• Arkiv

Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och dennes medlöpare inom Region Västernorrland delges om WHO, BioNTech Pfizer och FDA EMA visste allt i slutet av 2019 — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 15

 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och dennes medlöpare inom Region Västernorrland delges om WHO, BioNTech Pfizer och FDA EMA visste allt i slutet av 2019  — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 15

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 15 november 2023 22:34

 

Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘YRSA’ <[email protected]>; [email protected]; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Talmannen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>
Ämne: Region Västernorrland ; delgivning om ytterligare fakta och bevis och därtill PÅMINNELSE om beslut i laga ordning — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 15

 

Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här, sprid den vidare

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix

Region Västernorrland ; delgivning om ytterligare fakta och bevis och därtill PÅMINNELSE om beslut i laga ordning –SVERIGE GRANSKAS 2023 11 15

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-15

 

OM REGION VÄSTERNORRLAND HAR ANNAN UPPFATTNING OM/ÄN VAD SOM DELGIVTS I DENNA DELGIVNING ELLER TIDIGARE DELGIVNINGAR ÄGER REGION VÄSTERNORRLAND BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

YTTERLIGARE KOMPLETTERING UTIFRÅN DEN KRIMINELLA PLANERADE TERROR OCH SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET SOM REGION VÄSTERNORRLAND ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA I, TILLS MOTSATSEN ÄR AV ER DELGIVNA MOTBEVISAD, OCH DU/NI ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

Citat ur Lissabonfördragets Rättighetsstadga, EU-lag överstående svensk grundlag, och äger således företräde i rättsordningen inom Sverige, se i den delen svensk grundlag Regeringsformen 11:14 för domstolar och 12:10 för makt och myndighetsutövare inom Region Västernorrland, citat av artikel 47 ,med förklaringar, i Rättighetsstadgan, som gäller med företräde över all annan svensk lag genom företrädes principen, citat

 

AVDELNING VI – RÄTTSKIPNING Förklaring till artikel 47 – Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol

 

Första stycket grundas på artikel 13 i Europakonventionen: ”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig ställning.”

 

Enligt unionsrätten är skyddet dock ännu mer omfattande, eftersom var och en har rätt att inför en behörig domstol använda sig av ett effektivt rättsmedel.

 

EG-domstolen fastställde denna rättighet i sin dom av den 15 maj 1986 som en allmän princip i unionsrätten (Johnston, mål 222/84, Rec. 1986, s. 1651; se även domarna av den 15 oktober 1987, mål 222/86, Heylens, Rec. 1987, s. 4097 samt den 3 december 1992, C-97/91, Borelli, Rec. 1992, s. I-6313).

 

Enligt domstolen gäller denna allmänna princip i unionsrätten också för medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten. Avsikten med att införa denna rättspraxis i stadgan har inte varit att ändra på det system för kontroll av lagenligheten som föreskrivs i fördragen, bland annat reglerna för om mål kan tas upp för direkt talan i Europeiska unionens domstol. Europeiska konventet har diskuterat unionens system för kontroll av lagenligheten, inklusive reglerna för om mål kan tas upp och bekräftat dem, samtidigt som vissa aspekter av dem har ändrats, vilket avspeglas i artiklarna 251–281 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt i artikel 263 fjärde strecksatsen. Artikel 47 ska gälla unionens institutioner och medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten, och för alla rättigheter som garanteras genom unionsrätten.

 

Andra stycket motsvarar artikel 6.1 i Europakonventionen, vilken har följande lydelse:

 

 ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

 

Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse.” I unionsrätten tillämpas rätten till domstolsprövning inte enbart vid överklaganden som avser rättigheter och skyldigheter av civilrättslig typ.

 

Det är en av följderna av att unionen är en rättsgemenskap, vilket domstolen har slagit fast i mål 294/83, ”Les Verts” mot Europaparlamentet (dom av den 23 april 1986, Rec. 1986, s. 1339). Med undantag för sitt tillämpningsområde tillämpas de garantier som erbjuds enligt Europakonventionen dock på likartat sätt i unionen.

 

När det gäller tredje stycket bör det noteras att enligt rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna måste allmän rättshjälp ges om detta är en förutsättning för att ett effektivt rättsmedel faktiskt ska kunna garanteras. (Europeiska domstolens dom av den 9 oktober 1979, Airey, serie A, volym 32, s. 11.) Det finns också ett system för allmän rättshjälp vid Europeiska unionens domstol.

 

Slut citat

 

 

 

RÄTTIGHETSSTADGAN med förklaringar finner Anders Sylvan och dennes medlöpare inom Region Västernorrland här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

Rekommenderar Anders Sylvan och dennes medlöpare att läsa alla artiklarna i denna Rättighetsstadga utifrån att i domstolsprocesser kommer processerna att drivas som EU-mål utifrån att det är rättighetsbärarna som äger rättigheterna och inskränkaren Anders Sylvan och dennes medlöpare äger BEVISBÖRDAN att bevisa var i svensk lag(inget annat gillas inom EU-rätten) var inskränkarna har stöd för deras inskränkningar i de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av.

 

 

 

Undertecknad saknar fortfarande begärda beslut från Anders Sylvan tf Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör och denne medlöpare, därför denna PÅMINNELSE, och om denna tystnads och beskyddar kultur fortsätter inom den självstyrande under lagarna Region Västernorrland får de effekten

 

 • att Anders Sylvan tf Hälso- och sjukvårdsdirektör och dennes medlöpare inom Region Västernorrland aktivt genom CENSUR undanhåller och underlåter vad överstående EU-lag i Rättighetsstadgan innefattar undanhålls alla boendes inom Region Västernorrland nämligen rättigheten till rättssäker domstolsprövning, se bl.a. artikel 47 ovan citerad, när parterna har olika uppfattning i sakfrågorna om PCR TEST BEDRÄGERIET OCH MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med skadar och dödar ”vaccinerna”  utifrån den informations och upplysningsplikt som är lagstadgad och därmed bedriver CENSUR för

 

 • att partisk fortsätta

 

 • att vara delaktiga i och vara synnerligen medskyldiga i

 

 • att  BESKYDDA vad som delgivits sedan tidigare delgivningar och denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS om denna planerade kriminella verksamhet utifrån enorma ekonomiska incitament(UPPSÅT FINNS) som inte informerats och upplyst om till allmänheten  opartisk, sakligt och objektivt om av REGION VÄSTERNORRLAN och därmed kan inte de anställda, politikerna och allmänheten icke åtnjuta vad lag ger vid handen utifrån informations och upplysningsplikten undanhålls och underlåts och vad bl.a. PATIENTLAG 3 och 4kap. ger vid handen och det konstateras då

 

 • att åtfölja lag och rättigheter inom Region Västernorrland undanhålls och underlåts dessa ovan omnämnda av Anders Sylvan och dennes medlöpare avsiktligt och planerat vilket får effekten

 

 • att dessa i kommande rättsprocesser är medskyldiga i och delaktiga i

 

 • att tillsammans med WHO, en främmande makt, vad medskyldiga till och delaktiga i ett HÖGFÖRRÄDERI med mera gentemot alla boendes inom Region Västernorrland

 

 

 

FAKTA & BEVIS SOM ANVÄNDS INOM DOMSTOLARNA I ITALIEN I PÅGÅENDE RÄTTSPROCESSER MOT DE DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA I SKADAR OCH DÖDAR  VERKSAMHETEN MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”, alltså de toxiska mRNA-injektionerna,  ett medicinskt experiment,  som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, som undanhållits att informeras och upplysas om till alla boendes inom Region Västernorrland utifrån enorma ekonomiska incitament ,och som fortfarande undanhålls alla boendes inom Region Västernorrland.

 

 

 

Alltså skadar och dödar ”vaccinerna” som inom den självstyrande under lagarna  Region Västernorrland i ett MEGA GIGANSTISKT PLANERAT KRIMINELLT BEDRÅGERI, de sk ”vaccinerna”, dessa sk ”vaccinerna” har marknadsförts planerat kriminellt som vanliga vaccin, vilket dessa toxiska mRNA injektionerna, de sk ”vaccinerna”, bevisligen inte är, och det framgår BEVISLIGEN i den intervju som du/ni inom Regionen Västernorrland delges som bevis för i denna delgivning.

 

Publicerat 2023-11-15 svensk textad videointervju med de spetsspecialist sakkunnige förmodligen den främste inom sitt område i Europa som har högstas trovärdighet  är opartisk, saklig, objektiv och delger om detta inom domstolarna i Italien i pågående rättsprocesser, vilket framgår i intervjun, den italienske forskaren och biokemisten Dr. Gabriele Segalla om mRNA-injektionerna, som bevisar med sitt beskrivande informationsmaterial och sina banbrytande publicerade studier att tillverkaren av Pfizer-BioNTech COMIRNATY-ämnet kände till farorna med de så kallade ”vaccinerna” redan innan de släpptes, och försökte dölja detta faktum.

 

 

 

ALLTSÅ SOM NU ÄR ER ALLA DELGIVNA DENNA DELGIVNING ÄR DELGIVNA OM OCH UTIFRÅN DESSA BEVIS KAN SÅLEDES DEN SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA REGION VÄSTERNORRLAND STOPPA DESSA SKADAR OCH  DÖDAR ”VACCINERNA” ALTERNATIVT VIA INFORMATIONS OCH UPPLYSNINGSPLIKTEN DELGE ALLA BOENDES INOM REGION VÄSTERNORRLAND,

 

 • ALLA POLITIKERNA OCH ALLA ANSTÄLLDA INOM REGION VÄSTERNORRLAND SÅ
 •  
 • ATT DET SÄKERSTÅLLS UNDER LAGARNA

 

 • ATT ÅTFÖLJA LAG

 

 •  ATT REGIONEN OPARTISKT, SAKLIGT, OBJEKTIVT OCH FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKERT SÄKERSTÄLLER

 

 • ATT ALLA KAN SÄKERSTÄLLAS UPPFYLLA OCH ÅTNJUTA VAD LAG DELGER OM I BL.A. PATIENTLAG 3 & 4 KAPITLET OM INFORMERAT SAMTYCKE.

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Dr. Segallas med flera kommer kallas som spetsspecialist sakkunniga, opartiska, sakliga och objektiva i stundande rättsprocesser gentemot den under lagarna självstyrande REGION VÄSTERNORRLAND

 

 

 

Vilken är den kvalitativ-kvantitativa sammansättningen av ämnena? Även skillnaden mellan en lösning och en kolloidal suspension, storleken på nanopartiklarna, varför flockningsmedlens koalescens spelar en viktig roll och hur stor faran för en överdos eller en ineffektivitet är, presenteras och förklaras i detalj i detta sammanhang.

 

Dr. Segallas presentation bevisar att tillverkaren var medveten om stabilitetsproblem och formuleringssvårigheter, och fortsätter med att förklara vad dessa stabilitets- och formuleringsproblem var. Baserat på ett FOI-releasedokument är det tydligt att detta var de allra första faktorerna som tillverkaren försökte dölja och censurera.

 

Tillverkaren var också medveten om de negativa biverkningarna av substanserna och att de kan orsaka hälsoproblem, vilket bekräftas av epidemiologisk statistik, såsom allergiska eller anafylaktiska reaktioner, hjärt-kärlsjukdomar, myokardit, perikardit, trombotiska fenomen, ischemiska stroke, parestesier , plötsliga metastaser, autoimmuna sjukdomar, nyckelreaktioner av olika slag, förändring av menstruationscykeln, aktivering av herpes zoster, neurologiska och leversjukdomar, ögonsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar, plötslig död m.m.

 

Det råder ingen tvekan om att detta är en formulering som uppenbarligen är instabil och som ändå godkändes av EMA ett år senare.

Är dessa vacciner eller toxiner och varför beaktades inte denna viktiga information och substanserna administrerades till miljontals människor över hela världen? Är detta en slump, slarv eller till och med avsiktligt? Om det sistnämnda är fallet, så har vi att göra med brottslingar som har hotat och satt miljontals liv i fara, och fortsätter att göra det. De ansvariga måste avslöjas och hållas ansvariga så att rättvisa skipas för offren för dessa brott.

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

Dr. Reiner Fuellmich WHO, BioNTech Pfizer och FDA EMA visste allt i slutet av 2019

SE VIDEONINTERVJUN OCH SPRID DEN VIDARE TILL ALLA BOENDES INOM REGION VÄSTERNORRLAND OCH TILL ALLA ANSTÄLLDA INOM REGION VÄSTERNORRLAND OCH SÅKLART TILL ALLA POLITIKERNA / ARBETSGIVAREN INOM REGION VÄSTERNORRLAND

 https://rumble.com/v3vw8ym-dr.-reiner-fuellmich-who-biontech-pfizer-och-fda-ema-visste-allt-i-slutet-a.html

 

 

 

 

Se också en annan spetsspecialist sakkunnige, opartiske, saklige och objektive som också kommer kallas som vittne i förestående rättsprocesser emot Region Västernorrland

SVERIGE GRANSKAS DELGER

CV19 mRNA-”vacciner” var avsedda att skada och döda människor – Dr. Michael Palmer

https://rumble.com/v3tnsav-cv19-mrna-vacciner-var-avsedda-att-skada-och-dda-mnniskor-dr.-michael-palme.html

 

 

 

 

Begär att de tidigare begärda besluten effektueras mycket skyndsamt och därtill begäres ett särskilt beslut om hur den självstyrande under lagarna Region Västernorrland har för avsikt

 

 • att fullständig rättssäkert opartiskt, sakligt och objektivt säkerställa utifrån fakta och bevis som delgives denna dag i denna BEVIS VIDEO INTERJUN gentemot alla boendes inom Region Västernorrland då utifrån den lagstadgade informations och upplysningsplikten som gäller gentemot era anställda, gentemot politikerna i Regionfullmäktige/ arbetsgivaren och alla boendes inom Region Västernorrland utifrån fakta och bevis om de sk ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt vilket också hittills AVSIKTLIGT undanhållits och underlåtits

 

 • att informeras och upplysas om utifrån informations och upplysnings plikten om till alla ovan omnämnda av Anders Sylva och dennes medlöpare inom Region Västernorrland

 

 

 

 

 AVSLUTNING PÅ DENNA DELGIVNING

 

Begär de begärda besluten mycket skyndsamt dock senast 2023-11-18 och om så inte sker är det erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och Anders Sylvan och dennes medlöpare CENSURERAT de rättigheter som är instiftade i Rättighetsstadgan och gäller som svensk lag överstående all annan svensk lag och därtill CENSURERAT lag och rätt som t.ex. informations och upplysningsplikten gentemot alla boendes inom Region Västernorrland och därtill CENSURERAT synnerligen viktiga delar i PATIENTSÄKERHETSLAG och dessutom CENSURERAT delar ur PATIENT LAG bl.a. då 3 och 4 kap., då blir i den delen sakfrågan om var i gällande lagar inom Sverige och EU finner Anders Sylvan och dennes medlöpare stöd för denna kriminella CENSUR VERKSAMHET?

 

 

Noteras särskilt i Rättighetsstadgan om Artikel 41 Rätt till god förvaltning

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla via vändande epost till undertecknad

 

OM REGION VÄSTERNORRLAND HAR ANNAN UPPFATTNING OM/ÄN VAD SOM DELGIVTS I DENNA DELGIVNING ELLER TIDIGARE DELGIVNINGAR ÄGER REGION VÄSTERNORRLAND BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

Föregående delgivning är nu offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/13/region-vasternorrland-halso-och-sjukvardsdirektor-anders-sylvan-hogforraderiet-region-vasternorrland-uppgifter-fran-det-israeliska-halsoministeriet-fran-mars-2023-visar-att-vaccin/

 

Densamma återfinns också i mailtråden här nedan av den 13 november 2023 09:13

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 november 2023 09:13
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>
Ämne: Region Västernorrland Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det? SVERIGE GRANSKAS 2023 11 13
Prioritet: Hög

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix

Region Västernorrland Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?  SVERIGE GRANSKAS 2023 11 13

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-13

 

YTTERLIGARE KOMPLETTERING UTIFRÅN DEN KRIMINELLA PLANERADE TERROR OCH SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET SOM REGION VÄSTERNORRLAND ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA I, TILLS MOTSATSEN ÄR AV ER DELGIVNA MOTBEVISAD, OCH DU/NI ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

Frågeställning till Region Västernorrland utifrån fakta och bevis, frågeställningen är befogad, är ”vaccinerna” säkra,  är skadar och dödar ”vaccinerna” säkra?

 

Informations och upplysningsplikten säkerställer utifrån att lag ska åtföljas att ni delgivna denna delgivning inom Region Västernorrland informerar och upplyser alla boendes inom Region Västernorrland, som är självstyrande under lagarna, om de fakta och bevis som delges i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS.

 

Alltså då utifrån att lag ska följas och som Region Västernorrland ska säkerställa att vara opartiska, sakliga och objektiva i uppdraget för skattebetalarna, väljarna och de boendes inom Region Västernorrland, som regionen ska tjäna och betjäna.

 

Alltså så att alla kan fatta beslut utifrån bl.a. Patientlag 3 och 4 kap. angående de sk ”vaccinerna”, som i ett gigantiskt marknadsföringsbedrägeri marknadsförts som vanliga vaccin ”som är säkra och effektiva”, vilket dessa skadar och dödar ”vaccinerna” bevisligen inte är, vilket undanhålls och underlåts  avsiktligt och planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament komma allmänheten inom Region Västernorrland till del av er, som ska vara opartiska, sakliga och objektiva i ert uppdrag med att tjäna och betjäna allmänheten inom Region Västernorrland.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta, dock senast 2023-11-13, behöver ni mera tid vänligen återkoppla i vändande epost.

 

Maskinöversättning, citat

 

Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?

 

Den enda fråga de inte kan besvara

Jag har hittat den. En enda fråga: ”Om COVID-vaccinet är säkert, kan du förklara det för mig?” Vad som händer är att de svarar med ad hominem-attacker. De kan inte svara på den här frågan. Aldrig någonsin.

 

Sammanfattande redogörelse

Den enda fråga som de inte kan besvara har hittats.

 

De kommer antingen att byta ämne eller börja tala om för dig hur dum du är.

 

Frågan lyder: ”Om covidvaccinet är så säkert, hur förklarar du då figur 1 i den här artikeln?” (återges nedan)

 

 

Figur 1 från min tidigare artikel. Ingen kan förklara hur dödsfallen kunde öka så snabbt, i princip mer än fördubblades på bara 2 veckor (dag 35 jämfört med dag 49). Detta är dödsfall efter dos nr 2 i Israel. Se texten för referensartikeln.

 

Bakgrund

Jag vill tacka Dr. Graham Bottley för inspirationen till detta. Jag har äntligen en enda enkel fråga som alla vanliga läkare kommer att springa ifrån.

 

Bottley är en ”vetenskapsman” vars referenser är så formidabla (enligt hans egen uppfattning), att han inte behöver svara på några frågor. Jag ställde två enkla frågor till honom och han undvek att svara på dem och begärde istället att jag skulle svara på hans fråga. Jag sa ”gärna, direkt efter att du svarat på min fråga.”

 

De två frågorna ställde jag i ett DM till honom:

 

 

 

Graham Bottley kunde inte svara på denna enkla fråga. Det kommer inte att bli mycket till debatt om vi undviker enkla frågor.

 

 

 

Jag ville också ta reda på om Bottley kunde läsa och förstå en epidemiologisk studie. Återigen undvek han att svara:

 

 

Dr. Bottley kunde inte heller svara på den här frågan. Den här tabellen är från https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2803749

 

 

 

Jag ställde sedan ytterligare en fråga till honom, i full offentlighet, som han vägrade att besvara.

 

Här är den:

 

 

 

 

Det de gör när du ställer den här frågan är att angripa dig eller byta ämne.

 

Debatten är över på en fråga. De kan inte förklara grafen. Du kan inte ha en 7x variation i stapelhöjden under de första 60 dagarna. Alla som försöker försvara detta kommer att misslyckas.

 

Så de tillgriper ad hominem-attacker mot mig för att jag ställde frågan.

 

 

Sammanfattning

Frågan: ”Om COVID-vaccinet är så säkert, hur förklarar du Fig 1 i den här artikeln?”

 

Jag kommer nu att lägga mindre tid på debatter. Den här frågan avslutar debatten. En fråga. En duckar för svaret. Allt i öppen dager. Guldstandarddata från just den regering som drev på jabbarna.

 

Debatterna är över. Denna enda siffra bevisar att vaccinerna orsakar enorma mängder överdödlighet. Det finns ingen annan förklaring.

 

Om du gillar mitt arbete kan du överväga att bli en betalande prenumerant så att jag kan ha tillräckligt med medel för att avsluta jobbet. Med din hjälp kommer vi att vinna detta, sannolikt inom de närmaste 60 dagarna kommer det inte att finnas någon plats för dem att gömma sig på. Det finns stora saker på gång. Du kommer att få se.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

Att skadar och dödar ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt är BEVISAT till det självstyrande under lagarna Region Västernorrland, har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta, dock senast 2023-11-13, behöver ni mera tid vänligen återkoppla mycket skyndsamt.

 

Att Region Västernorrland avsiktligt kriminellt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament undanhåller och underlåter

 

 • att informera och upplysa utifrån informations och upplysningsplikten allmänheten inom Region Västernorrland om det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är erkänt sakförhållande som läggs till handlingarna och är notoriska FAKTA och erkända fakta / sakförhållanden utifrån

 

 • att Region Västernorrland inte i laga ordning bestridit delaktighet i och medskyldighet i den terror agendan mot allmänheten som i akt, mening och syfte var/ är för

 

 • att skapa SKRÄCK & RÄDSLA för

 

 • att skrämma in allmänheten i den enda LÖSNINGEN nämligen skadar och dödar ”vaccinerna”, som därtill i ett MEGA GIGANTISKT MARKNADFÖRINGS BEDRÄGERI marknadsförs utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” BEVISLIGEN INTE ÄR!

 

BEVIS BÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV DIG / ER DELGIVNA UTIFRÅN DELAKTIGHET I & MEDANSVARIGA I DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE SOM FORTARANDE PÅGÅR INOM REGION VÄSTERNORRLAND SOM ÄR SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA

 

 

 

Bästa Region Västernorrland anställda och politiker har du/ni har någon ryggrad, något samhällsansvar, barn och barnbarn och någon civilkurage alls så säkerställer ni

 

 • att opartiskt, sakligt och objektivt delge allmänheten om fakta och bevis som delgivits sammantaget från SVERIGE GRANSKAS utifrån informations och upplysningsplikten och för att rättssäkert säkerställa PATIENTLAG 3 och 4 kap.

 

 

Det är inte Region Västernorrlands politiker och anställda som ska välja att undanhålla och underlåta att fakta och bevis delges alla boende inom Region Västernorrland. Att åtfölja lag är alla politikernas/ arbetsgivaren och de anställdas plikt och utifrån dessa erkända sakförjållande TJÄNA & BETRJÄNA skattebetalarna, väljarna, barn och barnbarn genom att åtfölja lagarna, och där är BEVISAT att så är inte fallet inom Region Västernorrland!

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER DELGIVNA OCH I GRUNDEN ÄR DETTA SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGT UTIFRÅ HÖGFÖRRÄDERI TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT & DESSA MEGA GIGANTISKA BEDRÄGERIER UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT, VILKET INNEBÄR ATT UPPSÅT FINNES TILL PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

 

Och därtill strider det som ni är delaktiga i och medansvariga i mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och därtill uppenbart är bioterrorism, biovapenkrig, terror och terrorism mot de boendes inom Region Västernorrland, och BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av er delgivna. Läs mer i den delen i grundlag Regeringsformen 11:14 och 12:10 och såklart RÄTTIGHETSSTADGAN, och däri om de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av, därav är BEVISBÖRDAN er börda att bevisa det motsatta.

 

Denna delgivning är utifrån tidigare delgivit ett underlag med fakta, bevis som är grund för begärda beslut mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-13, behöver Regionen mer tid vänligen återkoppla i vändande epost till undertecknad, ty rättprocesserna som förestår utifrån fakta och bevis kommer ske utifrån EU -lag, EU domstolens praxis, svens grundlag och lag och rätt underställd dessa överstående rättsordning.

 

 

Att bedriva ett planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsförts över tid , som bevisligen av er marknadsförts som vanliga vaccin är fullständigt vansinne utifrån FAKTA & BEVIS som delgivits er över tid. REN ONDSKA & VANSINNE, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

 

Alltså SKIFU SUNDSVALLS KOMMUN SKANDALEN är som en smekning på kinden utifrån vansinnet som Region Västernorrland presterat och levererat över tid.

 

Alltså ett PLANERAT HÖGFÖRRÄDERI gentemot skattebetalarna och de boendes inom Region Västernorrland, BEVISBÖRDAN

 

 • att bevisa det motsatta ägs av Region Västernorrland, begär i den delen ett i laga ordning BESLUT med besvärs hänvisning dock senast 2023-11-13.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu