagarkammare i Sverige synes underlåta att fatta rättssäkra beslut. Det verkar därför vara ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem

Rättigheterna i EU:s rättighetsstadga (EURS [1]), i Lissabonfördraget undertecknades av Sverige som ordförandeland i EU 2009-12-01 och är därefter svensk lag.

 

Rättigheterna i EURS ägs av rättighetsbärarna det vill säga du och jag, bevisbördan åvilar Åklagarmyndigheten att bevisa det motsatta.

 

Domstolar och myndigheter ska följa svensk lag inklusive EURS som gäller över svensk lag enligt vår egen grundlag, Regeringsformen (RF) 1 kapitlet 1 § 3 st., 9 §, 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 §. I de sista två lagarna står det att om en förordning strider mot EU-rätten får den inte användas. Det står också där att Grundlag går före lag.

 

Vi finner att Norrorts åklagarkammare har underlåtit att upprätta något administrativt ärende enligt vår begäran av 2022-06-17. Detta visas av att myndigheten har underlåtit att skyndsamt tillställa oss diarieblad i detta ärende trots att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson synes ha beslutat att den anställda Jenny Östling ska göra en omprövning av beslutet att underlåta starta en förundersökning i ärendet AM-82341-22.

 

Detta förfarande synes ur rättssäkerhetssynpunkt vara förkastligt på grund av jäv enligt RB 4 kapitlet 13, 14 och 15 §§ förutom FL 16, 17, 18 §§, en person synes inte kunna ompröva sitt beslut baserat på rättssäkerhetens grundpelare saklighet, opartiskhet, allas likhet inför lag samt proportionalitetsprincipen.

 

Denna omprövning skulle kunna göras av annan åklagare inom Norrorts åklagarkammare eller annorstädes för att slippa jävsproblematiken då samtliga rättstjänare fattar sitt eget självständiga beslut på eget personligt ansvar enligt RF 1 kapitlet 9 §.

 

I och med att vi har begärt att ett administrativt ärende ska upprättas då ett beslut som tagits av den anställda Jenny Östling synes ha hanterats felaktigt då utredning synes ha underlåtits, kontroll av uppgifterna synes ha underlåtits samt att fattat beslut synes underlåta att följa lag som FL 10, 23, 24, 25 §§ jämte ex officio (förslag till beslut ska delges oss innan beslut kan fattas).

 

Dessutom undanhålls en rättssäker motivering till beslutet enligt FL 31 och 32 §§ jämte EURS artikel 41 [2] med flera, se Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget (EURS) som antogs av Sverige som ordförandeland i EU 2009-12-01 och gäller sedan dess som överordnad svensk lag enligt RF 1:1 3 st., 1:9, 2:19, 12:10. I den sista av dessa lagar står också att ”Grundlag går före lag”.

 

Även Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter (EKMR [3]) ingår bland de EU-rättsliga dokument som gäller alla svenska myndigheter utan undantag. Sverige har i konvention åtagit sig att följa EU-rätten som överordnad svensk lag. Så när svensk domstol eller myndighet bryter mot EU-rätten begår domstolen eller myndigheten ett allvarligt konventionsbrott mot EU och kan kosta Konungariket Sverige ansenliga summor i skadestånd.

 

Rättssäkerheten synes ha havererat och enligt EURS artikel 51, 52, 53, 54 är det Norrorts åklagarkammares skyldighet att med alla till buds stående medel skydda oss enskilda EU-medborgare från myndighets ( i detta fall Norrorts Åklagarkammares) maktmissbruk då åklagarkammaren synes underlåta följa lag.

 

Vi begär att Norrorts åklagarkammare följer lag och utreder AM-82341-22 i enlighet med lag och hör åtminstone de som lämnat in anmälan till Norrorts åklagarkammare så att grunden för anmälan kan utredas på ett rättsäkert tillfredsställande sätt innan beslut fattas enligt FL 10, 23, 24, 25, 31, 32 §§ och EURS artikel 41, 51, 52, 53, 54.

 

Vi begär att få ett skriftligt, välmotiverat beslut med överklagandehänvisning till förvaltningsrätt om Norrorts åklagarkammare underlåter att utreda grunden för anmälan på ett tillfredsställande sätt innan beslut fattas enligt FL 10, 23, 24, 25, 31, 32 §§ jämte ex officio och EURS artikel 20, 41, 51, 52, 53, 54.

 

Det är nu ett erkänt sakförhållande att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef vid Norrorts åklagarkammare Tomas Mattsson synes underlåta att öppna ett administrativt ärende, underlåta att inleda förundersökning rörande inkommen anmälan om misstänkta allvarliga brott och underlåta att följa lag vilket utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för myndighets och domstols beslut.

 

 

Då det gäller administrativt ärende nummer 2 så har vi begärt att få ut samtliga handlingar i ärendet AM-82341-22 via e-post.

 

Vi finner att Norrorts åklagarkammare har underlåtit att upprätta något administrativt ärende enligt vår begäran av 2022-06-17. Detta visas av att myndigheten har underlåtit att skyndsamt tillställa oss diarieblad i detta ärende trots att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson synes ha beslutat att underlåta att skicka begärda handlingar via e-post.  Detta visas av att något diarieblad inte har tillställts oss skyndsamt i detta ärende trots att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson synes ha beslutat att:

”Myndigheten mejlar inte handlingar med personuppgifter på grund av GDPR.”

 

Norrorts åklagarkammare synes därmed ha underlåtit att delge oss de begärda handlingarna via e-post. Vi har rätt att upphäva sekretess rörande ärenden som berör oss och då gäller inte GDPR.

 

Vi har upphävt sekretessen i vår första begäran om delgivning och då gäller detta beslut som vilken annan fullmakt enligt Lag (1915:218) om avtal som helst till dess beslutet återkallas av oss.

 

Vi finner att myndigheten underlåtit att ange vilken artikel i GDPR som åberopas varför kontroll av lagligheten i beslutet inte kan göras, återigen underlåten motivering enligt FL 31 och 32 §§, EURS artikel 41 förutom underlåtenhet att delge handling enligt FL 10, 23, 24, 25 §§ och EURS artikel 20, 41, 51, 52, 53, 54.

 

Beslutet skulle ha delgetts oss som förslag till beslut så att vi skulle kunna hjälpa myndigheten att korrigera förslaget så att det uppfyller lag. Se på Försäkringskassan och Skatteverket, de är föredömen att följa FL, dessa två myndigheter skickar alltid förslag till beslut och tillräcklig tid att överväga och godkänna förslaget innan beslut fastställs.

 

Det synes vara mycket dyrare för Norrorts åklagarkammare att skicka handlingar som papperskopior via brev eller att vi ska hämta handlingarna i form av papparskopior på en åklagarkammare nära oss när det är mycket enklare och billigare att skicka dessa digitaliserade handlingar via e-post, krypterad eller ej.

 

Detta förfarande synes strida mot FL 1, 5, 6 och 9 §§ och EURS artikel 20, 41, 51, 52, 53, 54. Återigen har rättssäkerheten havererat då underlåtenhet att fatta beslut i enlighet med lag som FL 1, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 25 §§ och EURS artikel 41, 51, 52, 53, 54. (förslag till beslut ska delges oss innan beslut kan fattas)

 

 

Slutsats:

Vi finner att myndigheten visst kan skicka handlingar med personuppgifter när myndigheten skickar dem via krypterad e-post om vi inte upphävt sekretessen. Nu har vi upphävt sekretessen och då duger även den vanliga okrypterade e-posten, helt i enlighet med lag och GDPR.

 

Dessutom saknas en rättssäker motivering till beslutet enligt FL 31 och 32 §§ jämte EURS artikel 41. EURS antogs av Sverige som ordförandeland i EU 2009-12-01 och gäller sedan dess som överordnad svensk lag enligt RF 1:1 3 st., 1:9, 2:19, 12:10. I den sista av dessa lagar står också att ”Grundlag går före lag”.

 

Rättssäkerheten synes ha havererat och enligt EURS artikel 51, 52, 53, 54 är det Norrorts åklagarkammares skyldighet att med alla till buds stående medel skydda oss enskilda EU-medborgare från myndighets ( i detta fall Norrorts Åklagarkammares) maktmissbruk då tjänstepersoner inom åklagarkammaren inte synes följa lag.

 

Båda parter har att komma ihåg att det är myndigheten Norrorts åklagarkammare som har bevisbördan att bevisa att Norrorts åklagarkammare på ett rättssäkert sätt följer lag som FL, RF och EURS inklusive EU-rätten enligt EU-domstolarnas domslut som är praxis inom hela EU.

 

Vi begär att Norrorts åklagarkammare via e-post delger oss de handlingar Norrorts åklagarkammare redan har beslutat delge oss men ännu inte levererat via e-post enligt begäran.

 

Vi begär att få ett skriftligt, välmotiverat beslut med överklagandehänvisning till förvaltningsrätt om Norrorts åklagarkammare underlåter att delge handlingarna via e-post  också innan beslut fattas enligt FL 10, 23, 24, 25, 31, 32 §§ jämte ex officio.

 

Vi begär att få ett skriftligt, välmotiverat beslut om Norrorts åklagarkammare underlåter att det upprättats ett administrativt ärende hos myndigheten.

 

Det är ett erkänt sakförhållande att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef vid Norrorts åklagarkammare Tomas Mattsson underlåter öppna ett administrativt ärende, underlåter att skicka handlingar via e-post och underlåter att följa lag vilket utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för myndighets och domstols beslut.

 

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
Ombud


[2]       Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS)
Artikel 41
Rätt till god förvaltning
1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer.
2. Denna rättighet innebär bl.a. att
a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt vidtas mot honom eller henne,
b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet,
c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.
3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess institutioner eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma principerna i medlemsstaternas lagstiftning.
4. Var och en ska kunna vända sig till unionens institutioner på något av fördragens språk och ska få svar på samma språk.

[3]                        EKMR återfinns https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/EKMR-komplett-1-003.pdf

 

 

 
——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne:

SV: Fwd: Angående inkomna mejl

Datum:

Tue, 21 Jun 2022 09:22:30 +0000

Från:

Mattsson Tomas <[email protected]>

Till:

Björn Hammarskjöld <[email protected]>

 

Hej,

 

Det enda ärende som finns avseende den angivna personen är det aktuella AM-82341-22. Det finns således inga andra handlingar att lämna ut än de handlingar ni ska få del av.

 

Myndigheten mejlar inte handlingar med personuppgifter på grund av GDPR. Vänligen återkom om handlingarna ska skickas per post eller om ni vill hämta dessa.

 

Jag kan inte skriva något avslagsbeslut eftersom vi inte avslagit utlämnandet utan medgivit att ni får del av handlingarna.

 

Tomas Mattsson

 

 

 

Tomas Mattsson
Vice chefsåklagare

Åklagarområde Stockholm | Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Box 950 | 191 29 Sollentuna

Tel 010-562 55 60 | Växel 010-562 50 00

www.aklagare.se

 

 

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: måndag den 20 juni 2022 16:30
Till: Mattsson Tomas <[email protected]>; Reg Åk Norrort Sthlm <[email protected]>
Ämne: Re: Fwd: Angående inkomna mejl

 

Tjänare!

Tack för svar som tyvärr inte har gjort saken klarare.

Dessa två administrativa ärenden har nu sammanfallit till ett ärende.

Att lämna till överprövning innan vi har fått samtliga handlingar i ärendet är meningslöst då vi saknar information om vad det finns för handlingar i ärendet. Vi synes behöva komplettera med ännu mer information och vi begär att Åklagarmyndigheten värderar rättssäkerheten mycket högt.

Vi ska delges samtliga handlingar enligt FL (2017:900) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25 §§. Dessa lagar gäller även Åklagarmyndigheten.

Då Åklagarmyndigheten synes vägra handlingar hänvisande till FL 3 § måste det betyda att vi anses som brottslingar.

Men eftersom det är vi som är utsatta för misstänkta brott, även kallade brottsoffer, så gäller inte FL 3 §.

Åklagarmyndigheten har två olika roller, den ena uppgiften är att se till att misstänkta brottslingar dras inför domstol på ett rättssäkert sätt och då gäller FL 3 §.

Den andra uppgiften är att på ett rättssäkert sätt ta hand om brottsoffren för att få tillräckliga uppgifter för att kunna släpa de misstänkta brottslingarna inför skranket på ett rättssäkert sätt och då gäller inte FL 3 §.

För oss är detta ett självklart sätt att läsa och förstå lagtexten.

Om Åklagarmyndigheten och vi har olika åsikter, begär vi att Åklagarmyndigheten enligt lag skyndsamt delger oss ett välmotiverat överklagbart beslut med överklagandehänvisning till förvaltningsdomstol i enlighet med FL, RF 1:1 3 st., 1:9, 2:19, 12:10 som hänvisar till att även EKMR och EURS ska följas. Se särskilt EURS artikel 41, 42, 51, 52, 53, 54.

Även detta beslut begär vi ska skickas via e-post.

Sedan har vi nästa problem och det är hur vi kan få fatt på de handlingar som skulle ha delgetts oss med automatik enligt lag utan att vi  ska behöva tigga för att få ut. Handlingarna ska delges utan kostnad. Punkt.

Du skriver

Utgångspunkten är att vi inte skickar handlingar per mejl. Det är en inom myndigheten central riktlinje. Det vi gör är att erbjuda den enskilde att hämta det begärda vid åklagarkammaren som prövat frågan att få del av handlingar i ett ärende, eller annan passande kammare om så bestäms. Ett annat sätt är att vi skickar handlingarna per post. Vänligen återkom vilket alternativ ni föredrar.”

Vi har fortfarande inte fått ett bra skäl att inte använda e-post för att skicka handlingar till och från Åklagarmyndigheten.

Att hänvisa till central riktlinje är inget motiv och referens saknas. Du måste givetvis bifoga de centrala direktivenVi har begärt att delges handlingarna enligt FL 9 § första stycket, 10 och 25 §§ och då vi även påpekat utan sekretess kan handlingarna enkelt skickas via e-post.

Åklagarmyndigheten har även, som alla andra rättsvårdande myndigheter, möjlighet att skicka krypterad e-post. Då följer Åklagarmyndigheten FL 9 § första stycket och även FL 6 §, myndigheten slår två flugor i samma smäll och gör oss brottsoffer mer nöjda.

Vi kan börja hoppas att Norrorts Åklagarkammare åtminstone i detta ärende följer rättssäkerhetsprincipen som baseras på likhet inför lag, saklighet, objektivitet, opartiskhet och proportionalitet. Vi beundrar den jurist som bekänner sig till och till fullo respekterar RB 4 kapitlet 11 §, en lag som härstammar från 1300-talet.

Vi har tyvärr redan alltför stor erfarenhet att Norrorts Åklagarkammare synes utan stöd i lag avvisa nu fem anmälningar till polis och åklagare rörande grova brott. Så våra förhoppningar att Norrorts Åklagarkammare ska inleda förundersökning rörande misstänkt synnerligen grovt människorov, utpressning, urkundsförfalskning, trolöshet mot huvudman, synnerligen grovt tjänstefel med mera synes vara tämligen små när vi inte ens kan få ut offentliga handlingar utan att Åklagarmyndigheten synes obstruera maximalt.

Vi begär också dagboksblad i samtliga ärenden som rör vår huvudman och som finns hos Norrorts Åklagarkammare, allt via e-post.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
Ombud

 

 

 

——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne:

Angående inkomna mejl

Datum:

Mon, 20 Jun 2022 05:57:51 +0000

Från:

Mattsson Tomas <[email protected]>

Till:

[email protected] <[email protected]>

 

Hej,

 

Ni har inkommit med ett antal mejl till kammaren. Jag är i kammarchefens ställe eftersom hon inte är i tjänst.

 

Angående den fråga ni benämnt som nummer 1

 

Denna skrivelse kommer att hanteras som en begäran om överprövning. Beslutande åklagare, kammaråklagare Jenny Östling, kommer att ta ställning till omprövningsfrågan och, om beslutet inte ändras, lämna över ärendet till Utvecklingscentrum för överprövning av överåklagare.

 

Angående den fråga ni benämnt som nummer 2

 

Jag noterar att ni begärt insyn i ärendet med stöd av förvaltningslagen. Det aktuella ärendet är ett brottmålsärende. Vi utgår i vår verksamhet, med vissa undantag, som huvudregel inte från förvaltningslagen utan ifrån rättegångsbalkens bestämmelser (se främst 3 § förvaltningslagen och givetvis rättegångsbalken). Jag kommer inte att göra någon sak av det utan kan konstatera att handläggande åklagare medgivit utlämnande av de handlingar som finns i ärendet, som i huvudsak består av handlingar ni själva lämnat in.

 

Utgångspunkten är att vi inte skickar handlingar per mejl. Det är en inom myndigheten central riktlinje. Det vi gör är att erbjuda den enskilde att hämta det begärda vid åklagarkammaren som prövat frågan att få del av handlingar i ett ärende, eller annan passande kammare om så bestäms. Ett annat sätt är att vi skickar handlingarna per post. Vänligen återkom vilket alternativ ni föredrar.

 

Övrigt

 

Jag noterar att skrivelserna från er kan uppfattas som ett ifrågasättande av handläggningen av ärendet. Jag kommer därför att hantera skrivelserna på det sätt som är brukligt inom Åklagarmyndigheten genom att överlämna dessa till behörig enhet för prövning klagomålet.

 

Tomas Mattsson

 

 

 

 

Tomas Mattsson
Vice chefsåklagare

Åklagarområde Stockholm | Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Box 950 | 191 29 Sollentuna

Tel 010-562 55 60 | Växel 010-562 50 00

www.aklagare.se

 

 Slut citat

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu