• Arkiv

Sveriges Regering & Sveriges riksdag: SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om Historiens Värsta Folkmord & ”ETT VARNINGSORD” ……. 2023 05 06

 

 

Sveriges Regering & Sveriges riksdag:  SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om  Historiens Värsta Folkmord &  ”ETT VARNINGSORD”  …….   2023 05 06

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om  Historiens Värsta Folkmord &  ”ETT VARNINGSORD”  ……. 2023 05 06

 

 

All makt utgår från folket……

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/06/sveriges-regering-sveriges-riksdag-sverige-granskas-delgiver-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare-delgivning-5-om-historiens-varsta-folkmord-ett-varningsord/

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

Noteras särskilt, EX OFFICIO PRINCIPEN

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Ex officio innebär också att man genom sitt ämbete per automatik blir tilldelad andra poster eller förtroendeuppdrag.

Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

2023-05-06

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I HISTORIEN

 

 

Historiens Värsta Folkmord

 

FAKTA & BEVIS

 

”CV19 Biovapen ”vacciner” är inte folkmord, det är utrotning”

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

https://usawatchdog.com/cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston/

 

VIDEOINTERVJU FINNS OCKSÅ PUBLICERAT PÅ RUMBLE HÄR

https://rumble.com/v2l6638-cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston.html

 

 

 

 

Tystnads och beskyddar kulturen i Sverige existerar fullt ut som praxis emot allt vad demokrati och rättssäkerhet står för. Varför är FASCISMEN & MEDICINSK TYRANNI PRAXIS I SVERIGE?

 

Socialdepartementet och därmed Socialministern/SVERIGES REGERING, Sveriges riksdag och deras medlöpare är fullt ut informerade och upplysta om dessa MEGA BEDRÄGERIERNA – PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKANDSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” —  mot nationen Sveriges Folk & Barn av SVERIGE GRANSKAS bl.a. via nu senast publicerat och delgivet DELGIVNINGAR

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/02/sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-delgives-om-delaktighet-i-och-medansvar-i-det-vartsa-brotten-mot-manskligheten-i-sveriges-historia-2023-05-02-sverige-granskas/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/04/sveriges-regering-2023-04-05-sverige-granskas-delger-delgivning-om-pcr-test-bedrageriet-mot-nationen-sveriges-skattebetalare-med-mera-till-socialdepartementet-och-ytters-ansvarig-socialminister-oc/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/05/socialdepartementet-sverige-granskas-ringer-2023-05-04-upp-socialdepartementet-angaende-sveriges-mote-med-who-2023-05-21/

 

 

 

Lyssna på det inspelade samtalet och sprid vidare i alla dina nätverk

Socialdepartementet — SVERIGE GRANSKAS ringer 2023-05-04 upp Socialdepartementet angående Sveriges möte med WHO 2023-05-21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/05/socialdepartementet-sverige-granskas-ringer-2023-05-04-upp-socialdepartementet-angaende-sveriges-mote-med-who-2023-05-21/

 

 

 

 

BIOVAPEN

Varför beskyddar Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det synnerligen kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsfördes/ marknadsförs fortfarande i Sverige som vanliga vaccin? De så kallade ”vaccinerna” som bevisligen är BIOVAPEN mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, vilket över tid SVERIGE GRANSKAS delgivit i många delgivningar om till dessa ovan omnämnda.

 

 

 

”Det finns ingen tid i historien där de som censurerade tal var de goda”

”Det finns ingen tid i historien då de som censurerade talet var de goda killarna. De är alltid de onda eftersom det naturligtvis är totalitarismens första och sista steg: att tysta kritiker.”

LÄS MER I DEN DELEN

https://fascism.news/2023-04-30-rfk-jr-people-censoring-never-good-guys.html

 

 

 

 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 2023-05-03

 

 

Myndighetschef

Eva-Lotta Hedin

Telefon 08-561 681 98

[email protected]

 

läs mer

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/

 

 

2023-05-03 SVERIGE GRANSKAS och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ringer upp Förvaltningsrätten i Stockholm, fråga uppstår

Står lagman och myndighetschef/ domaren  Eva Lotta Hedin över all gällande lag och rätt och därmed har ”egna lagar” i egenskap av lagman och myndighetschef för Förvaltningsrätten i Stockholm?

 

Du åter hör det inspelade samtalet av 2023-05-03 genom att ladda ner det inspelade samtalet via denna länk, sprid vidare.

https://www.jottacloud.com/s/271e5f2a44b486c490783c06e57c0ff8f37

 

 

 

Alltså ett synnerligen mycket intressant samtal utifrån bemötande och rättssäkerhet för skattebetalarna.

Vilket lagstöd har lagman, domaren och myndighetschefen Eva Lotta Hedin för dennes ställningstaganden? Alltså fullständigt godtyckliga och skönsmässiga egna uppfattningar som synes helt utan lagstöd, som därmed är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, alltså domaren, lagman och myndighetschefen underlåter och undanhåller att informera och upplysa om vilket lagstöd denne har för sitt ställningstagande.

 

 

Således fullständigt rättsosäkert godtyckligt och skönsmässigt härskande – i strid mot grundlag Regeringsformen –  över skattebetalarna i den så kallade representativa demokratin i den så kallade rättsstaten Sverige

 

 

Tänk dig själv att  om alla domstolschefer/myndighetscheferna och domarna i Sverige har gått ”samma kurs”  innan de utsågs till domare/myndighetschefer/lagman  av Sveriges regering, kan det vara så illa i den så kallade rättsstaten Sverige? Förmodligen är det så illa tills motsatsen bevisats, bevisbördan åvilar de ovan omnämnda.

 

Ovanstående finns också offentligt publicerat här, sprid vidare länken

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/06/forvaltningsratten-i-stockholm-2023-05-03-sverige-granskas/

 

 

 

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord

BIOVAPEN

DET VÄRSTA BEDRÄGERIT MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA / PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Se videon om ca 8 minuter, du kan själv ställa in svensk textning, om du har svårt med engelskan.

https://www.youtube.com/watch?v=Z95A8HHD5vw

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT; FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN/ SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I PCR TEST BEDRÄGERIET VAR FULLT UT INFORMERADE, UPPLYSTA & DELGIVNA OM DET SYNNERLIGEN KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET REDAN 2020-02-12

 

Fakta & BEVIS

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HAR MOTTAGIT BJÖRN HAMMARSKJÖLDS SKRIVELSE

 

Citat

 

Från: Pär Vikström [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 16:26
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Ärendenummer hos Folkhälsomyndigheten
Prioritet: Hög

 

Hej,

 

Ärendenr: 05709-2020 hos oss.

 

Ärendebeskrivning: Fråga om användandet av rtRT-PCR för SARS-CoV-2 i vården

 

Vänliga hälsningar,

Pär

__________________________________

Pär Vikström
Utredare – Internationell samordning
010 – 205 21 75

070 – 994 63 75

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektörens kansli
[email protected]

 

Slut citat

 

 

 

 

Så dessa injektioner uppfyller definitionen av ett biovapen

 

Alltså tidigare väl allmänt känt och i laga ordning registrerat av registraturen in Folkhälsomyndigheten, delgivet från ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, också delgivet i delgivning till riksdagsledamot Elsa Widding

 

Citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 29 april 2023 18:56
Till: [email protected]
Ämne: Din underbara föreläsning på SwebbTV

 

Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding!

Tack för en fin föreläsning på SwebbTV!

Dina definitioner är perfekta!

”Vetenskap är att ifrågasätta det för givet tagna.
Propaganda är att befästa det för givet tagna
Sunt förnuft är att kritiskt granska det för givet tagna”

Källa: Elsa Widding

Du framhäver förtjänstfullt att det finns olika Lots och Batcher med olika innehåll.

 

Om innehållet avviker på något sätt från vad som står i produktresumén för ett läkemedel är det enligt lag en läkemedelsförfalskning som inte får ges till individer.
Läser man den svenska Läkemedelslagen

https://lagen.nu/2015:315 2 kapitlet 1 § 4 st.

 

Förfalskat läkemedel Varje humanläkemedel med en oriktig beteckning som avser dess
– identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansättning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars styrka,
– ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
– historia, inbegripet register och handlingar från använda distributionskanaler.
Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en oriktig beteckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.

Då är varje Lot och Batch ett nytt läkemedel som ska genomgå förnyad prövning från rad 1 i tillståndsprövningen med Fas 1, Fas 2, och Fas 3. Tar normalt 5-10 år.

 

Vet du om att Sverige har köpt PCR-tester under 2017, 2018 och 2019 för 2 500 USDM (20-25 GSEK)? Innan SARS-CoV-2 definierades 2020 enligt WHO. Men det fanns patent. . . . Hur visste man hos svenska myndigheter att det skulle poppa fram SARS-CoV-2 upp till tre år senare?dagliga preliminära dödsfalldagliga preliminära dödsfall

 

Vet du om att regeringen kom överens med den ideella organisationen SKR att regionerna skulle få 1 500 SEK för varje PCR-test vid misstänkt Covid-19? Detta från 2020 fram till och med 2021, under 2022 fick regionerna ”bara” 1 100 SEK per PCR-test vid misstänkt Covid-19 och under 2023 får regionerna ingen ersättning alls. Men regionerna har av den snälla farbror Staten fått omkring 20 000 MSEK plus omkring 30 000 MSEK. Varifrån plockades dessa halva hundratal miljarder?

 

Testerna har inte räddat ett enda liv.

 

Detta trots att staten har satsat sammanlagt omkring 50 000-60 000 MSEK för att bara testa alla invånare. Det motsvarar kostnaden för fem till sex ”normalstora” regioners hela årsbudget.

Men det har tagits 20 miljoner tester till ingen nytta annan än att skrämma befolkningen till underkastelse.

Regering och riksdag synes troget ha följt narrningarna helt och fullt och beslutar om Lag (2021:4) som strider mot RF (2:19, 12:10) och EU-rätten. Sverige har högtidligt lovat att respektera EUSGR då Reinfeldt skrev under Lissabonavtalet 2009-12-01. Då var Sverige ordförandeland i EU liksom nu

 

Så hela PCR-testerna synes vara ett uppenbart bedrägeri för att skrämma och tvinga befolkningen att injicera sig med ett inte tidigare använt och experimentellt preparat som inte har vare sig effektivitets- eller säkerhetstestats.

 

Ur teoretisk synpunkt är ingredienserna rent farliga

1. Katjoniska lipider (fettsyror) är positivt laddade för att dra till sig negativt laddat RNA och negativt laddade cellmembraner. Katjoniska lipider förstör funktionen i normala cellmembraner och den påverkade cellen riskerar att dö.

2. modRNA är byggt på lab med hemligstämplad sekvens (företagshemlighet) där basen uridin är utbytt mot pseudouridin som kroppen inte känner igen vilket kan leda till felläsning vid översättning från modRNA till protein.
modRNA har kroppen mycket svårt att bryta ned på grund av pseudouridinet varför för många proteinmolekyler görs under för lång tid.

3. modRNA är fragmenterat på grund av att man använder ultraljud för att göra nanopartiklar av de katjoniska lipiderna. Fragmenterat modRNA kan då göra skräpproteiner av vissa fragment och småsnuttar av modRNA kan utgöra siRNA (small interfering RNA) som kan styra både DNA och RNA i cellerna på ett okontrollerat sätt som förstör cellernas och kroppens funktion

Så dessa injektioner uppfyller definitionen av ett biovapen

Litet mer definitioner

Det talas öppet från myndigheter och pressen hela tiden om rådande Narrativ. Äldre ord med samma innebörd är Manus eller Manuskript.

Ordet Narrativ berättar vad som saken handlar om: sagoberättande eller att narras eller propaganda. Ett självmarkerande uttryck när ögon, öron och hjärna är öppna och receptiva

Etikettering av individer med annan åsikt synes spegla etikettgivarens egna åsikt om sig själv

Eller som jag fick lära mig på småskolans skolgård: ”Den som sa det den var det”

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

10 års laberfarenhet av mässlingsvirus, RNA, och DNA klipp- och klistra 1966-1990

070-385 09 33

 

Slut citat

 

 

 

Tidigare samma dag delgav SVERIGE GRANSKAS denna delgivning till riksdagsledamoten Elsa Widding (bilagorna bifogas även er), som nu också delges er delgivna denna delgivning

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 april 2023 11:42
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>
Ämne: PCR TEST BEDRÄGERIET grunden till Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsförts bedrägligt som i Sverige
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning

 

Denna delgivning är publicerad här, är såklart att synnerligen mycket stort allmänt intresse, sprid den gärna vidare, för sanningen och verkligheten ska fram om detta fullständiga pågående vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/29/elsa-widding-sverige-granskas-delger-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-04-29/

 

 

2023-04-29

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET grunden till Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsförts  bedrägligt som  i Sverige

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding

 

Delger dig personligen separat denna delgivning eftersom du tagit tag i ”taktpinnen” och vill nationen Sveriges Folk & Barn gott, bra jobbat Elsa.

 

 

Såg denna video igår kväll, bra jobbat Elsa

Dags att prata om vaccinet, biverkningar och WHO – Elsa Widding i Swebbtv Embedded (Censurerad på YouTube)

https://swebbtube.se/w/4J42GZe3oFZwyW2bhKEinm

 

 

 

 

Elsa vänligen läs vad som fd minister Görel Thurdin delgav redan för snart 30 år sedan, se i den delen bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin…..

 

 

 

Nu kommer vi till vad som är känt över stora delar av världen, men som synes inte togs upp på de två konferenser som du närvarade på, dels i Stockholm och dels i Stavanger, som undertecknad förstått saken.

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET

Grunden till det pågående fullständiga vansinnet/ FOLKMORDET och planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det värsta i historien Brottet Mot Mänskligheten, en globalistisk planerad agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn –  som beskyddas av de delaktiga, sedan tidigare över tid delgivna av SVERIGE GRANSKAS,  i Sveriges riksdag, Sveriges Regering, talman Andreas Norlén, Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare –, bl.a. genom WHO:s agenda så kallad pandemi, är PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN.

 

 

 

Fakta och Bevis, som undanhölls och underläts

 

  • att komma allmänheten till del av Folkhälsomyndigheten och därmed Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, bl.a. SR, TT, TV4, DN, SvD, Läkartidningen med flera(du ser det i nedan publicerat), publicerades av SVERIGE GRANSKAS redan 2020-12-02, och är i laga ordning diariefört, vilket framgår i vad som publicerats

 

Noteras särskilt

 

  • att SWEBBTV;s före detta anställde grävande journalisten Jesper Johansson gjorde 2 intervjuer med ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld, den 1 december 2022, som inte tilläts sändas i SWEBBTV, alltså ”censurerades” av ansvarige utgivaren Mikael Willgert.

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS har tidigare kommunicerat till denne ansvarige utgivaren Mikael Willgert om

 

  • att göra en SVERIGE GRANSKAS intervju med Willgert och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld om varför dessa intervjuer ”censurerades” av ansvarige utgivaren Mikael Willgert, men tystnads kulturen råder i den delen från Willgert, undrar såklart varför?

 

 

 

 

 

Utgår från att detta som delges i denna delgivning är av särskilt stort intresse i ditt uppdrag som riksdagsledamot Elsa

 

Citat

 

 

PCR TESTERNA KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDAS AV VÅRD SVERIGE: Björn Hammarskjöld delger; VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – CORONA MAFFIAN

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/02/pcr-testerna-kan-inte-langre-anvandas-av-vard-sverige-bjorn-hammarskjold-delger-varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nation/

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är FAKTA som är huggen i sten, det finns ingen återvändo för Sveriges Regering, riksdagen, Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4, riksmedia och Sveriges alla regioner(fd landsting), fakta är fakta och dessa fakta kan ingen runda!

 

 

 

 

 

Citerar Björn Hammarskjölds hela artikel av 2020-12-02, all heder och högaktning till Björn Hammarskjöld, citat

 

 

 

VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2

 

 

Jag har skrivit till Folkhälsomyndigheten om rtRT-PCR

 

Vi kan fira jul som vanligt om Folkhälsomyndigheten gör vad de ska.

 

 

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

 

 

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

 

 

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

 

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

 

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem.

Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

 

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

 

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

 

 

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

 

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

 

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

 

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45.

 

Läs mer på

https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

 

 

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se.

 

 

Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter.

 

Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

 

 

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader och den enskildes lidande för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn.

 

Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda.

 

Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter.

 

En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

 

 

Då behövs inget vaccin mot SARS-CoV-2 heller.

 

Men det kommer vaccinindustrin att motsätta sig å det våldsammaste, de är ju redan lovade mer än 1 100 miljarder kronor i vaccininkomster om alla på Jorden måste ta en vaccindos. Och det lär behövas minst 2 doser. . . . . .

 

 

Östervåla 2020-12-02

 

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

 

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

 

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

4. https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2.html

 

 

 

 

 

HÄR NEDAN SER DU MAILET FRÅN BJÖRN HAMMARSKJÖLD

 

 

Citat

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 13:41
Till: [email protected][email protected][email protected]
Kopia: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]; Lina Berg; [email protected][email protected][email protected]
Ämne: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

 

Hej!

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

 

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

 

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

 

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

 

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

 

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

 

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

 

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45.

Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

 

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se. Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter. Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

 

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader ,och den enskildes lidande, för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

 

Varför ska man ge spädbarnsdos av vitamin D3 till vuxen när man inte ger vuxendos av antibiotika till spädbarn?

 

Östervåla 2020-12-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

 

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

 

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

4. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/comment-page-2/#commentshttps://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

 

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

 

…FN VIA ORGANET WHO HÄRIGENOM GES MÖJLIGHETEN ATT UPPTRÄDA SOM GLOBAL DIKTATOR

 

2023-05-03 Margareta Skantze delger i ett massmail följande mycket viktiga, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

En liten ljusglimt är att Elsa Widding ska driva detta som en av sina tre viktigaste frågor i riksdagen.

 

Hej!

Jag har skrivit vad jag kallar för ”Ett varningsord”  gällande det kommande mötet i Geneve 21 – 30 maj då de nya juridiska riktlinjerna för WHO ska antas för att träda i kraft i maj 2024. Jag menar att detta är en de allra viktigaste frågorna för närvarande, eftersom FN via organet WHO härigenom ges möjligheten att uppträda som global diktator. 

 

Min avsikt var att skicka mitt varningsord till dem som ska ingå i den svenska delegationen. Men regeringskansliet påstår att det fortfarande inte är bestämt vilka som ska resa till Genève – mindre än tre veckor kvar! Jag mejlar då och då och frågar. 

 

 

I avvaktan på svar har jag skickat mitt varningsord till GD för FHM och Soc styrelsen, samt till socialministern, statsministern och justitieministern.

 

Jag har också kontaktat en massa nyhetsredaktioner för att be dem uppmärksamma denna fråga. Har hittills fått svar från EN enda, från Bulletin som ska publicera mitt upprop nästa onsdag.

 

En liten ljusglimt är att Elsa Widding ska driva detta som en av sina tre viktigaste frågor i riksdagen.

 

Sprid gärna mitt varningsord i era nätverk!

 

Bästa hälsningar

Margareta

 

Margareta Skantze

Knösövägen 116

371 64 Lyckeby

Mobil: 0705 567 809

Mail: [email protected]

 

Slut citat

 

 

 

 

 

ETT VARNINGSORD

 

2023-05-03 Margareta Skantze delger, citat

Ett varningsord! Till er som ska deltaga vid World Health Assembly den 21 -30 maj 2023 i Genève och fatta beslut om de föreslagna förändringarna av International Health Regulations, det juridiska styrdokumentet för WHO, avsedda att träda i kraft i maj 2024.

 

 

Har ni förstått vad dessa förändringar innebär? Har ni förstått att WHO:s uppdrag ska övergå från att vara rådgivande till att bli ett överstatligt organ med rättsligt bindande direktiv i 196 länder? Har ni förstått att generaldirektören för WHO, utan hörande av experter, får mandat att på egen hand utropa ett så kallat internationellt nödläge och att detta ger GD diktatoriska befogenheter? Och att det till och med räcker med hotet av ett kommande nödläge för att dessa befogenheter ska gälla?

 

 

Är ni beredda att med er röst ge WHO mandat att tvinga Sverige att ge ”nödvändigt bistånd, såväl ekonomiskt som materiellt” åt andra länder och organisationer?

 

 

Är ni beredda att med er röst ge WHO mandat att påtvinga alla svenska medborgare medicinska undersökningar och vaccin?

 

Är ni beredda att med er röst ge WHO mandat att definiera och förbjuda vad WHO anser vara desinformation och därigenom sätta den svenska tryckfrihetsförordningen, världens äldsta, ur spel?

 

 

Ovanstående utgör bara ett axplock av de många föreslagna förändringarna som kommer att ge WHO möjligheten att skapa en världsomspännande hälsodiktatur.

 

Inser ni att WHO till åttio procent finansieras av läkemedelsbolagen och diverse organisationer med ekonomiska intressen i den sanslöst lönsamma vaccinbranschen?

 

Om ni ställer er bakom de föreslagna förändringarna innebär det att ni är villiga att åsidosätta Sveriges grundlagsstadgade fri- och rättigheter och att avtvinga svenska medborgare rätten till sin egen kropp, så som den definieras i Helsingforsdeklarationen.

 

 

Är ni verkligen beredda att axla detta oerhörda ansvar inför oss svenskar som lever nu och inför kommande generationer?

 

Margareta Skantze Kulturskribent

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOVAPEN

#ModernaGate: Moderna vinner priset för Dödligt Covid-”vaccin” som det kunde skapa före 2019 eftersom ”Murderna” är ansvarig för att skapa Covid-19-viruset i ett BioLab…

https://expose-news.com/2023/04/30/modernagate-ctcctcggcgggcacgtag/

 

 

 

 

 

BIOVAPEN

Din regering gav Pfizer 75 miljarder dollar av dina surt förvärvade pengar för att skada och döda dina vänner, familj och hundratusentals till med sitt Covid-19-vaccin

https://expose-news.com/2023/04/30/pfizer-75billion-kill-your-friends-family/

 

 

 

 

BIOVAPEN

2023-05-03 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Innan mRNA covid ”vacciner” gavs till allmänheten fanns det INGA vetenskapliga bevis för att de var säkra, finner en ny studie

 

I ett nötskal fann vi att det inte fanns några bevis före den globala implementeringen som tyder på att covid-”vaccinerna” som utvecklats med hjälp av en mRNA-plattform skulle vara säkra.

 

Om du är chockad över resultaten av denna recension har du all rätt att vara det. Det är tydligt att de skador som människor har ådragit sig av covid-19-injektioner var förutsägbara baserat på tidigare studier. De förutspåddes faktiskt av många censurerade vetenskapsmän, såsom Dr Judy Mikovitz och Dr Lee Merritt, innan dessa injektioner lanserades.

 

 

Till sist avslöjas det mer om mekanismerna för skadorna av dessa farliga injektioner dagligen. Vår granskning är begränsad genom att den endast tittade på lämpligheten av mRNA-plattformen och inte skada från andra möjliga covid ”vaccin” innehåll, såsom grafen, tungmetaller och DNA (en nyligen identifierad förorening). 

 

 

Se  den här publikationen  från WCH Health and Science-kommittén som hänvisar till två nya artiklar som tyder på att det finns en mycket verklig risk att genetiskt material från dessa nya ”vacciner” kan integreras i vårt mänskliga DNA oavsett om vi tog injektionerna eller inte. Detta diskuterades i vårt livestreamade möte igår, vars inspelning finns  HÄR .

 

LÄS HELA ARTIKELN

https://expose-news.com/2023/05/03/no-scientific-proof-mrna-safe-a-new-study/

 

 

 

 

 

BIOVAPEN

2023-05-03 läs hela artikeln och se videointervjun med

Makteliten vill dölja sanningen om ”vaccinet” i 20 år, enligt politiker

 

Makteliten i Storbritannien planerar dölja sanningen om ”covidvaccinet” i två decennier framåt. Det säger den brittiska politikern Andrew Bridgen i en intervju med Mark Steyn.

 

I Storbritannien har parlamentarikern Andrew Bridgen svartmålats och utsatts för ett drev på grund av hans engagemang i de skador som det så kallade covidvaccinet orsakar.

Personligen ser han ingen snabb ljusning. Makteliten planerar tvärtom att dölja vaccinets enorma skadeverkan i två decennier framåt.

SE OCH LÄS MERA

https://nyheter.swebbtv.se/makteliten-vill-dolja-sanningen-om-vaccinet-i-20-ar-enligt-politiker/

 

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, här ser du hela intervjun, på engelska, ca 37 minuter, MÅSTE SES, MYCKET VIKTIGT, sprid vidare om detta pågående fullständiga vansinnet, citat

FRÅN 15-MINUTERSSTÄDER TILL KLIMATLÅSNINGAR MED CHRISTINE ANDERSON

 

”Det digitala gröna certifikatet, COVID-passet, var en testballong för att få folk att [behöva] ta fram någon form av QR-kod, bara för att vänja folk vid det. Nu är det de här 15-minutersstäderna som de överöser oss med. Gör inga misstag. Det handlar inte om din bekvämlighet”, hävdar Christine Anderson. Hon är ledamot av Europaparlamentet och företräder partiet Alternativ för Tyskland.

 

Anderson var en av Europaparlamentets mest högljudda kritiker av COVID-19-politiken i Europa, Kanada och utanför.

 

De västerländska demokratierna rör sig gradvis mot ett digitalt tyranni, hävdar hon. Nästa steg? Klimatlåsningar.

 

”När vi väl hamnar i en totalitär regim och den är fullt utvecklad, med tanke på de tekniska medel som de har till sitt förfogande i dag, talar vi inte om 30 år av DDR [Tyska demokratiska republiken], 40 år av DDR. Vi talar inte om 70 år av Sovjetunionen. Vi talar om en mycket, mycket lång tid. Det är det ni bör frukta”, säger Anderson.

 

På 1920- och 1930-talen var ”Tyskland ett högt utvecklat samhälle, jag menar, massor av smarta människor, välutbildade människor, men det var möjligt för detta samhälle att bli ondskefullt i en omfattning som är otänkbar … Vi får alltid frågan: ‘Hur var det ens möjligt?’. Vi får alltid frågan om hur detta kunde vara möjligt.” ”Ta en titt på de senaste tre åren och du har svaret”, säger Anderson.

 

”Vi måste bara vara klara över en sak: var och en av oss är kapabel att tillfoga våra medmänniskor de mest fruktansvärda grymheter, om de rätta omständigheterna föreligger. Men om man inte är medveten om att man faktiskt kan göra samma sak, har man ingen mekanism för att bekämpa det”, säger Anderson

 

SE OCH SPRID VIDARE

https://rumble.com/v2kt19k-from-15-minute-cities-to-climate-lockdowns-with-christine-anderson.html

 

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu