• Arkiv

2013-09-05 Landstinget Dalarna har över tid begått som synes grundlagsbrott och därtill undanhållit och underlåtit EU-rätt till fri rörlighet för Jerry Persson, Borlänge.

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

Alltså Landstinget Dalarna har över tid(sedan 2001) kränkt Jerry Perssons EU-rättighet till fri rörlighet, en EU-rättighet som ägs av Jerry Persson, samma EU-rättighet ägs av alla svenska medborgare, till bättre/effektivare vård utanför Sverige men inom EU/EES.

 

Detta har skett, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel, för att skydda landstingets egna interna budget och den uppenbara inkompetens som synes finnas inom landstinget Dalarna då utifrån att dessa icke kunnat prestera och leverera rättssäkerhet och patientsäkerhet utifrån av Sveriges Riksdag beslutat sedan tidigare.

 

Jerry Persson har av landstinget Dalarna, med stöd av EU-rättigheten till fri rörlighet, tvingats till en mycket lång kamp för att få adekvat vård och behandling utifrån den skada som Jerry råkat ut för.

 

Landstinget Dalarna har icke alls över tid beaktat, respekterat och tillämpat de lagliga skyldigheter dessa är skyldiga att tillämpa fullt ut, utan undantag, utifrån EU-rätten och svensk lagstiftning, således har som synes väldigt många lagbrott skett över tid inom Landstinget Dalarna i Jerry Persson ärendet!

 

Nu har Jerry Persson med stöd av/i EU-rättspraxis, som gäller som direktverkande svensk lag, och av vad Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare  tvingat Landstinget Dalarna, via EU-rätten och svensk lagstiftning, att ”krypa till korset” och remittera vidare Jerry Persson till bättre/effektivare vård i Finland och Polen.

 

Bevisen ser du via dessa länkar här nedan

 

Remiss för bättre/effektivare vård i Finland via denna länk

 http://db.tt/0768gixQ 

 

Remiss för bättre/effektivare vård i Polen via denna länk

 http://db.tt/kdvkP5yJ

 

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

Jerry Persson har kränkts och diskriminerats i väldig många år av Landstinget Dalarna, grundlagsbrott som synes då utifrån att Jerry icke har behandlats utifrån likainförlagenprincipen och därtill åtskilliga som synes lagbrott utifrån Rättighetsstadgan, som Landstinget Dalarna har kränkt.

 

Därmed kan ledas i bevis att staten Sverige begått fördragsbrott, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel, och detta är synnerligen mycket allvarligt.

 

Det går icke att utesluta i skrivande stund att alla landstingen i Sverige presterat och levererat detta sammantaget utifrån att landstingen sammantaget har underlåtit och undanhållit skyldigheten om att informera och upplysa om vad redan 2004 delgavs via Läkartidningen, citat;

 

I Läkartidningen redan år 2004 redogör bl.a. professor Ulf Bernitz(professor i europeisk
integrationsrätt) för landstingens och sjukhusläkarnas skyldighet, citat;

 

Vilken roll bör ankomma på svenska läkare och annan sjukvårdspersonal?
I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och
annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet.

 

Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat
EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.

 

Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen. 

 

Detta har fått det bedrövliga resultatet att många av dagens patienter i onödan står kvar i oacceptabelt långa vårdköer eller kanske nekas en viktig behandling när hjälp skulle stå att få utanför våra nationella gränser.

Slut citat.

 

 Ovanstående citat ur Läkartidningen, artikeln går att läsa visa denna länk

http://i2.wp.com/media.newsvoice.se/2012/08/v%C3%A5rd-utomlands.png?resize=260%2C367

 

Även via denna länk

http://newsvoice.se/2012/08/26/svensk-sjukvard-vi-nekas-fortfarande-eu-ratten-till-battre-vard-i-andra-lander/

 

Original länken till artikeln i Läkartidningen år 2004

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28943.pdf

 

Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/riksmedias-skyldighet-att-granska-landstingen-och-raettsstaten-sverige-901929


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu