• Arkiv

riksåklagare Katarina Johansson Welin: Varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET? SVERIGE GRANSKAS 2024 03 17

 

 

riksåklagare  Katarina Johansson Welin: Varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET?  SVERIGE GRANSKAS 2024 03 17

 

 

Bilagor som bifogats till denna delgivning finner du här nedan

 

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

 

In English here

The great deception: without the PCR tests no pandemic by Margareta Skantze 2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/the-great-deception-without-the-pcr-tests-no-pandemic-by-margareta-skantze-2024-02-13/

 

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

RÄTTIGHETSSTADGAN EURS officiell OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT1.pdf

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 mars 2024 12:36

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Åklagarmyndigheten i Sverige: huvudkontoret i Stockholm; riksåklagaren och myndighetschefen med flera i verksledningen 2024-03-17
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner är officiellt publicerad här

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret

Riksåklagare och myndighetschef Katarina Johansson Welin

Tf vice riksåklagare Marie-Louise Ollén

Stabsråd Emma Lindahl Timmelstad

Övriga i verksledningen

 

[email protected]

 

telefon 010-562 50 00

 

Kopia för kännedom och åtgärd riksdagsledamot Elsa Widding med flera

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande epost och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet till [email protected] . Skicka gärna med säker epost som såklart alla inom Åklagarmyndigheten har tillgång till, inget brev via vanlig post.

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då detta rättssäkerhets ärende i sak är av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

All kommunicering i ärendet ska ske via epost till [email protected]

 

2024-03-17

 

Varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Bakgrund

Över tid har undertecknad, och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, gjort flera åklagaranmälningar om detta planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BERÄGERIET utan att Åklagarmyndigheten i Sverige har inlett någon förundersökning och utan i laga ordning beslut med fullständig beslutsmotivering, som är grunden för att beslut ska vara fullständigt rättssäkra och fullt förståeliga, ett rättssäkerhetskrav utifrån bl.a. rättssäkerhetsprincipen vilket är fastställt i EU-lag Rättighetsstadga i Lissabonfördraget, som gälla som direktverkande svensk lag med företräde över all annan svensk lag, även svensk grundlag Regeringsformen, se för makt- och myndighetsutövare i den delen Regeringsformen 12:10.

 

Därtill underlåter och undanhåller de anställda beslutsfattarna inom Åklagarmyndigheten i Sverige att i laga ordning skriva under besluten med egen namnteckning, och då som synes äro dessa beslut nullitet i lagens mening, ett icke i laga ordning beslut.

 

Ingen inom Åklagarmyndigheten i Sverige har fullständigt rättssäkert i begärda beslut, som begärts otaliga gången över tid, har bevisat att Rättighetsstadgan inte gäller i anmälnings ärenden som är anmälda till åklagarmyndigheten i Sverige, i sak är det då artikel 41 i Rättighetsstadgan om Rätt till god förvaltning som gäller fullt ut även inom åklagarmyndigheten i Sverige, och bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av riksåklagaren mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-21.

 

Alltså då i ett fullständigt rättssäker motiverat beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol, eftersom parterna uppenbart har olika uppfattningar i denna sakfråga om fullständigt motiverade beslut enligt artikel 41.

 

Bifogar Rättighetsstadgan med förklaringar som bilaga RÄTTIGHETSSTADGAN

 

Bifogar därtill bilaga Motion till riksdagen av Görel Thurdin, som delger om vad som gälla fullt ut utifrån att lag ska åtföljas, vilket torde gälla även för Åklagarmyndigheten i Sverige, bevisbördan att bevisa det motsatsen mycket skyndsamt ägs av riksåklagaren, dock senast 2024-03-21.

 

Förtydligande om omvänd bevisbörda till riksåklagaren, det är rättighetsbärarna som äger rättigheterna i Rättighetsstadgan och där av är det inskränkaren, riksåklagaren, som äger bevisbördan att bevisa det motsatta, har riksåklagaren annan uppfattning äger riksåklagaren bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-21

 

Om  det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera läser riksåklagaren i de bifogade filerna PCR bedrägeriet, av Margareta Skantze, på svenska och engelska, och i den bifogade filen ALLT BÖRJARDE MED…

 

Margareta Skantze har fått debatt artikel publicerad  2024-03-14 om detta PCR TEST BEDRÄGERIET, nu senast, där det med all tydlighet bevis för att bl.a. Sveriges alla 21 Regioner är fullt ut involverade i detta gigantiska bedrägeriet tillsammans med Folkhälsomyndigheten och nuvarande riksdagsledamot Lena Hallengren, tidigare var minister i Sveriges regering, när PCR TEST BEDRÄGERIET inleddes tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDAN mot mänskligheten och nationen Sverige Folk, som synes då i ett HÖGFÖRRÄDERI och stats terrorism, och sedermera bioterrorism och biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk – läs mer i den delen i bifogade filen ALLT BÖRJAD MED.. — och nationen Sveriges Folk, riksåklagaren läser debatt artikeln här

https://www.epochtimes.se/Den-stora-skandalen-PCR-testerna-var-undermaliga

 

 

Därtill läser riksåklagaren dessutom om PCR TEST BEDRÄGERIET publicerat av riksdagsledamoten Elsa Widding 2024-03-14 här, citat

En oberoende sanningskommission bör omedelbart tillsättas.

 

Inköpet av dessa tester kan mot den bakgrunden inte betecknas som något annat än bedrägeri och ett kriminellt slöseri av våra politiker med skattemedel. Varför protesterade inte tjänstemännen på FHM när regeringens representanter körde över dem och varför följde inte vårdpersonalen i regionerna FHM:s vägledning? Var skälet de rikliga bidrag som betalades ut av regeringen till regionerna? Bidrag som finansierades med skattemedel. När kommer media att granska detta svindleri? Det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Slut citat

Läs mera i pressmeddelandet av riksdagsledamot Elsa Widding här

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/blog_posts/en-oberoende-sanningskommission-boer-omedelbart-tillsaettas-117953

 

 

Förmodligen och förhoppningsvis gör riksdagsledamoten Elsa Widding en åklagaranmälan till riksåklagaren inom kort utifrån vad som delgetts i pressmeddelandet, för övrigt synes riksåklagaren självt inleda förundersökning direkt utifrån ex officio principen, vilket riksåklagaren kan läsa mera om här

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

ÅR MAN SKYLDIG ATT ANMÄLA BROTT ENLIGT GÄLLANDE SVENSK LAG?

 

Undertecknad utgår från att både riksåklagaren och riksdagsledamoten känner till Brottsbalken och där i särskilt bl.a. följande, citat

 

23 kap i BROTTSBALKEN

 

6 § Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott.

 

Högre straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. I de fall det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

 

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra ett brott inom ramen för sammanslutningen ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt första stycket.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://lagen.nu/1962:700#K23P6S1

 

 

Därtill vad gälla för riksdagsledamöterna, i Regeringsformen, t.ex. riksdagsledamot Lena Hallengren och alla andra riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, som delgivits av Margareta Skantze bilagda PCR bedrägeriet 2024-02-13, här bevis ang. riksdagsledamot Lena Hallengren, citat

 

Nya överenskommelser om vaccinering och testning

 

 

Marie Morell & Lena Hallengren

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

Läs mera

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

 

Citerar ur Regeringsformen, citat

 

4 kap. Riksdagsarbetet Ledamöternas ställning

 

10 § Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet. Lag (2010:1408). 11 § En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det. När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag. En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).

 

12 § Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

 

Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs1974-152/#K4

 

 

Noteras särskilt ska att PCR TEST BEDRÄGERIET uppenbart är en del i ett kriminellt planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av riksåklagaren mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-21.

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERI brottet, som dessa omnämnda är delaktiga i och medansvariga i tills motsatsen är OFFENTLIGT BEVISAT/ motsatsen är bevisad offentligt av varje enskild individ

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, kände till det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, det framgår i beviset från 2020-07-21 i Folkhälsomyndighetens Vägledningar och därtill att Sveriges regering säkerställde uppsåtet till detta gigantiska bedrägeri dvs. via skattemedel enorma ekonomiska incitament, vilket framgår via bevis i dels Margareta Skantze`s PCR…. och dels i ALLT BÖRJADE MED….

 

 

Alltså och den sittande regering och minister Jacob Forssmed, som uppenbart beskyddar det kriminella planerade enorma utifrån ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är delgiven om detta många gånger, allt från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet, fullt följbart sedan minst 2019 fram till dags datum. Se bl.a. bifogade filen ALLT BÖRJADE MED… som är ställd bl.a. socialminister Jacob Forssmed och daterad 2023-12-28, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet.

 

 

 

Under hösten 2023 gjorde Ulf Bittner 3 st. åklagaranmälningar till riksåklagaren, huvudkontoret i Stockholm, som det fortfarande saknas dagboksblad på, alltså Åklagarmyndigheten i Sverige undanhåller och underlåter att i laga ordning säkerställa rättssäkerheten, vem beskyddar då riksåklagaren och Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

 

 

EFTERLYSNING AV RÄTTSSÄKER, OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV HANDLÄGGNING INOM HUVUDKONTORET ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE HOS NUVARANDE RIKSÅKLAGARE & MYNDIGHETSCHEF Katarina Johansson Welin

 

 

De anmälda är,  som det saknas i laga ordning registrering/ bevis med dagboksblad, som aldrig skickats till anmälaren Ulf Bittner vare sig via epost eller brev

1

Före detta  riksåklagare Petra Lundh

 

Komplettering och grundanmälan är offentligt publicerad här nedan, grundanmälan av datum den 11 augusti 2023 19:12 och komplettering av datum den 29 augusti 2023 13:47

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

2

Region Stockholm

Grundanmälan av datum  den 13 augusti 2023 12:22 och komplettering av datum den 29 augusti 2023 18:01 finns officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

3

Folkhälsomyndigheten

 

Anmälan i sin helhet av datum den 3 september 2023 13:11 finns här officiellt publicerad

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/03/aklagarmyndigheten-i-sverige-sverige-granskas-delger-aklagarmyndigheten-i-sverige-huvudkontoret-i-stockholm-aklagar-anmalan-mot-folkhalsomyndigheten-i-sverige-2023-09-03/

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta, att anmälningarna är i laga ordning registrerade av registrator vid huvudkontoret i Stockholm hos Åklagarmyndigheten i Sverige och vilken handläggare och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare i dagboksblad är skickat till SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner i epost eller brev ägs av riksåklagaren, begär dessa bevis mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-21

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen kontakta undertecknad i epost mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu