• Arkiv

2013-09-17 Berit Nygren ärendet komplettering till Kammarrätten i Stockholm, var tog rättssäkerheten vägen, är synnerligen aktuellt!

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

Utifrån Berit Nygren(BN) ärendet har idag(2013-09-13) kommunicerats synnerligen viktiga delar utifrån rättssäkerhet till domstolen Kammarrätten i Stockholm.

När det konstateras att anställda(inom Kammarrätten i Stockholm) icke förstår, begriper och är kompetenta i vad EU-rätten innefattar, nämligen;

  1. Omvänd bevisbörda gäller utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet ägs av Berit Nygren och det är domstolens skyldighet att bevisa om domstolen har för avsikt att förhindra denna fria rörlighet då med fullständigt motiverat och fullt följbart rättssäkert beslut, inget godtycke eller skönsmässiga bedömningar av anställda är då att uppfylla motivationsplikten, men så icke har gjort, har nu omprövning av beslut begärts.

  2. Det är synnerligen fullständigt rättsosäkert, utifrån EU-rätten där omvänd bevisbörda gäller och domstolen har skyldighet att skydda Berits EU-rättighet till fri rörlighet, att då domstolen icke begriper, förstår och respekterar vad som är fastslagit i Rättighetsstadgan, som bevisligen står över svensk lag!

  3. Domstolen har därmed i kommunicering till Berit Nygren i detta måls handläggning, tills motsatsen är bevisat och ställt bortom all rimlig tvivel, kommunicerat delbeslut som är fullständigt godtyckligt och fullständigt rättsosäkert, med att icke fullständigt motivera utifrån EU-rättspraxis, Rättighetsstadgan(som står över svensk lag), där direktverkande EU-rättspraxis gäller som svensk lag på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård inom EU/EES, som Berits ärende omfattar, eller för den delen svensk lag som åberopas som grund för delbeslut.

  4. Att andra domstolar i Sverige, tingsrätter inhämtat förhandsavgöranden från EU-domstolen går att leda i bevis, många sådana, vilket givet ger frågeställning om vart tog lika inför lagen och rättssäkerhetsprincipen vägen inom Kammarrätten i Stockholm då vägen?

  5. Synnerligen mycket intressant frågeställning, 4, utifrån att Kammarrätten har skyldighet att skydda BN EU-rättighet till fri rörlighet och att ingen svensk domstol, oss veterligen, någonsin har inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård, hur kan det komma sig utifrån rättssäkerhetsprincipen och lika inför lagen principen?

  6. Här skall då påpekas att svaret sannolikt är att om förhandsavgörande inhämtas från EU-domstolen så är svensk domstol skyldig att följa svaret och svaret utgör dessutom då EU-rättspraxis.

  7. Vi har i så många ärenden inom svensk förvaltningsdomstol nu sett att detta sker generellt och systematisk av förvaltningsdomstolarna ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, där ingendera av dessa omnämnda motiverar fullständigt följbart i rättssäkert beslut varför dessa avslår begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen.

  8. Konklusionen måste då bli att domstolarna, som sedan nekat prövningstillstånd(i väldigt många ärenden av oss känt), har en ”dold politisk” agenda att förhindra den fria rörligheten generellt och systematiskt för allmänheten i Sverige att få åtnjuta bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES men då utanför Sverige, dvs. domstolskorruption, vilket är synnerligen mycket allvarligt, tills motsatsen är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel.

  9. Efter att under 6 års tid och ca 25 ärenden, där vi har fullständig insikt i vad Försäkringskassan, förvaltningsdomstolarna och landstingen har på ”rättspatos” konstateras att det är fullständigt rättsosäkert på detta område gränsöverskridande vård och EU-rättigheten till fri rörlighet. Rena ”vilda västern” som en god vän uttryckte det hela. Här gäller således fullständig rättsosäkerhet.

 

Du läser hela skrivelsen och bilagorna som Kammarrätten via dessa länkar

 

Kammarrätten i Stockholm 20130913 Förtydligande och Komplettering till mål nr 2394-13 Berit Nygren

 

Rättighetsstadgan

 

http://db.tt/1cfZBAjD 

 

Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/raettssaekerhet-i-sverige-berit-nygren-aerendet-foertydligande-och-komplettering-till-maal-nr-2394-13-kammarraetten-i-stockholm-906264


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu