• Arkiv

2013-01-12 Är Landstinget Dalarnas ledning aktivt arbetande emot rättssäkerhet för landstingsskattebetalarna?

För att uppnå rättssäkerhet utifrån de gällande regelverken och lagstiftningarna krävs att dessa är kända och tillämpas av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården generellt, att allmänheten kan ”lita på” att ledningsansvariga icke främjar yrkesverksamhet som är i strid mot gällande regelverk är då en förutsättning!

 

Varför har hittills Landstinget Dalarna och biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson förvägrat allmänheten att redovisa, i personligt möte med Nilsson, om brottsmisstankar(som icke på något sätt kan ställas utom all rimlig tvivel) i yrkesverksamheten inom Landstinget Dalarna ?

 

Bl.a. EU-rättigheten till fri rörlighet, som ägs av allmänheten(dvs. alla i Sverige är svenska unionsmedborgare), har undanhållits och underlåtits landstingsskattebetalare i Dalarna. Dessutom har många delar i Hälso- och sjukvårdslagen underlåtits och undanhållits samme landstingsskattebetalare i Dalarna av anställda inom yrkesverksamheten i Landstinget Dalarna.

 

Landstingsskattebetalaren vände sig därför till ytterst ansvarige Nilsson, för de verksamheter som är inblandade, och begärde mötes tid utifrån att redogöra för i personligt möte om yrkesverksamhet på Falu lasarett som strider emot gällande regelverk och lagstiftningar och EU-rättigheten till fri rörlighet, enligt landstingsskattebetalarens bestämda uppfattning.

Hittills har Nilsson vägrat att avsätta tid för personligt möte vilket är synnerligen mycket anmärkningsvärt.

 

Bara att brottsmisstanke finns är en ”signal” som Nilsson torde reagerat på om denne varit intresserad alls av rättssäkerhet för landstingsskattebetalarna i Landstinget Dalarna. Vill Nilsson aktivt bedriva verksamhet inom landstinget som innefattar skyddande av brottslig verksamhet? 

 

Nu är biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson informerad om vad som redan 2004 i Läkartidningen delgavs av EU-rättsprofessor Ulf Bernitz, bl.a. det som landstingsskattebetalaren undanhållits och underlåtits, citat:

 

torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.”  ”Sett ur detta perspektiv anser vi att det är särskilt viktigt att svenska vårdgivare axlar en mer aktiv roll när det gäller att informera sina patienter om deras rättigheter att söka vård i ett annat EU-land och därmed ge alla patienter samma chans till hälsa och välmående.”

 

Ulf Bernitz
professor i europeisk integrationsträtt, Stockholms universitet och Institute of European and Comparative Law, University of Oxford
[email protected]

Slut citat.

 

Nilsson är också delgiven vad Sveriges Riksdag beslutat via prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat;

Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG-rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart – utan mellankommande nationell rättsbildning – tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel och en EG-rättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska.

 

Du läser hela skrivelsen till Landstinget Dalarna av 2013-01-11 via denna länk

 

Landstinget Dalarna kommunicering från Jerry Persson i ärende med dnr LD13 0099 20130111

 

Du läser pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/raettssaekerhet-gentemot-landstingsskattebetalarna-i-landstinget-dalarna-827455 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu