• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 248

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 248

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Till dagens massutskick är bifogat dessa 2 pdf filer

 

Letter-to-Minister-of-Health-Jens-Spahn-05-10-2021-ENG

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/Letter-to-Minister-of-Health-Jens-Spahn-05-10-2021-ENG.pdf

 

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

 

 

Varning till nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn

 

”VACCINERNA” BIOVAPNET MOT MÄNSKLIGHETEN; FAKTA & BEVIS

 

De astronomiska inkomsterna hos Pfizer, Moderna och andra vaccintillverkare tillåts bli viktigare än våra barns liv och hälsa!

Barnkonventionen förbjuder experimentell behandling av barn

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 248

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER & SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en AVGÖRANDE ARTIKEL 2021-11-08 för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och BARN, du förstår mer när DU läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Barnkonventionen bortglömd?

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter (”Barnkonventionen”) svensk lag!

 

 

 

Efterlevnaden tycks emellertid vara synnerligen dålig! De flesta har kanske läst om de stora bristerna inom förlossningsvården, som gör att blivande mödrar tvingas åka många mil till en förlossningsavdelning – och att personalbristen på vissa håll är så stor att båda mödrar och barn riskerar liv och hälsa!

 

 

 

Inte ens vid sin födelse kan svenska barn alltså få rimliga förutsättningar till en bra start i livet – och det verkar som om redan barn dött av de brister som finns! Fullkomligt skrämmande och oacceptabelt!

 

 

 

Lika upprörande är det nu, att vi helt bortser från Barnkonventionen även för större barn – och utsätter de flesta av dem i vårt land för ett ”MEDICINSKT EXPERIMENT” – helt i strid mot Barnkonventionen – och flera andra lagar.

 

 

 

Sverige har blivit laglöst land – och särskilt beklämmande är det förstås att just de oskyldiga barnen skall drabbas!

 

 

 

När man sedan tvingas inse, att det i allt väsentligt är läkemedelsindustrin – världens mest korrumperade bransch – som ligger bakom det hela, så blir man närmast desperat.

 

 

De astronomiska inkomsterna hos Pfizer, Moderna och andra vaccintillverkare tillåts bli viktigare än våra barns liv och hälsa!

 

 

Barnkonventionen förbjuder experimentell behandling av barn

I de svenska skolorna vaccinerar just nu regionernas hälso- och sjukvårdspersonal svenska barn mot sjukdomen Covid-19, trots att barnkonventionen förbjuder sådan experimentell behandling av barn.

 

FN:s barnrättskommitté har framfört att barn inte får bli föremål för sådana ingrepp som inte redan har testats noggrant på vuxna. Denna formulering innebär att så kallade fas-3-studier på vuxna måste ha slutförts och långtidsutvärderats innan behandling på barn kan komma på fråga.

 

Enligt Läkemedelsverket avslutas den första fas-3-studien över Covid-19-vaccinering av vuxna först i maj 2023, och den ska vara långtidsutvärderad senast i december samma år – så, det existerar alltså inte på långa vägar några Covid-19-vacciner som har testats noggrant på vuxna.

 

 

Att utnyttja ett barn i medicinska experiment är enligt Barnrättskommittén ett exempel på en form av utnyttjande som barn ska skyddas mot, och Barnkonventionen fastställer att en klinisk läkemedelsprövning endast får utföras på underåriga om vissa förutsättningar är uppfyllda.

 

Det krävs 1) att försöket antingen har ett direkt samband med ett medicinskt tillstånd som barnet lider av eller

2) att försöket är av en sådan art att det endast kan utföras på underåriga.

 

Det ska 3) även finnas vetenskapliga skäl att anta att försöket medför antingen en direkt nytta för barnet eller 4) att det är av viss nytta för den population som barnet representerar.

 

 

 

Ingen av de ovanstående fyra punkterna är alltså uppfyllda. Covid-19-vaccinering utförs

 

1) preventivt (inte i behandlande syfte) och har således inte något direkt samband med något medicinskt tillstånd som barn redan lider av innan behandlingen utförs. Covid-19-vaccineringen är inte heller 2) av sådan art att vaccineringen endast kan utföras på underåriga. Därmed är det klart fastställt att ingen av punkterna 1 eller 2 är uppfyllda, och därför kan denna experimentella behandling inte utföras på barn.

 

 

Något stöd för att 3) det skulle finnas några vetenskapliga skäl för att anta att Covid-19-vaccinering skulle medföra någon direkt nytta för barnen finns det inte heller, och Covid-19-vaccinering 4) medför helt klart inte någon nytta för den population som de vaccinerade barnen representerar, det vill säga barn.

 

 

KI-professorn Jonas Ludvigsson visade redan för över ett år sedan att barn inte driver Covid-smitta samt att endast ett barn per 130 000 insjuknade barn blir föremål för intensivvårdsbehandling.

 

Barnkonventionen är utformad för att ge barn ett heltäckande skydd mot sådant som riskerar att skada barnen, och skaderiskerna med Covid-19-vaccinerna är i och med en handfull redan nu existerande cost-benefit-studier uppenbara. Covid-19-vaccinerna dräper.

 

Barnkonvention ratificerades av Sverige redan år 1990, och konventionen blev för övrigt svensk lag den 1 januari 2020 (lag 2018:1197). Den svenska regeringen har dessutom – genom sin publicering av betänkandet i SOU 2020:63, del 3, i november år 2020 – visat att den och alla dess ministrar samt regeringskansliets tjänstemän redan för ett år sedan hade kännedom om att ingen av de ovan specificerade punkterna (1-4) skulle komma att vara uppfyllda för Covid-19-vaccinerna.

 

 

Således vet regeringen i dagsläget att Covid-19-vaccinering av barn är olagligt, men ändå har regeringen låtit Folkhälsomyndigheten ge klartecken för sådan vaccinering av våra barn.

 

 

Utredaren och kommittéexperterna i SOU 2020:63 har i sitt betänkande klart och tydligt visat vad barnkonventionen föranstaltar.

 

Det är mycket olyckligt och inte minst olustigt att våra ministrar, region- och kommunpolitiker samt berörda offentliganställda tjänstemän, inklusive hälso- och sjukvårdspersonal, inte har lusläst detta betänkande!

 

 

Ännu mer olyckligt är det att de inte ens begriper barnkonventionens faktiska innebörd när jag metodiskt redogör för innehållet i den, och så pass avancerad verksamhet som att tänka verkar ju inte vara aktuellt.

 

LÄS HELA ARTIKELN SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7083321/posting/barnkonventionen-bortgl%C3%B6md

 

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” BIOVAPNET MOT MÄNSKLIGHETEN; FAKTA & BEVIS

Publicerat 2021-11-05

Allt var planerat, du får del av FAKTA & BEVIS i dagens massutskick, kan Sveriges Regering, Sveriges riksdags alla ledamöter och deras medlöpare bevisa motsatsen, så ska det såklart ske till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, dock senast 2021-11-11

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Se videon, ca 39 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

MUST WATCH – DR. DAVID MARTIN

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/tRrJ3gzmvMt8/

 

 

 

 

Brådskande behov av åtgärder mot SARS-CoV-2 och vaccinationsprogrammet mot mässling

 

Denna dag 2021-11-08 kommunicerades ett dokument från John Blaid som DU får del av, citerar lösryckta delar ur dokumentet, läs hela och sprid vidare, citat

Urgent need for action on SARS-CoV-2 and the measles vaccination programme

 

Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn

Friedrichstraße 108

10117 Berlin

 

Urgent need for action on SARS-CoV-2 and the measles vaccination programme

 

Dear Mr Jens Spahn, Federal Minister of Health,

 

Maskinöversättning

 

Du är den huvudansvarige i Tyskland för att upprätta den juridiska Corona/Covid

åtgärder och skyldigheten att vaccinera mot mässling. Lagen om smittskydd

(Infektionsschutzgesetz, IfSG) kränker flera oförytterliga grundläggande rättigheter.

 

Till exempel,

Rätten till liv, fysisk integritet och frihet enligt artikel 2.2 i grundlagen (GG):

 

”Var och en har rätt till liv och fysisk integritet. Personens frihet är okränkbar. Dessa

rättigheter får endast kränkas genom lag.”

 

Enligt artikel 1.2 i IfSG måste alla som deltar i testning, planering och genomförande av

åtgärder mot corona/covid och vaccinationsprogram mot mässling att ”utforma och stödja dem i

i enlighet med respektive läget inom medicinsk och epidemiologisk vetenskap och teknik”.

 

Ni har försummat att kontrollera eller låta andra kontrollera virologins påståenden om förekomsten av

en påstådd ny SARS-CoV-2 och mässlingsviruset för att se om de är giltiga som vetenskap, om de kan tillämpas.

av reglerna för vetenskapligt förfarande.

 

Dessa regler för vetenskaplig metod, som gör det möjligt att göra uttalanden

som gör det möjligt att beteckna dessa som vetenskapliga, har fastställts skriftligen sedan 1998, är internationella och giltiga för alla discipliner.

 

Dessa regler ingår i anställningsavtalen för forskare som använder skattebetalarnas pengar.

 

 

Dessa normer för vetenskaplig praxis kränks uppenbart inom virologin. Den föreskrivna kontrollen

tester för att utesluta fel och självbedrägeri har aldrig utförts och offentliggjorts.

 

Detta innebär att alla Corona/Covid-åtgärder och skyldigheten att vaccinera mot mässling inte har någon rättslig verkan/kraft, de är olagliga, med andra ord illegala.

 

Jag skulle vilja fästa er uppmärksamhet på det faktum att jag redan har påpekat dessa och andra relevanta fakta för er den 17.3.2020 och vid senare tillfällen.

 

På grundval av dessa lätt igenkännliga och kontrollerbara fakta uppmanar jag er att omedelbart dra tillbaka alla Corona/Covid-åtgärderna och programmet för vaccin mot mässling, att hålla nationella och internationella möten och att virologer och andra ”forskare” som är inblandade och att ta ansvar för vad som har hänt.

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Källa till ovan citerat

https://projekt-immanuel.de/wp-content/uploads/2021/10/Letter-to-Minister-of-Health-Jens-Spahn-05-10-2021-ENG.pdf

 

Som bifogad pdf fil kan du också läsa ovanstående, se bifogade pdf filen Letter to Minister……

 

 

 

 

2021-11-08 Läs hela artikeln, du förstå varför, citat

En faktagranskad medicinsk artikel slår fast att mRNA-vaccineringen omedelbart bör upphöra för gravida, barn, ammande samt fertila kvinnor

https://checkfact.org/en-faktagranskad-medicinsk-artikel-slar-fast-att-mrna-vaccineringen-omedelbart-bor-upphora-for-gravida-barn-ammande-samt-fertila-kvinnor/

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln, du förstå varför, citat

Ansedde medicinske redaktören Peter Doshi hävdar att covidvaccinen saknar vetenskapligt stöd – ”Utan data så är det inte vetenskap”

https://checkfact.org/ansedde-medicinske-redaktoren-peter-doshi-havdar-att-covidvaccinen-saknar-vetenskapligt-stod-utan-data-sa-ar-det-inte-vetenskap/

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

  • att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-11-08

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Nästan 8 gånger högre dödlighet för unga europeiska fotbollsspelare i hjärtstillestånd de senaste 5 månaderna, jämfört med genomsnittet de föregående 20 åren

https://checkfact.org/nastan-8-ganger-hogre-dodlighet-for-unga-europeiska-fotbollsspelare-i-hjartstillestand/

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu