• Arkiv

Åklagarmyndigheten i Sverige — SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige i sakfråga om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare 2023 09 03

 

Åklagarmyndigheten i Sverige  — SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige i sakfråga om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare 2023 09 03

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 3 september 2023 13:11

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>

 

Ämne: Åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige från SVERIGE GRANSKAS 2023 09 03
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna åklagaranmälan är offentligt publicerat här

 

SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige 2023 09 03/

 

SWEDEN UNDER REVIEW notifies the Public Prosecutor’s Office in Sweden, headquarters in Stockholm, of the complaint against the Public Health Agency of Sweden 2023 09 03

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected] 

https://www.aklagare.se/

 

Swedish Prosecution Authority

Head Office
P.O. Box 5553
114 85 Stockholm, SWEDEN

Switchboard: +46 10 562 50 00

https://www.aklagare.se/en

 

 

 

Kopia för kännedom/ Copy for information

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf/ Head of State King Carl XVI Gustaf/

Statschefen är sedan tidigare delgiven om att de så kallade ”vaccinerna” är biovapen, se denna video som delgivits statschefen

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

The Head of State has already been notified that the so-called ”vaccines” are bioweapons, see this video notified to the Head of State.

Notification to King Carl XVI Gustaf from SVERIGE GRANSKAS, Swedish subtitled, 2023-07-31.

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

Talman i Sveriges Riksdag Andreas Norlén/ Speaker of the Swedish Parliament Andreas Norlén

[email protected]

[email protected]

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/andreas-norlen_46bb7675-2a79-4efa-8a0d-c513ad32a47d/

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/talmannen/

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges Regering/ Minister of Justice Gunnar Strömmer, Swedish Government

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

 

Justitiedepartementet

Expeditionschef/rättschef Jenny Kvarnholt/

Ministry of Justice

Head of Department/Chief Legal Officer Jenny Kvarnholt

[email protected]

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

 

Socialminister Jakob Forssmed, Sveriges Regering/ Minister of Social Affairs Jakob Forssmed, Swedish Government

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

 

Socialdepartementet

Expeditionschef/rättschef Andreas Krantz

Ministry of Social Affairs

Head of Department/Chief Legal Officer Andreas Krantz

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

 

Riksrevisionen/ The Swedish NAO

[email protected]

https://www.riksrevisionen.se/

https://www.riksrevisionen.se/en.html

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich/ Lawyer Dr Reiner Fuellmich

[email protected]

https://icic.law/

 

EU-parlamentariker Christine Andersson/ Member of the European Parliament Christine Andersson

[email protected]

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197475/CHRISTINE_ANDERSON/home

 

 

The HighWire

Del Bigtree

https://thehighwire.com/

[email protected]

 

BAKOMKULISERNA

Yrsa Häggström

[email protected]

https://bakomkulisserna.biz/

 

 

Säkerhetspolisen i Sverige/ Swedish Security Service

[email protected]

https://www.sakerhetspolisen.se/

https://www.sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska.html

 

 

SWEBBTV

https://nyheter.swebbtv.se/

https://swebbtv.se/

Ansvarig utgivare Mikael Willgert/ Editor in chief Mikael Willgert

Lars Bern

Magnus Stenlund

Ulf Gabrielsson

 

Riksdagsledamot i Sveriges riksdag Elsa Widding/ Elsa Widding, Member of the Swedish Parliament

[email protected]

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/elsa-widding_e97a0939-8ba6-40c6-973e-2cc03cfb475c/

 

 

Om SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding kan du läsa mera om i denna PDF fil, de bifogad PDF fil

 

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

file:///C:/Users/Ulf%20Bittner/Documents/1%20SVERIGE%20GRANSKAS%20delger%20SWEBBTV%20och%20riksdagsledamot%20Elsa%20Widding%20delgivning%202023%2005%2010%20fk.pdf

 

Finns här offentligt publicerad

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/13/swebbtv-sverige-granskas-delger-swebbtv-och-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-05-10/

 

 

You can read more about SWEBBTV and MP Elsa Widding in this PDF file, the attached PDF file.

SWEDEN UNDER REVIEW notifies SWEBBTV and Member of Parliament Elsa Widding of notification 2023-05-10

file:///C:/Users/Ulf%20Bittner/Documents/1%20SVERIGE%20GRANSKAS%20delger%20SWEBBTV%20och%20riksdagsledamot%20Elsa%20Widding%20delgivning%202023%2005%2010%20fk.pdf

 

 

Publicly published here

SWEDEN UNDER REVIEW notifies SWEBBTV and Member of Parliament Elsa Widding of notification 2023-05-10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/13/swebbtv-sverige-granskas-delger-swebbtv-och-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-05-10/

 

 

Denna åklagaranmälan ska i laga ordning registreras av registrator hos alla de myndigheter och departement som är mottagare av denna åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten, begär bevis för att så har i laga ordning rättssäkert säkerställs, begär bevis för detta med att diarienummer och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av anmälan/ärendet  skickas med vändande epost till [email protected]

 

This prosecution report must be duly registered by the registrar of all the authorities and ministries that are recipients of this prosecution report against the Public Health Agency of Sweden, requesting proof that this has been duly ensured, requesting proof of this by sending the file number and full contact details of the person handling the report/case by return email to [email protected]

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagaranmälan mor Folkhälsomyndigheten i Sverige är av synnerligen mycket stort allmänt nationellt och internationellt intresse

 

Confidentiality assessment; no confidentiality as this prosecution report by the Public Health Agency of Sweden is of particularly high public national and international interest.

 

 

2023-09-03

 

Tidigare är ingivet åklagaranmälningar till Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm,  gjorda mot riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, och Region Stockholm, offentligt publicerat här

 

Previously filed prosecution complaints to the Swedish Prosecution Authority, headquarters in Stockholm, made against Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh, Swedish Prosecution Authority, and Region Stockholm, publicly published here

 

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-13 och kompletteringen av 2023-08-29 mot Region Stockholm;

 

Region Stockholm — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

This publicly published article includes the basic prosecution report of 2023-08-13 and the supplement of 2023-08-29 against Region Stockholm;

Region Stockholm – Complementation of date 2023-08-29 to; Prosecution report against Region Stockholm (RS) which over time has marketed the ”vaccines”/bioweapons against the taxpayers with tax money and in addition, these ”vaccines”/bioweapons are still marketed/marketed as ordinary vaccines, which these ”vaccines”/bioweapons are demonstrably not, from SWEDEN REVIEWED 2023-08-13 – SWEDEN REVIEWED 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-11 och komplettering av 2023-08-29 i åklagaranmälan mot riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh;

 

riksåklagare Petra Lundh — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige av 2023 08 11 –SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

 

This publicly published article includes the basic prosecutor’s report of 11 August 2023 and the supplement of 29 August 2023 in the prosecutor’s report against the Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh;

 

Prosecutor General Petra Lundh – Completion of date 2023-08-29 to; Prosecutor’s report against the ultimately responsible Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh, at the headquarters in Stockholm, Prosecution Authority of Sweden of 2023 08 11 -SWEDEN UNDER  REVIEWE 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

SAMORDNING AV DESSA 3 ÅKLAGARANMÄLNINGAR BEGÄRES SÅ ATT SKATTEMEDEL ANVÄNDES PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA

 

COORDINATION OF THESE 3 PROSECUTIONS WAS REQUESTED SO THAT TAXPAYERS’ MONEY WAS USED IN AN EFFICIENT WAY FOR TAXPAYERS

 

 

 

 

Denna video är relevant och viktig i åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten och de tidigare åklagaranmälningarna här ovan delgivna om

This video is relevant and important in the prosecution of the Public Health Authority and the previous prosecution notices served here above about

 

 

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

Denna video är relevant och viktig i åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten.

SASHA LATYPOVA delar med sig av fakta och bevis om militariserad sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

This video is relevant and important in the prosecution of the Public Health Agency of Sweden.

SASHA LATYPOVA shares facts and evidence on Militarised healthcare/bioweapons against humanity

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

Alltså effekten som blir efter WHO TERROR AGENDAN som Sverige och Folkhälsomyndigheten är delaktiga i och medansvariga i blir att nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare utsätts för statsterrorism, terror, bioterrorism, med de så kallade ”vaccinerna” biovapen, vilket redogörs för i videon här ovan.

 

Thus, the effect of the WHO TERROR AGENDA, which Sweden and the Public Health Agency of Sweden are involved in and co-responsible for, is that the nation of Sweden’s people, children and taxpayers are exposed to state terrorism, terror, bioterrorism, with the so-called ”vaccines” bioweapons, as described above.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET var planerat för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK , terror/Terror (från latin terror ‘rädsla, fruktan’) [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

The PCR TEST FRAUD was planned to put humanity and the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers in FEAR & SCAR, terror/Terror (from Latin terror ‘fear, dread’) [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

 

Läs mer i den delen här

PCR TEST BEDRÄGERIET FAKTA & BEVIS — SVERIGE GRANSKAS 2023 06 17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/17/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-sverige-granskas-2023-06-17/

 

Read more in that section here

PCR TEST FRAUD FACTS & EVIDENCE – SWEDEN UUNDER REVIEW 2023 06 17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/17/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-sverige-granskas-2023-06-17/

 

 

 

FAKTA & BEVIS i denna åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige

 

Folkhälsomyndigheten i Sverige

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Fakta & Bevis

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten som de själva publicerade 2020-07-21 har medvetet och planerat undanhållits från hela nationen Sverige, fakta och bevis som du tillhandahålls här, citat

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Källan till citatet är följande

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs  

 

 

Vägledning om kriterier för bedömning av infektionsfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Folkhälsomyndigheten – HÖGFÖRRÄDERIET, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

Anmäld till Säkerhetspolisen i Sverige

https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/form

 

 

Säkerhetspolisen – Högförräderi, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare – SVERIGE UNDER UPPSIKT 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

Enbart PCR TEST bedrägeriet kostade skattebetalarna i Sverige 26-30 miljarder SEK.

 

 

Att det är ett högförräderi tillsammans med främmande makt, dvs tillsammans med WHO:s TERROR-agenda, är alltså fullt spårbart och bevisbart, och så är det i resten av västvärlden, alla med samma syfte att via denna samordnade WHO TERROR-agenda med de 194 medlemsländerna, inklusive Sverige, är nu fullt bevisbart och borde därför gynna mänskligheten, eller hur?

 

 

 

Bifogar några SVERIGE GRANAKAS -intervjuer som kan vara av intresse.

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och evidens 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

Svensk textad finner du här

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi.

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS

Mycket viktigt; statschefen är delgiven denna, skickat till Fredrik Wersäll [email protected] eftersom statschefen såklart ska informeras, upplysas och delgivas om dessa biovapen/”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare generellt och systematisk

 

Här i denna video delger professor i internationell rätt Francis A Boyle om fakta och bevis om vad vår statschef med väldigt många flera vet om historiens värsta planerade Brott mot mänskligheten med mera

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

 

Tredje riket dog aldrig – Sweden Under Review intervjuar Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg

https://rumble.com/v2zgb54-the-third-reich-never-died-reiner-fuellmich-and-emil-borg.html

 

 

 

 

 

 

The Public Health Agency of Sweden 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/

 

 

 

Facts & Evidence

Facts and evidence from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheteten) which they themselves published 2020-07-21 have been deliberately and planned withheld from the entire nation of Sweden, facts and evidence that you are provided here, quote

 

 

”The PCR technique used in tests to detect viruses cannot distinguish between viruses capable of infecting cells and viruses rendered harmless by the immune system and therefore these tests cannot be used to determine whether someone is infectious or not.”

 

The source of the quote is as follows

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

Guidance on criteria for assessing COVID-19 freedom from infection 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

Public Health Agency of Sweden – HIGH TREASON, state terrorism, bioterrorism, terror against the nation Sweden’s People, Children and Taxpayers – SWEDEN UNDER REVIEWE 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

Notified to Swedish Security Service in Sweden

https://www.sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska.html

 

 

Swedish Security Service – High Treason, State Terrorism, Bioterrorism against the Nation Sweden’s People, Children and Taxpayers – SWEDEN UNDER REVIEWE 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

All published in Swedish,  in the article above, use google translation or other machine translation on the blog about this high treason against the nation of Sweden’s people, children and taxpayers, just to put the Swedish people in Horror & Fear that the pathway for harming and killing the ”vaccines, a planned WHO TERROR agenda together with 194 member countries, Sweden one of the WHO member countries.

 

The PCR TEST fraud alone cost taxpayers in Sweden 26-30 billion SEK.

 

 

That it is a high treason together with a foreign power, i.e. together with the WHO TERROR agenda, is thus fully traceable and provable, and so it is in the rest of the Western world, all with the same purpose of via this coordinated WHO TERROR agenda with the 194 member countries, including Sweden, is now fully provable and should therefore benefit humanity, right?

 

 

 

Includes some SWEDEN UNDER REVIEW interviews that may be of interest.

 

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

Message to King Carl XVI Gustaf from Pascal Najadi.

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Notification to King Carl XVI Gustaf from SWEDEN UNDER REVIEW

Very important; the Head of State has been notified of this, sent to Fredrik Wersäll [email protected]  as the Head of State should of course be informed, enlightened and notified of these bioweapons/”vaccines” that harm and kill humanity and the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers in general and systematically.

 

Here in this video, Professor of International Law Francis A Boyle shares facts and evidence about what our Head of State and many others know about the worst planned Crimes against Humanity in history, etc.

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

The Third Reich Never Died – Sweden Under Review interviews Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg

https://rumble.com/v2zgb54-the-third-reich-never-died-reiner-fuellmich-and-emil-borg.html

 

 

 

 

 

 

SAMORDNING BEGÄRES/ COORDINATION IS REQUESTED

Begär att denna åklagaranmälan samordnas med de tidigare ingivna åklagaranmälningarna mot Riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm och åklagaranmälan mot Region Stockholm, där ytterligare mera bevis och fakta är delgivna, och därmed inte behöver upprepas här i denna åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten

 

Request that this prosecution report be coordinated with the previously filed prosecution reports against the Prosecutor General and the head of the authority Petra Lundh, Prosecution Authority of Sweden, head office in Stockholm and the prosecution report against Region Stockholm, where further evidence and facts have been provided, and thus do not need to be repeated here in this prosecution report against the Public Health Agency of Sweden.

 

 

Du/ni finner dessa offentligt publicerade här/ You can find these publicly published here

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-13 och kompletteringen av 2023-08-29 mot Region Stockholm;

 

Region Stockholm — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

This publicly published article includes the basic prosecution report of 2023-08-13 and the supplement of 2023-08-29 against Region Stockholm;

Region Stockholm – Complementation of date 2023-08-29 to; Prosecution report against Region Stockholm (RS) which over time has marketed the ”vaccines”/bioweapons against the taxpayers with tax money and in addition, these ”vaccines”/bioweapons are still marketed/marketed as ordinary vaccines, which these ”vaccines”/bioweapons are demonstrably not, from SWEDEN REVIEWED 2023-08-13 – SWEDEN REVIEWED 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-11 och komplettering av 2023-08-29 i åklagaranmälan mot riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh;

 

riksåklagare Petra Lundh — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige av 2023 08 11 –SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

 

This publicly published article includes the basic prosecutor’s report of 11 August 2023 and the supplement of 29 August 2023 in the prosecutor’s report against the Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh;

 

Prosecutor General Petra Lundh – Completion of date 2023-08-29 to; Prosecutor’s report against the ultimately responsible Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh, at the headquarters in Stockholm, Prosecution Authority of Sweden of 2023 08 11 -SWEDEN UNDER  REVIEWE 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

 

Här finner åklagaren ytterligare mera om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse nationellt och internationellt

2023 06 15 HÖGFÄRRÄDERI & LANDSFÖRRÄDERI — SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare

https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

 

 

Here the prosecutor finds even more about the HIGH TREASON against the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers which is of extremely high public interest nationally and internationally.

2023 06 15 HIGH TREASON & COUNTRY TREASON – SWEDEN UNDER REVIEW serves notice to the Swedish Government, the Swedish Parliament and their accomplices.

https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

 

 

 

 

 

Europaparlamentet – Internationella covid-toppmötet III

 

EU-parlamentet har tidigare delgivit vad stora delar av världen känner mycket väl till, bl.a. tack vare EU-parlamentariker Christine Andersson, och detta är ett mycket viktigt bevis som åklagaren har att notera särskilt och tillföra dessa bevis i alla dessa åklagare anmälningarna som begäres samordnas bl.a. utifrån att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna, er uppdragsgivare skattebetalarna. Beviset säkerställer att som vittnen under vittnes ed ska kallas EU-parlamentariker Christine Andersson, dr David E Martin och professor i internationell rätt Francis A Boyle, se denna video så förstår åklagaren att förundersökning ska inledas mycket skyndsamt

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/fluoride-report-or-systematic-review-of-the-science-or-may-4-or-12-30pm-et/fluoride-report-systematic-review-of-the-science-may-4/

 

 

Här bara dr David E Martin, hans ca 21 minuter parentation om fakta och bevis inför EU-parlamentet

Dr David E. Martin PhD – Covid Summit – European Union Parliament May 2023

https://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

 

 

 

 

European Parliament – International Covid Summit III

 

The European Parliament has previously communicated what large parts of the world know very well, including thanks to MEP Christine Andersson, and this is a very important piece of evidence that the prosecutor has to take special note of and add to this evidence in all these prosecutor notifications that were requested to be coordinated, among other things, based on the fact that tax funds should be used efficiently for the taxpayers, your client the taxpayers. The evidence ensures that as witnesses under the oath of witnesses should be called EU parliamentarians Christine Andersson,  Dr David E Martin and Professor of International Law Francis A Boyle, see this video so the prosecutor understands that the preliminary investigation should be initiated very urgently

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/fluoride-report-or-systematic-review-of-the-science-or-may-4-or-12-30pm-et/fluoride-report-systematic-review-of-the-science-may-4

/

 

 

Here only Dr David E Martin, his approx. 21 minutes presentation on facts and evidence before the EU Parliament

Dr David E. Martin PhD – Covid Summit – European Union Parliament May 2023

https://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

 

 

Fakta och bevis

Det framgår klart och tydligt från bevis och fakta som delges åklagaren att det så kallade ”viruset” är ett biovapen producerat i biovapen labb, kom ihåg att vanliga naturliga virus går inte att patentera, det går heller inte att patentera naturligt C-vitamin eller andra naturliga vitaminer, för det naturliga går inte att patentera!!

 

Alltså ett biovapen krig, bioterrorism, statsterrorism, terror mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, finansierat i Sverige med skattebetalarnas medel, och för detta finns inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen eller någon annan lag

 

Facts and evidence

It is clear from the evidence and facts provided to the prosecution that the so-called ”virus” is a bioweapon produced in bioweapon labs, remember that ordinary natural viruses cannot be patented, nor can natural vitamin C or other natural vitamins be patented, because natural cannot be patented!!!

 

Thus, a bioweapon war, bioterrorism, state terrorism, terror against the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers, financed in Sweden with taxpayers’ funds, and for this there is no support at all in the Swedish Constitution, the Instrument of Government or any other law.

 

 

 

Noteras särskild; bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de anmälda till åklagaren, de nu 3 åklagaranmälningarna, utifrån att svensk grundlag Regeringsformen(RF) ger vid handen bevis för det, se RF 11:14 och RF 12:10.

To be noted especially; the burden of proof to prove the opposite is owned by the defendants to the prosecutor, the now 3 prosecution reports, based on the fact that the Swedish constitution Regeringsformen (RF) gives us

 

Rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och därmed ägs bevisbördan att motbevisa vad som åklagaranmälninganar bevisar, alltså omvänd bevisbörda, utifrån att inskränkarna av EU-rättigheterna är riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, Region Stockholm och deras medlöpare(Sveriges alla 21 Regioner) och Folkhälsomyndigheten i Sverige.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

The rights in the Charter of Rights are owned by the rights holders and thus the burden of proof to disprove what the prosecutor’s report proves, i.e. the reverse burden of proof, based on the fact that the violators of EU rights are the Director of Public Prosecutions and Head of Authority Petra Lundh, the Public Prosecution Service in Sweden, the head office in Stockholm, Region Stockholm and their fellow runners (all 21 Regions of Sweden) and the Public Health Agency of Sweden.

 

Charter of Rights – Charter of Rights with explanations – SWEDEN UNDER REVIEWE 2023 08 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

Publicerat 2023-06-18 läs hela artikel och se vilka mottagarna av detta offentligt publicerade var

Sveriges regering med flera delaktiga medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera  –  ”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”  — SVERIGE GRANSKAS 2023 06 18

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/18/sveriges-regering-med-flera-delaktiga-medlopare-i-pcr-test-bedrageriet-med-mera-det-som-verkligen-ar-hapnadsvackande-ar-att-de-flesta-nationer-i-varlden-under-2017-och-2018-plotsligt-borj/

 

Published 2023-06-18 read the full article and see who the beneficiaries of this publicly published were

Swedish government with several complicit co-conspirators in the PCR TEST FRAUD and more – ”What is truly astonishing is that in 2017 and 2018, most nations in the world suddenly started distributing countless COVID-19 test kits.   A year before the pandemic, all countries were piling up PCR test kits that would be used during the pandemic.”  – SWEDEN AUDITED 2023 06 18

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/18/sveriges-regering-med-flera-delaktiga-medlopare-i-pcr-test-bedrageriet-med-mera-det-som-verkligen-ar-hapnadsvackande-ar-att-de-flesta-nationer-i-varlden-under-2017-och-2018-plotsligt-borj/

 

 

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

If there is anything unclear or difficult to understand, please get back to us very quickly.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu