• Arkiv

2013-09-25 Varför skyddar EU-kommissionen medlemsstaten Sverige?

EU-kommissionen

Viviane Reding, kommissionär

Pierre Schellekens

Ana Minda

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär dnr med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att tillskrivna emottagit denna skrivelse.

 

2013-09-24

 

EU-kommissionen har över åren fått del av väldigt många anmälningar, från svenska medborgare som är kända av oss, och åtskilliga bevis för att medlemstaten Sverige icke alls är åtföljande av gällande Lissabonfördrag, Rättighetsstadgan och direktverkande som svensk lag EU-rättspraxis.

 

Därmed förhindras den fria rörligheten generellt och systematiskt av staten Sverige.

Konsekvenserna blir bl.a. att privata vårdgivare inom EU/EES, utanför Sverige, förhindras att konkurrerar på lika villkor och att vård Sverige(landstingsvården i Sverige) skyddas av en ”kartell” för att skydda vård Sverige att bli utsatt från denna konkurrens av bättre/effektivare privata vårdgivare inom EU/EES men utanför Sverige.

 

Landsting, Försäkringskassan och Förvaltningsdomstolar i samverkan, uppenbart tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel, undanhåller informationen om och att tillämpa vad EU-rättspraxis ger vid handen, särskilt då, citat;

Regeringsrätten avkunnade 2004 en dom där patienten Wistrand fick ersättning för vård i Frankrike. Skälet var att den EU-lagliga begränsningen, vid vård på sjukhus, i form av tvingande förhandstillstånd saknades i svensk lagstiftning. EU-domstolen har därtill avkunnat att det inte finns någonting som rättfärdigar hinder mot privat given vård genom domen [1]Müller-Faure(2003-05-13). [1] C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63

 

 

EU-kommissionens trovärdighet

Att göra ytterligare specificerade anmälningar till EU-kommissionen ses av allmänheten i Sverige som fullständigt bortkastad tid, er trovärdighet är uppenbart icke alls högt stående i kurs hos allmänheten i Sverige. Då  bl.a. pga. att väldigt många EU-medlemsländer har fällts i EU-domstolen via kommissionens försorg och på samma grunder som dessa medlemsländers fällts i EU-domstolen tillåts EU-medlemslandet Sverige bedriva fullständigt rättsosäker och diskriminerande handläggning av EU-rättigheten till fri rörlighet på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård generellt och systematiskt gentemot allmänheten i Sverige.

 

 

Bifogad fil, Högsta domstolen…., bevisar att 4 personer förhindrats EU-rättigheten till fri rörlighet, alltså detta sker generellt och systematiskt i Sverige

EU-kommissionen får nu del av inlaga till Högsta förvaltningsdomstolen om 39 sidor och 19 bilagor, dessa kan rekvireras av kommissionen från undertecknad, om ni har för avsikt att presterar och leverera lika inför lagen(se Rättighetsstadgan), samma som kommissionen ombesörjt via att föra medlemsländer till EU-domstolen för fördragsbrott på detta specifika område. Det återstår att se om EU-kommissionen tager sitt ansvar eller fortsätter skydda staten Sverige från att fällas för fördragsbrott i EU-domstolen på området gränsöverskridande bättre/effektivare vårdorådet.

 

Jerry Persson ärendet det värsta hittills

Jerry Persson, Borlänge, har efter vårt bistånd fått remisser/betalningsförbindelser via landstinget Dalarna, först efter många års kamp utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet, som landstinget Dalarna undanhållit, underlåtit och aktivt förhindrat över många år för Jerry Persson.

 

Dessutom via Jerry Persson ärendet bevisas fullständigt att staten Sverige icke alls åtföljer ingånget avtal inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna, Jerry nekades ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen samma vård och behandling och reseersättning/merkostnader som läkaren Britt Gisselberg fick ersatt av Försäkringskassan.

 

Av detta Jerry Persson ärendet bevisas att landsting, förvaltningsdomstolar och försäkringskassan, i ”kartell” förhindrar den fria rörligheten för svenska medborgare, det sker systematiskt och generellt!

 

Sveriges landsting och sjukhusläkarna(vårdpersonal), som kan remittera bevisligen till bättre/effektivare vård inom EU/EES men då utanför Sverige

Redan 2004 i Läkartidningen delgav EU-rättsprofessor Ulf Bernitz om vård Sveriges skyldigheter utifrån EU-rätten, men vård Sverige/sjukhusläkarna/läkarna har undanhållit, underlåtit och förhindrat av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

 

Citat;

Landstingens informations och upplysningsplikt

 

Via denna länk http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28943.pdf redan 2004 delgav EU-rättsprofessor Ulf Bernitz, citat;

 

Vilken roll bör ankomma på svenska läkare och annan sjukvårdspersonal?
I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och
annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet.

 

Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.

 

Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen. 

 

Slut citat.

 

 

 Ett hot emot demokrati och rättssäkerhet och EU-rättigheten till fri rörlighet m.m. gentemot allmänheten om detta tystas ner.

Hotet, emot allmänheten, är ett generellt och systematiskt hot, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel är det allmänhetens uppfattning, och bör tagas på största allvar av EU-kommissionen, om ni alls skall vara trovärdiga!

 

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

Om Jerry Persson ärendet går att läsa mer utförligt via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=Jerry+Person

 

Bifogar även bifogad fil Läkaren Britt Gisselberg och Verklighetens sjukvård i Sverige för Jerry…..

 

Begär att EU-kommissionens kommissionär Reding återkopplar mycket skyndsamt om hur EU-kommissionen har för avsikt att taga sitt ansvar och återupprätta er trovärdighet gentemot allmänheten i Sverige.

 

Uppenbart är att EU-domstolen kan ingen kommissionär eller EU-kommissionen sätta sig till doms över, denna EU-praxis, som är bestående, den som svenska unionsmedborgare förhindras åtnjuta, underlåts och undanhålls och därvidlag diskrimineras svenskarna pga. nationalitet, se Rättighetsstadgan artikel 21, och även förhindras bättre/effektivare privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES konkurrerar på lika villkor.

Sverige på detta område fri rörlighet/gränsöverskridande bättre/effektivare vård har i ”kartell” över mycket lång tid försökt skydda Sveriges inre vård marknad, landstingen, från att konkurrensutsätta av övriga EU/EES och detta är uppenbart i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare och EU-rätten och gällande Lissabonfördrag inkluderat Rättighetsstadgan.

 

EU-kommissionen kan om de vill, tidigare tagit väldigt många medlemsländer till EU-domstolen för samma saker som Sverige tillåtits över tid utföra emot svenska medborgare generellt och systematiskt, prestera och leverera, fråga är varför EU-kommissionen icke gjort sitt jobb?

 

Varför skyddar EU-kommissionen medlemsstaten Sverige?

Politisk maktkorruption kan icke alls ställas bortom all rimlig tvivel.

 

 

 

Rätt säkra hälsningar


[1] C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63

 

 

Filerna som bifogades till EU-kommissionen kan du läsa via dessa länkar

 

Läkaren Britt Gisselberg och Verklighetens sjukvård i Sverige för Jerry

 

Beviset inlagan till HFD av 2013-09-23 via denna länk

https://db.tt/JswKnHRf

 

Samtidigt som EU-kommissionen fick del av denna skrivelse fick även andra del av samma skrivelse, nämligen;

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 24 september 2013 10:14
Till: ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]
Kopia: ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘bert magnusson’; ‘LarsErik Graaf’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; [email protected]; [email protected]; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; Uppdrag Granskning; 2000-talets Vetenskap 2 ([email protected]); Aftonbladet; Dagens Nyheter ([email protected]); Expressen ([email protected]); Kaliber SR Göteborg; Lotta Gröning Expressen; Svenska dagbladet ([email protected]); Sydsvenskan ([email protected]); [email protected]; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]
Ämne: Sverige ett EU-medlemsland där fri rörlighet förhindras på bred front på området gränsöverskridande bättre/effektivarer vård i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare
Prioritet: Hög

 

Du läser dagens pressmeddelande via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/eu-kommissionen-varfoer-skyddar-eu-kommissionen-medlemsstaten-sverige-909526


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu