• Arkiv

Region Västernorrland anmäls för synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt uppsåtligt BEDRÄGERIE till Åklagarkammaren i Sundsvall 2021 12 19

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Bifogade pdf filer till åklagaranmälan finner du här

 

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/Till-era-alla-anst%C3%A4llda-l%C3%A4kare-och-sjuksk%C3%B6terskor-rep-2021-12-17.pdf

 

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Åklagarkammaren i Sundsvall                                                                 sida 1 av 20

Chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén

Telefon 010-562 64 16

[email protected]

Box 721
851 21 Sundsvall

Telefon 010-562 64 00

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till [email protected] och därtill till [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

 

Noteras särskilt

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

 

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

2021-12-19

Inledning

ANMÄLAN AV REGION VÄSTERNORRLAND för som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

 

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén utsedd handläggare.

 

1.

Brottsmisstankar

Grovt uppsåtligt planerat och överlagt Bedrägeri utifrån och med ekonomiska incitament, grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot liv och hälsa utifrån och med ekonomiska incitament m.m. se Brottsbalken https://lagen.nu/1962%3A700

PCR test bedrägeriet planerat grovt uppsåtligt gigantiskt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament bl.a. då. för att grunda och borga väg för de sk ”vaccinerna”.

Alltså ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Det grovt uppsåtliga planerade utifrån enorma ekonomiska incitament ”¨VACCINERNA”/ BIOVAPEN bedrägeriet.

De sk ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin, dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen är injektioner som är toxisk genterapi och ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023.

 

-       Alltså där de manipulerade, barn och vuxna, grovt bedrägligt och uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament har blivit manipulerade och bedragna, alltså där de bedragna och manipulerade ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska medicinska läkemedelsexperiment.

 

 

-       Alltså där de ”vaccinerade” har undanhållits opartisk, saklig och objektiv (se svensk grundlag Regeringsformen bl.a. RF 1:9) information, upplysning och vägledning om riskerna i detta MEDICINSKA EXPERIMENT, se i den delen bl.a. Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen (svensk lag) och Patientlag 3 och 4 kap om informerat samtycke.

 

Dvs. undanhållits om

-       att de ”vaccinerade” i detta gigantiska globala och nationella medicinska experiment kan skada allvarligt och till och med dö i detta gigantiska medicinska globala och nationella livsfarliga MEDICINSKA EXPERIMENT med dessa sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin.

 

-       Och där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska medicinska experiment, som avslutas tidigast år 2023, vilket undanhållits avsiktligt och grovt uppsåtligt planerat av Sveriges alla 21 Regioner.

 

 

De sk ”vaccinerna”/ biovapnen som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar i skolmedicinsk global och nationell yrkesverksamhet, ”vaccinerna”/biovapnen som marknadsförts och lurats på vuxna och barn.

-       Alltså vuxna och barn som förmodligen aldrig emottagit dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen om dessa säkerställts vad bl.a. svensk lag ger vid handen och ska åtföljas av alla Sveriges 21 Regioner, men så inte gjorts.

 

 

Sveriges regering har som synes tecknat avtal med Sveriges Kommuner och Regioner om enorma ekonomiska incitament som erhålles av Sveriges alla 21 Regioner om dessa uppfyller de mål i avtalet uppsatta uppfylles.

-       Alltså om målen uppfylles utgår enorma ekonomiska incitament till Sveriges alla 21 Regioner i detta värsta och största bedrägerit/MEDICINSKA EXPERIMENT i svensk historia, som de sk ”vaccinerna”/biovapnen i detta bedrägliga gigantiska medicinska experiment som de sk ”vaccinerna” uppenbart är.

 

-       Alltså eftersom de sk ”vaccinerna” marknadsförts och erbjudits som vanliga vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

-       Alltså att snabbt och effektivt manipuleras bedrägligt och grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament nationen Sveriges FOLK & BARN (befolkningen), vuxna som barn,

 

-       att ”vaccinerna” sig med dessa ”vaccinerna”/ biovapnen, som bevisligen generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten.

 

Att det är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT, globalt som nationellt, på vuxna och barn har planerats avsiktligt grovt uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament  och avsiktligt/uppsåtligt undanhållits av den självstyrande Regionen, och som av den självstyrande Regionen har marknadsförts till befolkningen, vuxna som barn, som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte är.

 

Ytterligare flera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken i Sveriges lag, vilket uppenbart åklagaren mycket väl ska känna, finnes och i dessa delar gälla uppenbart ex officio principen.

 

Därtill som synes grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot mänskligheten med/utifrån ekonomiska incitament se

https://lagen.nu/2014:406  https://lagen.nu/prop/2013/14:146

 

 

2.

Brottsmisstänkt och brottsmisstänkta

 

Arbetsgivare ansvaret ägs av politikerna och dessa delegerar ner till anställda i varje enskilt självstyrande Region om vad som ska effektueras. Sverige alla 21 Regioner (fd landsting) representeras av Sveriges Kommuner och Regioner i avtalet med Sveriges regering.

 

Att det finnes brottsmisstänkta inom anmälda Regionen är uppenbart då dessa är självstyrande under lagarna och verkställer vad som uppenbart nu synes vara ett enormt gigantiskt bedrägeri/medicinskt experiment m.m. enligt Brottsbalken.

 

 

Den självstyrande Regionen ska säkerställa att svensk grundlag Regeringsformen effektueras fullt ut opartisk, sakligt och objektivt.

 

 

Därtill synes det inte alls finnas någon instiftad lag eller förordning som säkerställer att Regionen ska i deras verksamhet bedriva kriminell brottslig grovt uppsåtliga planerade bedrägerier med mera. Därtill ska alla Sveriges 21 regioner säkerställa rättssäkert att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna, som synes har så inte skett.

 

 

De som synes gynnats ekonomiskt av PCR bedrägeriet och bedrägeriet det MEDICINSKA EXPERIMENTET de sk ”vaccinerna” är uppenbart skolmedicinen och deras kriminella maffiapartner den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin.

 

 

Åklagaren har att läsa in sig fullständigt i den delen för att anmälan ska fullständigt rättssäkert opartisk, sakligt och objektivt handläggas, se bl.a. följande

 

 

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

 

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

https://www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/

 

 

Därtill se denna mycket viktiga video om ca 15 minuter

What They Don’t Want You to Know

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

 

 

Ytterligare mer som i denna del är av synnerligen mycket stort intresse för att alls kunna handlägga och utreda anmälan fullständigt rättssäkert, opartiskt, sakligt och objektivt är följande

 

Ta reda på hur många miljoner människor Big Pharma har dödat sedan 1 januari 2000

https://naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

Farmaceutisk medicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord KOMBINERAT .

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY

DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

Därtill synes det inte alls finnas någon instiftad lag eller förordning som säkerställer att Regionen i deras yrkesverksamhet inom sk hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedriva yrkesverksamhet som generellt och systematiskt skadar och dödar i verksamheten.

 

Alltså i och med grovt uppsåtliga bedrägliga planerade bedrägeri/MEDICINSKA experiment som de sk ”vaccinerna”/biovapnen uppenbart är.

 

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som inte är vanliga vaccin, bevisligen globalt och nationellt, är ett globalt och nationellt gigantiskt bedrägeri och medicinskt experiment.

 

 

Det finns botemedel mot vad de sk ”vaccinera” tagits fram för, botemedel som bevisligen globalt använts och räddat människors liv, men effektivt förhindrats från att användas nationellt bl.a. i Sverige. Mer om den delen i vittnesförhör med de som är spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva och innehar i världen största trovärdighet, mer om den delen under rubriken vittnen.

 

 

Det medicinska experimentet/bedrägerit med de sk ”vaccinerna” tillkom bl.a. tack vare PCR bedrägeriet,

 

 

Vittnesmål av spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva och synnerligen högst trovärdiga och världskända kommer att vittna om detta sammantaget till åklagaren.

 

 

 

3.

 

Bevis

 

PCR bedrägeriet, som utlöste WHO pandemin, PCR testet är uppenbart ett enormt bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

a.

Videon intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr. Reiner Fuellmich, nyligt publicerad på Swebb -TV, publicerat 2021-10-10, citat

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

b.

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Region Västernorrland angående enorma ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna” och det största BEDRÄGERIET i Sveriges historia         

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/10/sverige-granskas-ulf-bittner-ringer-upp-region-vasternorrland-angaende-enorma-ekonomiska-incitament-i-fraga-om-vaccinerna-och-det-storsta-bedrageriet-i-sveriges-historia/

 

 

c.

Se videon

SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angende-ekonomiska-incitament-i-frga-.html

 

d.

Se videon

Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner

Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner about injections/”vaccines” which is a big medical experiment that harms and kills humanity 2021 11 20

Ulf Bittner, SWEDEN IS REVIEWED, interviews the world famous lawyer Dr Reiner Fuellmich, you can read more about the lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team here https://corona-ausschuss.de/

Facts presented in this interview include;

The ”vaccines”/ injections are a huge medical experiment.

The injections are not vaccines, they are a huge threat to humanity and part of a huge global and national crime against humanity.

The ”vaccines” are injections that harm and kill humanity.

The ”vaccinated” are super spreaders of disease/Covid-19

The pcr tests are a huge fraud.

Fauci is a murderer

Help spread the video in your networks and always remember to cite the source.

You can read more about and by Ulf Bittner here

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

e.

Ytterligare fakta, som åberopas som bevis, bl.a. fastställande domar inom EU om PCR BEDRÄGERIET

Läs hela denna mycket viktiga artikeln av Margareta Skantze, publicerad 2021-10-11, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test.

I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

Författare till artikeln ovan är

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

 

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt    förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

 

f.

Ytterligare mer bevisning

Citat

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Registrerat av Registrator Riksdagsförvaltning

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]Skickat: den 13 september 2021 15:05 Till: [email protected]

Ämne: SV: Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Hej,

Diarienummer är 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

Slut citat

Åklagare har här ytterligare mera bevis som tillställts och delgivits alla 21 Sveriges Regioner 2021-09-12, därtill även riksdagsförvaltningen, se här ovan.

Här via denna länken finns alla dokument och skrivelsen till de rubricerade, vänligen ladda ner och skriv ut och diarieför i laga ordning och läs igenom mycket nogsamt vad som kommunicerats Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

g.

PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-for-covid-19-mer-skada-an-nytta/

 

Det går också att direkt ladda ner pdf filen om drygt 7 MB med FAKTA & BEVIS

The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021

https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

 

h.

Läs den bifogade pdf filen

WHO…..

i.

Läs den bifogade pdf filen

Till era alla anställda läkare och sjuksköterskor

 

j.

FAKTA & BEVIS

Notera särskilt att varken Sveriges regering eller deras medlöpare, bl.a. då Sveriges Kommuner och Regioner och alla 21 Sveriges Regioner (fd landsting) har INTE informerat i deras marknadsföring och erbjudande om vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN om att de sk  ”vaccinerna” är ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKA EXPERIMENT.

 

Det får effekten att dessa avsiktligt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament globalt och nationellt i en agenda undanhållits BEDRÄGLIGT i akt, mening och syfte att planerat grovt bedrägligt och uppsåtligt undanhålla att det som erbjudes och därmed marknadsförs är inte vanliga vaccin det är som synes ett GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGERI & MEDICINSKT EXPERIMENT.

 

Där de ”vaccinerade” utan deras informerade samtycke GROVT UPPSTÅTLIGT BEDRÄGLIGT manipulerats till att bli och vara försöksråttorna i detta grovt uppsåtliga gigantiska bedrägeri och gigantiska uppsåtliga bedrägliga MEDICINSKA EXPERIMENT som pågår till minst år 2023.

 

Alltså förmodligen hade ingen alls ställt upp på att deltaga i detta fullständiga vansinniga MEDICINSKA EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna. om dessa fått fullständig opartisk, saklig och objektiv information och upplysning, alltså av dessa sammantaget av nationen Sveriges FOLK & BARN som erbjudits uppsåtligt grovt bedrägligt som vanliga vaccin, vilket de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Särskilt inte eftersom det bevisligen är generellt och systematiskt så att ”vaccinerna” effektivt skadar och dödar mänskligheten, alltså de sk ”vaccinerna” är ett BIOVAPEN mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, försök motbevisa det, det klarar ingen av, det garanteras till 100 %, ni förstår mer om den delen när du/ni läst hela denna anmälan.

Vilket också undanhållits av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner.

Alltså som synes en KRIMINELL KARTELL och LIVSFARLIG KLAN som säkerställer att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges FOLK & BARN. Således på ren svenska ett grovt uppsåtligt planerat gigantiskt BEDRÄGERI med enorma ekonomiska incitament.

Därtill utsätts avsiktligt planerat uppsåtligt hela nationen Sveriges FOLK & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet för gigantiskt stor fara, av landsförrädare som dessa uppenbart är.

Dessa har inte fortlöpande informerat och upplyst om, alltså Sveriges regering och deras medlöpare, b.la. då Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner, och inte heller av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, om vad som är allmänt känt över hela världen nämligen

-       att mänskligheten systematiskt och generellt i detta skolmedicinska MEDICINSKA EXPERIMENT, som de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN bevisligen är, dör som flugor och att mänskligheten också generellt och systematiskt skadas i detta gigantiska globala och nationella MEDICINSKA EXPERIMENT.

 

 k.

Läs mer i massutskick av 2021-12-17

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 17 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 279

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12-17-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-279/

 

l.

ENORMT VIKTIG VIDEO NU MED SVENSK TEXT bara denna ska säkerställa att de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN

Dr. Robert Malone är en av upphovsmännen till mRNA-teknologin bakom vaccinen. Malone har gått ut som visselblåsare och varnar nu föräldrarna att vaccinera sina barn med mRNAvaccinet. Videon har svensk undertext. 

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

k.

ENORMT VIKTIG VIDEO NU MED SVENSK TEXT bara denna ska säkerställa att de sk ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN

 

53:52 in i denna intervju med dr Michael Yeadon delges, se för allt i världen hela videon med svensk text så alla fattar och förstår om PCR bedrägeriet, som är grunden till den planerade plandemin och det gigantiska BEDRÄGERIET som uppenbart även Sveriges riksdags alla ledamöter BESKYDDAR, eftersom de sk ”vaccinerna” inte STOPPATS av Sveriges riksdag, citat;

OM SÅ INTE SKEDDE SÅ DELTOG DE I MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN SAMTYCKE. DET STRIDER MOT NURNBERGKODEN…….

 

Intervju med Michael Yeadon (svensk undertext) som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och har varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år.

Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

04:24 – Hur man räknar dödsfall
05:02 – Nedstängningar (Lockdown)
07:05 – Asymtomatisk smittspridning
08:12 – PCR-test
10:55 – Forskare vågar inte säga något
14:34 – Nedstängning/lockdown
17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 – Pengar styr forskningen
25:01 – Antikroppar och T-celler
29:37 – Hur farligt är viruset?
31:30 – Flesta åtgärderna onödiga
31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 – Virusvarianter/mutationer
35:56 – Varför tillverkas “påfyllnadsvacciner”?
38:34 – Den som haft smittan är immun
39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten
46:50 – Hur nå ut med informationen?
50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 – Det är dags att säga NEJ

https://jmm.nu/michael-yeadon-hela-intervjun-svensk-undertext/?

 

m.

Läs också vad som delgivits Sveriges alla riksdagsledamöter sedan tidigare

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

n.

Fakta & bevis

COVID-19-vacciner har dödat nästan dubbelt så många barn som viruset i sig

https://www.afinalwarning.com/578473.html

 

o.

Fakta & bevis

Fler ”vaccin” dödsfall och -skador rapporterade under 10 månader efter covid-19-”vaccinerna” jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

 

 

 

 

 

 

p.

 

FAKTA OCH BEVIS SOM ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar, inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

q.

FAKTA & BEVIS SOM ÄR ALLMÄNTKÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

Detta är de facto ett Mea Culpa från Pfizers sida. #Ja, det är ett dödligt vaccin.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

r.

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA REGIONER

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

s.

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA REGIONERN

PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-for-covid-19-mer-skada-an-nytta/

 

t.

Fakta och bevis för att laddas ner även här

The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021

https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

u.

20 000+ dödsfall rapporterade till VAERS efter covid-vaccin

https://www.globalresearch.ca/20000-deaths-reported-to-vaers-following-covid-vaccines/5764983

Noteras särskilt av åklagaren att under 1% av skador och död pga ”vaccinerna” inrapporteras till VAERS i USA, detsamma torde gälla i Sverige och inom EU

 

v.

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995 överlevde.

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

Absolute number deaths per age group and season
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

w.

Noteras särskilt

Åklagaren bör betänka varför Sveriges alla 21 regioner undanhåller vad som är allmänt känt och går att finna via internet för nationen Sveriges FOLK & BARN om att ”vaccinerna”/biovapnen och BEDRÄGERIET/MEDICINSKA EXPERIMENTET generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt?

Uppfyller då Sveriges alla 21 Regioner vad som är stadgat i Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen (svensk lag), svensk grundlag Regeringsformen (se särskilt RF1:9) och bl.a. vad som ska åtföljas i Patientlag särskilt då däri kap 3 och 4?

 

4.

Vittnen, vittnesmål och avgörande vittnesmål av spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga, objektiva med fullständig trovärdighet och därtill världskända globalt är avgörande för denna anmälan

Noteras särskilt

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

 

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu