• Arkiv

2013-09-15 Till ansvarig minister Göran Hägglund, Läkarförbundet och Sjukhusläkarna om att taga ansvar för patientsäkerhet och särskilt då utifrån det levande beviset Jerry Persson

Har minister Göran Hägglund m.fl.  tagit sitt ansvar? Har Läkarförbundet och Sjukhusläkarna tagit sitt ansvar?

Det handlar om patientsäkerhet och rättssäkerhet som uppenbart ingen vill ta ansvar för!

 

Det handlar således om patientsäkerhet och rättssäkerhet och ANSVAR, som uppenbart ingen vill ta på sig ansvaret för!

Att besitta MAKT är ett enormt ANSVAR, men att taga ansvaret är få förunnat, när makten väl tagits i besittning.

 

Ur skrivelsen till dessa kan nämnas;

”Är ni en belastning eller tillgång för skattebetalarna?

 

Frågan är befogad utifrån vad ni sedan tidigare är väl förtrogna med.”

 

”Därför har verkligheten tillförts som kommentar till denna ovan nämnda artikel ty uppenbart är att varken Läkarförbundet eller Sjukhusläkarna är eller vill vara verkligheten nära, eller förmodligen inte ens vill känna till verkligheten för patienterna och deras patientsäkerhet.

 

Ansvaret utkrävs av Läkarförbundet och Sjukhusläkarna och är dessa av ”kalibern” att de tager sitt ansvar gör de reportage i sina respektive medlemstidningar som delger verkligheten, dvs. icke undanhåller verkligheten, ty annars kan icke demokratisk utveckling ske utifrån patientperspektivet på området patientsäkerhet och rättssäkerhet utifrån landstingsskattebetalarnas perspektiv.”

 

Sjukhusläkaren http://www.sjukhuslakaren.se/ har publicerat artikel ”Vi behöver skifta över till Patientsäkerhet 2.0″ http://www.sjukhuslakaren.se/2013/09/05/patientsakerhet-2-0-en-fraga-om-kvalitet-i-sjukvarden/

 

Patientsäkerhet i Jerry Persson ärendet existerar icke utifrån Jerrys patientperspektiv, och flera finnes som är och varit i samma situation, alltså är patientsäkerhet något som icke är existerande utifrån att patientsäkerhet generellt och systematisk åsidosättes och det sker aktivt via vårdpersonalen/sjukhusläkarna.

 

Alltså i Jerrys ärende, uppenbart via anställda sjukhusläkare på Falu lasarett i Landstinget Dalarna. Dessa är uppenbar helt vilsna vad åvilar ansvar för patientsäkerhet och rättssäkerhet, bevisligen är det så tills motsatsen är bevisat och ställt bortom all rimlig tvivel.

 

 

Minister Göran Hägglund har det yttersta ansvaret för att ombesörja att det nu blir annat presterat och levererat, patientsäkerhet och rättssäkerhet efterlyses,  men är ministern villig att taga ansvaret eller vill ministern endast åtnjuta makten som positionen minister uppenbart innebär?

 

 

Vi ställer oss till förfogande att taga ansvaret att informera ministern i personligt möte, gjort så även tidigare, men ministern avsätter hittills icke tid för att få del av verkligheten.

 

Således konstateras att ministern icke alls avsatt tid för att kunna taga ansvaret! Vad kan vara viktigare för minister Göran Hägglund än att taga ansvaret för att återupprätta i demokratisk ordning patientsäkerhet och rättssäkerhet för allmänheten på området hälso- och sjukvård?

 

Jerry Persson ärendet är ett ”lysande skräckexempel” på något som uppenbart ingen har tid att avsätta tid för, varken minister Hägglund, Sveriges Radio Eko redaktionen eller riksmedia, hittills skall tilläggas!

Detta sker generellt och systematiskt, samma som Jerry råkat ut för via landstinget Dalarna och där anställda sjukhusläkare, dvs. att EU-rättigheten till bättre/effektivare vård utan för Sverige men inom EU/EES undanhålls, underlåts och förhindras allmänheten/svenska folket av landstingen i Sverige!

Samma tendens har vi sett inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna när dessa handlägger gränsöverskridande bättre/effektivare vård, 3 sådana stora aktörer (landstingen, försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna) förhindra således sammantaget patientsäkerhet och rättssäkerhet, det är uppenbart ingen slump att så sker!

 

 

Läs EU-professor von Quitzow och vad denne skrev  via denna länk

 Patientfrihet i Europa von Quitzow dec 2010

 

 

Läkarförbundet och Sjukhusläkarna

Läkarförbundet och Sjukhusläkarna har nu fått propå utifrån Jerry Persson ärendet om att avsätta tid, och via sina medlemstidningar föra upp till debatten, att taga ansvaret och rannsaka sitt ansvar offentligt och delge sina medlemmar om verkligheten om patientsäkerhet och rättssäkerhet sett ur patientperspektivet, kommer dessa taga ansvaret eller är dessa endast intresserade av att besitta ”makten över patienten”?

 

 

Maktskiftet sedan länge, via EU-domstolens praxis, som omnämnda uppenbart har svårt att förlika sig med

Dessa ovan nämnda har sammantaget endast  att acceptera att på området hälso- och sjukvård är det EU-domstolen som har befäst och slagit fast att det är vårdkonsumenterna/skattebetalarna/landstingsskattebetalarna/allmänheten/unionsmedborgarna som har ”makten och ansvaret” att välja vårdgivare och särskilt då när man vill åtnjuta bättre/effektivare vård inom EU/EES men utanför Sverige.

 

Åt detta kan varken minister Göran Hägglund eller Läkarförbundet/Sjukhusläkarna/landstingen inget alls göra. Dessa har således enbart att ”rätta in sig i ledet” ty ingen av dessa kan sätta sig över EU-domstolens EU-rättspraxis!

 

 

Problemet är uppenbart att dessa ovanstående icke alls gått ut och upplyst och informerat om detta maktskifte fullt ut

Det är dags för Läkarförbundets ordförande Marie Wedin, Sjukhusläkarna och ansvarig minister Göran Hägglund att taga sitt ansvar och ombesörja så att debatten kommer till sin rätta ansvarsfulla rättssäkra och patientsäkra nivå

 

Påminner om vad som framfördes i Läkartidningen redan 2004 i debatten, som uppenbart alla sjukhusläkare och Marie Wedin lägligt helt ”glömt bort” trots det lagliga ansvaret, nämligen citat;

I Läkartidningen redan år 2004 redogör bl.a. professor Ulf Bernitz(professor i europeisk 
integrationsrätt) för landstingens och sjukhusläkarnas skyldighet, citat;


Vilken roll bör ankomma på svenska läkare och annan sjukvårdspersonal?


I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och
annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet.

Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.


Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen.


Detta har fått det bedrövliga resultatet att många av dagens patienter i onödan står kvar i oacceptabelt långa vårdköer eller kanske nekas en viktig behandling när hjälp skulle stå att få utanför våra nationella gränser.

Slut citat.

 

Det är dags för minister Göran Hägglund, Läkarförbundet och Sjukhusläkarna att, om dessa alls skall vara trovärdiga, mycket skyndsamt föra upp debatten till ANSVARET!

 

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

 

 

Du läser hela skrivelsen till minister Hägglund, Läkarförbundet och sjukhusläkarna via denna länk

Till ansvarig minister Göran Hägglund, Läkarförbundet och Sjukhusläkarna om att taga ansvar för patientsäkerhet och särskilt då utifrån det levande beviset Jerry Persson

 

 

Du läser pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/till-ansvarig-minister-goeran-haegglund-laekarfoerbundet-och-sjukhuslaekarna-om-att-taga-ansvar-foer-patientsaekerhet-och-saerskilt-daa-utifraan-det-905505


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu