• Arkiv

SVERIGES RIKSDAG 2022 09 29: Delgivning till Talmanspresidiet — DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER & TALMÄNNEN I SVERIGES RIKSDAG

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

REGISTRATOR HAR I LAGA ORDNING REGISTRERAT SKRIVELSEN TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA TALMÄNNEN I SVERIGES RIKSDAG AV 2022-09-29

 

 

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Skickat: den 29 september 2022 08:44
Till: [email protected]
Ämne: Sv: Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

Hej,

Dnr är 65-2022/23.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

 

 

 

Följande bilagor är bifogade som bifogade PDF filer till denna delgivning

 

Se desamma bilagorna som delgivits Sveriges riksdag i skrivelse av 2022-09-28 via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/30/sveriges-riksdag-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-folkmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2022-09-28/

 

 

Här ser du mailet till de 4 talmännen i Sveriges riksdag av 2022-09-29

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 september 2022 05:27
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28
Prioritet: Hög

 

SVERIGES RIKSDAG

Talmannen Andreas Norlén

Vice talmän.

Kenneth G Forslund förste vice talman

Julia Kronlid andre vice talman

Kerstin Lundgren tredje vice talman.

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-09-29

Delgivning till Talmanspresidiet;

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER & TALMÄNNEN I SVERIGES RIKSDAG

 

Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

2022-09-28 delgavs alla nyvalda riksdagsledamöter skrivelse, som begäres noteras särskilt av er alla talmän, se skrivelsen;

Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag 2022-09-28, bifogad PDF fil

 

Se därtill bilagorna

Bilageförteckning

Bilaga 1

Excel dokument med riksdagens riksdagsledamöters epost adresser

 

Bilaga 2

Riksåklagare anmälan av 2022-09-10, bifogas med 2 PDF filer, en på engelska Head of…… och en på svenska Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 202209 10

 

Bilaga 3

Socialdepartementets registrator ,i laga ordning registrerat från SVERIGE GRANSKAS under året 2022, se bifogade PDF filen RK innehållsförteckning 1052, av datum 202209-23

 

Begär återkoppling mycket skyndsamt från varje enskild av er valda talmän mycket skyndsamt, dock senast inom 7 dagar, då utifrån följande sakfråga;

 

Vilka åtgärder kommer respektive varje enskild talman och vice talmän vidtaga utifrån vad som nu delgivits er envar?

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Här nedan kan du läsa hela skrivelsen till Sveriges riksdags alla nyvalda riksdagsledmöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, som delgivits alla de 4 nyvalda talmännen i Sveriges riksdag

 

 

 

Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag 2022-09-28

Sida 1 av 13

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag som delges denna skrivelse är enligt bifogade Excel dokumentet Kammaren tjänstgörande riksdagsledamöter…. av datum 2022-09-27, från Riksdagsinformation, Kommunikationsavdelningen, Riksdagsförvaltningen

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-09-28

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Sedan tidigare har delgivits Sveriges riksdags ledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, innan valet 2022, gång efter annan delgivningar om vad som är rubricerat, se bl.a. denna information, upplysning från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, i bl.a. massutskick av datum 2021-11-27, utan åtgärd från Sveriges dåvarande riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, du läser mer i den delen via denna länken

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/26/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-folkmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-27-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-263/

 

Socialdepartementets registrator och Åklagarmyndigheten i Sveriges registrator har under året 2022 i laga ordning registrerat den information och upplysning som delgivits från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner. Socialdepartementets registrator har sedan minst 2020 i laga ordning registrerat information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner.

Bifogar som bifogad PDF den senaste av dagboksbladen/ diarieförteckningen från Socialdepartementets registrator som bifogade filen RK innehållsförteckning 1053 av datum 2022-09-23.

 

BAKGRUNDEN TILL TIDIGARE DELGIVNINGAR UTIFRÅN INLEDNINGSVIS RUBRICERAT

 

Bakgrunden till dessa väldigt många delgivningar över tid till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, är det allmänt kända över hela världen nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså PCR TEST BEDRÄGERIET som beskyddats av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och därmed då de riksdagsledamöter som var folkvalda innan valet 2022.

 

 

TYSTNADS KULTUREN & BESKYDDAR KULTUREN ETABLERAD INOM SVERIGES RIKSDAG

Noteras särskilt i den delen att SVERIGE GRANSKAS har gång efter annan uppmärksammat de politiska partierna i Sveriges riksdag och de då folkvalda riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag, men dessa har valt att genom den etablerade TYSTNADS KULTUREN och BESKYDDAR KULTUREN inom Sveriges riksdag att fortsätta beskydda PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså då trots BEVIS från fastställande domar inom EU som fastställt i 2 fastställande domar i Portugal

-       att PCR TESTERNA är icke vetenskapliga och icke tillförlitliga.

 

Alltså trots detta har det inte föranlett till någon offentlig debatt i Sveriges riksdag om PCR TEST BEDRÄGERIET och därmed konstateras

-       att Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022, aktivt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament, tills motsatsen är bevisad, BESKYDDAR ett gigantiskt ekonomiskt BEDRÄGERI, nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET, som finansierats fullt ut av skattebetalarna, alltså finansierats av Sveriges riksdags UPPDRAGSGIVARE.

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÖPPNADE VÄGEN FÖR MASSINJEKTIONERNA DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN

I Sverige har också ytterliga ett enormt gigantiskt BEDRÄGERI effektuerats eftersom PCR TEST BEDRÄGERIET var en planerad del, tills motsatsen är bevisad, nämligen den enda lösningen på den WHO pandemi, allmänt känt över hela värden som WHO PLANDEMIN, var de sk ”vaccinerna”.

 

Alltså de sk ”vaccinerna”; som är fullständigt skattefinansierat, dessa sk ”vaccinerna” grovt uppsåtligt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament har marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa sk ”vaccinerna”/biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, bevisligen inte är.

 

Vilket delgivits Sveriges riksdags alla politiska partierna och därtill alla riksdagsledamöterna över tid av SVERIGES GRANSKAS i väldigt många massutskick, som finns registrerade av registrator i Socialdepartementet, men inte föranlett till några åtgärder alls från Socialdepartementet eller Sveriges riksdags alla politiska partierna och alla riksdagsledamöterna.

 

Alltså dessa sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som strider mot Nürnberg konventionen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag med mera och är som synes utifrån Brottsbalken utgör bevis för synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, som t.ex. Brott Mot Mänskligheten, Folkmord och som synes PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera, då mot mänskligheten generellt och systematiskt utifrån en globalistisk planerad agenda, som också drabbar nationen Sveriges Folk & Barn.

 

I den delen kan nuvarande Sveriges riksdag och där alla riksdagsledamöterna och därmed alla politiska partierna fördjupa er i den RIKSÅKLAGARE ANMÄLAN av innan valet 2022, riksåklagare anmälan av 2022-09-10, som bifogas som 2 bifogade PDF filer, en på engelska (eftersom riksåklagare anmälan också är av allmänt internationellt intresse) och en på svenska, och uppenbart är denna riksåklagare anmälan om 17 sidor på svenska av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Se och läs de bifogade PDF filerna Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10 och den på engelska Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh

 

 

KOMMER DE NYVALDA RIKSDAGS LEDMÖTERNA I SVERIGES RIKSDAG FORTSÄTTA ATT BESKYDDA & TYSTA NER VAD SOM DELGIVITS ER I DENNA SKRIVELSE AV 2022-09-28?

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och EU parlamentarikern Christine Anderson kommer att få del av denna skrivelse till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Dessa bägge världskända ovan omnämnda är medvetna om vad som delges er alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och dessa bägge goda medmänniskorna ovan omnämnda värnar om mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och EU parlamentarikern Christine Anderson har i två separata intervjuer lovat att ställa upp i det fullständigt skatte finansierade SVT för att delge om verkligheten till nationen Sveriges Folk & Barn, och undertecknad kan garantera

-       att dessa bägge ovan omnämnda också kommer tack ja till inbjudan till debatt i SVERIGES RIKSDAG för

-       att delge om den verklighet som är verkligheten utifrån deras spetsspecialistkunskaper dessa besitter inom bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

I den delen delger SVERIGE GRANSKAR er alla nyvalda riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag fakta och bevis utifrån dessa SVERIGE GRANSKAS intervjuerna med de bägge ovan omnämnda världskända med synnerligen högsta trovärdighet och civilkurage, alltså något som helt saknats hos alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag och därmed de politiska partierna i Sveriges riksdag, som uppenbart ingått i den globalistiska agendan.

 

Interview with EU Parliamentarian Christine Anderson and Ulf Bejerstrand 2022-09-21

https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7

 

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC

 

Därtill delges till er alla nyvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag den synnerligen mycket skrämmande verklighet om Sverige som nationen uppenbart är utifrån denna SVERIGE GRANSKAS intervjun.

 

Alltså som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, men som tack vare den ovan omnämnda BESKYDDAR & TYSTNADS KULTUREN i Sveriges riksdag, och inom SVT, inte fullt ut kommit nationen Sverige Folk & Barn till del ännu.

POLITISK ATOMBOMB: FOLKETS RÖST FÖDS I HJÄRNAN

https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv

 

Undertexten till denna intervju delges här nedan, citat

SVERIGE GRANSKAS intervju med Robert Naeslund och Ulf Bejerstrand 2022-08-31

Mer information utifrån intervjun
Se videon, på engelska, publicerad på YouTube, som är bl.a. grunden för intervjun med Robert Naeslund och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand, se dokumentären/videon

Absolute Brain

Dokumentären Absolute Brain handlar om vetenskapen om cybernetik och dess politiska utveckling med hjärn-datorteknologi och manipulation av gener.
Det visar den tidiga utvecklingen från New York Times-artiklarna och deras utmaning av CIA:s tankekontrollsystem.
Filmen hänvisar till fakta från svenska statliga utredningar och det amerikanska hälsodepartementet.
Den speglar utvecklingen och de olika projekten ur ett amerikansk-svenskt perspektiv och denna version har ett slut relaterat till det svenska riksdagsvalet i september 2022.

Här finns en utmaning till det nuvarande samhället och med filmen står vi på barrikaderna och kämpar för något nytt.
https://www.youtube.com/watch?v=Bzz6LTDfeJw

 

ABSOLUTE Brain – SVENSKTEXTAD
https://swebbtube.se/w/eftMVuKffzBeCoVrNq4Zj6

 

Ladda ner detta kompendium om 35 sidor för ytterligare mer information om
VAD ÄR POLITISK HJÄRNTEKNOLOGI?
https://www.jottacloud.com/s/271f37ac138a53e4963b989ea04291379a5

 

Läs artikel om videon
Olaglig hjärnteknologi har sedan decennier testats på människor
https://newsvoice.se/2022/08/olaglig-hjarnteknologi/

Läs och se mer om/av
KNAPPTRYCKARNA
https://knapptryckarna.se/

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

Se också tidigare intervju i SVERIGE GRANSKAS serien med den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand
Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich( på engelska)
https://swebbtube.se/w/3d1c160d-2050-4ef4-a88c-f1f2d1bb9f8a

 

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich SVENSKTEXTAD
https://swebbtube.se/w/ctTCX22572AYxqTRUBJast

 

Bli en Knapptryckare och anslut dig till folkrörelsen Knapptryckarna!
https://knapptryckarna.se/

 

Bli medlem i KNAPPTRYCKARNA
https://knapptryckarna.se/bli-medlem/

Slut citat

 

KOMMER SVERIGES RIKSDAGS ALLA NYVALDA RIKSDAGSLEDAMÖTER & DÄRMED ALLA POLITISKA PARTIKERNA I SVERIGES RIKSDAG FORTSÄTTA BESKYDDAR & TYSTNADS KULTUREN

Denna frågeställning är av synnerligen enormt stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE.

 

En sk representativ demokrati som staten Sverige utger sig för att vara är som synes inget annat än som delgivits er alla i denna skrivelse, och det kan inte fortsätta på den ingivna vägen, det förstår ni om ni har något sunt förnuft kvar, tillgrip annars sunt bondförnuft för det har alltid fungerat.

Begär att varje enskild riksdagsledamot återkopplar till undertecknads epost adress och delger om du som nyvald riksdagsledamot tänker rätta in dig i ledet och fortsätta upprätthålla den BESKYDDAR OCH TYSTNADS KULTUR som är fullt ut implementerad i Sveriges riksdag sedan mycket lång tid.

 

Begär därtill av varje enskild riksdagsledamot återkopplar till undertecknads epost adress i sakfrågan om du som enskild nyvald riksdagsledamot kommer att direkt i din tjänst för nationen Sveriges Folk & Barn säkerställa en offentlig debatt i Sveriges riksdag om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET, alltså vad tidigare riksdag undanhöll och underlät nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Emotser dessa svar senast inom 7 dagar, inkommer inte ditt personliga svar inom denna angivna tiden kommer detta att uppfattas som

-       att du som enskild nyvald riksdagsledamot aktivt valt

-       att fortsätta den implementerade sedan länge existerande BESKYDDAR & TYSTNADS KULTUREN i Sveriges lagstiftande församling Sveriges riksdag.

 

 

 

Bonus information

PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Allmänbildning; se videon, sen sprider DU den vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, MÅSTE SES VIDEON, citat

Dr Judy Mikovits avslöjar agendan för avfolkning med vacciner

https://www.brighteon.com/6b2547c1-8e36-4b0d-a205-e3a9f680be70

 

 

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.

 

Testerna och Coronaåtgärderna har underkänts i ett flertal olika domstolar men politikerna har inte tagit intryck av detta.

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

 

FASTSTÄLLANDE DOMAR INOM EU/ PORTUGAL

Citat

Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

 

Den officiella siffran är 17 000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, citat

Psykopatiska chefer bidrar till #tystnaden

Chefer som är psykopater bidrar till #tystnaden som ofta råder inom både offentlig sektor och näringslivet.
Och ungefär en av tjugo chefer är just psykopater.

Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor.

– Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. Rent vanliga människor kan ta efter det här beteendet för det lönar sig ju på kort sikt. I företag som fått in en sån här som koncernchef är det lätt att hela ledningsgruppen och dotterbolagschefer och allihopa börja göra på samma sätt, säger Lars-Olof Tunbrå.

 

Nöjer sig de här cheferna med den makt de får eller krävs det en ständig klättring uppåt i hierarkin?

– Nej, de ska ha hela kakan. Det är lite grand av deras problem. Det är synd om dem för de blir ju aldrig nöjda, säger Lars-Olof Tunbrå.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.st.nu/2015-04-03/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

DET ÄR LÄTT ATT BEVISA ATT PCR-TESTER ÄR VÄRRE ÄN VÄRDELÖSA

 

2022-09-25 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Bevisen för bedrägeriet är lätta att hitta. 

Det är lätt att bevisa att PCR-tester är värre än värdelösa. 

Det är lätt att bevisa (med hjälp av officiell statistik) att covid-19 inte dödade fler människor än den vanliga influensan.

Det är lätt att bevisa att de officiella siffrorna har fifflats. Det är lätt att bevisa att hundratusentals människor har dödats eller skadats av covid-19-”vaccinerna”. 

Beviset på detta är förstås att myndigheterna redan från början har vägrat att debattera någon av dessa frågor.

Det enda vi borde ha gjort, redan från början, var att kräva ordentliga, öppna, direktsända, tv-sända offentliga debatter. 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/09/25/why-and-how-the-conspirators-are-winning-the-war/

 

Du kan läsa hela riksåklagarens anmälan mot alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partier i Sveriges riksdag via denna länk, på engelska

Petra Lundh, myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, anmälan av PCR TEST FRAUD and CRIME AGAINST HUMANITY 2022 09 10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/21/petra-lundh-chief-prosecutor-of-sweden-notification-of-pcr-test-fraud-and-crime-against-humananity-2022-09-10/

 

 

Du kan läsa samma riksåklagare anmälan på svenska via denna länk

Petra Lundh, riksåklagare i Sverige, anmälan av PCR TEST BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2022 09 10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/21/petra-lundh-riksaklagare-i-sverige-anmalan-av-pcr-test-bedrageriet-och-brott-mot-manskligheten-2022-09-10/

 

 

Riksåklagare anmälan kan laddas ner via dessa länkar

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10

pdf svenska

https://www.jottacloud.com/s/27154ee47cf20ee4d878eaec37f85bbb4d6

 

 

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh pdf english

https://www.jottacloud.com/s/2716c3b805719f04ec1a5b1f86babd0a174

 

 

 

SE VIDEOINTERJUN och läs hela texten under videointervjun, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln/texten, citat

Människorättsadvokaten professor Francis Boyle: ”Covidinjektionerna är folkmord!”

 

Francis Boyle är professor inom internationell rätt och är en av flera världsledande experter inom sitt område som anser att de så kallade ”vaccinerna” mot covid-19 inte är vacciner i ordets rätta mening.

Boyle kallar sprutorna för ”Franken-shots” och anser att de tvingande vaccinlagar som införts på flera håll i världen tydligt bryter mot Nürnberglagarna avseende medicinska experiment på människor.

Boyle ser likheter med agerandet kring covidsprutorna och nazistiska läkare från andra världskrigets dagar och läser ur Nürnbergprocessens domstolsstadga att ”mord utrotning och andra inhumana illdåd begångna mot civilbefolkningen” är just vad som försiggår i världen i detta nu.

Han betraktar covidinjektionerna som brott mot mänskligheten och brott mot Nürnberglagarna och instämmer i Reiner Füllmich och advokaterna i coronakommitténs slutsats att den världsliga vaccinationskampanjen kring Covid-19 syftar till att i stor skala bedriva folkmord och depopulera jorden.

LÄS MERA OCH SE VIDEOINTERVJUN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/4VmUkEAXBydmByHxzxhgMD

 

 

COVID ”VACCINERNA” ÄR ETT BIOLOGISKT VAPEN

2022-09-15 Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

MÅSTE SE INTERVJU: Covid ”vaccinerna” är ett biologiskt vapen, säger Trumps tidigare rådgivare inom hälso- och sjukvården

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.infowars.com/posts/must-see-interview-covid-jab-is-a-bioweapon-says-former-health-and-human-services-advisor-to-trump/

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Biovapen lämnar katastrofala skador på mänsklig reproduktion i avfolkningsagendan

Detta är det STÖRSTA BROTT som mänskligheten någonsin har sett!

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1kuz47-humanity-has-been-irreversibly-damaged-bioweapon-leaves-catastrophic-damage.html

 

2022-09-23 Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Covid-”vaccinerna” dödar tusentals och regeringen döljer det

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.infowars.com/posts/beware-the-covid-vaccines-are-killing-thousands-the-government-is-covering-it-up/

 

 

2022-09-25 maskinöversättning

Europa har drabbats av en skrämmande ökning med 755 % av antalet dödsfall bland barn sedan EMA godkände COVID-”vaccin” för barn

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/09/25/755percent-increase-deaths-children-europe/

 

 

2022-09-22 maskinöversättning

Harvard-studie drar slutsatsen att covid-”vaccinerna” är farligare än covid i sig

Kan det vara så att covid-”vacciner” är den verkliga dödsdomen och inte ”covid” i sig? 

Ny forskning från Harvard University tyder på exakt det.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/658289.html

 

 

Maskinöversättning

Pfizer COVID-”vaccin” förändrar ditt DNA enligt studie

En svensk studie har visat och bekräftat att mRNA i Pfizer/BioNTech Covid-injektioner infiltrerar celler och transkriberar sitt budskap till mänskligt DNA inom 6 timmar, vilket förändrar vårt eget DNA. 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/09/22/pfizer-covid-vaccine-alters-your-dna/

 

maskinöversättning

REINER FUELLMICH. DEN STORA ÅTERSTÄLLNINGS FILMEN./ The Big Reset Movie

Fullständig intervju med den tyske advokaten Reiner Fuellmich för dokumentären The Big Reset Movie.

https://rumble.com/v1kimy1-reiner-fuellmich.-the-big-reset-movie..html

 

 

Publicerad 2022-09-11 se hela den färdiga DOKUMENTÄREN THE BIG RESET MOVIE, där bl.a. advokat dr Reiner Fuellmich medverkar med flera världsexperter delger om fakta, bevis och sanningen, maskinöversättning

THE BIG RESET MOVIE (ENG) Den ocensurerade dokumentären om pandemins sanning

https://odysee.com/@thebigreset:1/ENGLISH:bb

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu