• Arkiv

generaldirektör Karin Tegmark Wisel Folkhälsomyndigheten HÖGFÖRRÄDERIET — Folkhälsomyndigheten; om kamp mot organiserad brottslighet utifrån FAKATA & BEVIS ……. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 14

 

Folkhälsomyndigheten; om kamp mot organiserad brottslighet utifrån FAKATA & BEVIS ……. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 14 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Bilder och diagram som inte syns här nedan i texten, vilka syns i mailet till Folkhälsomyndigheten,  finner du via denna länk

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

Bifogad PDF fil till Folkhälsomyndigheten finner du här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/10/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 november 2023 10:06

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘susanne.hel[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>

 

Ämne: Folkhälsomyndigheten; om kamp mot organiserad brottslighet utifrån FAKATA & BEVIS …….
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare länken

 

 

DELGIVNING Till generaldirektören och ledningsstaben för Folkhälsomyndigheten från SVERIGE GRANSKAS 2023-11-14 i sakfrågan om begärt beslut senast 2023-11-17

 

Till Folkhälsomyndigheten; om kamp mot organiserad brottslighet utifrån FAKATA & BEVIS och enorma ekonomiska incitament i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, ett generellt och systematiskt planerat terrordåd mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och väljare för att försätta nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare och väljare i SKRÄCK & RÄDSLA, som därtill kostat minst 26-30 miljarder för skattebetalarna — allmänheten är berättigad av fullständigt rättssäkert  klargörande/ beslut mycket skyndsamt

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning diarieföras och i laga ordning säkerställa dnr och därtill ska registrator säkerställa att i vändande epost sända dagboksblad till [email protected] och [email protected] dessutom fullständigt rättssäkert delge de samma fullständiga kontaktuppgifter på vem som av generaldirektören är utsedd att fullständigt rättssäker opartisk, sakligt och objektivt säkerställa ett i laga ordning beslut mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-17

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärende är av synnerligen mycket stort allmänt och internationellt intresse för mänskligheten

 

2023-11-14

 

Planerad systemkriminell organiserad bedrägeriverksamhet och terror verksamhet som inte är förenlig med att åtfölja lag i sakfrågan om det planerade kriminella organiserade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder. ALLTSÅ EN TERROR VERKSAMHET mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i samverkan med WHO TERROR AGENDAN, en främmande makt WHO och därmed ett HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare för att försätta dessa i SKRÄCK & RÄDSLA för att bana vägen för den enda LÖSNINGINE nämligen de sk ”vaccinerna” som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten generellt och systematisk.

 

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA MYCKET SKYNDSAMT, DOCK SENAST 2023-11-17,  ÄGS AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Då utifrån svensk grundlag Regeringsformen (RF)och däri att Folkhälsomyndigheten ska vara opartiska, sakliga och objektiva dessutom åtfölja lag därtill utifrån RF 11:14 för domstolarna och för makt och myndighetsutövarna RF 12:10 är det fastställt och fastslaget att Lissabonfördraget och däri gällande som svensk direktverkande lag Rättighetsstadgan/ EU-lag och EU-domstolens praxis äger företräde över all svensk lag, således även över svensk grundlag.

 

Rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna(bl.a. undertecknad) och dessa rättigheter har inskränkts av Folkhälsomyndigheten, många av de 54 artiklarna, gång efter anna genom åren, gentemot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i bl.a. sakfrågan det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament(UPPSÅT FINNES) i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av Folkhälsomyndigheten och de delaktiga i och medskyldiga i PCR TEST BEDRÄGERIET med mer.

 

Alltså också då efterföljande effekter som t.ex. MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”(DEN ENDA LÖSNINGEN) som sammantaget är ett GIGANTISKT MEGA BEDRÄGERI med genterapi läkemedel ett MEDICINSK EXPERIMENT med mRNA injektioner—som bevisligen undanhållits och underlåtits att informeras och upplysas om till allmänheten –  gentemot nationen Sverige Folk, barn, skattebetalarna och väljarna. BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av Folkhälsomyndigheten.

 

 

 

 

INFORMATIONS OH YPPLYSNING PLIKTEN ÄR EN DEL AV ATT ÅTFÖLJA LAG OPARTISK, SAKLIGT OCH OBJEKTIVT

 

Alltså då för att allmänheten, som FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SKA TJÄNA & BETJÄNA ,  ska kunna fatta beslut om ja eller nej tack till PCR TESTERNA som icke är vetenskapliga och icke tillförlitliga, PCR TEST BEDRÄGERIET är fastställt av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2020-07-21 och fastställt och fastslagit i 2 fastställande domar i Portugal inom portugisisk domstol inom EU, men har undanhållit och underlåtits att informeras och upplysas om till allmänheten.

 

Alltså för att då allmänheten utifrån bl.a. Patientlag 3 och 4 kap. ska allmänheten säkerställas rättssäkert kunna fatta beslut utifrån informerat samtycke ska medgivas eller icke medgivas har olagligt och kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament  effektuerats av Folkhälsomyndigheten och deras medlöpare SVERIGES ALLA 21 REGIONER.

 

Alltså erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som lägges till handlingarna är att allmänheten undanhålls och underlåts information och upplysning, så att allmänheten generellt och systematiskt undanhålls och underlåts avsiktligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament informations och upplysning av er alla involverade.  BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av Folkhälsomyndigheten.

 

Detsamma gäller de sk ”vaccinerna” som marknadsförts och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilka dessa bevisligen inte är.

 

 

 

TERROR UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT

Terror, om det ordet går att läsa vad detta betyder Terror (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[1] läs ännu mer https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

 

 

TERROR & PCR TEST BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK PÅGÅR FORTFARANDE UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Citat

 

Från: Svarstjänst <[email protected]>
Date: fre 10 nov. 2023 08:03
Subject: VB: En fråga från allmänheten
To: [email protected] <[email protected]>
Cc: Svarstjänst <[email protected]>

Hej,

Tack för ditt mejl.

För realtids-PCR är Folkhälsomyndighetens program 45 cykler. Ett prov körs dubbelt och kriterier för godkänt positivt prov är att vi ser normala amplifieringskurvor över threshold i båda brunnarna. Skulle endast en brunn bli positiv vid högt ct-värde körs provet om. Blir det positivt igen i en brunn svaras det ut som positivt, annars negativt.

Vänliga hälsningar,

Svarstjänst

________________________

Folkhälsomyndigheten

Från: Inger Oja [mailto:[email protected]]
Skickat: den 5 november 2023 06:58
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Ämne: En fråga från allmänheten

Hej

Jag undrar vilket CTvärde (PCRtest) som förnärvarande  är det högsta som används och är godkänt av er.

Vänligen

Inger Oja

 

Slut citat

 

 

 

BEVIS FÖR PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR FASTSTÄLLT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OCH NOTORISKT FAKTUM ÄR FASTSLAGET I FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGARE UNDERTECKNAT AV ANDERS TEGNELL 2020-07-21

 

Fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET har delgivits er sedan tidigare, fakta och bevis direkt från Folkhälsomyndigheten, repetion

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

Fakta och bevis

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten fortfarande av Folkhälsomyndigheten/ Anders Tegnell och  dessa omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

BEGÄR ETT I LAGA ORDNING BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING I DENNA OVAN ER DELGIVNA FRÅGESTÄLLNING MYCKET SKYNDSAM, DOCK SENAST 2023-11-17

 

 

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/10/27/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-hogforraderiet-sverige-granskas-2023-10-27/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/10/27/pcr-tes-bedrageriet-var-planerat-sverige-granskas-2023-10-27/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA, FAKTA OCH BEVIS SOM UNDANHÅLLS OCH UNDERLÅTS ATT INFORMERAS OCH UPPLYSAS OM TILL ALLMÅNHETEN  AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH ERA  MEDLÖPARE SVERIGES ALLA 21 REGIONER, SOM SKA SAMMANTAGET TJÄNA OCH BETJÄNA SKATTEBETALARNA OCH ALLMÄNHETEN I SVERIGE

 

 

Maskinöversättning, citat

 

Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?

 

Den enda fråga de inte kan besvara

Jag har hittat den. En enda fråga: ”Om COVID-vaccinet är säkert, kan du förklara det för mig?” Vad som händer är att de svarar med ad hominem-attacker. De kan inte svara på den här frågan. Aldrig någonsin.

 

Sammanfattande redogörelse

Den enda fråga som de inte kan besvara har hittats.

 

De kommer antingen att byta ämne eller börja tala om för dig hur dum du är.

 

Frågan lyder: ”Om covidvaccinet är så säkert, hur förklarar du då figur 1 i den här artikeln?” (återges nedan)

 

 

Figur 1 från min tidigare artikel. Ingen kan förklara hur dödsfallen kunde öka så snabbt, i princip mer än fördubblades på bara 2 veckor (dag 35 jämfört med dag 49). Detta är dödsfall efter dos nr 2 i Israel. Se texten för referensartikeln.

 

Bakgrund

Jag vill tacka Dr. Graham Bottley för inspirationen till detta. Jag har äntligen en enda enkel fråga som alla vanliga läkare kommer att springa ifrån.

 

Bottley är en ”vetenskapsman” vars referenser är så formidabla (enligt hans egen uppfattning), att han inte behöver svara på några frågor. Jag ställde två enkla frågor till honom och han undvek att svara på dem och begärde istället att jag skulle svara på hans fråga. Jag sa ”gärna, direkt efter att du svarat på min fråga.”

 

De två frågorna ställde jag i ett DM till honom:

 

 

 

Graham Bottley kunde inte svara på denna enkla fråga. Det kommer inte att bli mycket till debatt om vi undviker enkla frågor.

 

 

 

Jag ville också ta reda på om Bottley kunde läsa och förstå en epidemiologisk studie. Återigen undvek han att svara:

 

 

Dr. Bottley kunde inte heller svara på den här frågan. Den här tabellen är från https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2803749

 

 

 

Jag ställde sedan ytterligare en fråga till honom, i full offentlighet, som han vägrade att besvara.

 

Här är den:

 

 

 

 

Det de gör när du ställer den här frågan är att angripa dig eller byta ämne.

 

Debatten är över på en fråga. De kan inte förklara grafen. Du kan inte ha en 7x variation i stapelhöjden under de första 60 dagarna. Alla som försöker försvara detta kommer att misslyckas.

 

Så de tillgriper ad hominem-attacker mot mig för att jag ställde frågan.

 

 

Sammanfattning

Frågan: ”Om COVID-vaccinet är så säkert, hur förklarar du Fig 1 i den här artikeln?”

 

Jag kommer nu att lägga mindre tid på debatter. Den här frågan avslutar debatten. En fråga. En duckar för svaret. Allt i öppen dager. Guldstandarddata från just den regering som drev på jabbarna.

 

Debatterna är över. Denna enda siffra bevisar att vaccinerna orsakar enorma mängder överdödlighet. Det finns ingen annan förklaring.

 

Om du gillar mitt arbete kan du överväga att bli en betalande prenumerant så att jag kan ha tillräckligt med medel för att avsluta jobbet. Med din hjälp kommer vi att vinna detta, sannolikt inom de närmaste 60 dagarna kommer det inte att finnas någon plats för dem att gömma sig på. Det finns stora saker på gång. Du kommer att få se.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

 

Att skadar och dödar ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt är BEVISAT till Folkhälsomyndigheten över tid och i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS, har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta, dock senast 2023-11-17, behöver ni mera tid vänligen återkoppla mycket skyndsamt.

 

 

 

Att FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN avsiktligt kriminellt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament undanhåller och underlåter PARTISKT

 

  • att informera och upplysa utifrån informations och upplysningsplikten allmänheten inom SVERIGE om det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är erkänt sakförhållande som läggs till handlingarna och är notoriska FAKTA och erkända fakta / sakförhållanden utifrån

 

  • att FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN inte i laga ordning bestridit delaktighet i och medskyldighet i den terror agendan mot allmänheten som i akt, mening och syfte var/ är för

 

  • att skapa SKRÄCK & RÄDSLA för

 

  • att skrämma in allmänheten i den enda LÖSNINGEN nämligen skadar och dödar ”vaccinerna”, som därtill i ett MEGA GIGANTISKT MARKNADFÖRINGS BEDRÄGERI marknadsförs utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” BEVISLIGEN INTE ÄR!

 

 

 

BEVIS BÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV DIG / ER DELGIVNA UTIFRÅN DELAKTIGHET I & MEDANSVARIGA I DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE SOM FORTARANDE PÅGÅR INOM SVERIGE

 

 

 

Bästa FOLKHLSOMYNDIGHETEN och där anställda har du/ni någon ryggrad, något samhällsansvar, barn och barnbarn och någon civilkurage alls så säkerställer ni

 

  • att opartiskt, sakligt och objektivt delge allmänheten om fakta och bevis som delgivits sammantaget från SVERIGE GRANSKAS utifrån informations och upplysningsplikten och för att rättssäkert säkerställa PATIENTLAG 3 och 4 kap.

 

 

Det är inte FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och anställda där som ska välja att undanhålla och underlåta att fakta och bevis delges alla boende inom SVERIGE. Att åtfölja lag gäller för alla inom FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN anställda, alltså det är de anställdas plikt och utifrån dessa erkända sakförhållande TJÄNA & BETJÄNA skattebetalarna, väljarna, barn och barnbarn genom att åtfölja lagarna, och där är BEVISAT att så är inte fallet inom FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.

 

 

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER DELGIVNA OCH I GRUNDEN ÄR DETTA SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGT UTIFRÅN HÖGFÖRRÄDERI TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT & DESSA MEGA GIGANTISKA BEDRÄGERIER UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT, VILKET INNEBÄR ATT UPPSÅT FINNES TILL PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

 

 

Och därtill strider det som ni är delaktiga i och medansvariga i mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och därtill uppenbart är bioterrorism, biovapenkrig, terror och terrorism mot de boendes i SVERIGE och BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av er delgivna. Läs mer i den delen i grundlag Regeringsformen 11:14 och 12:10 och såklart RÄTTIGHETSSTADGAN, och däri om de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av, därav är BEVISBÖRDAN er börda att bevisa det motsatta.

 

 

Denna delgivning är utifrån tidigare delgivit ett underlag med fakta, bevis som är grund för begärt beslut mycket skyndsamt om var finner FOLKHÄLSOMYNDIGHET laga stöd för denne synnerligen kriminella organiserade brottslighet, dock senast 2023-11-17, behöver FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN mer tid vänligen återkoppla i vändande epost till undertecknad, ty rättprocesserna som förestår utifrån fakta och bevis kommer ske utifrån EU-lag, EU domstolens praxis, svensk grundlag och lag och rätt underställd dessa överstående rättsordning.

 

 

Att bedriva ett planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsförts över tid , som bevisligen av er marknadsförts som vanliga vaccin är fullständigt vansinne utifrån FAKTA & BEVIS som delgivits er över tid. REN ONDSKA & VANSINNE, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu