• Arkiv

Åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld KOMPLETTERING av datum 2022 01 20

 

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

BIFOGAD PDF FIL TILL DENNA KOMPLETTERING TILL ÅKLAGARANMÄLAN MOT LÄKEMEDELSVERKET

Begäran om att modRNA-injektioner omedelbart ska återkallas på grund av till synes skadande och dödande effekt

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/01/Beg%C3%A4ran-om-att-modRNA-injektioner-omedelbart-ska-%C3%A5terkallas-p%C3%A5-grund-av-till-synes-skadande-och-d%C3%B6dande-effekt.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 20 januari 2022 02:21
Till: ”registrator.ak-uppsala ”@aklagare.se; [email protected]
Ämne: Re: åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera

 

Tjänare!

Här kommer rykande färskt bevismaterial så att ni kan jobba fort som attan.

Jag bistår gärna med ytterligare info när ni behöver det

Saknar skyndsamt begärt dagboksblad i ärendet

Begär därför dagboksblad att skyndsamt skickas via e-post.

Eftersom jag saknar dagboksblad och kvitto på att ni har fått mitt förra epostmeddelande bifogar jag det ånyo

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

070-385 09 33

Den 2022-01-19 kl. 16:18, skrev Björn Hammarskjöld:

Tjänare!

Saknar skyndsamt begärt dagboksblad i ärendet

Begär därför dagboksblad att skyndsamt skickas via e-post.

Eftersom jag saknar dagboksblad och kvitto på att ni har fått mitt förra epostmeddelande bifogar jag det ånyo

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Den 2022-01-18 kl. 15:15, skrev Björn Hammarskjöld:

Tjänare!

Registrator ska diarieföra denna skrivelse och skyndsamt skick dagboksblad i retur. Glöm för all del inte att diarieföra även bilagorna med kompletta namn och inte bara ”Bil #” för då måste man begära ut bilagan för att över huvud taget veta vad bilagan innehåller se TF

Sekretessbedömning: Ingen sekretess

 

Åklagarkammaren i Uppsala

 

Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren

Ingrid.isgren@aklagare.se

Telefon  010-562 67 60

registrator.ak-uppsala @aklagare.se

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att anmälan till åklagare är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter skyndsamt med vändande epost skickas till [email protected], [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagareanmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

Vi påpekar särskilt

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialistsakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

 

Undertecknad och anmälare har personlig kontakt med spetsspecialistsakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialistsakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeodon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst trovärdiga, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighetsbevis avgörande för en rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan i enlighet med svensk rätt och den svensk rätt överstående EU-rätten som EKMR och EURS.

 

Anmälaren står till förfogande för ytterligare klargöranden i sin egenskap av vetenskapare med säeskilda kunskaper inom biokemi,virologi, molekylärbiologi, medicn, patenträtt, lagkunnande med mera och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

INLEDNING

ANMÄLAN AV LÄKEMEDELSVERKET för som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

 

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren som har på vår begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning inklusive komplett utredning och att denna åklagareanmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren utsedd handläggare och att åklagarkammaren med hjälp av specialister inom området verkligen utreder denna anmälan inklusive hörande av vittnen med specialkunnande.

 

A.

Brottsmisstankar

Misstänkta

Läkemedelsverket

genom

Peter Vikström, verksjurist och föredragande

Peter Stjärnkvist, gruppchef och beslutsfattare

Björn Eriksson, generaldirektör, ytterst ansvarig

 

 

Läkemedelsverket misstänks att på ett till synes ett synnerligen grovt uppsåtligt planerat och överlagt sätt begått ett Bedrägeri mot medborgarna i Sverige

Läkemedelsverket misstänks också för skyddande av brottsling då man synes underlåta att utreda misstankar om läkemedelsförfalskning i strid med Läkemedelslagen och Läkemedelsverkets egen Läkemedelsverkets Marknadskontrollplan 2018. Läkemedelsverket undanhåller därmed missankarna om läkemedelsförfalskning från allmänheten vilket strider mot BrB 23 kapitlet

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

 1. Förfalskning av läkemedlet Cominarty fabricerat av Pfizer/BionTech synes vara ett planerat, grovt uppsåtligt och överlagt gigantiskt bedrägeri med enorma ekonomiska konsekvenser.
  1. Enligt den innehållsförteckning som bifogas läkemedlet Cominarty och som återfinns i läkemedelskatalogen FASS (Farmceutiska specialiteter i Sverige) samt i Läkemedelsverkets produktresumé så finns följande innehåll specificerat:
   1. En dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram tozinameran, ett mRNA-vaccin mot covid‑19 (inkapslat i lipidnanopartiklar).
    Tozinameran är ett enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5′-cap-struktur, framställt med cellfri in vitro-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-CoV‑2-virusets spikeprotein (S‑protein).

Förteckning över hjälpämnen

   1. ((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)
   2. 2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)
   3. 1,2-distearoyl-sn-glycero‑3‑fosfokolin (DSPC)
   4. Kolesterol
   5. Kaliumklorid
   6. Kaliumdivätefosfat
   7. Natriumklorid
   8. Dinatriumfosfatdihydrat
   9. Sackaros
   10. Vatten för injektionsvätskor
   11. Natriumhydroxid (för pH-justering)
   12. Saltsyra (för pH-justering)
  1. Inget av dessa ovan uppräknade ämnen har någon form av magnetiska egenskaper.
  2. Tozinameran enligt punkt 1.1.1 ovan är en sekretessbelagd sträng av genetiskt material av okänd och sekretessbelagd sammansättning. Det påstås vare ett modifieratRNA (modRNA) där alla av baserna uridin (förkortas U) synes ha bytts ut mot pseudouridin 1 för att förändra och minska nedbrytningen av modRNA.
   Ingen som injiceras med detta medicinska preparat synes ha fått information enligt lag (Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 1 §, Patientlagen 3 och 4 kapitlen) och inte heller i strid med RF 2 kapitlet 5 och 6 §§ getts möjlighet till fullständigt informerat samtycke till injektioner med då Läkemedelsverket i strid med lag synes ha underlåtit att ge all information om innehållet i läkemedlet. Det måste påpekas att immunförsvaret endast kan skapa immunitet mot främmande proteiner, inte mot nukleinsyror, genetiskt material.
   Genetiskt material utgör en kod där en specifik kodsträng kan läsas på tre olika sätt om den genetiska koden är enkelsträngad (vanligtvis virus genetiskt material) eller till och med sex olika sätt om koden är dubbelsträngad (nästan uteslutande högre organismer än virus) .
  3. Hjälpämnet ((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315) (punkt 1.1.2) ett konstgjort fett som enligt tillverkaren av substansen inte får användas i eller på människa. 2 Information om att det medicinska preparatet innehåller komponent som inte får användas i eller på människa synes Läkemedelsverket underlåtit att informera den som injicerats därom, återigen utan stöd i lag.
   Detta synes vara likställt med injektion för att skada person eller överlagt och uppsåtligt injicera medel som kan vara fidtig eller skada de personer som utan informerat samtycke har getts inektionen.
  4. Det finns många uppgifter på internet att personer som fått injectioner av comirnaty visar tecken på att ha fått nya okända magnetiska egenskaper. Över injektionsstället har det visats att en vanlig svag kylskåpsmagnet fastnar över injektionsstället men inte på andra delar av kroppen. Även andra järnföremål utan egna akiva magnetiska egenskaper som en järnsked eller gaffel fastnar över injektionsstället.
   Jag har själv undersökt två personer och själv kunnat konstatera att den ena personen där fastnade en kylskåpsmagnet över injetktionsstället och den andra personen att en liten omagnetisk järnnyckel till ett hänglås fastnade på en vertikal överarm. Kroppen uppvisade egna aktiva magnetiska egenskaper.
  5. Detta fenomen med magnetiska egenskaper som fastställts av oberoende personer dels på Internet och dels av undertecknad vid personlig undersökning innebär att Comirnaty misstänks innehålla oredovisat magnetiskt material innebär att det medicinska preparatet Comirnaty misstänks vara förfalskat.
  6. Nu synes det kommit fram att A.N.M.A.T. 3 Argentinas motsvarighet till Läkemedelsverket har 2022-01-16 erkänt att det finns grafen i injektionerna 4. Detta betyder att misstankarna om läkemedelsförfalskning ytterligare har stärkts
  7. Ytterligare bevis att Comirnaty misstänks vara förfalskat finns i överklagan av Läkemedelsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala.
  8. Blotta misstanken att ett läkemedel kan vara förfalskat innebär att Läkemedelsverket som tillståndsgivande och övervakande myndighet har att skyndsamt undersöka påståendena och under tiden för undersökning dra in tillståndet för det medicinska preparatet.
  9. Läkemedelsverket har fått begäran att leveranstesta de medicinska preparat man har godkänt och har kontrollansvar över.
  10. Detta innebär att Läkemedelsverket enligt lag har att omedelbart återkalla läkemedlet i enlighet med lag (2015:315) Säkerhetsövervakning, kontroll och återkallelse 6 kapitlet 8, 9 och 10 §§ i avvaktan på en komplett analys utförd på ett oberoende laboratorium.
  11. Läkemedelsverket avvisar utan stöd i lag vår framställan om utredning och förbud avseende vaccin mot Covid-19. Läkemedelsverket synes vilja undvika att bemöta och motbevisa våra fynd som ligger till grund för vår begäran om återkallelse och förbud mot försäljning av vacciner mot Covid-19.
  12. Se vidare vår överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål FUP 6704-21. Här finns en utvecklad information samt än fler vetenskapliga och legala referenser.
  13. Som ytterligare bevisning att åtminstone vissa tillverkningssatser, batcher, innehåller annat material än det som redovisats i innehållsföteckningen är de biverkningsrapporter som samlats i det amerikanska VAERS-systemet. Här visas att ett fåtal batcher har en mycket hög biverkningsfrekvens och även högt antal dödsfall jämfört med majoriteten av antalet batcher. Se Internetsidan https://howbad.info/pfizer.html där det är redovisat . Vi bifogar en nedladdning av den databasen avseende läkemedelsbolaget Pfizers data i form av ett kalkylark kallat VAERS data Pfizer 2022-01-14.ods
   Detta kalkylark redovisar i fallande ordning antal dödsfall, inom varje antal dödsfall sorteras enligt fallande antal ADR (Adverse Drug Reaction, Biverkan) och som tredje och sista sorteringskriterium används Batch No, tillverkningssatsnummer, i stigande ordning.
  14. Av kalkylarket framgår att det finns 4 999 batcher. 187 152 anmälningar av biverkan har framkommit, 3 262 dödsfall, 4 429 fall av invaliditet, 3 912 fall av livshotande sjukdom.

 

 

 

 

4 999 NUMBERS

 

  1. Låt oss titta på antalet dödsfall. Det är det utfall som är svårast att förvanska, det är antingen har man dött eller så lever man, det är ingen bedömning av svårighetsgrad som kan få statistiken att bli skev. Det stora problemet är underrapportering. Om vi ser på det svenska biverkningsregistret som förs av Läkemedelsverket. Där har omkring 92 000 biverkningar varav anmälts til Läkemedelsverket
  2. Därför har vi gått igenom alla batcher med dödsfall och det är 791 av 4 999 batcher som har redovisat dödsfall, 16 %. 84 % har inte redovisat några dödsfall. Denna skillnad mellan batcher talar för att batcherna kan innehålla icke i innehållsförteckningen redovisat material.
  3. Denna skillnad i biverkningsfrekvens mellan olika batcher tyder på att innehållet i injektionsvätskan varierar över tid och batch och att det medicinska preparatet därmed åtminstone tidvis inte uppfyller den innehållsförteckning som Läkemedelverket publicerat som sitt eget även om det står EMA på handlingen..
  4. Här nedan följer Pfizer Batch Pattern in Sweden, källa 5
  5. Denna graf är sammanställd från data från Folkhälsomyndighetens data
  6. In this report, submitted by independent researchers in Sweden, it appears that when new lots are released MONTHLY, they are of varying toxicities, and these toxicities decline alphabetically, for each month. The same pattern is repeated each month.
   The author describes these results as ”devastating”, and says that they indicate dosage testing on a monthly basis in Sweden, with a monthly report of results being submitted to pharma
   Report on Batches for Sweden

Det verkar som om de batcher som släpps månadsvis minskar antalet biverkningar över tid och även att de senare batcherna alltsedan slutet av oktober ligger klart lägre, mindre än 300 biverkningar per batch medan sista batchen i mars hade drygt 800 biverkningar. Första batchen i april hade över 1 800 biverkningar, sista batchen i mars hade 1 200 biverkningar.
Batcherna från maj 2021, den första hade 2 500 biverkningar medan den fjärde batchen hade bara omkring 100 biverkningar. Detta är den största skillnaden mellan batcher med samma sista förbrukningsdag under en månad.

  1. Dessa stora skillnader i biverkningar mellan satser talar för att innehållet varierar i flaskorna vilket synes innebära alltför stor variation för att inte misstänka att läkemedelsflaskorna innehåller annat än som står i innehållsförteckningen och därmed måste betraktas som förfalskningar av det medicinska preparat som är tillfälligt godkänt med restriktioner.
  2. Vi har också hämtat information från https://howbad.info/pfizer.html rörande Pfizers medicinska preparat. Vi har kopierat data och sedan sorterat i fallande ordning antalet dödsfall per batch. Härefter har inom varje dödsfallsvärde sorterat ADV i fallande ordning och sedan som tredje urvalskriterium Batchnummer i stigande ordning.
  3. Här framgår att det fanns 4 999 batcher och 1,8 % av batcherna hade mellan 5 och 90 dödsfall, 78 % av alla dödsfall. 16 % av alla batcher hade minst ett dödsfall och upp till 90 dödsfall i en batch. Övriga 4 208 batcher saknar dödsfall.
  4. Detta innebär att batcherna har olika innehåll vilket då talar för att innehållsförteckningen inte stämmer.
  5. Slutsatsen blir otvistigt att Comirnaty synes vara förfalskat.
  6. Läkemedelsverket har ansvaret för kontroll av läkemedel, se Läkemedelsverkets Marknadskontrollplan 2018 6
  7. Eftersom Läkemedelsverket vägrar att analysera innehållet i Comirnaty så verkar de själva veta att Comirnaty synes vara förfalskat
  8. Det är alltså ett av Läkemedelsverket erkänt sakförhållande att Comirnaty innehåller främmande material och att Comirnaty är ett förfalskat läkemedel som utan yttarligare bevisning ska ligga till grund för myndighets beslut.
  9. Läkemedelsverket misstänks för skyddande av brottsling då man synes underlåta att utreda misstankar om läkemedelsförfalskning i strid med Läkemedelslagen och Läkemedelsverkets egen tillsyn. Läkemedelsverket undandrar därmed missankarna om läkemedelsförfalskning från allmänheten vilket strider mot BrB 23 kapitlet

 

 1. Det så kallade spikprotein<et från SARS-CoV-2 kan påverka immunförsvaret genom att förstöra de DNA-reparationsmekanismer som finns 7. Detta innebär att de DNA-skador som alltid uppstår i celler normalt repareras med hjälp av olika reparationsenzymer som finns i cellkärnana där DNA finns i cellen.
  Det har visats vid Karolinska Institutet och vid Umeå Universitet att det kan bli skador på antikroppsproducerande B-cellers DNA-reparationer så att dessa celler inte kan producera antikroppar längre på grund av att DNA hade skadats 8. Detta ger en trolig förklaring till att antikroppssvaret efter injektioner med Comirnaty minskar kraftigt så att det bara är 20 % av antikropparna som finns kvar ett halvår efter två injektioner med Comirnaty. Efter en virusinfektion har man vanligtvis antikroppar mot alla 27 proteinerna som finns i SARS-CoV-2. Efter injektion med Comirnaty får man bara antikroppar mot ett protein, spikproteinet, men inte mot alla de andra 26 proteinerna.

1.Sedan har det kommit en del information från både Folkhälsomyndigheten och amerikanska VAERS att vissa batcher av medicinska preparat med modRNA har en kraftig överdödlighet, se bilder nedan.

om utgår från bl.a. fastställande domar inom EU, 2 st som bevisar att , citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

 1. PCR test bedrägeriet är ett planerat, grovt uppsåtligt och överlagt gigantiskt bedrägeri med enorma ekonomiska konsekvenser.
  1. De så kallade rtRT-PCR-testerna (real time Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) påbjöds initialt av WHO att börja användasi februari 2020.
  2. Detta test kan bara påvisa arvsmassa, genetiskt material, som RNA (ribonukleinsyra, genetisk kod) men kan inte användas för att ställa diagnos vid sjukdom, kan inte upptäcka infektiösa virus eller viruspartiklar. rtRT-PCR kan finna RNA på eller i en människa likaväl som på ett dörrhandtag eller en ledstång. Infektiösa viruspartiklar blir oskadliggjorda på bara några minuter då de torkar in sanbbt då de utsätts för uttorkande luft precis som ett ytligt hudsår torkar på några minuter. Man måste betänka att virus finns i aerosoler som är bara 0,005 till 1 tusendels mm stora 9. SARS-CoV-2 virus är omkring 60 miljondels mm stora. Den lilla mängden vatten som finns runt viruspartikeln i en aerosol dunstar snabbt i den torra luften utanför människans andningsvägar varför virus förmåga att infektera förstörs snabbt.
  3. Folkhälsomyndigheten (FHM) 10 använder sig av den metod som WHO rekommenderar (Corman et al). De skriver att ”Uppdatering av primrar har varit nödvändig för att öka känsligheten. Om önskemål finns så delar Folkhälsomyndigheten sekvenser för de senaste primrarna.”
  4. Här medger FHM att man anväder en metod som allvarligt har kritiserats av vetenskapare för att vara ovetenskaplig, se ”External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results.” 11
  5. Här medger FHM att man har behövt öka känsligheten på testet genom att ändra på sekvenserna för primrarna. Har man då ändrat på primrarna för att mäta annat än SARS-CoV-2?
  6. Samtliga laboratorier jag har kontaktat anger att det det används alldeles för höga förstärkningscykler så att man då får fler falskt positiva rtRT-PCR-tester. Enligt uppfinnaren av PCR-testet, Kary Mullis, hävdar att mer än 25 cykler ger ökande falskt positiva tester vilket även WHO stödjer.
  7. 25 cykler ger upp till 16,7 miljoner kopior av varje SARS-CoV-2-molekyl som plockas upp vid provtagning. Vid aktiv infektion fastnar tusentals viruspartiklar innehållande enkelsträngat RNA och kan då med lätthet identifieras. Nu används upp till 50 cykler och då blir det 1,125*1015 kopior ellet 67 miljoner fler kopior än om 25 cykler används. Det innebär att om det blir en felläsning före 25 cykler så blir den felläsningen förstärkt lika mycket som om det hade varit ett korrekt läst prov från början. Det saknas helt vetenskaplig anledning att använda mer än 25 cyklers förstärkning då det ger upphov till alltför många falskt positiva tester. Det måste därför vara mycket misstänkt uppsåtligt, överlagt och planerat bedrägeri av FHM för att till synes terrorisera vår befolkning i strid med svensk lag, grundlag, EKMR, EURS.
  8. FHM har också underlåtit att iaktta WHO:s upprepade varningar att om det blir många falskt positiva tester när antalet positiva prover är lågt i förhållnde till samtliga prover tagna under samma tidsperiod. WHO:s direktiv ”WHO Information Notice for Users 2020/05
   Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2”
   kan återfinnas enligt fotnoten 12. För en utförlig redogörelse för den varning som WHO har utfärdat, se artikel Tester ogiltiga och restriktioner grundlagsvidriga 13.
  9. I den senast nämnda skriften framkommer det att när andelen positiva rtRT-PCR-test uppgår till 20 % är 31 % av de positiva testerna falskt positiva. Då andelen positiva rtRT-PCR-tester är 5,5 % så blir 67 % av alla positiva rtRT-PCR-tester falskt positiva!
  10. Även om det inte vore fel på testerna beror dessa höga antalet falskt positiva på att testerna är inte 100 % korrekta. I Sverige utför myndigheterna cirka 250 000 RT-PCR-tester per vecka undertiden slutet av november 2021 till mitten av december 2021 5,4 % positiva RT-PCR-tester [3]. WHO:s information pekar på det stora problemet med falskt positiva tester vilket FHM synes underlåta att beakta.
   Detta innebär att vi inte bara kan räkna med sensitivitet och specificitet för att kunna beräkna hur många som är sant positiva i ett test. WHO påpekar med skärpa att man måste beräkna ytterligare värden som Positivt Prediktivt Värde (PPV) [4] och Negativt Prediktivt Värde (NPV) [5].
  11. WHO kräver att Regeringen och FHM tar reda på hur många av dessa en kvarts miljoner veckotester är falskt positiva och hur många som är falskt negativa tester.
   Genom att beräkna PPV och NPV med hjälp av den publicerade sensitiviteten = 0,90 och specificiteten = 0,98 [6] och den av Folkhälsomyndigheten (FHM) publicerade procentandelen positiva RT-PCR-tester under vecka 48 får man en prevalens på 5,4 %. Resultatet av PPV är således 0,339 vilket ger 66 % falskt positiva resultat [7] och NPV är 0,932 vilket ger 7 % falskt negativa resultat.
  12. Genom att använda den högsta tillgängliga andelen positiva tester i december 2020 och årsskiftet 2021-2022 på 20 % av de totala testerna får man fortfarande ett PPV på 0,692, vilket motsvarar 31 % falskt positiva tester.
  13. De siffror som FHM anger för vecka 48 år 2021 innebär att av 13 805 rtRT-PCR tester med positivt resultat var det 4 680 sant positiva medan dubbelt så många, 9 125 tester, var falskt positiva. Men ingen kan säga vilka individer av dessa 13 805 som verkligen var positiva och vilka 9 125 personer som var falskt positiva..
  14. Två tredjedelar är falskt positiva, de har testats positvt men har inte SARS-CoV-2 eller Covid-19. Allt beroende på att prevalensen i samhället är låg, det finns inte så många personer som är infekterade och bär på smittan, 0,045 % av befolkningen eller jag måste träffa 2 222 andra personer under en vecka för att ens riskera att bli smittad.
  15. RtRT-PCR-testerna är ogiltiga på grund av att hovrätten i Lissabon fastställde den 28 november 2020 att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit prejudikat för kommande rättegångar inom hela EU/EES inklusive Sverige på grund av subsidiaritet.
  16. En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17 000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.
  17. Detta stämmer även med den undersökning som skett i Region Östergötland under sensommaren 2020 där två chefsläkare gick igenom de 245 dödsfall som skett i Region Östergötland under första halvåret 2020. Det visade sig att 37 personer (15 %) hade dött utan koppling till SARS-CoV-2 utan hade dött av andra orsaker men felaktigt åsatts diagnosen Covid-19. Ytterligare 175 personer hade dött av andra orsaker men hade ett positivt rtRT-PCR-test. De hade alltså inte dött av Covid-19 utan med Covid-19.
  18. Resterande 37 personer (15 %) hade dött av Covid-19 utan andra underliggande sjukdomar.

SLUTSATS rtRT-PCR-tester

  1. Slutsatsen är att RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är odugliga, ogiltiga och därmed olagliga och kan inte användas för diagnostiska ändamål vilket Läkemedelsverket på ett misstänkt planerat, uppsåtligt, överlagt sätt synes utgöra grund för de begränsningar av den enskilde medborgarens rättigheter enligt svensk grundlag, EU-rätten i form av EKMR och EURS samt EU-domstolarnas utslag som inom tre månader ska subsidiärt följas av svenska domstolar. Vi erinrar att i vår svenska grundlag står det uttryckligen att Grundlag går före lag.

20. Bedrägeriet synes vara orsak till stora kostnader för den svenska staten med 1 500 SEK per rtRT-PCRtest som mellan 2021-09-01 och 2021-12-31 kostat svenska staten mer än 5 600 miljoner SEK.

 1. Vi begär att chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren skyndsamt låter utreda Läkemedelsverket som på ett misstänkt planerat, uppsåtligt, överlagt sätt synes bedra det svenska folket med falska uppgifter som synes skrämma det svenska folket med bedrägliga och skrämmande uppgifter som synes överstiga gränsen till terror.
  Antalet dödsfall med Covid-19 uppgick till endast 882 av sammanlagt 5 880 avlidna under den första InfluensaLika Infektionssäsongen (ILI) 2019-09-01–2020-08-31 för Covid-19. Totalantalet avlidna under första ILI uppgick till 85 946 eller 3 109 personer färre än femsäsongårs medelvärde sedan 2015-09-01 medan det var 91 923 eller 2 878 personer fler under ILI-säsong nummer 2 som avlidit. Antalet avlidna med Covid-19 uppgick till 8 842 och om resultaten av Region Östergötland används så var det 1 326 personer som avlidit av Covid-19 .

19. Sammanfattningsvis så går det i dödsstatistiken från FHM och SCB inte att urskilja något som helst tecken på en pandemi, snarare att det har varit milda fem ILI-säsonger under tiden 2016-2021. Detta innebär att Läkemedelsverket som har att godkänna och övervaka både läkemedel och medicinsk-tekniska produkter som PCR-tester på ett misstänkt planerat, uppsåtligt, överlagt sätt synes bedra det svenska folket med falska uppgifter som synes skrämma det svenska folket med bedrägliga och skrämmande uppgifter som synes överstiga gränsen till terror

20. Det är myndigheten, i detta fall Läkemedelsverket, som alltid har bevisbördan enligt EU-rätten (överordnad svensk lag enligt den svenska regeringsformen). Myndigheten har att på ett rättssäkert och lagligt sätt motbevisa den enskildes bevis i enlighet med EU-rätten. Att motbevisa att lag inte gäller torde vara omöjligt i ett rättssäkert rättssystem.
Åklagarmyndigheten och Läkemedelsverket har att förhålla sig till att den enskilde har rätt till dess myndighet, i detta fall RD, har på ett rättssäkert, opartiskt och sakligt sätt motbevisat den enskildes lagstödda uppgifter.
Myndighet har att i enlighet med FL (2017:900) 10, 25, 30, 31, delge förslag till beslut innan beslut fattas fattas

21. Vi begär att Åklagarmyndigheten i detta fall från Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och de 21 regionerna begära ut flertal doser av olika batcher av det medicinska preparatet Comirnaty för att låta lämpligt oberoende laboratorium med expertis inom både virologi/molekylärbiologi och materialteknik rörande grafen och grafenoxid för att kunna fastställa modRNA både mängd per dos, kod och storlek med storleksfördelning av modRNA-fragmenten, mängd grafen/grafenoxid med storleksfördelning samt att kontrollera övriga hjälpämnen samt om det kan finnas andra oredovisade ingredienser. Kontakta oss gärna om det behövs mer förslag till analyser.

 

Östervåla 2022-01-18

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d.överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog, arbetat 8 år med mässlingsvirus vid Virologiska Institutionen, Karolinska Institutet
Molekylärbiolog, arbetat med HIVs höljprotein 1988-9 vid Department of Microbiology, State University of New York at Buffalo, NY, USA

 

REFERENSER

https://principia-scientific.com/christian-drosten-the-fraud-behind-covid-19-pcr-testing/

https://robynchuter.substack.com/p/lies-damned-lies-and-atagi-statements-67c

https://odysee.com/@NoFriendRequests:5/Joe-Rogan-Peter-McCullough:c

Dr. Robert Malone är en av upphovsmännen till mRNA-teknologin bakom vaccinen. Malone har gått ut som visselblåsare och varnar nu föräldrarna att vaccinera sina barn med mRNAvaccinet. Videon har svensk undertext. 

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

Författare till artikeln ovan är

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

1MRNA
Ψ is also found in mRNAs which are the template for protein synthesis. Ψ residues in mRNA can affect the coding specificity of stop codons UAA, UGA, and UAG. In these stop codons both a U→Ψ modification and a U→C mutation both promote nonsense suppression.[6] In the SARS-CoV2 vaccine from BioNTech/Pfizer, also known as BNT162b2, Tozinameran or Comirnaty, all U’s have been substituted with N1-methylpseudouridine,[7] a nucleoside related to Ψ that contains a methyl group added to N1 atom. Källa: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudouridine

2For research use only. https://www.abpbio.com/wp-content/uploads/2021/07/LP002.pdf

3En la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
https://www.argentina.gob.ar/anmat

4Thanks to the efforts of prosecutor Carlos Insaurralde, who only did what he did when he received a complaint about a person who died after being inoculated. He did the investigation and the corresponding requests for reports, he pressed and, in the end, the ANMAT ended up answering in a legal case that the inoculum that they are applying to the entire population contains graphene ».
https://diariodevallarta.com/en/argentina-la-anmat-reconoce-que-las-vacunas-contienen-grafeno/

5https://howbad.info/sweden.html

  1. 6Läkemedelsverkets Marknadskontrollplan 2018 Godkända läkemedel, Läkemedelsverket, 2017-12-14, Dnr 1.1.2-2017-078508 https://www.lakemedelsverket.se/4ae122/globalassets/dokument/publikationer/marknadskontrollprogram/marknadskontrollplan-2018-godkanda-lakemedel.pdf

2.7SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro
Hui Jiang and Ya-Fang Mei Viruses 2021, 13(10), 2056; https://doi.org/10.3390/v13102056

8Hui Jiang 1,2,* and Ya-Fang Mei SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro
https://doi.org/10.3390/v13102056

9https://www.sis.se/produkter/provning-4361e6b5/analys-av-partikelstorlek-siktning/iso278912015/

10Vilken metod har Folkhälsomyndigheten för att påvisa nukleinsyra av SARS-CoV-2?

11External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results.
Pieter Borger(1), Bobby Rajesh Malhotra(2) , Michael Yeadon(3) , Clare Craig(4), Kevin McKernan(5) , Klaus Steger(6) , Paul McSheehy(7) , Lidiya Angelova(8), Fabio Franchi(9), Thomas Binder(10), Henrik Ullrich(11) , Makoto Ohashi(12), Stefano Scoglio(13), Marjolein Doesburg-van Kleffens(14), Dorothea Gilbert(15), Rainer Klement(16), Ruth Schruefer(17), Berber W. Pieksma(18), Jan Bonte(19), Bruno H. Dalle Carbonare(20), Kevin P. Corbett(21), Ulrike Kämmerer(22)
https://cormandrostenreview.com/report/

12WHO Information Notice for Users 2020/05
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 Downloaded December 11, 2021

13https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/tester-ogiltiga-och-restriktioner-grundlagsvidriga.html

 

 

DU FINNER ALLA BILAGARONA I GRUNDANMÄLAN AV 2022 01 18  HÄR

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/18/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-2022-01-18/

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu